Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska

v oblasti řízené termonukleární fúze

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska

v oblasti řízené termonukleární fúze

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "Euratom") a

VLÁDA JAPONSKA,

(dále jen jako "smluvní strany"),

HLEDÍCE na stávající spolupráci v oblasti řízených termonukleárních fúzí mezi smluvními stranami a na přání zachovat a posílit spolupráci v této oblasti,

PŘEJÍCE SI usnadnit využívání energie termonukleárních fúzí jako potenciálního ekologicky přijatelného, ekonomicky konkurenceschopného a fakticky nevyčerpatelného zdroje energie,

UZNÁVAJÍCE společný a vzájemně se doplňující charakter programů smluvních stran pro výzkum a vývoj v oblasti energie termonukleárních fúzí,

PŘIHLÍŽEJÍCE k přednostem a možnostem spolupráce v rámci Mezinárodní agentury pro energii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Cílem této dohody je zachování a prohloubení spolupráce mezi smluvními stranami v oblastech, které jsou upraveny příslušnými programy termonukleárních fúzí, založené na zásadách rovnosti a vzájemného užitku za účelem rozvoje vědeckého poznání a technologické způsobilosti ve vztahu k energetickým systémům termonukleárních fúzí.

Článek II

Spolupráce na základě této dohody se může uskutečňovat v následujících oblastech:

a) tokamaky;

b) alternativní linie k tokamaku;

c) technologii termonukleárních fúzí;

d) fyziku plazmatu;

e) další oblasti po vzájemné dohodě,

jak je uvedeno v přílohách I, II a III, které tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek III

Spolupráce v oblastech uvedených v článku II může zahrnovat následující činnosti:

a) výměnu a poskytování informací;

b) výměnu pracovníků;

c) různá pracovní setkání;

d) výměnu a poskytování vzorků, materiálů, nástrojů a součástí;

e) provádění společných studií, projektů a pokusů a

f) další činnosti po vzájemné dohodě,

jak jsou specifikovány v přílohách I, II a III.

Článek IV

1. Spolupráce se uskutečňuje v souladu s přílohami I, II a III prostřednictvím Euratomu, nebo osoby či organizace k němu přidružené v rámci programu termonukleárních fúzí Euratomu nebo společného podniku JET, který k tomuto účelu Euratom určil, a na japonské straně prostřednictvím Monbusho, ministerstva zahraničního obchodu a průmyslu, Vědecké a technologické agentury nebo prostřednictvím subjektu či organizace, které byly k tomuto účelu určeny.

2. a) Doba platnosti příloh se shoduje s platností dohody, pokud není stanoven dřívější zánik dle následujícího písmene b).

b) Smluvní strany mohou libovolně ukončit platnost přílohy při dodržení šestiměsíční výpovědní lhůty. Zánikem přílohy nejsou dotčena práva vyplývající z přílohy získaná před jejím zánikem.

c) Veškeré činnosti, které nejsou do okamžiku zániku přílohy ukončeny, mohou pokračovat až do svého dokončení, přičemž se dále řídí ustanoveními dotčené přílohy.

d) V případě, že se během trvání platnosti této dohody podstatně změní povaha programů smluvní strany v oblasti termonukleárních fúzí, např. významným rozšířením, omezením, změnou nebo spojením větších částí těchto programů s programy termonukleárních fúzí třetí strany, jsou smluvní strany oprávněny požadovat revizi rozsahu a ustanovení dotčených příloh.

Článek V

1. Smluvní strany zřídí koordinační výbor, jehož úkolem je usnadnit koordinaci a provádění společných činností stanovených touto dohodou. Každá ze smluvních stran jmenuje do koordinačního výboru stejný počet členů a jednoho z takto určených členů jmenuje vedoucím delegace.

2. Koordinační výbor se schází každoročně, střídavě v Evropě a v Japonsku nebo v jiné době nebo místě po vzájemné dohodě. Vedoucí delegace hostitelské smluvní strany předsedá zasedání.

3. Úkoly koordinačního výboru zahrnují:

a) kontrolu a sledování pokroku společných aktivit;

b) výměnu informací a stanovisek k vědeckým a technologickým otázkám;

c) projednání činností budoucí spolupráce.

Článek VI

Nakládání s informacemi, průmyslovým vlastnictvím a duševními právy, které vzniknou v souvislosti se společnými činnostmi stanovenými touto dohodou, se řídí přílohami I, II a III. Tato ustanovení jsou ve všech přílohách stejná.

Článek VII

Tato dohoda ponechává nedotčena stávající nebo budoucí ujednání o spolupráci mezi smluvními stranami.

Článek VIII

1. Plnění, která mají smluvní strany poskytnout v rámci této dohody, závisí na dostupnosti přiměřených prostředků.

2. Spolupráce v rámci této dohody se řídí zákony a předpisy, které jsou použitelné v příslušných zemích a pro Euratom.

3. V rámci použitelných právních předpisů se každá smluvní strana plně zasadí o zjednodušení formalit nutných pro spolupráci v souvislosti se svobodou pohybu osob, dovozem materiálů a zařízení a převádění finančních prostředků.

