Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Kazašské republiky

Dohoda

o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Kazašské republiky

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen "Společenství",

a

VLÁDA KAZAŠSKÉ REPUBLIKY, dále jen "vláda Kazachstánu",

v obou případech dále též jen "strana", případně "strany",

S VĚDOMÍM toho, že dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kazašskou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999, stanoví, že obchod s jadernými materiály bude podléhat ustanovením zvláštní dohody, která má být uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Kazachstánu,

VZHLEDEM K TOMU, že strany podepsaly dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kazašskou republikou v oblasti jaderné bezpečnosti, která vstoupila v platnost dne 1. června 2003 a dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Kazachstánu v oblasti řízené termonukleární fúze, která vstoupila v platnost dne 13. dubna 2004,

VZHLEDEM K TOMU, že všechny členské státy Společenství i Kazašská republika jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, dále jen "smlouva o nešíření",

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství, jeho členské státy i Kazašská republika jsou odhodlány zajistit, aby se výzkum, vývoj a využívání jaderné energie pro mírové účely prováděly v souladu s cíli smlouvy o nešíření,

VZHLEDEM K TOMU, že ve Společenství jsou uplatňovány jaderné záruky jak podle hlavy II kapitoly VII Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, dále jen "Smlouva o Euratomu", tak i podle dohody o zárukách uzavřených mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, dále jen "MAAE", a v Kazašské republice podle dohody o uplatňování záruk mezi Kazašskou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v souvislosti se smlouvou o nešíření, která vstoupila v platnost dne 11. srpna 1995, dále jen "dohoda o uplatňování záruk,"

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství, jeho členské státy i vláda Kazachstánu znovu potvrzují podporu MAAE a její posílené soustavě záruk,

VZHLEDEM K TOMU, že strany usnadní obchod s jadernými materiály mezi sebou nebo mezi osobami či podniky usazenými na území Společenství nebo Kazašské republiky ve vzájemném zájmu výrobců, odvětví cyklu jaderného paliva, distributorů a spotřebitelů,

VZHLEDEM K TOMU, že se zohlední závazky přijaté vládou každého členského státu Společenství a vládou Kazašské republiky v rámci Sdružení jaderných dodavatelů,

VZHLEDEM K TOMU, že je vhodné posílit základ pro spolupráci mezi stranami v oblasti civilního využití jaderné energie prostřednictvím rámcové dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1) "jaderným materiálem" jakýkoli výchozí materiál nebo zvláštní štěpný materiál, jak jsou tyto pojmy vymezeny v článku XX Stanov MAAE;

2) "Společenstvím" jak

a) právnická osoba zřízená smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, která je stranou této dohody, tak i

b) území, na které se uvedená smlouva vztahuje;

3) "oprávněnými orgány stran"

- pokud jde o Společenství, Evropská komise,

- pokud jde o vládu Kazachstánu, Výbor pro atomovou energii Ministerstva energetiky a nerostných zdrojů Kazašské republiky.

V případě jakékoli změny se strany vzájemně vyrozumí diplomatickou cestou.

Článek 2

Cíl

Cílem této dohody je připravit rámec spolupráce mezi stranami při mírovém využití jaderné energie, aby byla posílena celková spolupráce mezi Společenstvím a Kazašskou republikou na základě oboustranné prospěšnosti a vzájemnosti, aniž by byly dotčeny příslušné pravomoci jednotlivých stran.

Článek 3

Rozsah spolupráce

1. Strany mohou spolupracovat při mírovém využití jaderné energie způsobem stanoveným v níže uvedených článcích 4 až 8 v těchto oblastech:

a) jaderná bezpečnost (článek 4);

b) řízená termonukleární fúze (článek 5);

c) jaderný výzkum a vývoj v oblastech mírového využití jaderné energie, které nejsou stanoveny v písmenu a) a b) odstavce 1 tohoto článku (článek 6);

d) obchod s jadernými materiály a poskytování služeb cyklu jaderného paliva (článek 7);

e) jiné oblasti týkající se předmětu této dohody (článek 8).

2. Spolupráce uvedená v tomto článku se uskutečňuje nejen mezi stranami, ale také mezi osobami a podniky usazenými ve Společenství nebo v Kazašské republice.

Článek 4

Jaderná bezpečnost

Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti se uskutečňuje podle dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kazašskou republikou v oblasti jaderné bezpečnosti, která vstoupila v platnost dne 1. června 2003.

