Rozhodnutí Komise 2011/C 236/09

ze dne 11. srpna 2011 , kterým se stanoví složení a provozní ustanovení Koordinační skupiny pro otázky plynu a zrušuje rozhodnutí Komise 2006/791/ES Text s významem pro EHP

Rozhodnutí Komise 2011/C 236/09

ze dne 11. srpna 2011, kterým se stanoví složení a provozní ustanovení Koordinační skupiny pro otázky plynu a zrušuje rozhodnutí Komise 2006/791/ES (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES [1], a zejména na článek 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovením čl. 12 nařízení (EU) č. 994/2010 byla s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek plynu zřízena Koordinační skupina pro otázky plynu. Tato skupina by se měla skládat z členských států, zejména jejich příslušných orgánů, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu a subjektů zastupujících dotyčné odvětví a ze zástupců významných odběratelů.

(2) Zajištění bezpečnosti dodávek plynu je v jejich oblastech činnosti a působnosti společným úkolem plynárenských podniků, členských států a Komise. Odběratelé zemního plynu, kteří jej využívají k výrobě elektřiny nebo k průmyslovým účelům, mohou navíc také hrát významnou úlohu při zajišťování bezpečnosti dodávek plynu tím, že jsou schopni reagovat na krizi opatřeními na straně poptávky. Pro zajištění co nejlepší koordinace opatření přijatých podle nařízení (EU) č. 994/2010 by se tudíž měly subjekty zastupující dotyčné odvětví a zástupci významných odběratelů aktivně účastnit na práci Koordinační skupiny pro otázky plynu.

(3) Komise by měla po konzultaci s členskými státy rozhodnout o složení skupiny tak, aby byla zaručena její plná reprezentativnost a byl dodržen tříúrovňový přístup, který zahrnuje nejprve příslušné plynárenské podniky a odvětví, potom členské státy na vnitrostátní a regionální úrovni, a konečně Unii.

(4) Za subjekty zastupující dotyčné odvětví by měly být považovány:

- reprezentativní evropské sdružení provozovatelů skladovacích zařízení ve smyslu čl. 2 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES [2] a provozovatelů zařízení LNG ve smyslu čl. 2 odst. 12 směrnice 2009/73/ES,

- evropské sdružení odvětví dodávky plynu,

- mezinárodní sdružení zastupující výrobce plynu v Evropě,

- evropské sdružení obchodníků s plynem.

(5) Pokud jde o významné spotřebitele, měly by se rozlišovat čtyři hlavní oblasti, v nichž se zemní plyn spotřebovává:

- průmysl,

- odvětví energetiky využívající plyn jako palivo,

- domácnosti,

- oblast ústředního vytápění.

(6) Koordinační skupina pro otázky plynu by měla být Komisi poradcem pro usnadňování koordinace opatření v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek pro případ stavu nouze v Unii nebo na regionální úrovni. Je také hlavním orgánem, který Komise konzultuje v souvislosti s vypracováváním plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze. Koordinační skupina pro otázky plynu by měla sledovat přiměřenost a vhodnost opatření, která mají být přijata podle nařízení (EU) č. 994/2010 a vyměňovat si všechny informace, které mají význam pro bezpečnost dodávek plynu na celostátní a regionální úrovni a na úrovni Unie.

(7) Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací členy skupiny.

(8) Osobní údaje by se měly zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [3].

(9) Rozhodnutí 2006/791/ES by mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Složení Koordinační skupiny pro otázky plynu ("skupiny")

1. Skupina se skládá z těchto členů:

a) členských států, zejména jejich příslušných orgánů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 994/2010;

b) agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů ("agentury");

c) Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu ("sítě ENTSO pro zemní plyn");

d) sekretariátu Energetického společenství;

e) asociace Gas Infrastructure Europe (GIE) jako subjektu zastupujícího provozovatele skladovacích zařízení a provozovatele zařízení LNG;

f) organizace Eurogas;

g) Mezinárodního sdružení producentů ropy a zemního plynu (OGP);

h) Evropské federace obchodníků s energií (EFET);

i) Mezinárodní federace průmyslových odběratelů energie (IFIEC Europe);

j) asociace Eurelectric;

k) Evropské organizace spotřebitelů (BEUC);

l) asociace Euroheat & Power.

2. Každý člen jmenuje nejvýše dva stálé zástupce a dva náhradníky, kteří se účastní práce skupiny. Nejméně jeden ze stálých zástupců jmenovaných členskými státy je z příslušného orgánu. Jeden ze stálých zástupců jmenovaných agenturou je ředitel. Jeden ze stálých zástupců jmenovaných sítí ENTSO pro plyn je generální tajemník. Jeden ze stálých zástupců jmenovaných subjekty zastupujícími odvětví a spotřebitele je generální ředitel nebo generální tajemník.

3. Jestliže příslušný orgán není národním regulačním orgánem, členské státy zajistí, aby existovala dostatečná výměna informací o činnostech skupiny mezi příslušným orgánem a národním regulačním orgánem.