4. Náhrada škody, které vznikne během používání této dohody, se řídí právními předpisy použitelnými v příslušných zemích a pro Euratom.

Článek IX

Veškeré otázky v souvislosti s touto dohodou jsou řešeny po vzájemných konzultacích smluvních stran.

Článek X

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Zůstává v platnosti po dobu tří let a dále až do okamžiku ukončení některou ze smluvních stran, a to buď po uplynutí prvních tří let nebo k jinému pozdějšímu datu písemným vyjádřením úmyslu ukončit tuto dohodu podaným stranou nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení platnosti této dohody.

2. Zánik této dohody neovlivní provádění projektu případně programu prováděného v rámci této dohody, který po ukončení této dohody ještě nebyl zcela dokončen.

3. Zánikem této dohody nebo jejích příloh nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené v článku IV nebo dohodou uzavřenou podle článku VI.

Článek XI

1. Tato dohoda se použije, pokud se jedná o Euratom, pro území, v nichž se používá Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii a za podmínek stanovených v uvedené smlouvě.

2. Pod pojmy "země", "subjekt", "organizace" nebo "státní příslušník" se rozumí při odkazu na Euratom v této dohodě členské státy Euratomu, jakož i Švédské království a Švýcarská konfederace, které jsou přidruženy k programu Euratomu termonukleárních fúzí a zastoupeny ve společném podniku JET.

V Bruselu dne 20. února 1989 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém a japonském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Evropské společenství

pro atomovou energii

Filippo M. Pandolfi

Za vládu Japonska

Munioki Date

Velvyslanec Japonska při Evropských společenstvích

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Smluvní strany tímto stanoví podle článku IV této dohody ujednání pro jednotlivé prováděcí postupy a podrobnosti programu spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje fúzí mezi Euratomem a japonským Monbusho (dále jen "Monbusho") (v této příloze dále jen "spolupráce").

1. Euratom a Monbusho (dále jen společně "realizační agentury") jmenují každá styčného zástupce, který odpovídá za koordinaci spolupráce a za podávání zpráv koordinačnímu výboru jmenovanému podle článku V této dohody.

2. Realizační agentury mohou, za souhlasu zástupců, stanovit odpovídající univerzity a vnitrostátní výzkumné ústavy nebo přidružené subjekty, které se nacházejí na jejich výsostném území (dále je "zástupci"), aby spolupracovaly při provádění společných činností.

3. Spolupráce může probíhat v následujících oblastech:

3.1 tokamaky;

3.2 alternativní linie k tokamakům včetně inerciálního uzavření;

3.3 technologie termonukleárních fúzí;

3.4 teorie plazmatu a aplikovaná fyzika plazmatu;

3.5 v dalších oblastech dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4.1 Spolupráce může zahrnovat následující činnosti (dále jen "činnosti spolupráce"):

4.1.1 výměnu a sdílení vědeckých a technických informací;

4.1.2 výměnu vědeckých pracovníků pověřených účastí na výzkumu, vývoji, analýze, koncepci, plánování a pokusné činnosti;

4.1.3 uskutečňování seminářů a jiných pracovních setkání;

4.1.4 uskutečňování krátkodobých návštěv vědeckých pracovníků;

4.1.5 výměnu a obstarávání přístrojů, nástrojů a materiálů pro testy a

4.1.6 další činnosti dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4.2 Pokud je to nutné, mohou být jednotlivé podrobnosti a postupy k provádění činností uvedených v bodech 4.1.1. až 4.1.5. stanoveny v rámci konzultací nebo ujednání mezi realizačními agenturami nebo zástupci. Jednotlivé podmínky, které jsou nutné pro provádění činností uvedených v bodě 4.1.6, jsou stanoveny písemnou dohodou realizačních agentur.

5. Pokud realizační agentury písemně nestanovily jinak, budou veškeré náklady vyplývající ze spolupráce hrazeny realizační agenturou nebo zástupcem u které (kterého) vznikly.

6.1 Realizační agentury podporují co největší rozšiřování informací, u kterých mají právo na jejich šíření, jenž vlastní nebo k nimž mají přístup, a které byly získány nebo vyměněny v rámci spolupráce, přičemž se dodržují ustanovení práva duševního vlastnictví, ustanovení na ochranu autorského práva a ustanovení uvedená v bodě 8.

Při zveřejňování těchto informací je nutno zřetelně uvést, že tyto informace byly získány v rámci spolupráce.

6.2 S důvěrnými informacemi se zachází následujícím způsobem:

6.2.1 Definice

"Důvěrné informace" označují vědecká nebo technická data, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje, jakož i všechny další informace určené k výměně a sdílení v rámci spolupráce, jako například know-how, informace, které se přímo vztahují na vynálezy a objevy uvedené bodě 8, technické, obchodní a finanční informace za předpokladu, že jsou náležitě označeny dle bodu 6.2.2. a:

a) že nejsou veřejnosti známé nebo dostupné z jiných zdrojů;

b) že nebyly již dříve vlastníkem poskytnuty třetí straně bez závazku zachování důvěrnosti;

c) že již nejsou v držení přijímající realizační agentury nebo jejího zástupce bez závazku zachování důvěrnosti.