Článek 5

Řízená termonukleární fúze

Spolupráce v oblasti řízené termonukleární fúze se uskutečňuje podle dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kazašskou republikou v oblasti řízené termonukleární fúze, která vstoupila v platnost dne 13. dubna 2004.

Článek 6

Výzkum a vývoj v dalších oblastech mírového využití jaderné energie

1. Podle dohody obou stran se spolupráce rozšíří i na jiné činnosti jaderného výzkumu a vývoje v oblasti společného zájmu stran, než jsou činnosti stanovené v článcích 4 a 5 této dohody, pokud se na ně vztahují jejich příslušné programy.

2. Spolupráce může zahrnovat zejména tyto oblasti:

a) využití jaderné energie v lékařství a průmyslu, včetně výroby elektřiny;

b) dopad jaderné energie na životní prostředí;

c) podle dohody obou stran také jakékoli jiné oblasti jaderného výzkumu a vývoje, pokud se na ně vztahují jejich příslušné programy.

3. Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

a) výměny technických informací pomocí zpráv, návštěv, seminářů, pracovních setkání atd.;

b) výměny pracovníků mezi laboratořemi nebo zúčastněnými orgány obou stran, a to i za účelem odborného školení;

c) výměny vzorků, materiálů, nástrojů a přístrojů pro pokusné účely;

d) vyvážené účasti na společných výzkumech a činnostech.

4. Strany stanoví v nezbytné míře rozsah a podmínky spolupráce na jednotlivých projektech pomocí prováděcích ujednání, uzavřených oprávněnými orgány stran v souladu s právními předpisy Společenství a právními předpisy Kazašské republiky.

Tato prováděcí opatření se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení, určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a právech k duševnímu vlastnictví.

5. Pokud se strany nedohodnou jinak, ponese náklady spojené se spoluprací strana, jíž tyto náklady vznikly.

Článek 7

Obchodování s jadernými materiály a poskytování příslušných služeb

1. Na jaderný materiál převáděný mezi smluvními stranami přímo nebo prostřednictvím třetí země se vztahuje tato dohoda od okamžiku vstupu tohoto materiálu na výsostné území Společenství nebo Kazašské republiky za podmínky, že dodávající strana podala před uskutečněním přepravy nebo v jejím průběhu přijímající straně písemné oznámení v souladu s postupy podle správního ujednání, které uzavřou kompetentní orgány smluvních stran.

2. Na jaderný materiál uvedený v odstavci 1 tohoto článku se vztahují ustanovení této dohody do okamžiku:

a) rozhodnutí v souladu s ustanoveními o ukončení záruk příslušné dohody uvedené v odst. 6 písm. b) tohoto článku, že již není použitelný pro žádnou jadernou činnost významnou z hlediska záruk, nebo že není proveditelným způsobem obnovitelný;

b) převodu mimo výsostné území Společenství nebo Kazašské republiky v souladu s odst. 6 písm. e) tohoto článku nebo

c) uzavření písemné dohody stran v tom smyslu, že už se na daný materiál tato dohoda dále nevztahuje.

3. Jakýkoli převod jaderného materiálu uskutečněný v rámci spolupráce musí být proveden v souladu s příslušnými mezinárodními závazky Společenství, jeho členských států a Kazašské republiky týkajícími se mírového využití jaderné energie, jak jsou uvedeny v odstavci 6 tohoto článku.

4. Obchodování s jadernými materiály a poskytování příslušných služeb mezi stranami se uskutečňuje v tržních cenách.

5. Strany se při jejich vzájemném obchodování s jadernými materiály budou snažit předcházet sporům, které by si vyžádaly přijetí opatření na ochranu obchodu. Jestliže však při vzájemném obchodování s jadernými materiály přesto vzniknou potíže, které by ve Společenství nebo v Kazašské republice mohly závažně ohrozit životaschopnost jaderného průmyslu včetně těžby uranu, mohou si strany vyžádat konzultaci, která se uskuteční co nejdříve v rámci ad hoc výboru, přičemž strany stanoví postup svolání, dobu a úroveň, na níž se mají jednání vést.

Jestliže se při konzultacích nenalezne vzájemně přijatelné řešení těchto potíží, strana, která o konzultaci požádala, může přijmout příslušná opatření na ochranu obchodu, aby v souladu s právními předpisy Společenství a Kazašské republiky a s příslušnými zásadami mezinárodního práva potíže vyřešila nebo zmírnila jejich dopad.

