Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010

ze dne 21. září 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie

Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010

ze dne 21. září 2010, kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise musí přijmout ustanovení týkající se formy a dalších podrobných technických informací ohledně oznamování údajů a informací podle článků 3 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 617/2010.

(2) S cílem získat srovnatelné údaje a zjednodušit podávání zpráv členskými státy nebo jejich pověřenými subjekty podle článku 3 nařízení (EU, Euratom) č. 617/2010 by požadovaná oznámení měla být standardizována pomocí oznamovacích tabulek.

(3) Po zrušení nařízení (ES) č. 736/96 Rady [2] by mělo být zrušeno rovněž nařízení Komise (ES) č. 2386/96 [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Forma a podrobné technické informace ohledně oznamování údajů a informací o investičních projektech do energetické infrastruktury Komisi podle článků 3 a 5 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2386/96 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 21. září 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 7.

[2] Úř. věst. L 102, 25.4.1996, s. 1.

[3] Úř. věst. L 326, 17.12.1996, s. 13.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

O1 - RAFINACE ROPY

Vykazovaný rok 20XX

v tisících tun za rok

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 1.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (FID)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Kapacita

Kapacita

Počet

Kapacita

Počet

Kapacita

Počet

Kapacita

Kapacita

Počet

Kapacita

Kapacita

Destilace (1)

Atmosférická destilace

s CCS / připraveno pro CCS

Vakuová destilace

s CCS / připraveno pro CCS

Krakování (2)

Krakování (tepelné)

visbreaking a/nebo tepelné

koksování

jiné

s CCS nebo připraveno k zachycování Krakování (katalytické)

Krakování (katalytické)

fluidní katalytické krakování

hydrokrakování

jiné

s CCS nebo připraveno k zachycování

Reformování (2)

(Izomerizace těžkého benzínu)

+++++ TIFF +++++

v tisících tun za rok

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 1.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (FID)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4+ čl. 5 odst. 1 písm. a)

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Position at 31/3/Y

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Kapacita

Kapacita

Počet

Kapacita

Počet

Kapacita

Počet

Kapacita

Kapacita

Počet

Kapacita

Kapacita

s CCS nebo připraveno k zachycování

Odsiřování

(plynový olej, těžký topný olej, jiné)

s CCS nebo připraveno zachycování

Alkylace Polymerizace Izomerizace (frakce C4)

s CCS nebo připraveno k zachycování

Etherifikace

(MTBE, TAME, ETBE)

jiné

s CCS nebo připraveno k zachycování

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) zařízení s kapacitou ≥ 1 mil. tun/r.

(2) zařízení s minimální kapacitou 500t/den.

+++++ TIFF +++++

O2 - PŘEPRAVA ROPY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 1.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4+ čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4+ čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl.1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Ropovody (1)

Produktovody pro ropné produkty (2)

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) s kapacitou ≥ 3 mil. metrických tun/rok pro nové ropovody + rozšíření/prodloužení ≥ 30 km.

(2) s kapacitou ≥ 1,5 mil. metrických tun/rok pro nové produktovody + rozšíření/prodloužení ≥ 30 km.

+++++ TIFF +++++

O3 - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ROPY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Přepravní kapacita

(počet metrických tun za den)

Přeshraniční přenosové projekty a produktovody představující zásadní články ve vnitrostátních nebo mezinárodních propojených sítích

Příloha bod 1.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4+ čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 2 odst. 3 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (FID)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Projekty TEN-E

é informac e

Čl. 5 odst. 3

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R + [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]R + [3-5]

Ref.

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

KOMU (1)

OD (2)

Ropovody

Příloha bod 1.2

Přeshraniční / propojovací uzel č. 1 (umístění - uveďte členský stát / třetí země)

Produktovody pro ropné produkty

Příloha bod 1.2

Přeshraniční/propojovací uzel č. 1 (umístění - uveďte členský stát / třetí země )

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) členskému státu podávajícímu zprávu.

(2) od členského státu podávajícího zprávu.

+++++ TIFF +++++

O4 - SKLADOVÁNÍ ROPY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 1.3

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici) (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4+ čl. 5

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici) (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm.