6.2.2 Postupy

i) Realizační agentura nebo její zástupci, kteří v rámci spolupráce přijímají důvěrné informace, musí zachovat jejich důvěrný charakter. Veškeré dokumenty, které obsahují důvěrné informace, musí být realizační agenturou nebo jejími zástupci při rozšíření zřetelně označeny následující poznámkou (nebo poznámkou podobnou):

"Tento dokument obsahuje důvěrné informace, které byly poskytnuty podle přílohy I k Dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska v oblasti řízených termonukleárních fúzí ze dne 20. února 1989 a které nesmí být rozšiřovány mimo Euratom a Monbusho, jejich smluvní partnery, jejich držitele licencí a zástupce bez předchozího schválení prostřednictvím…

Touto poznámkou je nutno opatřit úplnou nebo částečnou reprodukci každého dokumentu. Tato omezení zanikají, jestliže jsou informace vlastníkem poskytnuty ke zveřejnění bez jakéhokoli omezení."

ii) Důvěrné informace, které byly důvěrně přijaty v rámci spolupráce, může přijímající realizační agentura nebo její zástupci dále předávat:

a) členům personálu nebo zaměstnancům přijímající realizační agentury nebo jiných příslušných vládních orgánů nebo zástupcům země přijímající realizační agentury;

b) dodavatelům nebo subdodavatelům přijímající realizační agentury, zástupcům v zemi přijímající realizační agentury, a to k použití v rámci jejich smluv s přijímající realizační agenturou nebo jejích zástupců, kterým byla svěřena práce týkající se předmětu důvěrných informací;

za předpokladu, že všechny tímto způsobem rozšiřované důvěrné informace budou opatřeny omezující poznámkou, která je obsahově shodná s poznámkou uvedenou v bodě 6.2.2. i).

iii) S předchozím písemným souhlasem realizační agentury, která poskytuje důvěrné informace v rámci této spolupráce, může přijímající realizační agentura rozšiřovat důvěrné informace ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v bodě 6.2.2. ii). Realizační agentury společně vypracují postupy pro žádost o předchozí písemný souhlas a poskytování předchozího písemného souhlasu k dalšímu šíření a každá realizační agentura poskytne souhlas v rozsahu stanoveném právními předpisy a ustanoveními platnými pro příslušné země a pro Euratom a dle postupů smluvních stran.

6.2.3. Jestliže některá z realizačních agentur shledá, že ona sama nebo její zástupci nemohou dodržet, nebo je zde důvodná obava, že nebudou moci dodržet, omezení a podmínky šíření podle tohoto odstavce, neprodleně o tom uvědomí druhou realizační agenturu. Realizační agentury se pak vzájemně dohodnou na určení dalšího odpovídajícího postupu.

6.2.4. Realizační agentury a jejich zástupci budou zacházet s informacemi ze seminářů, pracovních a jiných setkání, z úkolů personálu, z používání zařízení a výměny přístrojů v rámci této spolupráce podle zásad specifikovaných v tomto odstavci; jestliže však budou tyto důvěrné informace sděleny ústně, nepodléhají ustanovením uloženým v rámci této spolupráce, pokud osoba, která tyto důvěrné informace poskytuje neupozorní příjemce na důvěrný charakter sdělených informací.

7. Předávající realizační agentura nebo její zástupci neručí přejímající realizační agentuře nebo jejím zástupcům za vhodnost předávané informace k určitému využití či použití.

8.1 Pokud se jedná o vynálezy nebo objevy učiněné při provádění spolupráce, postupují realizační agentury v souladu s právními předpisy, aby dosáhly následujícího:

8.1.1 Jestliže vynález nebo objev učiní pracovník (vynálezce) realizační agentury (postupující agentura), její zástupce nebo dodavatel v době, kdy je přidělen druhé realizační agentuře (přejímající agentuře) nebo u jejích zástupců nebo jejich dodavatelů, v souvislosti s výměnou vědeckých pracovníků, techniků a odborných pracovníků:

i) získává přejímající agentura nebo její zástupci veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území a v třetích zemích a

ii) postupující agentura nebo její zástupci nebo vynálezce veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území.

8.1.2 Jestliže se výše uvedený bod 8.1.1. nepoužije a jestliže jsou vynálezy nebo objevy učiněny pracovníky (vynálezcem) realizační agentury, jejích zástupců nebo dodavatelů jako bezprostřední výsledek využití informací, které jim byly poskytnuty v rámci této spolupráce jinou realizační agenturou, jejími zástupci nebo dodavateli, nebo k jejichž výměně došlo na seminářích nebo jiných společných setkáních, pak realizační agentura, její zástupci nebo dodavatelé, jejichž pracovníci objev učinili, získává veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů ve všech zemích.

8.1.3 Realizační agentura, její zástupce nebo vynálezce poskytne, pokud vlastní vynález uvedený v bodech 8.1.1 a 8.1.2, licenci na tento vynález druhé realizační agentuře, jejím zástupcům, vládě a určeným státním příslušníkům po dohodě s druhou realizační agenturou nebo jejími zástupci za náležitých podmínek.

