Dohoda formou výměny dopisů

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací o působnosti Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody mezi Euratomem a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy na území Švýcarské konfederace

Dohoda formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací

o působnosti Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody mezi Euratomem a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy na území Švýcarské konfederace

A. Dopis ze strany Švýcarské konfederace

Vážený pane komisaři,

mám tu čest Vám sdělit, že švýcarské orgány vzaly na vědomí obsah rozhodnutí Rady EU ze dne 25. září 2006 (12731/06) o uzavření Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 (5455/07) o uzavření Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen "Euratom") o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy.

Švýcarská konfederace (dále jen "Švýcarsko") souhlasí s působností Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "Dohoda o ITER", příloha I) a Dohody mezi Euratomem a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy (dále jen "Dohoda o širším přístupu", příloha II) na svém výsostném území, jak je uvedeno v článku 21 Dohody o ITER a v článku 26 Dohody o širším přístupu. Působnost uvedených dohod na území Švýcarska představuje pokračování stávajícího závazku Švýcarska v oblasti výzkumu syntézy ve smyslu článku 3.3 Dohody o spolupráci mezi Švýcarskem a Euratomem v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu ze dne 14. září 1978. Navíc zakládá provádění intenzivní spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu, jak je uvedeno v Dohodě o účasti v sedmém rámcovém programu Evropského společenství a v sedmém rámcovém programu Euratomu.

Pokud jde o působnost uvedených dohod na území Švýcarska, Euratom a Švýcarsko se vzájemně dohodly na těchto bodech:

a) Švýcarští státní příslušníci s plnými občanskými právy jsou za stejných podmínek jako státní příslušníci členských států EU:

- jmenováni Euratomem jako zástupci v Radě Organizace energie z jaderné syntézy ITER (čl. 6 odst. 1 Dohody o ITER),

- jmenováni Radou Organizace energie z jaderné syntézy ITER jako vedoucí pracovníci (čl. 6 odst. 7 písm. d) Dohody o ITER),

- pracovníky přidělenými Euratomem k Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER (čl. 7 odst. 2 Dohody o ITER),

- zaměstnáni přímo Mezinárodní organizací energie z jaderné syntézy na základě jmenování generálním ředitelem Organizace energie z jaderné syntézy ITER (čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) Dohody o ITER),

- jmenováni Euratomem jako zástupci do řídícího výboru pro činnosti v rámci širšího přístupu a do projektových výborů pro činnosti v rámci širšího přístupu (články 3 a 5 Dohody o širším přístupu),

- jmenováni řídícím výborem jako pracovníci sekretariátu (článek 4 Dohody o širším přístupu),

- pracovníky přidělenými Euratomem k činnostem v rámci širšího přístupu, tj. jako členové projektových týmů nebo jako vedoucí projektu (článek 6 Dohody o širším přístupu).

b) V souladu s článkem 12 Dohody o ITER Švýcarsko souhlasí s působností Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "Výsady a imunity pro ITER", příloha III) na území Švýcarska v souladu s článkem 24 Dohody o výsadách a imunitách pro ITER. Švýcarsko rovněž souhlasí s působností výsad a imunit v rámci Dohody o širším přístupu na svém území v souladu s článkem 13 a čl. 14 odst. 5 Dohody o širším přístupu.

Přílohy I až III tvoří nedílnou součást tohoto dopisu.

Švýcarské orgány jsou Euratomem konzultovány v případě změny Dohody o ITER, Dohody o širším přístupu nebo Dohody o výsadách a imunitách pro ITER. Jakákoli změna, která by ovlivnila závazky Švýcarska, vyžaduje jeho formální souhlas, než pro Švýcarsko nabude účinku.

Toto dohodnuté rozšíření na Švýcarsko se prozatímně použije od data odpovědi Komise na tento dopis. Použití této výměny dopisů zůstává prozatímní, dokud švýcarský parlament nerozhodne o rozšíření její působnosti na Švýcarsko. Švýcarsko oznámí Euratomu ukončení švýcarských vnitrostátních schvalovacích procedur. Datum přijetí uvedeného oznámení Euratomem zakládá vstup výměny dopisů v platnost. K ukončení působnosti jednotlivých dohod uvedených v tomto dopisu na území Švýcarska dojde, pokud Švýcarsko přestane být členem společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

Euratom oznámí Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER a vládě Japonska existenci tohoto dopisu o působnosti Dohody o ITER a Dohody o širším přístupu na území Švýcarska.