Prováděním pátého odstavce tohoto článku není dotčena Smlouva o Euratomu ani její sekundární právní předpisy.

6. Na převod jaderného materiálu se vztahují tyto podmínky:

a) jaderný materiál musí být využíván pro civilní účely, nikoli pro jakékoli jaderné výbušné zařízení nebo výzkum či vývoj takového zařízení;

b) jaderný materiál podléhá:

- ve Společenství zárukám Euratomu podle Smlouvy o Euratomu a zárukám MAAE podle následujících dohod o zárukách, které se na něj vztahují, ve znění jejich změn a nahrazení, pokud je zajištěno pokrytí požadované smlouvou o nešíření:

1) Dohoda mezi členskými státy Společenství, které nevlastní jaderné zbraně, Euratomem a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 21. února 1977 (zveřejněna jako INFCIRC/193);

2) Dohoda mezi Francií, Euratomem a MAAE, která vstoupila v platnost dne 12. září 1981 (zveřejněna jako INFCIRC/290);

3) Dohoda mezi Spojeným královstvím, Euratomem a MAAE, která vstoupila v platnost dne 14. srpna 1978 (zveřejněna jako INFCIRC/263);

následně doplněna dodatkovými protokoly, které vstoupily v platnost dne 30. dubna 2004 na základě dokumentu zveřejněného jako INFCIRC/540 (Dodatkový modelový protokol k dohodám mezi státy a MAAE pro uplatnění záruk);

- v Kazašské republice dohodě o zárukách, která vstoupila v platnost dne 11. srpna 1995 (zveřejněné jako INFCIRC/504) a doplněné Dodatkovým protokolem k dohodě mezi Kazašskou republikou a MAAE o uplatnění záruk v souladu se smlouvou o nešíření, uzavřeném dne 6. února 2004 na základě dokumentu zveřejněného jako INFCIRC/540 (Dodatkový modelový protokol k dohodám mezi státy a MAAE pro uplatnění záruk), je-li v platnosti;

c) jestliže provádění kterékoli dohody s MAAE zmíněné v písmenu b) odst. 6 tohoto článku je z jakéhokoli důvodu ve Společenství nebo v Kazašské republice pozastaveno nebo ukončeno, uzavře příslušná strana s MAAE dohodu se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách zmíněné v písm. b) bodě 1) nebo 2) odst. 6 nebo, jestliže to není možné,

bude Společenství ve vhodných případech uplatňovat záruky založené na systému záruk Euratomu se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách zmíněné v odst. 6 písm. b) bodě 1) nebo, jestliže to není možné,

strany se dohodnou na režimu používání záruk se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách uvedené v odst. 6 písm. b) bodě 1) nebo 2);

d) uplatňování fyzických ochranných opatření na úrovních, které přinejmenším splňují kritéria stanovená v příloze C dokumentu MAAE INFCIRC/254/rev. 6 / část 1 (Pokyny pro převod jaderných materiálů) v platném znění; dále ve vztahu k tomuto dokumentu členské státy Společenství, případně Evropská komise, a Kazašská republika při uplatňování fyzických ochranných opatření přihlížejí k doporučením dokumentu MAAE INFCIRC/225/rev. 4 opravené znění (Fyzická ochrana jaderného materiálu a jaderných zařízení) v platném znění. Mezinárodní přeprava podléhá ustanovením Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu (dokument MAAE INFCIRC/274/rev. 1) v platném znění přijatém stranami a členskými státy Společenství a předpisům MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (bezpečnostní normy MAAE, série č. TS-R-1/ST-1, v platném znění), v platném znění provedeném do právních předpisům Společenství a Kazašské republiky;

e) následné převody materiálů, na které se vztahuje tento článek, mimo výsostné území Společenství nebo Kazašské republiky se provádějí pouze za podmínek Pokynů pro převod jaderných materiálů stanovených v dokumentu MAAE INFCIRC/254/rev. 6 / část 1 v platném znění.

7. K omezení obchodu nebo jako překážka obchodním zájmům kterékoli strany v oblasti mírového využívání jaderné energie na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni nesmějí být používána žádná administrativní opatření týkající se obchodu, průmyslové činnosti nebo pohybu jaderného materiálu na území Společenství nebo Kazašské republiky.