8.1.4 Pokud se jedná o práva průmyslového vlastnictví vynálezů nebo objevů, které pocházejí z jiných společných činností než z výměny personálu nebo informací, dohodnou se realizační agentury nebo zástupci před zahájením spolupráce na vhodném rozdělení práv s přihlédnutím k prospěchu, právům a příspěvkům realizačních agentur nebo zástupců.

8.2 Ustanovení předcházejícího bodu 8.1. platí obdobně pro ochranu užitných a průmyslových vzorů.

8.3 Každá realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za vyplacení odměn nebo náhrad svým vlastním pracovníkům nebo státním příslušníkům podle použitelných právních předpisů. Realizační agentura nebo její zástupci podniknou veškeré nezbytné kroky k navození spolupráce svých vynálezců, která je nutná pro provedení ustanovení tohoto odstavce, čímž nejsou dotčena práva vynálezců dle použitelných právních přepisů.

9. Autorská práva realizačních agentur nebo zástupců jsou udělována v souladu s Všeobecnou úmluvou o autorském právu novelizovanou v Paříží dne 24. července 1971. Pokud se jedná o autorská práva na materiály ve smyslu bodu 6.1, která vlastní nebo kontroluje jedna z obou realizačních agentur nebo její zástupci, usiluje realizační agentura nebo její zástupce o to, aby poskytli druhé realizační agentuře nebo jejím zástupcům licenci na reprodukci nebo překlad materiálů důvěrných autorským právem.

10. S ohledem na výměnu personálu v rámci spolupráce platí následující ustanovení:

10.1 Jestliže se uvažuje o výměně personálu v rámci spolupráce, zajistí realizační agentura nebo její zástupci výběr kvalifikovaných odborných sil pro druhou realizační agenturu nebo její zástupce.

10.2 Přidělení personálu je předmětem zvláštní dohody o přidělení mezi realizačními agenturami nebo zástupci.

10.3 Realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za platy, pojištění a odměny vyplácené jejich personálu.

10.4 Pokud není ujednáno jinak, hradí vysílající realizační agentura nebo její zástupci cestovní výlohy a náklady pobytu svého personálu přiděleného přijímající smluvní straně.

10.5 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci se postarají o odpovídající ubytování přiděleného personálu a jejich rodin na vzájemně sjednaném recipročním základě.

10.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupce poskytne veškerou nezbytnou pomoc přidělenému personálu a jejich rodinám s ohledem na administrativní formality (sjednání cesty atd.).

10.7 Personál vysílající realizační agentury nebo jejích zástupců se řídí všeobecnými a zvláštními pracovními a bezpečnostními předpisy používanými přijímajícím podnikem nebo případně předpisy stanovenými v jednotlivých dohodách o přidělení.

11. Pro případ, že má dojít k výměně nebo poskytnutí vybavení, přístrojů, materiálu nebo potřebných náhradních dílů (dále jen společně "vybavení atd.") mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci, použije se následující ustanovení o dodávce a používání vybavení atd.:

11.1 Vysílající realizační agentura nebo její zástupci předloží co nejdříve podrobný seznam vybavení atd., které má být poskytnuto, spolu s příslušnými specifikacemi, technickými a informačními podklady.

11.2 Pokud není stanoveno jinak, zůstává vybavení atd. dodané vysílající realizační agenturou nebo jejími zástupci jejich vlastnictvím a po dokončení sjednané činnosti je vráceno vysílající realizační agentuře nebo jejím zástupcům.

11.3 Vybavení atd. se uvádí do provozu v zařízení přijímající strany pouze na základě vzájemné dohody mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.4 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci zajistí nezbytné prostory pro vybavení, dodávky elektřiny, vody, plynu atd. podle technických požadavků dojednaných realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.5 Pokud není dohodnuto jinak, přebírá vysílající realizační agentura nebo její zástupci odpovědnost a náklady na přepravu vybavení atd. z vysílající realizační agentury nebo od jejích zástupců na místo určení v zemi přijímající realizační agentury nebo jejích zástupců a zpět, na jeho bezpečné uložení a pojištění po dobu přepravy.

11.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci vyrozumí celní orgány o vědeckém, nikoli komerčním účelu vybavení atd., které je dodáváno vysílající agenturou nebo jejími zástupci ke splnění vzájemně sjednaných činností.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Smluvní strany tímto stanoví podle článku IV této dohody ujednání pro jednotlivé prováděcí postupy a podrobnosti programu spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje termonukleárních fúzí mezi Euratomem a japonským ministerstvem zahraničního obchodu a průmyslu (dále jen "MITI") (v této příloze dále jen "spolupráce").

1. Euratom a MITI (dále jen společně "realizační agentury") jmenují každá styčného zástupce, který odpovídá za koordinaci spolupráce a za podávání zpráv koordinačnímu výboru jmenovanému podle článku V této dohody.

2. Realizační agentury mohou, se souhlasem zástupců, stanovit své připojené nebo přidružené ústavy (dále jen "zástupci") zástupců, aby spolupracovaly při provádění spolupráce.

