Směrnice Komise 2002/40/ES

ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002.

kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 92/75/EHS ukládá Komisi, aby přijala prováděcí směrnice týkající se různých spotřebičů pro domácnost, včetně elektrických trub.

(2) Spotřeba elektrické energie v elektrických troubách tvoří významnou část celkové spotřeby energie v domácnostech ve Společenství. Spotřebu energie v těchto zařízeních by bylo možno podstatně snížit.

(3) Harmonizované normy jsou technické specifikace přijaté evropskými normalizačními orgány, které jsou uvedeny v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2] ve znění směrnice 98/48/ES [3].

(4) Údaje týkající se emise hluku, pokud je členské státy požadují, se uvádějí podle směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost [4].

(5) Směrnice Rady 79/531/EHS ze dne 14. května 1979, kterou se s ohledem na elektrické trouby provádí směrnice 79/530/EHS o uvádění spotřeby energie na štítcích spotřebičů pro domácnost [5] naposledy pozměněná aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, by měla být zrušena s účinností ode dne, kdy bude použitelná tato směrnice.

(6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na elektrické trouby pro domácnost napájené z elektrické sítě, včetně trub, které jsou částí větších zařízení.

2. Směrnice se nevztahuje na tyto trouby:

a) trouby, které mohou používat též jiné zdroje energie;

b) trouby, na které se nevztahují harmonizované normy uvedené v článku 2;

c) přenosné trouby, které nejsou stabilním zařízením, mají hmotnost menší než 18 kg a nejsou určeny k zabudování do větších zařízení.

3. Tato směrnice se nevztahuje na spotřebu energie u funkcí tepelné úpravy v páře, jiných než funkce horké páry.

Článek 2

1. Údaje požadované touto směrnicí se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných norem přijatých Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) na základě pověření Komise v souladu se směrnicí 98/34/ES, na něž byl uveden odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství a k nimž členské státy zveřejnily čísla vnitrostátních norem, které dotyčné harmonizované normy přejímají.

Ustanovení příloh I, II a III této směrnice týkající se údajů o vyzařovaném hluku se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje požadují členské státy podle článku 3 směrnice 86/594/EHS. Tyto údaje se zjišťují měřením podle zmíněné směrnice.

2. Výrazy použité v této směrnici mají stejný význam jako ve směrnici 92/75/EHS.

Článek 3

1. Technická dokumentace podle čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

a) jméno a adresu dodavatele;

b) všeobecný popis modelu, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) informace, popřípadě doplněné výkresy, o hlavních vlastnostech konstrukce modelu, zejména o těch, které významně ovlivňují jeho spotřebu energie;

d) protokoly o příslušných měřeních provedených zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 2 odst. 1 této směrnice;

e) návod k obsluze, pokud existuje.

2. Štítek podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS je uveden v příloze I této směrnice.

Štítek se umístí na dvířka zařízení tak, aby byl jasně viditelný a nebyl ničím zakryt. U trub s více dutými prostory musí být štítkem opatřen každý dutý prostor s výjimkou prostoru, na který se nevztahují harmonizované normy podle článku 2.

3. Obsah a formát informačního listu podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS jsou uvedeny v příloze II této směrnice.

4. Jsou-li zařízení nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí daná informace obsahovat všechny údaje uvedené v příloze III této směrnice.

Tento požadavek se vztahuje i na vestavné trouby určené pro kuchyňské linky.

5. Třída energetické účinnosti každého dutého prostoru trouby se stanoví podle přílohy IV.

6. Příslušné termíny použité na štítku a v informačním listu podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS se zvolí podle tabulky uvedené v příloze V této směrnice.

Článek 4

Členské státy povolí do 30. června 2003 uvádění na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků a distribuci tiskovin uvedených v čl. 3 odst. 4, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 5

1. Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2003.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Směrnice 79/531/EHS se zrušuje s účinností od 1. ledna 2003.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 8. května 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[3] Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

[4] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

[5] Úř. věst. L 145, 13.6.1979, s. 7.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ŠTÍTEK

Provedení štítku

1. Štítek musí být proveden v příslušné jazykové verzi podle níže uvedených vzorů:

+++++ TIFF +++++

2. Poznámky upřesňující údaje uváděné na štítku:

Poznámky

I. Jméno nebo obchodní značka dodavatele.

II. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem.

III. Třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu stanovená podle přílohy IV. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd.

IV. Aniž jsou dotčeny požadavky systému Společenství pro udělení ekoznačky, může být na energetickému štítku znázorněna ekoznačka, pokud byla dotyčnému modelu udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revizi systému Společenství pro udělení ekoznačky [1].

V. Spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce a/nebo funkce s nucenou konvekcí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2.

VI. Užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v článku 2.

VII. Velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií:

malé: | 12 l ≤ objem < 35 l |

střední: | 35 l ≤ objem < 65 l |

velké: | 65 l ≤ objem |

Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení.

VIII. Pokud to připadá v úvahu, hluk vyzařovaný při funkci, u níž byla stanovena spotřeba energie, stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [2].

