Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006

o první splátce třetího příspěvku Společenství do Evropské banky pro obnovu o rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu

Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006

o první splátce třetího příspěvku Společenství do Evropské banky pro obnovu o rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství v rámci své jasné politiky podporovat Ukrajinu v jejím úsilí zmírnit následky jaderné havárie, ke které došlo dne 26. dubna 1986 v černobylské jaderné elektrárně, již poskytlo finanční prostředky do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu, který zřídila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBDR), ve výši 90,5 milionů EUR v letech 1999–2000 podle rozhodnutí Rady 98/381/ES, Euratom [2] a a dále ve výši 100 milionů EUR v letech 2001–2005 podle rozhodnutí Rady 2001/824/ES, Euratom [3].

(2) EBRD, správce Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu, potvrdila před shromážděním dárců fondu, že není dostatek finančních prostředků, což v hrubém vyjádření představuje schodek ve výši 250 milionů EUR, a že neexistují nepřidělené finanční prostředky v takové výši, která by umožnila uzavřít smlouvu na vybudování nového ochranného pláště. Aby se předešlo dalšímu zpoždění projektu, je třeba, aby dárci v roce 2005 učinili nové závazky.

(3) Bývalí členové G7 a Společenství, kteří poskytli do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu většinu příspěvků, se shodli na zásadě přispívat do fondu podle historického břemene sdílení nákladů mezi dárci.

(4) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 ze dne 29. prosince 1999 o poskytnutí pomoci partnerským státům ve východní Evropě a střední Asii [4] uvádí jako prioritu v oblasti jaderné bezpečnosti přispívání "k příslušným mezinárodním iniciativám, jako je například iniciativa G7/EU o uzavření elektrárny v Černobylu".

(5) Komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. září 2000 navrhla, aby finanční podpora Společenství týkající se jaderné bezpečnosti v nových nezávislých státech a zemích střední a východní Evropy [5] byla od roku 2001 čerpána z jediné rozpočtové linie určené pro finanční pomoc na jadernou bezpečnost v nových nezávislých státech.

(6) Pravidla EBRD týkající se zadávání veřejných zakázek se uplatňují na granty poskytované z prostředků Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu v tom smyslu, že zadávání veřejných zakázek by se mělo v podstatě týkat jen zboží vyrobeného v dárcovských zemích nebo v zemích, které se účastní operací EBRD, nebo na služby z těchto zemí poskytnuté. Tato pravidla neodpovídají pravidlům používaným pro operace přímo financované z programu TACIS, které se následně nemohou použít na příspěvky, na něž se vztahuje toto rozhodnutí.

(7) Je však vhodné zajistit, aby s ohledem na opatření týkající se zadávání veřejných zakázek, která byla financována podle pravidel Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu, nedocházelo k diskriminaci mezi jednotlivými členskými státy a nebyl brán ohled na to, zda tyto státy s EBRD uzavřely individuální dohodu o poskytnutí příspěvku či nikoli.

(8) Je rovněž vhodné, aby zadávání veřejných zakázek třetím zemím, které nejsou partnerskými zeměmi programu TACIS, bylo schvalováno případ od případu v zájmu projektů týkajících se plánu na rekonstrukci krytu černobylského reaktoru.

(9) Smlouvy neobsahují žádná jiná pověření k přijetí tohoto rozhodnutí než pověření uvedená v článku 308 Smlouvy a v článku 203 Smlouvy o Euratomu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Společenství poskytne v roce 2006 Evropské bance pro obnovu a rozvoj (dále jen "EBRD") do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu příspěvek ve výši 14,4 milionu EUR.

Rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu. Příspěvek je financován z dostupných ročních rozpočtových položek.

Článek 2

1. Komise poskytne příspěvek do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu podle nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [6] a zohlední především zásady řádného a účinného řízení.

Komise předá Účetnímu dvoru všechny relevantní informace a vyžádá si od EBRD všechny doplňující informace, které může Účetní dvůr požadovat, pokud jde o aspekty fungování Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu související s příspěvkem Společenství.

2. Komise zajistí, aby při zadávání veřejných zakázek souvisejících s granty poskytovanými ze zdrojů Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu nedocházelo k diskriminaci mezi členskými státy.

Komise může případ od případu schválit zadávání veřejných zakázek třetím zemím, které nejsou partnerskými zeměmi programu TACIS, v zájmu projektů týkajících se plánu na rekonstrukci krytu černobylského reaktoru.

Článek 3

Podle článku II bodu 2.02 pravidel Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu se na příspěvek Společenství vztahuje formální dohoda o poskytnutí příspěvku uzavřená mezi Komisí a EBRD.

Článek 4

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při realizaci prostředků z Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu.

 

V Bruselu dne 4. prosince 2006.

Za Radu

předsedkyně

L. Luhtanen

[1] Stanovisko ze dne 14. listopadu 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 171, 17.6.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 25.

[4] Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23).

[5] KOM(2000) 493 v konečném znění.

[6] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/