3. Spolupráce může probíhat v následujících oblastech:

3.1 tokamaky, včetně projektů současné generace a aktivit, které se vztahují k příští generaci;

3.2 alternativní linie k tokamakům včetně inerciálního uzavření a "zpětného obrácení pole";

3.3 technologie termonukleárních fúzí včetně zpracování plazmatu;

3.4 teorie plazmatu a aplikovaná fyzika plazmatu;

3.5 v dalších oblastech dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4. Spolupráce může zahrnovat následující činnosti (dále jen "činnosti spolupráce"):

4.1.1 výměnu a sdílení informací a dat o vědeckých a technických činnostech, vývoji, pokusech, výsledcích a programové politice a plánech;

4.1.2 výměnu vědeckých pracovníků, inženýrů a jiných odborníků na dohodnuté období pro účast na pokusech, analýzách, výkladech a ostatních výzkumných a vývojových aktivitách;

4.1.3 různé formy setkání za účelem diskuse a výměny informací o vědeckých a technologických aspektech všeobecných a zvláštních předmětů zájmu a stanovení činností spolupráce;

4.1.4 výměna a získávání vzorků, materiálů, nástrojů a součástek na pokusy, zkoušky a vyhodnocování;

4.1.5 provádění společných studií, projektů nebo pokusů včetně jejich společného návrhu, konstrukce a provozu a

4.1.6 další činnosti dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4.2 Pokud je to nutné, mohou být jednotlivé podrobnosti a postupy k provádění činností uvedených v bodech 4.1.1. až 4.1.5. stanoveny v rámci konzultací nebo ujednání mezi realizačními agenturami nebo zástupci. Jednotlivé podmínky, které jsou nutné pro provádění činností uvedených v bodě 4.1.6, jsou stanoveny písemnou dohodou realizačních agentur.

5. Pokud realizační agentury písemně nestanovily jinak, budou veškeré náklady vyplývající ze spolupráce hrazeny realizační agenturou nebo zástupcem u které (kterého) vznikly.

6.1 Realizační agentury podporují co největší rozšiřování informací, u kterých mají právo na jejich šíření, jenž vlastní nebo k nimž mají přístup, a které byly získány nebo vyměněny v rámci spolupráce, přičemž dodržují ustanovení práva duševního vlastnictví, ustanovení na ochranu autorského práva a ustanovení uvedená v bodě 8.

Při zveřejňování informací je nutno zřetelně uvést, že tyto informace byly získány v rámci spolupráce.

6.2 S důvěrnými informacemi se zachází následujícím způsobem:

6.2.1 Definice

"Důvěrné informace" označují vědecká nebo technická data, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje, jakož i všechny další informace určené k výměně a sdílení v rámci spolupráce, jako například know-how, informace, které se přímo vztahují na vynálezy a objevy uvedené bodě 8, technické, obchodní a finanční informace za předpokladu, že jsou náležitě označeny dle bodu 6.2.2. a:

a) že nejsou veřejnosti známé nebo dostupné z jiných zdrojů;

b) že nebyly již dříve vlastníkem poskytnuty třetí straně bez závazku zachování důvěrnosti;

c) že již nejsou v držení přijímající realizační agentury nebo jejího zástupce bez závazku zachování důvěrnosti.

6.2.2 Postupy

i) Realizační agentura nebo její zástupci, kteří v rámci spolupráce přijímají důvěrné informace, musí zachovat jejich důvěrný charakter. Veškeré dokumenty, které obsahují důvěrné informace, musí být realizační agenturou nebo jejími zástupci při rozšíření zřetelně označeny následující poznámkou (nebo poznámkou podobnou):

"Tento dokument obsahuje důvěrné informace, které byly poskytnuty podle přílohy I k Dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska v oblasti řízených termonukleárních fúzí ze dne 20. února 1989 a které nesmí být rozšiřovány mimo Euratom a Monbusho, jejich smluvní partnery, jejich držitele licencí a zástupce bez předchozího schválení prostřednictvím…

Touto poznámkou je nutno opatřit úplnou nebo částečnou reprodukci každého dokumentu. Tato omezení zanikají, jestliže jsou informace vlastníkem poskytnuty ke zveřejnění bez jakéhokoli omezení."

ii) Důvěrné informace, které byly důvěrně přijaty v rámci spolupráce, může přijímající realizační agentura nebo její zástupci dále předávat:

a) členům personálu nebo zaměstnancům přijímající realizační agentury nebo jiných příslušných vládních orgánů nebo zástupcům země přijímající realizační agentury;

b) dodavatelům nebo subdodavatelům přijímající realizační agentury, zástupcům v zemi přijímající realizační agentury, a to k použití v rámci jejich smluv s přijímající realizační agenturou nebo jejích zástupců, kterým byla svěřena práce týkající se předmětu důvěrných informací;

za předpokladu, že všechny tímto způsobem rozšiřované důvěrné informace budou opatřeny omezující poznámkou, která je obsahově shodná s poznámkou uvedenou v bodě 6.2.2. i).

iii) S předchozím písemným souhlasem realizační agentury, která poskytuje důvěrné informace v rámci této spolupráce, může přijímající realizační agentura rozšiřovat důvěrné informace ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v bodě 6.2.2. ii). Realizační agentury společně vypracují postupy pro žádost o předchozí písemný souhlas a poskytování předchozího písemného souhlasu k dalšímu šíření a každá realizační agentura poskytne souhlas v rozsahu stanoveném právními předpisy a ustanoveními platnými pro příslušné země a pro Euratom a dle postupů smluvních stran.

