Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977

kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren

Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977,

kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 2, 172 a 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že využití jaderné energie může snížit nadměrnou závislost Společenství na vnějších zdrojích energie, a tím zlepšit podmínky, za kterých se energie dováží;

vzhledem k tomu, že za stávajících technických a ekonomických podmínek je využití jaderné energie pro výrobu elektrické energie ekonomicky výhodné a přijatelnější než využívání ropných produktů;

vzhledem k tomu, že dodatečné investiční náklady, které jsou nezbytné na vybavení jaderných elektráren ve srovnání s vybavením klasických elektráren, společně s náklady vyplývajícími ze zvýšení ceny ropných produktů, které ovlivňují provozní náklady elektráren, znamenají pro výrobce energie nutnost sjednávat vyšší půjčky;

vzhledem k tomu, že čl. 2 písm. c) Smlouvy ukládá Společenství úkol, aby usnadňovalo investice a zajišťovalo, zejména podporou podnikání, vybudování základních zařízení nezbytných pro rozvoj jaderné energetiky ve Společenství; že pokud se má přispět na financování jaderných elektráren, je potřeba vytvořit systém půjček a úvěrů; že takové kroky jsou nezbytné, pokud se má dosáhnout cíle stanoveného v čl. 2 písm. c) Smlouvy, ačkoli Smlouva neupravuje pravomoci nezbytné pro tento účel;

vzhledem k tomu, že výše potřebného kapitálu vyžaduje zvýšení finančního potenciálu; že Společenství může v této oblasti poskytnout zásadní pomoc;

vzhledem k tomu, že Společenství je povinno využít všech prostředků k tomu, aby bylo usnadněno dosažení cílů schválených v rámci nové strategie společné energetické politiky,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Komise se zmocňuje k tomu, aby za Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) a v rámci částek stanovených Radou sjednávala půjčky a prostředky z nich poskytovala ve formě úvěrů pro účely financování investičních projektů týkajících se průmyslové výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách a průmyslových zařízeních palivového cyklu.

Komise si nevypůjčí vyšší částku, než je výše úvěru, o který byla požádána.

Výpůjční a související úvěrové transakce znějí na stejnou měnovou jednotku a realizují se, pokud jde o splacení jistiny a platbu úroků, za stejných podmínek. Náklady vzniklé Společenství při sjednávání a provádění každé transakce nese příslušný oprávněný podnik.

Článek 2

Podmínky půjček sjednává Komise v nejlepším zájmu Společenství, s přihlédnutím k podmínkám na kapitálových trzích a v souladu s omezeními danými dobou splatnosti poskytovaných úvěrů.

Článek 3

Komise rozhodne o poskytnutí každého úvěru. Při svém rozhodování se řídí zejména zásadou, že bude dána přednost využití zdrojů za co nejvýhodnějších podmínek v zařízeních optimální velikosti.

Úvěry se zajišťují způsobem obvyklým v bankovní praxi.

Článek 4

Komise v pravidelných intervalech informuje Radu a Evropský parlament o příjmových a výdajových operacích vyplývajících ze sjednaných a spravovaných půjček a úvěrů Euratomu. Každý rok předloží společně s odhady rozpočtu přehled o své výpůjční politice.

Článek 5

Finanční kontrola a audit se provádí v souladu s finančním nařízením ze dne 25. března 1973 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [3].

 

V Bruselu dne 29. března 1977.

Za Radu

předseda

T. Benn

[1] Úř. věst. C 157, 14.7.1975, s. 35.

[2] Úř. věst. C 248, 29.10.1975, s. 8.

[3] Úř. věst. L 116, 1.5.1973, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/