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Skladovací kapacita (m3)

Skladovací kapacita (m3)

Počet

Skladovací kapacita (m3)

Počet

Skladovací kapacita (m3)

Počet

Skladovací kapacita (m3)

Skladovací kapacita (m3)

Počet

Skladovací kapacita (m3)

Skladovací kapacita (m3)

Ropa

Příloha bod 1.3

Zařízení pro skladování ropy

Nádrže

Ropné produkty

Příloha bod 1.3

Zařízení pro skladování ropy

Nádrže

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, problémy nebo zpoždění související s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Zařízení s kapacitou ≥ 150 000 m3 a nádrže s kapacitou ≥ 100 000 m.

+++++ TIFF +++++

G1 - PŘEPRAVA ZEMNÍHO PLYNU

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury (1)

Příloha bod 2.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 +

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Přepravní plynovody

Příloha bod 2.1

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Celkový výkon (MW)

Kompresorové podstanice (2)

Příloha bod 2.1

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte všeobecné připomínky, včetně připomínek týkajících se např. stávajících zařízení, která nejsou v provozu po dobu více než 3 let

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) *Viz definice v bodě 2.1 přílohy nařízení Rady: přepravní plynovody, které jsou součástí sítě tvořené zejména vysokotlakými plynovody, kromě plynovodů, které jsou součástí těžební plynovodní sítě, a kromě části vysokotlakých plynovodů používaných především v rámci místní distribuce zemního plynu.

(2) napojené na přepravní plynovody.

+++++ TIFF +++++

G2 - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ZEMNÍHO PLYNU

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Maximální technická přepravní kapacita

(Nm3/d)

Přeshraniční přepravní infrastruktura

Příloha bod 2.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Projekt TEN - E

Příloha bod 2.1

Doplňkové informace (1)

Čl. 5 odst. 3

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R + [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R+ [3-5]

Ref.

KOMU (2)

OD (3)

KOMU

OD

KOMU

OD

KOMU

OD

KOMU

OD

KOMU

OD

KOMU

OD

Přeshraniční uzel č. 1

(umístění - uveďte členský stát / třetí země)

Přeshraniční uzel č. 2

(umístění - uveďte členský stát / třetí země)

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Uveďte např. zpoždění nebo problémy související s novou infrastrukturou nebo důvody zvýšení technické přepravní kapacity v přeshraničním uzlu v případě neexistence investičních projektů pro nové plynovody.

(2) členskému státu podávajícímu zprávu.

(3) od členského státu podávajícího zprávu.

+++++ TIFF +++++

G3 - TERMINÁLY LNG

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 2.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (1) (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (1) (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Projekt TEN - E

Příloha bod 2.1

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Počet

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Maximální kapacita znovuzplynování [v miliardách m3 (N)/r]

- čl. 5 odst. 1 písm. b)

Maximální skladovací kapacita [m3]

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Terminály pro dovoz zkapalněného zemního plynu s kapacitou znovuzplynování ve výši 1 miliardy m3 ročně nebo více (příloha bod 2.2).

+++++ TIFF +++++

G4 - SKLADOVÁNÍ PLYNU

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 2.3

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a) +

Plánovaná infrastruktura (1) (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (1) (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R+ [3-5]

Uchovávání v hlubinném zásobníku

Počet

Celková skladovací kapacita [v miliardách m3]

Kapacita využitelného plynu [v miliardách m3]

Těžební výkon - Maximální použitelná kapacita [v mil. m3/d]

Vtláčecí výkon Maximální vtláčecí kapacita [v mil. m3/d]

Vytěžené solné prostory

Počet

Celková skladovací kapacita [v miliardách m3]

Kapacita využitelného plynu [v miliardách m3]

Těžební výkon - Maximální použitelná kapacita [v mil. m3/d]

Vtláčecí výkon Maximální vtláčecí kapacita [v mil. m3/d]

Vyčerpané ložisko

Počet

+++++ TIFF +++++

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 2.3

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a) +

Plánovaná infrastruktura (1) (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (1) (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R+ [3-5]

Celková skladovací kapacita [v miliardách m3]

Kapacita využitelného plynu [v miliardách m3]

Těžební výkon -

Maximální použitelná kapacita [v mil. m3/d]

Vtláčecí výkon

Maximální vtláčecí kapacita [v mil. m3/d]

Povrchové skladování (2)

Počet

Celková skladovací kapacita [v miliardách m3]

Kapacita využitelného plynu [v miliardách m3]

Těžební výkon -

Maximální použitelná kapacita [v mil. m3/d]

Vtláčecí výkon

Maximální vtláčecí kapacita [v mil. m3/d]

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturoue

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Zařízení napojená na přepravní plynovody.