6.2.3. Jestliže některá z realizačních agentur shledá, že ona sama nebo její zástupci nemohou dodržet, nebo je zde důvodná obava, že nebudou moci dodržet, omezení a podmínky šíření podle tohoto odstavce, neprodleně o tom uvědomí druhou realizační agenturu. Realizační agentury se pak vzájemně dohodnou na určení dalšího odpovídajícího postupu.

6.2.4. Realizační agentury a jejich zástupci budou zacházet s informacemi ze seminářů, pracovních a jiných setkání, z úkolů personálu, z používání zařízení a výměny přístrojů v rámci této spolupráce podle zásad specifikovaných v tomto odstavci; jestliže však budou tyto důvěrné informace sděleny ústně, nepodléhají ustanovením uloženým v rámci této spolupráce, pokud osoba, která tyto důvěrné informace poskytuje neupozorní příjemce na důvěrný charakter sdělených informací.

7. Předávající realizační agentura nebo její zástupci neručí přejímající realizační agentuře nebo jejím zástupcům za vhodnost předávané informace k určitému využití či použití.

8.1 Pokud se jedná o vynálezy nebo objevy učiněné při provádění spolupráce, postupují realizační agentury v souladu s právními předpisy, aby dosáhly následujícího:

8.1.1 Jestliže vynález nebo objev učiní pracovník (vynálezce) realizační agentury (postupující agentura), její zástupce nebo dodavatel v době, kdy je přidělen druhé realizační agentuře (přejímající agentuře) nebo u jejích zástupců nebo jejich dodavatelů, v souvislosti s výměnou vědeckých pracovníků, techniků a odborných pracovníků:

i) získává přejímající agentura nebo její zástupci veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území a v třetích zemích a

ii) postupující agentura nebo její zástupci nebo vynálezce veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území.

8.1.2 Jestliže se výše uvedený bod 8.1.1. nepoužije a jestliže jsou vynálezy nebo objevy učiněny pracovníky (vynálezcem) realizační agentury, jejích zástupců nebo dodavatelů jako bezprostřední výsledek využití informací, které jim byly poskytnuty v rámci této spolupráce jinou realizační agenturou, jejími zástupci nebo dodavateli, nebo k jejichž výměně došlo na seminářích nebo jiných společných setkáních, pak realizační agentura, její zástupci nebo dodavatelé, jejichž pracovníci objev učinili, získává veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů ve všech zemích.

8.1.3 Realizační agentura, její zástupce nebo vynálezce poskytne, pokud vlastní vynález uvedený v bodech 8.1.1 a 8.1.2, licenci na tento vynález druhé realizační agentuře, jejím zástupcům, vládě a určeným státním příslušníkům po dohodě s druhou realizační agenturou nebo jejími zástupci za náležitých podmínek.

8.1.4 Pokud se jedná o práva průmyslového vlastnictví vynálezů nebo objevů, které pocházejí z jiných společných činností než z výměny personálu nebo informací, dohodnou se realizační agentury nebo zástupci před zahájením spolupráce na vhodném rozdělení práv s přihlédnutím k prospěchu, právům a příspěvkům realizačních agentur nebo zástupců.

8.2 Ustanovení předcházejícího bodu 8.1. platí obdobně pro ochranu užitných a průmyslových vzorů.

8.3 Každá realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za vyplacení odměn nebo náhrad svým vlastním pracovníkům nebo státním příslušníkům podle použitelných právních předpisů. Realizační agentura nebo její zástupci podniknou veškeré nezbytné kroky k navození spolupráce svých vynálezců, která je nutná pro provedení ustanovení tohoto odstavce, čímž nejsou dotčena práva vynálezců dle použitelných právních přepisů.

9. Autorská práva realizačních agentur nebo zástupců jsou udělována v souladu s Všeobecnou úmluvou o autorském právu novelizovanou v Paříží dne 24. července 1971. Pokud se jedná o autorská práva na materiály ve smyslu bodu 6.1, která vlastní nebo kontroluje jedna z obou realizačních agentur nebo její zástupci, usiluje realizační agentura nebo její zástupce o to, aby poskytli druhé realizační agentuře nebo jejím zástupcům licenci na reprodukci nebo překlad materiálů důvěrných autorským právem.

10. S ohledem na výměnu personálu v rámci spolupráce platí následující ustanovení:

10.1 Jestliže se uvažuje o výměně personálu v rámci spolupráce, zajistí realizační agentura nebo její zástupci výběr kvalifikovaných odborných sil pro druhou realizační agenturu nebo její zástupce.

