Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/96

ze dne 31. května 1996, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/96

ze dne 31. května 1996, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k tomu, že příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 63/95 ze dne 29. září 1995 [1];

vzhledem k tomu, že příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 63/95 ze dne 29. září 1995 [2];

vzhledem k tomu, že směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost [3], by měla být začleněna do Dohody;

vzhledem k tomu, že směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost [4], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 4 (směrnice Rady 92/75/EHS) kapitoly IV přílohy II Dohody se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 395 L 0012: rozhodnutí Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995 (Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 47, 24.2.1996, s. 35).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 95/12/ES se doplňují tyto tabulky:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

b) V příloze V směrnice Komise 95/12/ES se doplňují tyto položky:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

— 395 L 0013: směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995 (Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 95/13/ES se doplňují tyto tabulky:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

b) V příloze V směrnice Komise 95/13/ES se doplňují tyto položky:"

+++++ TIFF +++++

Článek 2

V bodě 11 (rozhodnutí Komise 92/75/EHS) přílohy IV Dohody se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 395 L 0012: rozhodnutí Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995 (Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 47, 24.2.1996, s. 35).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 95/12/ES se doplňují slova:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

b) V příloze V směrnice Komise 95/12/ES se doplňují tyto položky:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

— 395 L 0013: směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995 (Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 95/13/ES se doplňují slova:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

b) V příloze V směrnice Komise 95/13/ES se doplňují tyto položky:"

+++++ TIFF +++++

Článek 3

Znění směrnic 95/12/ES a 95/13/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. června 1996 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP byla dodána veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 31. května 1996.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Benavides

[1] Úř. věst. L 301, 14.12.1995, s. 36.

[2] Úř. věst. L 301, 14.12.1995, s. 38.

[3] Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1.

[4] Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/