(2) Nezahrnuje skladovací kapacitu terminálů LNG (viz samostatné tabulky týkající se LNG).

+++++ TIFF +++++

E1 - VÝROBA ELEKTŘINY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Konvenční tepelné elektrárny (≥ 100 MW) se spalováním

Příloha bod 3.1 + čl. 5 odst. 1 písm. d)

uhlí a lignitu

s CCS / připraveno pro CCS

ropy

s CCS / připraveno pro CCS

plynu

s CCS / připraveno pro CCS

Dva nebo více zdrojů energie (2)

…/… (1)

s CCS / připraveno pro CCS

Jiné

Jaderné elektrárny (≥ 100 MW)

Příloha bod 3.1 + čl. 5 odst. 1 písm. b)

s tlakovodním reaktorem

s varným reaktorem

s grafitovým reaktorem chlazeným

s rychlým množivým reaktorem

Jiné

+++++ TIFF +++++

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Zařízení vyrábějící elektřinu z biomasy / biokapalin / odpadu (≥20 MW) se spalováním

Příloha bod 3.1 + čl. 5 odst. 1 písm. d)

biomasy

odpadu

biokapalin

Elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a užitečného tepla (elektrický výkon ≥ 20 MW) se spalováním

uhlí a lignitu

s CCS / připraveno pro CCS

ropy

s CCS / připraveno pro CCS

plynu

s CCS / připraveno pro CCS

biomasy

odpadu

Dva nebo více zdrojů energie (2)

…/…

s CCS / připraveno pro CCS

Vodní elektrárny (≥ 30MW)

Příloha bod 3.1 + čl. 5 odst. 1 písm. b)

sloužící jako sezónní zdroj energie (S)

sloužící jako krátkodobý zdroj energie (ST)

+++++ TIFF +++++

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl.1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

Počet

Kapacita (1) (MW)

Kapacita (1) (MW)

říční (R)

pouze přečerpávací vodní elektrárny (P)

smíšené přečerpávací elektrárny a jiné

Větrné elektrárny (≥ 20 MW)

Příloha bod 3.1 + čl. 5 odst. 1 písm. b)

na pevnině

v moři

Solární tepelná zařízení a geotermální elektrárny (≥ 20 MW)

Příloha bod 3.1

Solární tepelná zařízení

Geotermální elektrárny

Fotovoltaická zařízení (≥10 MW)

Příloha bod 3.1

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Nominální kapacita.

(2) U zařízení se spalováním více než jednoho druhu paliva uveďte celkový výkon a výkon pro jednotlivé druhy paliv.

+++++ TIFF +++++

E2 - PŘENOS ELEKTŘINY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 +

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Trakční vedení (≥ minimálně 220 kv) určená pro napětí, jež se na vnitrostátní úrovni běžně používá pro propojovací vedení (vyberte rozsah)

Příloha bod 3.2

Střídavý proud (AC)

[220-299 kV]

[300-359 kV]

[360-499 kV]

[x] (1)

Stejnosměrný proud (DC)

300-499 MW

500-699 MW

700-999 MW

1000-1199 MW

jiné

Podzemní vedení (≥ 150 kV)

Střídavý proud (AC)

[150-199 kV]

[220-299 kV]

[300-359 kV]

[360-499 kV]

jiné

+++++ TIFF +++++

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 +

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Stejnosměrný proud (DC)

300-499 MW

500-699 MW

700-999 MW

1000-1199 MW

jiné

Podmořské kabely (≥ 150 kV)

Střídavý proud (AC)

[150-199 kV]

[220-299 kV]

[300-359 kV]

[380-499 kV]

jiné

Stejnosměrný proud (DC)

300-499 MW

500-699 MW

700-999 MW

1000-1199 MW

1200-1599 MW

jiné

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. stávající infrastrukturu, jež není v provozu po dobu přesahující 3 roky.

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Vyplňte v případě, že v tomtéž členském státě existují zároveň dva systémy napětí.

+++++ TIFF +++++

E3 - PŘESHRANIČNÍ PŘENOS ELEKTŘINY

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst.

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Projekt TEN-E

Příloha 3

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R + [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Charakteristické vlastnosti úseku v členském státě podávajícím zprávu

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

Délka (km)

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

Délka (km)

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

Ref.