10.2 Přidělení personálu je předmětem zvláštní dohody o přidělení mezi realizačními agenturami nebo zástupci.

10.3 Realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za platy, pojištění a odměny vyplácené jejich personálu.

10.4 Pokud není ujednáno jinak, hradí vysílající realizační agentura nebo její zástupci cestovní výlohy a náklady pobytu svého personálu přiděleného přijímající smluvní straně.

10.5 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci se postarají o odpovídající ubytování přiděleného personálu a jejich rodin na vzájemně sjednaném recipročním základě.

10.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupce poskytne veškerou nezbytnou pomoc přidělenému personálu a jejich rodinám s ohledem na administrativní formality (sjednání cesty atd.).

10.7 Personál vysílající realizační agentury nebo jejích zástupců se řídí všeobecnými a zvláštními pracovními a bezpečnostními předpisy používanými přijímajícím podnikem nebo případně předpisy stanovenými v jednotlivých dohodách o přidělení.

11. Pro případ, že má dojít k výměně nebo poskytnutí vybavení, přístrojů, materiálu nebo potřebných náhradních dílů (dále jen společně "vybavení atd.") mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci, použije se následující ustanovení o dodávce a používání vybavení atd.:

11.1 Vysílající realizační agentura nebo její zástupci předloží co nejdříve podrobný seznam vybavení atd., které má být poskytnuto, spolu s příslušnými specifikacemi, technickými a informačními podklady.

11.2 Pokud není stanoveno jinak, zůstává vybavení atd. dodané vysílající realizační agenturou nebo jejími zástupci jejich vlastnictvím a po dokončení sjednané činnosti je vráceno vysílající realizační agentuře nebo jejím zástupcům.

11.3 Vybavení atd. se uvádí do provozu v zařízení přijímající strany pouze na základě vzájemné dohody mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.4 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci zajistí nezbytné prostory pro vybavení, dodávky elektřiny, vody, plynu atd. podle technických požadavků dojednaných realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.5 Pokud není dohodnuto jinak, přebírá vysílající realizační agentura nebo její zástupci odpovědnost a náklady na přepravu vybavení atd. z vysílající realizační agentury nebo od jejích zástupců na místo určení v zemi přijímající realizační agentury nebo jejích zástupců a zpět, na jeho bezpečné uložení a pojištění po dobu přepravy.

11.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci vyrozumí celní orgány o vědeckém, nikoli komerčním účelu vybavení atd., které je dodáváno vysílající agenturou nebo jejími zástupci ke splnění vzájemně sjednaných činností.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Smluvní strany tímto stanoví podle článku IV této dohody ujednání pro jednotlivé prováděcí postupy a podrobnosti programu spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje termonukleárních fúzí mezi Euratomem a japonskou Vědeckou a technologickou agenturou (dále jen "STA") (v této příloze dále jen "spolupráce").

1. Euratom a STA (dále jen společně "realizační agentury") jmenují každá styčného zástupce, který odpovídá za koordinaci spolupráce a za podávání zpráv koordinačnímu výboru jmenovanému podle článku V této dohody.

2. Realizační agentury mohou, za souhlasu zástupců, stanovit oficiální zařízení, jejichž rozpočty a provozní plány byly schváleny vedením realizační agentury nebo jejími připojenými či přidruženými ústavy (dále jen "zástupci") se souhlasem zástupců, aby spolupracovaly při provádění společných činností.

3. Spolupráce může probíhat v následujících oblastech:

3.1 tokamaky, včetně rozsáhlých projektů současné generace (včetně JET a JT-60) a činností, které se vztahují k příští generaci;

3.2 alternativní linie k tokamakům;

3.3 technologie termonukleárních fúzí;

3.4 teorie plazmatu a aplikovaná fyzika plazmatu;

3.5 v dalších oblastech dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4.1 Spolupráce může zahrnovat následující činnosti (dále jen "činnosti spolupráce"):

4.1.1 výměnu a získávání informací a dat o vědeckých a technických aktivitách, vývoji, zkušenostech, výsledcích, programové politice a plánech;

4.1.2 výměnu vědeckých pracovníků, inženýrů a jiných odborníků na dohodnuté období pro účast na pokusech, analýzách, návrzích a ostatních výzkumných a vývojových činnostech;

4.1.3 různé formy setkání za účelem diskuse a výměny informací o vědeckých a technologických aspektech všeobecných a specifických témat a stanovení činností spolupráce;

4.1.4 výměna a získávání vzorků, materiálů, nástrojů a součástí na pokusy, zkoušky a vyhodnocování;

4.1.5 provádění společných studií, záměrů nebo pokusů včetně jejich společného navržení, provádění a provozu a

4.1.6 další činnosti dle vzájemné dohody realizačních agentur.

4.2 Pokud je to nutné, mohou být jednotlivé podrobnosti a postupy k provádění činností uvedených v bodech 4.1.1 až 4.1.5 stanoveny v rámci konzultací nebo ujednání mezi realizačními agenturami nebo zástupci. Jednotlivé podmínky, které jsou nutné pro provádění činností uvedených v bodě 4.1.6, jsou stanoveny písemnou dohodou realizačních agentur.

5. Pokud realizační agentury písemně nestanovily jinak, budou veškeré náklady vyplývající ze spolupráce hrazeny realizační agenturou nebo zástupcem u které(ho) vznikly.

