Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2001

o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím

Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2001

o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy, ve spojení s první větou čl. 300 odst. 2 prvního pododstavce,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská společenství uzavřela rozhodnutím Rady a Komise 98/181/ES, ESUO, Euratom [1] smlouvu o Energetické chartě, obsahující odkazy na odpovídající ustanovení GATT 1947.

(2) Uvedení odkazů na odpovídající ustanovení Světové obchodní organizace (WTO) ve smlouvě o Energetické chartě namísto odkazů na ustanovení GATT 1947, jakož i zahrnutí seznamu energetického zařízení do obchodních ustanovení, je v zájmu Společenství.

(3) Společenství má výlučné pravomoci v oblasti společné obchodní politiky.

(4) Konference o Energetické chartě a mezinárodní konference, která se konala dne 24. dubna 1998, schválily změnu obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě, zejména seznam energetického zařízení, včetně souvisejících rozhodnutí, dohod a prohlášení (změna obchodních ustanovení).

(5) Společenství schválilo rozhodnutím Rady 98/537/ES [2] znění změny obchodních ustanovení a její prozatímní uplatňování až do jejího vstupu v platnost.

(6) Přijetí změny obchodních ustanovení přispěje k dosažení cílů Evropského společenství. Proto by uvedená změna měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Změna obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě se schvaluje jménem Evropského společenství.

Článek 2

Předseda Rady jménem Evropského společenství, v souladu s články 39 a 49 smlouvy o Energetické chartě, uloží listinu o schválení změny obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě u vlády Portugalské republiky.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 13. července 2001.

Za Radu

předseda

M. Verwilghen

[1] Úř. věst. L 69, 9.3.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 252, 12.9.1998, s. 21.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/