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Definice grafického provedení štítku:

Použité barvy:

CMYK — cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá.

Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

+++++ TIFF +++++

[1] Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] Příslušné normy jsou EN 60704–2–10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů dodávaných stejným dodavatelem, anebo připojeny k popisu zařízení:

1. obchodní značka dodavatele;

2. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

3. třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu stanovená podle přílohy IV a uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že stupnice má rozsah od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Mimoto je třeba uvést, pro které tepelné funkce byla třída energetické účinnosti stanovena;

4. pokud se údaje předkládají v podobě tabulky a pokud byla některému z modelů uvedených v tabulce udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení (ES) č. 1980/2000, může být zde tato informace uvedena. V takovém případě se v záhlaví sloupce uvede "ekoznačka Evropské unie" a ekoznačka se znázorní v příslušném poli tabulky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případné požadavky v rámci systému Společenství pro udělení ekoznačky;

5. spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce a/nebo funkce s nucenou konvekcí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2;

6. užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v článku 2;

7. velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií:

malé: | 12 l ≤ objem < 35 l |

střední: | 35 l ≤ objem < 65 l |

velké: | 65 l ≤ objem |

Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení;

8. doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže stanovená zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2;

9. pokud to připadá v úvahu, hluk vyzařovaný při funkci, u níž byla stanovena energetická účinnost, stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [1];

10. údaj o spotřebě energie, jestliže není spuštěna žádná tepelná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie; uvádí se, dokud nebude k dispozici vhodná harmonizovaná norma pro ztráty v pohotovostním režimu;

11. plocha největšího plechu na pečení v cm2, stanovená jako "plocha povrchu" podle harmonizované normy uvedené v článku 2.

Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

[1] Příslušné normy jsou EN 60704–2–10 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej, sděleních, písemných nabídkách, reklamách na internetu nebo jiném elektronickém médiu uvedených v čl. 3 odst. 4, včetně nabídky vestavných trub určených pro kuchyňské linky, musí být uvedeny tyto údaje ve stanoveném pořadí:

1.obchodní značka dodavatele a identifikační značka modelu | (příloha II body 1 a 2) |

2. třída energetické účinnosti | (příloha II bod 3) |

3. spotřeba energie | (příloha II bod 5) |

4. užitečný objem | (příloha II bod 6) |

5. velikost | (příloha II bod 7) |

6. hluk | (příloha II bod 9) |

Pokud se uvádějí další informace o výrobku, musí být jejich forma a pořadí v této tabulce stejné, jaké byly předepsány v příloze II pro informační list.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti dutého prostoru trouby se stanoví podle tabulek:

Tabulka 1 — Duté prostory malého objemu

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie E [1] (kWh) při normalizované zátěži |

A | E < 0,60 |

B | 0,60 ≤ E < 0,80 |

C | 0,80 ≤ E < 1,00 |

D | 1,00 ≤ E < 1,20 |

E | 1,20 ≤ E < 1,40 |

F | 1,40 ≤ E < 1,60 |

G | 1,60 ≤ E |

Tabulka 2 — Duté prostory středního objemu

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie E [2] (kWh) při normalizované zátěži |

A | E < 0,80 |

B | 0,80 ≤ E < 1,00 |

C | 1,00 ≤ E < 1,20 |

D | 1,20 ≤ E < 1,40 |

E | 1,40 ≤ E < 1,60 |

F | 1,60 ≤ E < 1,80 |

G | 1,80 ≤ E |

Tabulka 3 — Duté prostory velkého objemu

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie E [3] (kWh) při normalizované zátěži |

A | E < 1,00 |

B | 1,00 ≤ E < 1,20 |

C | 1,20 ≤ E < 1,40 |

D | 1,40 ≤ E < 1,60 |

E | 1,60 ≤ E < 1,80 |

F | 1,80 ≤ E < 2,00 |

G | 2,00 ≤ E |

[1] Stanoveno podle přílohy I poznámky V.

[2] Stanoveno podle přílohy I poznámky V.

[3] Stanoveno podle přílohy I poznámky V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD TERMÍNŮ POUŽITÝCH NA ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty českých výrazů uvedených výše v jazycích Společenství jsou následující:

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list Příloha II | Zásilkový prodej Příloha III | ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | SV | FI |

Ä | | | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energi | Energia |

Ä | | | Horno eléctrico | El-ovne | Elektrobacköfen | Ηλεκτρικός φούρνος | Electric oven | Four électrique | Forno elettrico | Elektrische oven | Forno eléctrico | Elektrisk ugn | Sähköuuni |

I | 1 | 1 | Fabricante | Mærke | Hersteller | Προμηθευτής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Leverantör | Tavaran-toimittaja |

II | 2 | 1 | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo | Modell | Malli |

Ä | | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Πιο αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Eficiente | Låg förbrukning | Vähän kuluttava |

