Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/98 ze dne 6. března 1998,

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/98 ze dne 6. března 1998

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k tomu, že příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 87/97 [1];

vzhledem k tomu, že příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 87/97 [2];

vzhledem k tomu, že směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost [3], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 4b (směrnice Komise 95/12/ES) kapitoly IV přílohy II Dohody se doplňují slova:

"ve znění:

— 396 L 0089: směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996 (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 85)."

Článek 2

V bodě 11b (směrnice Komise 95/12/ES) přílohy IV Dohody se doplňují slova:

"ve znění:

— 396 L 0089: směrnice Komise 96/89/ES ze dne 17. prosince 1996 (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 85)."

Článek 3

Znění směrnice 96/89/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 7. března 1998 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 6. března 1998.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

F. Barbaso

[1] Úř. věst. L 193, 9.7.1998, s. 41.

[2] Úř. věst. L 193, 9.7.1998, s. 41.

[3] Úř. věst. L 338, 28. 12. 1996 s. 85.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/