Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996,

kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie u kombinovaných praček se sušičkou představuje významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že vyšší prací schopnost často vyžaduje vyšší spotřebu vody a energie; že informace o prací schopnosti spotřebiče jsou prospěšné při hodnocení údajů o jeho spotřebě energie a vody; že tato skutečnost napomáhá spotřebitelům při volbě spotřebiče, který odpovídá požadavkům na racionální využití energie;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu se obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanounormou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/139/EHS [3] a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na kombinované pračky se sušičkou pro domácnost napájené z elektrické sítě. Spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie, jsou z působnosti této směrnice vyloučeny.

2. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropskýchspolečenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících uvedené harmonizované normy. Jakákoli ustanovení této směrnice, která požadují informace týkající se hluku, jsou použitelná pouze v případě, že uvedené informace jsou požadovány podle článku 3 směrnice Rady 86/594/EHS [4]. Tyto informace, pokud jsou požadovány, se zjišťují v souladu s uvedenou směrnicí.

3. Harmonizované normy uvedené v odstavci 2 musí být vypracovány na základě pověření uděleného Komisí v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

4. Pokud nevyžaduje kontext jinak, mají výrazy použité v této směrnici stejný význam jako výrazy ve směrnici 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

- jméno a adresu dodavatele,

- obecný popis modelu postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

- informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu, a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

- protokoly o příslušných měřeních prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 této směrnice,

- návod k obsluze (pokud existuje).

2. Energetický štítek uvedený v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

3. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

4. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS, a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu zásilkového prodeje, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti spotřebiče a jeho třída prací schopnosti musí odpovídat příloze IV.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. července 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. srpna 1997.

Členské státy však musí do 31. ledna 1998 umožnit:

- uvedení na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků a

- distribuci tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4,

které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 19. září 1996.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 32, 10.2.1996, s. 31.

[4] Úř. věst. L 334, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi zvolené z následujících vzorů:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Následující poznámky vymezují informace, které musí být uvedeny na energetickém štítku:

Poznámka:

I. Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II. Dodavatelova identifikační značka modelu.

III. Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV. Toto indikační písmeno se umístí ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

IV. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků Společenství, může zde být uvedena kopie Eko-štítku v případě, že modelu byl udělen "Eko-štítek Společenství" podle nařízení Rady (EHS) č. 880/92 [1]. V níže uvedeném "Návodu k provedení energetického štítku kombinované pračky se sušičkou" je vysvětleno, jakým způsobem je možno Eko-štítek uvést na energetickém štítku.

V. Spotřeba energie v kWh/úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) při použití normalizovaného cyklu 60 °C (bavlna) a při sušicím cyklu "suchá bavlna" stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

VI. Spotřeba energie v kWh/prací cyklus (pouze praní a odstřeďování) při použití normalizovaného cyklu 60 °C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

VII. Třída prací schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV.

VIII. Maximální otáčky dosažené při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) stanovené v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

IX. Množství náplně (v kg) spotřebiče při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) bez sušení stanovené v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

X. Množství náplně (v kg) spotřebiče při cyklu "suchá bavlna" (sušení) stanovené v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

XI. Spotřeba vody, v litrech, při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení), při normalizovaném pracím cyklu 60 °C (bavlna) a sušicím cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

XII. Hluk při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu při použití normalizovaného pracího cyklu 60 °C (bavlna) a sušicího cyklu "suchá bavlna" stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [2], pokud jsou tyto údaje požadovány.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Údaje pro tisk energetického štítku:

+++++ TIFF +++++

Použité barvy:

CMYK: kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad: 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky:

— A : X0X0,

— B : 70X0,

— C : 30X0,

— D : 00X0,

— E : 03X0,

— F : 07X0,

— G : 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

Úplné údaje pro tisk energetického štítku jsou obsaženy v "Návodu k provedení energetického štítku kombinované pračky se sušičkou", který lze obdržet pouze pro informaci na adrese:

The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances,

Directorate-General for Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels

[1] Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24. Příslušnými normami pro měření hluku jsou EN 60704-2-4 pro praní a odstřeďování, EN 60704-2-6 pro sušení a EN 60704-3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě tabulky uvádějící počet modelů, které dodává stejný dodavatel, uvedených ve stanoveném pořadí v případě, že nejsou obsaženy v obecnějším popisu spotřebiče:

1. Ochranná známka dodavatele.

2. Dodavatelova identifikační značka modelu.

3. Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)". Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen "Eko-štítek Společenství" podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-štítek Společenství" a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají všechny požadavky systému Eko-štítků EU nedotčeny.

5. Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh/úplný pracovní cyklus stanovená podle poznámky V přílohy I.

6. Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování v kWh/prací cyklus stanovená podle poznámky VI přílohy I.

7. Třída prací schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako "Třída prací schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

8. Účinnost odstraňování vody při normalizovaném pracím cyklu 60 °C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 a vyjádřená jako "Zbytek vody po odstředění… % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)".

9. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené podle přílohy I pozn. VIII.

10. Prací kapacita spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 °C (bavlna) podle poznámky IX přílohy I.

11. Sušicí kapacita spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu "suchá bavlna" podle poznámky X přílohy I.

12. Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení v litrech pro celý pracovní cyklus podle poznámky XI přílohy I.

13. Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování v litrech při normalizovaném pracím (a odstřeďovacím) cyklu 60 °C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

14. Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60 °C bavlna, sušení: "suchá bavlna") při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizačních norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

15. Dodavatelé mohou v bodech 5 až 14 uvést informace s ohledem na jiné prací a/nebo sušicí cykly.

16. Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako "odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)".

17. Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené v bodech 6 (energie) a 13 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako "odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů)".

18. Hluk při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu v souladu se směrnicí 86/594/EHS, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Informace na energetickém štítku mohou být uvedeny ve formě jeho zobrazení v barevné nebo černobílé úpravě.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 4 musí být následující údaje v tomto pořadí:

1. Třída energetické účinnosti (bod 3 přílohy II).

2. Spotřeba energie (praní, odstřeďování a sušení) (bod 5 přílohy II).

3. Spotřeba energie (pouze praní a odstřeďování) (bod 6 přílohy II).

4. Třída prací schopnosti (bod 7 přílohy II).

5. Účinnost odstraňování vody (bod 8 přílohy II).

6. Maximální otáčky při odstřeďování (bod 9 přílohy II).

7. Množství náplně (prací kapacita) (bod 10 přílohy II).

8. Množství náplně (sušicí kapacita) (bod 11 přílohy II).

9. Spotřeba vody (praní, odstřeďování a sušení) (bod 12 přílohy II).

10. Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (bod 13 přílohy II).

11. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) (bod 16 přílohy II).

12. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů) (bod 17 přílohy II).

13. Hluk (bod 18 přílohy II), pokud jsou tyto údaje požadovány.

V případě, že jsou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v příloze II a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

1. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 1:

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) a při sušicím cyklu "suchá bavlna" při použití zkušebních metod podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 |

A | C ≤ 0,68 |

B | 0,68 < C ≤ 0,81 |

C | 0,81 < C ≤ 0,93 |

D | 0,93 < C ≤ 1,05 |

E | 1,05 < C ≤ 1,17 |

F | 1,17 < C ≤ 1,29 |

G | 1,29 < C |

2. Třída prací schopnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 2:

Tabulka 2

Třída prací schopnosti | Index prací schopnosti "P" definovaný v harmonizovaných normách uvedených v čl. 1 odst. 2 při použití normalizovaného cyklu 60 °C (bavlna) |

A | P > 1,03 |

B | 1,03 ≥ P > 1,00 |

C | 1,00 ≥ P > 0,97 |

D | 0,97 ≥ P > 0,94 |

E | 0,94 ≥ P > 0,91 |

F | 0,91 ≥ P > 0,88 |

G | 0,88 ≥ P |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽÍVANÝCH NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU EKVIVALENTY ČESKÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH VÝŠE V JAZYCÍCH SPOLEČENSTVÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Ekvivalenty anglických výrazů v češtině jsou následující:

Poznámka | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

Energetický štítek | Informační list | Zásilkový prodej | | | | | | | | | | | |

Příloha I | Příloha II | Příloha III | | | | | | | | | | | |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Washer-drier | Lavadora-secadora | Vaske-/tørremaskine | Wasch-Trockenautomat | Πλυντήριο-στεγνωτήριο | Lavante-séchante | Lavasciuga | Was-droog-combinatie | Máquina de lavar e secar roupa | Kuivaava pyykinpesukone | Tvätt-tork |

I | 1 | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτικό) | Classe d′efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuus-luokka… asteikolla A: sta (vähän kuluttava) G: hen (paljon kuluttava) | Energieffekti-vitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Kατανάλωση ενέργειας | Consommation d′énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |

| 5 | 2 | Energy consumption for washing, spinning and drying | Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado | Energiforbrug til vask, centri-fugering og tørring | Energieverbrauch (Waschen, Schleu-dern und Trocknen) | Kατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα | Consommation d′énergie pour le lavage, l′essorage et le séchage | Consumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugatura | Energieverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogen | Consumo de energia na lavagem, na centrifugação e na secagem | Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus) | Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) |