4. Během stavu nouze v Unii, členském státě nebo na regionální úrovni nebo v jiných mimořádných situacích může Komise na žádost nejméně tří členských států omezit účast ve skupině na celé schůzce nebo její části na zástupce příslušných orgánů a členských států.

5. Během stavu nouze v Unii, členském státě nebo na regionální úrovni nebo v jiných mimořádných situacích mohou členové skupiny požádat Komisi, aby byli jmenováni více než dva zástupci z jejich příslušných orgánů nebo jiných subjektů, kteří se účastní práce ve skupině.

6. Jména členů a jména stálých zástupců členů a náhradníků členů skupiny se zveřejní v rejstříku skupin odborníků a ostatních podobných subjektů Komise ("rejstřík") [4].

7. Osobní údaje se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 2

Úkoly skupiny

1. Skupina se zřizuje s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Skupina poskytuje pomoc Komisi a budou s ní konzultovány zejména otázky v oblastech stanovených v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 994/2010:

a) bezpečnosti dodávek plynu, a to kdykoli a zvláště za stavu nouze;

b) všech informací, které mají význam pro dodávky plynu na úrovni celostátní, regionální a úrovni Unie;

c) osvědčených postupů a možných pokynů pro všechny dotčené subjekty;

d) úrovně bezpečnosti dodávek, srovnávacích kritérií a metodik posuzování;

e) celostátních, regionálních a unijních scénářů a testování úrovní připravenosti;

f) posouzení plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze a provádění opatření v nich stanovených;

g) koordinace opatření pro řešení stavu nouze v rámci Unie, se třetími zeměmi, které jsou stranami Smlouvy o energetickém společenství, a s jinými třetími zeměmi;

h) pomoci, kterou potřebují nejvíce postižené členské státy.

2. Podle ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 994/2010 Komise svolá Koordinační skupinu pro otázky plynu, jakmile vyhlásí stav nouze na úrovni Unie nebo na regionální úrovni.

Článek 3

Činnost

1. Skupině předsedá zástupce Komise ("předseda").

2. Podle ustanovení čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 994/2010 Komise svolává skupinu pravidelně a sděluje jí informace, které obdržela od příslušných orgánů, přičemž zachová důvěrnost obchodně citlivých informací.

3. Skupina může se souhlasem útvarů Komise zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek na základě pověření definovaného skupinou. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile svůj mandát splní.

4. Předseda může ad hoc pozvat externí odborníky se zvláštní odbornou způsobilostí v určité oblasti, která je na pořadu jednání, aby se zúčastnili práce ve skupině nebo podskupině. Kromě toho může předseda udělit ad hoc nebo stálý status pozorovatele jiným fyzickým osobám nebo organizacím, pokud mohou významně přispět k činnostem skupiny.

5. Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nebo podskupiny nesmějí být vyzrazeny, pokud Komise nebo kterýkoli jiný člen skupiny usoudí, že se týkají důvěrných skutečností. Členové skupin odborníků a jejich zástupci, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé splňují povinnost profesního tajemství stanovenou Smlouvami a jejich prováděcími pravidly, jakož i bezpečnostní předpisy Komise o ochraně utajovaných skutečností EU stanovené v příloze rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom [5]. Pokud členové tyto závazky nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

6. Zasedání skupiny a jejích podskupin se konají v prostorách Komise. Komise zajišťuje sekretářskou podporu. Na zasedání skupiny a jejích podskupin mohou být pozvány jiné útvary Komise a Evropské služby pro vnější činnost, pokud se jich projednávané záležitosti přímo týkají.

7. Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu vypracovaného Komisí.

8. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 6 tohoto článku, Komise dává všechny relevantní pracovní dokumenty k dispozici členům skupiny prostřednictvím prostoru pro spolupráci s partnery Evropské unie (internetové stránky nástroje CIRCA) a zveřejňuje relevantní informace o činnostech prováděných skupinou buď zahrnutím do rejstříku nebo prostřednictvím odkazu z rejstříku na příslušné internetové stránky.

Článek 4

Výdaje na zasedání

1. Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny nepřísluší za poskytované služby odměna.

2. Komise uhradí cestovní výdaje jednoho zástupce každého členského státu nebo jeho příslušného orgánu. Tyto náklady se hradí v mezích disponibilních prostředků, které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělení zdrojů.

Článek 5

Zrušení

Rozhodnutí 2006/791/ES [6] se zrušuje.

 

V Bruselu dne 11. srpna 2011.

Za Komisi

Günther Oettinger

člen Komise

[1] Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.

[2] Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.

[3] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

[4] Členové, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla zveřejněna, mohou požádat o uplatnění výjimky z tohoto pravidla. Žádost o nezveřejnění jména člena skupiny odborníků se považuje za oprávněnou v těch případech, kdy by zveřejnění mohlo ohrozit jeho bezpečnost či bezúhonnost nebo nepřiměřeně poškodit jeho soukromí.

[5] SEK(2007) 639, 25.6.2007.

[6] Úř. věst. L 319, 18.11.2006, s. 49-50.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/