Trakční vedení

Střídavý proud (AC)

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Stejnosměrný proud (DC)

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Podzemní vedení

Střídavý proud (AC)

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Stejnosměrný proud (DC)

+++++ TIFF +++++

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 3.2

Stávající infrastrukturae

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst.

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Projekt TEN-E

Příloha 3

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R + [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Charakteristické vlastnosti úseku v členském státě podávajícím zprávu

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

Délka (km)

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

Délka (km)

Napětí (kV)

Přenosové kapacity ( MVA - AC MW - DC)

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

[Ano/Ne]

Ref.

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Podmořské kabely

Střídavý proud (AC)

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Stejnosměrný proud (DC)

Hranice (členský stát A - členský stát / země B)

Rozvodna 1 (A) - rozvodna 1 (B) č. 1

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

+++++ TIFF +++++

B1 - VÝROBA BIOPALIV

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 4

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (1) (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (1) (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3+5]

Roční výrobní kapacita (kt)

Roční výrobní kapacita (kt)

Počet

Roční výrobní kapacita (kt)

Počet

Roční výrobní kapacita (kt)

Počet

Roční výrobní kapacita (kt)

Roční výrobní kapacita (kt)

Počet

Roční výrobní kapacita (kt)

Roční výrobní kapacita (kt)

Zařízení - nezpracovaný rafinovaný olej

(čistý rostlinný olej)

Zařízení - biopaliva z olejnin

FAME (methylestery mastných kyselin) a FAEE (ethylestery mastných kyselin)

Oleje (hydrogenované a hydrogenačně rafinované oleje)

Jiné

Zařízení - biopaliva z plodin na výrobu cukru a z plodin obsahujících škrob

Ethanol

ETBE

Jiné

Zařízení - biopaliva z lignocelulózy

Ethanol

Syntetická biopaliva (2)

Jiné

Zařízení na získávání methanu z bioplynu

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Zařízení s výrobní kapacitou ≥ 50 kt/rok.

(2) Fischer-Tropsh, DME, ethanol, methanol, methan, pyrolýzní olej atd.

+++++ TIFF +++++

C1 - PŘEPRAVA CO2

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 5.1

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm. a)

Plánovaná infrastruktura (konečné rozhodnutí o investici) (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici) (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 5 odst. 1 písm. c)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 5 + čl. 5 odst. 2

Stav dne 1/1/R

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R + [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R + [3-5]

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Počet

Délka (km)

Délka (km)

Přeprava pevného CO2 (suchého ledu) potrubím

Přeprava kapalného CO2 potrubím

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkonr (MW)

Celkový výkon (MW)

Počet

Celkový výkon (MW)

Celkový výkon (MW)

Kompresorové stanice

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Plynovody napojené na elektrárny a rafinérie.

+++++ TIFF +++++

C2 - SKLADOVÁNÍ CO2

Vykazovaný rok 20XX

Členský stát

Druh infrastruktury

Příloha bod 5.2

Stávající infrastruktura

Čl. 5 odst. 3

Infrastruktura ve výstavbě (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 4 + článek 4 + čl.

Plánovaná infrastruktura (1) (konečné rozhodnutí o investici)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2 odst. 3 + článek 4 + čl. 5 odst. 1 písm.

Zvýšení kapacity, která mají být uvedena do provozu (ve výstavbě + konečné rozhodnutí o investici) (1)

Infrastruktura, která má být vyřazena z provozu (1)

Čl. 1 odst. 2 + čl. 2

Stav dne 1/1/R

Není v provozu [>3 R]

Stav dne 31/3/R

Stav dne 31/3/R

R+ [0-2]

R + [3-5]

R + [0-2]

R+ [3-5]

Ukládání v hlubinném zásobníku

Počet

Celková skladovací kapacita [kt]

Vtláčecí výkon

Maximální vtláčecí kapacita [t/d]

Vytěžené ložisko

Počet

Celková skladovací kapacita [kt]

Vtláčecí výkon

Maximální vtláčecí kapacita [t/d]

Jiné

Doplňkové informace

Čl. 5 odst. 3

Uveďte např. důvody investice, zpoždění nebo problémy spojené s novou infrastrukturou

Poznámka: položky „ve výstavbě“ a „konečné rozhodnutí o investici“ zahrnují obnovu.

(1) Zařízení s kapacitou ≥ 100 kt.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/