+++++ TIFF +++++

| | | (To wash and dry a full capacity wash load at 60 oC) | (Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C) | (Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf) | (Für eine 60 °C Ladung (volle Waschkapazität) zum Waschen und Trocknen) | (Να πλύνει και να στέγνώσει τη μέγιστη χωρητι-κότητα πλυσίματος στους 60 °C) | (pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 oC) | (Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 oC) | (om een volle capacitet op 60 oC te wassen en te drogen) | (Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 oC) | (Täyden koneellisen pesu 60 oCissa ja kuivaus) | (För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 oC) |

VI | | | Washing (only) kWh | (Sólo) Lavado kWh | Vask og centrifugering kWh | Waschvorgang (allein) kWh | Πλύσιμο (μόνο) kWh | Lavage (seulement) kWh | Lavaggio (solo) kWh | (enkel) om te wassen kWh | Lavagem (unicamente) kWh | Pelkkä pesuohjelma kWh | Endast tvätt kWh |

| 6 | 3 | Energy consumption for washing and drying only | Consumo de energía del lavado y centrifugado solamente | Energiforbrug til vask og centri-fugering alene | Energieverbrauch nur für Wasch- und Schleuderprogramm | Kατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο (και στύψιμο) μόνο | Consommation d′énergie pour le lavage et l′essorage seulement | Consumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazione | Energieverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren | Consumo de energia apenas na lavagem, e na centrifugação | Energiankulutus (vain pesu ja linkous) | Energiförbrukning per tvätt och centrifugering |

+++++ TIFF +++++

| | | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhæn af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d′utilisation de l′appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l′apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används |

VII | | | Washing performance AhigherGlower | Eficiencia de lavado Amás altoGmás bajo | Vaskeevne AhøjGlav | Waschwirkung AbesserGschlechter | Βαθμός πλυσίματος AυψηλότερoςGχαμηλότερoς | Efficacité de lavage Aplus élevéeGplus faible | Efficacia del lavaggio AaltaGbassa | Wasresultaat AgoedGmatig | Eficiência de lavagem Amais elevadaGmais baixa | Pesutulos AhyväGhuono | Tvätteffekt AbättreGsämre |

| 7 | 4 | Washing performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficiencia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Vaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Waschwirkungs-klasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος… σε κλίμακα από Α (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος) | Classe d′efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia del lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa) | Wasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono) | Tvätteffektivitetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

| 8 | 5 | Water remaining after spin… % (a. s. a proportion of dry weight of wash) | Agua restante tras el centrifugado… % (en proporción de peso seco de la ropa) | Restfugtighed efter centrifugering… % (i forhold til tørt tøj) | Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte… % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) | … % νερού που παραμένει μετά την περιδίνηση (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων) | Teneur en eau après essorage… % (par rapport au poids du linge sec) | Acqua rimanente dopo la centri-fugazione… % (in relazione al peso della biancheria asciutta) | Resterend water na centrifugeren:… % (van het droge gewicht van het wasgoed) | Água residual após centrifugação:… % (em percentagem do peso da roupa seca) | Jäännöskosteus linkouksen jälkeen… % (prosentteina kuivan pyykin painosta) | Restfuktighet efter centrifugering… % (i procent av vikten på den torra tvätten) |

VIII | 9 | 6 | Spin speed (rpm) | Velocidad de centrifugado (rpm) | Centrifugerings-hastighed (omdr./min.) | Schleuderdrehzahl (U/min) | Tαχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) | Vitesse d′essorage (rpm) | Velocità di centrifugazione (gpm) | Centrifugeersnel-heid (tpm) | Velocidade de centrifugação (rpm) | Linkousnopeus (kierr/min) | Centrifugerings-hastighet (varv/min) |

IX/X | 10/11 | 7/8 | Capacity (cotton) kg | Capacidad (algodón)… kg | Kapacitet kg (bomuld) | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμενο σε kg βαμβακερά | Capacité (blanc) kg | Capacità (cotone) in kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 10 | 7 | Washing | Lavado | Vask | Waschen | Πλύσιμο | Lavage | Lavaggio | Wassen | Lavagem | Pesu | Tvätt |

IX | 11 | 8 | Drying | Secado | Tørring | Trocknen | Στέγνωμα | Séchage | Asciugatura | Drogen | Secagem | Kuivaus | Torkning |