S úctou,

Bernhard Marfurt

vedoucí švýcarské mise

PŘÍLOHA I

Dohoda o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

(Znění Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER [1] zde není přetištěno)

PŘÍLOHA II

Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy

(Znění Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o společné realizaci činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy [1] zde není přetištěno)

PŘÍLOHA III

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

(Znění Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER [1] zde není přetištěno)

B. Dopis ze strany Evropského společenství pro atomovou energii

Vážený pane,

s odvoláním na Váš dopis ze dne 5. listopadu 2007 tohoto znění:

"Vážený pane komisaři,

mám tu čest Vám sdělit, že švýcarské orgány vzaly na vědomí obsah rozhodnutí Rady EU ze dne 25. září 2006 (12731/06) o uzavření Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007 (5455/07) o uzavření Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen "Euratom") o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy.

Švýcarská konfederace (dále jen "Švýcarsko") souhlasí s působností Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "Dohoda o ITER", příloha I) a Dohody mezi Euratomem a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy (dále jen "Dohoda o širším přístupu", příloha II) na svém výsostném území, jak je uvedeno v článku 21 Dohody o ITER a v článku 26 Dohody o širším přístupu. Působnost uvedených dohod na území Švýcarska představuje pokračování stávajícího závazku Švýcarska v oblasti výzkumu syntézy ve smyslu článku 3.3 Dohody o spolupráci mezi Švýcarskem a Euratomem v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu ze dne 14. září 1978. Navíc zakládá provádění intenzivní spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu, jak je uvedeno v Dohodě o účasti v sedmém rámcovém programu Evropského společenství a v sedmém rámcovém programu Euratomu.

Pokud jde o působnost uvedených dohod na území Švýcarska, Euratom a Švýcarsko se vzájemně dohodly na těchto bodech:

a) Švýcarští státní příslušníci s plnými občanskými právy jsou za stejných podmínek jako státní příslušníci členských států EU:

- jmenováni Euratomem jako zástupci v Radě Organizace energie z jaderné syntézy ITER (čl. 6 odst. 1 Dohody o ITER),

- jmenováni radou Organizace energie z jaderné syntézy ITER jako vedoucí pracovníci (čl. 6 odst. 7 písm. d) Dohody o ITER),

- pracovníky přidělenými Euratomem k Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER (čl. 7 odst. 2 Dohody o ITER),

- zaměstnáni přímo Mezinárodní organizací energie z jaderné syntézy na základě jmenování generálním ředitelem Organizace energie z jaderné syntézy ITER (čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) Dohody o ITER),

- jmenováni Euratomem jako zástupci do řídícího výboru pro činnosti v rámci širšího přístupu a do projektových výborů pro činnosti v rámci širšího přístupu (články 3 a 5 Dohody o širším přístupu),

- jmenováni řídícím výborem jako pracovníci sekretariátu (článek 4 Dohody o širším přístupu),

- pracovníky přidělenými Euratomem k činnostem v rámci širšího přístupu, tj. jako členové projektových týmů nebo jako vedoucí projektu (článek 6 Dohody o širším přístupu).

b) V souladu s článkem 12 Dohody o ITER Švýcarsko souhlasí s působností Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "Výsady a imunity pro ITER", příloha III) na území Švýcarska v souladu s článkem 24 Dohody o výsadách a imunitách pro ITER. Švýcarsko rovněž souhlasí s působností výsad a imunit v rámci Dohody o širším přístupu na svém území v souladu s článkem 13 a čl. 14 odst. 5 Dohody o širším přístupu.

Přílohy I až III tvoří nedílnou součást tohoto dopisu.

Švýcarské orgány jsou Euratomem konzultovány v případě změny Dohody o ITER, Dohody o širším přístupu nebo Dohody o výsadách a imunitách pro ITER. Jakákoli změna, která by ovlivnila závazky Švýcarska, vyžaduje jeho formální souhlas, než pro Švýcarsko nabude účinku.

Toto dohodnuté rozšíření na Švýcarsko se prozatímně použije od data odpovědi Komise na tento dopis. Použití této výměny dopisů zůstává prozatímní, dokud švýcarský parlament nerozhodne o rozšíření její působnosti na Švýcarsko. Švýcarsko oznámí Euratomu ukončení švýcarských vnitrostátních schvalovacích procedur. Datum přijetí uvedeného oznámení Euratomem zakládá vstup výměny dopisů v platnost. K ukončení působnosti jednotlivých dohod uvedených v tomto dopisu na území Švýcarska dojde, pokud Švýcarsko přestane být členem společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

Euratom oznámí Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER a vládě Japonska existenci tohoto dopisu o působnosti Dohody o ITER a Dohody o širším přístupu na území Švýcarska."

Mám tu čest vyjádřit souhlas Evropského společenství pro atomovou energii s uvedeným dopisem.

Přijměte prosím, vážený pane, vyjádření mé nejhlubší úcty.

Jménem Evropského společenství pro atomovou energii

Janez Potočnik

[1] Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.

[1] Úř. věst. L 246, 21.9.2007, s. 34.

[1] Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 82.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/