Ustanovení této dohody se nepoužijí tak, aby bránila volnému pohybu jaderného materiálu na území Společenství.

Prováděním sedmého odstavce tohoto článku není dotčena Smlouva o Euratomu ani její sekundární právní předpisy.

8. I kdyby z jakéhokoli důvodu došlo k pozastavení nebo ukončení této dohody, platí odst. 6 tohoto článku i nadále tak dlouho, dokud se jaderný materiál, na který se vztahují tato ustanovení, nachází v působnosti kterékoli strany nebo dokud není v souladu s odstavcem 2 tohoto článku rozhodnuto o ukončení.

Článek 8

Další oblasti týkající se předmětu této dohody

1. Strany se v rámci své příslušné působnosti mohou dohodnout na spolupráci při jiných činnostech v oblasti jaderné energie.

2. Na straně Společenství musí tyto činnosti spadat pod příslušné akční programy a odpovídat předepsaným podmínkám, např. v oblastech, jako je jaderná bezpečnost, bezpečná přeprava jaderného materiálu, záruky nebo průmyslová spolupráce za účelem podpory některých aspektů bezpečnosti jaderných zařízení.

3. Týmž způsobem se pro tuto spolupráci použijí ustanovení čl. 6 odst. 4.

Článek 9

Použitelné právo

Spolupráce podle této dohody musí být v souladu s právními a správními předpisy platnými ve Společenství a v Kazašské republice a s mezinárodními dohodami, které strany uzavřely.

Článek 10

Duševní vlastnictví

Využívání a šíření informací a práv k duševnímu vlastnictví a patentům a autorských práv souvisejících s činnostmi v rámci spolupráce podle této dohody musí být v souladu s přílohami dohod o spolupráci v oblastech jaderné bezpečnosti a řízené termonukleární fúze uvedených v článcích 4 a 5 této dohody.

Článek 11

Konzultace a rozhodčí řízení

1. Strany v rámci dohody o partnerství a spolupráci uskuteční pravidelné konzultace, aby monitorovaly naplňování spolupráce v rámci této dohody, pokud se strany nedohodnou na zvláštních mechanismech konzultací.

2. Veškeré spory související s používáním nebo výkladem této dohody mohou být řešeny postupem podle článku 88 dohody o partnerství a spolupráci.

Článek 12

Dvoustranné dohody o jaderné spolupráci

1. Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními stávajících dvoustranných dohod mezi jednotlivými členskými státy Společenství a Kazašskou republikou upravujícími práva a povinnosti obsažené v této dohodě.

2. V případě, že ustanovení uvedených dvoustranných dohod mezi jednotlivými členskými státy Společenství a Kazašskou republikou upravují práva a povinnosti Kazašské republiky a příslušných členských států nad rámec ustanovení obsažených v této dohodě, budou tato práva a povinnosti nadále uplatňovány podle příslušných dvoustranných dohod.

Článek 13

Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany prostřednictvím výměny diplomatických nót o dokončení příslušných postupů oznámí její vstup v platnost, a zůstává v platnosti po období deseti let.

2. Poté se tato dohoda automaticky obnovuje pokaždé na pět let, pokud některá ze stran nepožádá písemně o její ukončení. Tato dohoda bude ukončena půl roku ode dne přijetí oznámení příslušné strany.

3. Jestliže kterákoli strana nebo kterýkoli členský stát Společenství poruší některé věcné ustanovení této dohody, může druhá strana spolupráci podle této dohody příslušným písemným oznámením zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit. Před přijetím takových opatření strany jednají s cílem dosáhnout dohody o nápravných opatřeních, která by měla být přijata, a o harmonogramu, podle kterého by měla být uplatněna. Tato opatření se přijímají pouze tehdy, jestliže dohodnutá opatření nebyla přijata v dohodnuté lhůtě nebo jestliže po uplynutí lhůty definované stranami nebylo dosaženo dohody ve smyslu předchozího odstavce.

Článek 14

Na základě dohody stran mohou být do této dohody zahrnuty dodatky a změny v podobě zápisu, které tvoří její nedílnou součást.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, dánském, nizozemském, anglickém, estonském, finském, francouzském, německém, řeckém, maďarském, italském, lotyšském, litevském, maltském, polském, portugalském, slovenském, slovinském, španělském, švédském a kazašském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

 

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Andris Piebalgs

Za vládu Kazašské republiky

Bakhtykozha Izmukhambetov

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/