Ä | | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Ineficiente | Hög förbrukning | Paljon kuluttava |

| 3 | 2 | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente) | Energieffektivi-tetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) | Energiatehok-kuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) |

| | | Superficie de cocción | Bageareal | Backfläche | Επιφάνεια ψησίματος | Baking area | Surface de cuisson | Superficie di cottura | Bakoppervlak | Zona de cozedura | Bakningsyta | Paistoala |

V | 5 | 3 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo di energia | Energiför-brukning | Energiankulutus |

V | 5 | 3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |

V | 5 | 3 | Función de calentamiento | Opvarmningsfunktion | Beheizung | Λειτουργία θέρμανσης | Heating function | Fonction chauffage | Funzione di riscaldamento | Verhittings-functie | Função de aquecimento | Värmnings-funktion | Lämmitys-toiminto |

V | 5 | 3 | Calentamiento convencional | Traditionel opvarmning | Konventionelle Beheizung | Συμβατική | Conventional | Classique | Convezione naturale | Conventioneel | Convencional | Konventionell värmning | Ylä-alalämpö |

V | 5 | 3 | Convección forzada | Varmluft | Umluft/Heißluft | Με κυκλοφορία θερμού αέρα | Forced air convection | Convection forcée | Funzione di riscaldamento a convezione forzata | Geforceerde luchtconvectie | Convecção forçada de ar | Värmning med varmluft | Kiertoilma |

V | 5 | 3 | Con carga normal | Baseret på standardbelastning | Bei Standard-beladung | Με βάση τυποποιημένο φορτίο | Based on standard load | Calculée en charge normalisée | Riferito al carico normalizzato | Gebaseerd op normbelasting | Com base na carga-padrão | Baserad på provning med standardlast | Perustuu standardin mukaiseen testin |

VI | 6 | 4 | Volumen neto (litros) | Netto-volumen (liter) | Netto-volumen (Liter) | Ωφέλιμος όγκος (Λίτρα) | Usable volume (litres) | Volume utile (litres) | Volume utile (litri) | Netto volume (liter) | Volume útil Litros | Användbar volym (liter) | Käyttötilavuus (litraa) |

VII | 7 | 5 | Tipo | Type | Typ | Τύπος | Size | Type | Tipo | Type | Tipo | Storlek | Tyyppi |

VII | 7 | 5 | Pequeño | Lille | Klein | Μικρός | Small | Faible volume | Piccolo | Klein | Pequeno | Liten | Pieni |

VII | 7 | 5 | Medio | Mellemstort | Mittel | Μεσαίος | Medium | Volume moyen | Medio | Middelgroot | Médio | Medelstor | Keskikokoinen |

VII | 7 | 5 | Grande | Stort | Groß | Μεγάλος | Large | Grand volume | Grande | Groot | Grande | Stor | Suuri |

| 8 | | Tiempo de cocción con carga normal | Kogetid ved standard-belastning | Kochzeit bei Standard-beladung | Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου | Time to cook standard load | Temps de cuisson en charge normale | Tempo necessario per cottura carico normale | Bereidingstijd bij standaardbelasting | Tempo de cozedura da carga-padrão | Tillagningstid för en standardlast | Valmistusaika vakiokuormi-tuksella |

VIII | 9 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nível de ruído dB(A) re 1 pW | Bullernivå dB(A) re 1 pW | Melu (dB(A) re 1 pW) |

Ä | | | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produkterne indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada em folheto do produto | Produkt-broschyren innehåller ytterligare information | Tuote-esitteissä on lisätietoja |

| 11 | | Superficie de la placa de cocción de mayor tamaño | Arealat af den største bageplate | Größe des größten Backblechs | Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη | The area of the largest baking sheet | Aire de la surface de la plus grande plaque pour patisserie | Superficie del piano di cottura più grande | Oppervlakte van de grootste bakplaat | Área da superfície da maior placa de pastelaria | Ytan för den största bakplåten | Suurimman leivinpellin ala |

Ä | | | Norma EN 50304 | Standard: EN 50304 | Norm EN 50304 | Πρότυπο EN 50304 | Norm EN 50304 | Norme EN 50304 | Norma EN 50304 | Norm EN 50304 | Norma EN 50304 | Standard EN 50304 | Standardi EN 50304 |

| | | Directiva 2002/40/CE sobre etiquetado energético de los hornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EF om energimærkning af el-ovne | Richtlinie Energieetikettierung 2002/40/EG für Elektrobacköfen | Οδηγία 2002/40/ΕΚ για την επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | Energy Label Directive 2002/40/EC of electric ovens | Directive "Étiquetage énergétique" 2002/40/CE des fours électriques | Direttiva 2002/40/CE sull' etichettatura dei forni elettrici | Richtlijn 2002/40/EG over energieetiket-tering van elektrische ovens | Directiva "etiquetagem energética" 2002/40/CE dos fornos eléctricos | Direktiv 2002/40/EG om energimärkning av elektriska hushållsugnar | Direktiivi 2002/40/EY sähköuunien energia-merkinnästä |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/