XI | | | Water consumption (total) | Consumo total de agua | Vandforbrug (total) | Wasserverbrauch (total) | Κατανάλωση νερού (συνολικά) | Consommation d′eau (totale) | Consumo di acqua (totale) | Waterverbruik (totaal) | Consumo de água (total) | Vedenkulutus (yhteensä) | Vattenförbrukning (total) |

| 12 | 9 | Water consumption washing, spinning and drying | Consumo de agua del lavado, centrifugado y secado | Vandforbrug til vask, centrifugering og tørring | Wasserverbrauch nur für Wasch-, Schleuder- und Trockenprogramm | Kατανάλωση νερού για πλύσιμο, στύψι-μο και στέγνωμα | Consommation d′eau pour le lavage, l′essorage et le séchage | Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione e asciugatura | Waterverbruik bij wassen, centri-fugeren en drogen | Consumo de água na lavagem, na centrifugação e na secagem | Kokonais-vedenkulutus | Vattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) |

| 13 | 10 | Water consumption for washing and spinning only | Consumo de agua del lavado y centrifugado solamente | Vandforbrug til vask og centri-fugering alene | Wasserverbrauch nur für Waschen und Schleudern | Kατανάλωση νερού για πλύσιμο και στύψιμο | Consommation d′eau pour le lavage et l′essorage seulement | Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione | Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren | Consumo de água apenas na lavagem e na centrifugação | Vedenkulutus (vain pesu ja linkous) | Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugering |

| 14 | | Washing and drying time | Tiempo de lavado y secado | Vaske- og tørretid | Wasch- und Trockenzeit | Διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος | Durée du lavage et du séchage | Tempo di lavaggio e asciugatura | Programmaduur wassen en drogen | Tempo de lavagem e de secagem | Pesun ja kuivauksen kestoaika | Tvätt- och tortid |

| 16 | 11 | Estimated annual consumption for a 4-person household, always using the drier (200 cycles) | Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca en la lavadora-secadora (200 ciclos) | Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aitid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring) | Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα) | Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles) | Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utiliza sempre lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed altijd in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli) | Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, utiliza sempre a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos) | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan aina koneessa (200 pesukertaa) | Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger) |

| 17 | 12 | Estimated annual consumption for a 4-person household, never using the drier (200 cycles) | Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca en la lavadora-secadora (200 ciclos) | Ansläet årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring) | Repräsentativer Jahresverbaruch eines Vier-personenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (200 Programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που ποτέ δεν χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντηρία- στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα) | Consommation annuelle typique d′un famile de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles) | Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utiliza mai lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, waneer het wasgoed nooit in deze wasdroog-combinatie wordt gedroogd (200 cycli) | Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que, nunca utiliza a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos) | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa) | Beräknad energi-förbrukning per år för ett fyrapersoners- hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger) |

XII | 18 | 13 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumorosità [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 p W) (dBA |

+++++ TIFF +++++

| 18 | 13 | Washing | Lavado | Vask | Waschen | Πλύσιμο | Lavage | Lavaggio | Wassen | Lavagem | Pesu | Tvätt |

+++++ TIFF +++++

| 18 | 13 | Spinning | Centrifugado | Centrifugering | Schleudern | Στίψιμο | Essorage | Centrifugazione | Centrifugeren | Centrifugação | Linkous | Centrifugering |

+++++ TIFF +++++

| 18 | 13 | Drying | Secado | Tørring | Trocknen | Στέγνωμα | Séchage | Asciugatura | Drogen | Secagem | Kuivaus | Torkning |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräte-angaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d′information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochure over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 50229 | Norma EN 50229 | Standard: EN 50229 | Norm EN 50229 | Πρότυπο EN 50229 | Norme EN 50229 | Norma EN 50229 | Norm EN 50229 | Norma EN 50229 | Standardi EN 50229 | Standard EN 50229 |

+++++ TIFF +++++

| | | Washer-drier Label Directive 96/60/EC | Directiva 96/60/CE sobre etiquetado de lavadoras-secadoras cimbinadas | Direktiv 96/60/EF om energimærkning af kombinerede vaske/tørremaskiner | Richtlinie 96/60/EG Wasch-Trocken-automaten-etikett | Οδηγία 96/60/ΕΚ για τις ετικέτες στα πλυντηρία- στεγνωτήρια ρούχων | Directive 96/60/CE relative à l′étiquetage des lavantes-séchantes | Direttiva 95/12/CE sull′etichettatura delle lavasciuga | Richtlijn 96/60/EG (etikettering was-droog-combinaties) | Directiva 96/60/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar e secar roupa | Kuivaavien pyykinpesukoneiden merkintöja koskeva direktiivi 96/60/EY | Direktiv 96/60/EG om märkning av kombinerade tvätt-maskiner/tork-tumlare |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/