6.1 Realizační agentury podporují co největší rozšiřování informací, u kterých mají právo na jejich šíření, jenž vlastní nebo k nimž mají přístup, a které byly získány nebo vyměněny v rámci spolupráce, přičemž se dodržují ustanovení práva duševního vlastnictví, ustanovení na ochranu autorského práva a ustanovení uvedená v bodě 8.

Při zveřejňování těchto informací je nutno zřetelně uvést, že tyto informace byly získány v rámci spolupráce.

6.2 S důvěrnými informacemi se zachází následujícím způsobem:

6.2.1 Definice

"Důvěrné informace" označují vědecká nebo technická data, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje, jakož i všechny další informace určené k výměně a sdílení v rámci spolupráce, jako například know-how, informace, které se přímo vztahují na vynálezy a objevy uvedené v bodě 8, technické, obchodní a finanční informace za předpokladu, že jsou náležitě označeny dle bodu 6.2.2 a:

a) že nejsou veřejnosti známé nebo dostupné z jiných zdrojů;

b) že nebyly již dříve vlastníkem poskytnuty třetí straně bez závazku zachování důvěrnosti;

c) že již nejsou v držení přijímající realizační agentury nebo jejího zástupce bez závazku zachování důvěrnosti.

6.2.2 Postupy

i) Realizační agentura nebo její zástupci, kteří v rámci spolupráce přijímají důvěrné informace, musí zachovat jejich důvěrný charakter. Veškeré dokumenty, které obsahují důvěrné informace musí realizační agenturou nebo jejími zástupci při rozšíření zřetelně označeny následující poznámkou (nebo poznámkou podobnou):

"Tento dokument obsahuje důvěrné informace, které byly poskytnuty podle přílohy III k Dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska v oblasti řízených termonukleárních fúzí ze dne 20. února 1989 a které nesmí být rozšiřovány mimo Euratom a STA, jejich smluvní partnery, jejich držitele licencí a zástupce bez předchozího schválení prostřednictvím…

Touto poznámkou je nutno opatřit úplnou nebo částečnou reprodukci každého dokumentu. Tato omezení zanikají, jestliže jsou informace vlastníkem uvolněny ke zveřejnění bez jakéhokoli omezení."

ii) Důvěrné informace, které byly důvěrně přijaty v rámci spolupráce, může přijímající realizační agentura nebo její zástupci dále předávat:

a) členům personálu nebo zaměstnancům přijímající realizační agentury nebo jiných příslušných vládních orgánů nebo zástupcům země přijímající realizační agentury;

b) dodavatelům nebo subdodavatelům přijímající realizační agentury, zástupcům v zemi přijímající realizační agentury, a to k použití v rámci jejich smluv s přijímající realizační agenturou nebo jejích zástupců, kterým byla svěřena práce týkající se předmětu důvěrných informací;

za předpokladu, že všechny tímto způsobem rozšiřované důvěrné informace budou opatřeny omezující poznámkou, která je obsahově shodná s poznámkou uvedenou v bodě 6.2.2 i).

iii) S předchozím písemným souhlasem realizační agentury, která poskytuje důvěrné informace v rámci této spolupráce může přijímající realizační agentura rozšiřovat důvěrné informace ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v bodě 6.2.2 ii). Realizační agentury společně vypracují postupy pro žádost o předchozí písemný souhlas a poskytování předchozího písemného souhlasu k dalšímu šíření a každá realizační agentura poskytne souhlas v rozsahu stanoveném právními předpisy a ustanoveními platnými pro příslušné země a pro Euratom a dle postupů smluvních stran.

6.2.3 Jestliže některá realizační agentura shledá, že ona sama nebo její zástupci nemohou dodržet, nebo je zde důvodná obava, že nebudou moci dodržet, omezení a podmínky šíření podle tohoto odstavce, neprodleně o tom uvědomí druhou realizační agenturu. Realizační agentury se pak vzájemně dohodnou na určení dalšího odpovídajícího postupu.

6.2.4 Realizační agentury a jejich zástupci budou zacházet s informacemi ze seminářů, pracovních a jiných setkání, z úkolů personálu, z používáním zařízení a z výměny přístrojů v rámci této spolupráce podle zásad specifikovaných v tomto odstavci; jestliže však budou tyto důvěrné informace sděleny ústně, nepodléhají ustanovením uloženým v rámci této spolupráce, pokud osoba, která tyto důvěrné informace poskytuje neupozorní příjemce na důvěrný charakter sdělených informací.

7. Předávající realizační agentura nebo její zástupci neručí přejímající realizační agentuře nebo jejím zástupcům za vhodnost předávané informace k určitému využití či použití.

8.1 Pokud se jedná o vynálezy nebo objevy učiněné při provádění spolupráce, postupují realizační agentury v souladu s právními předpisy, aby dosáhly následujícího:

8.1.1 Jestliže vynález nebo objev učiní pracovník (vynálezce) realizační agentury (postupující agentura), její zástupce nebo dodavatel v době, kdy je přidělen druhé realizační agentuře (přejímající agentuře) nebo u jejích zástupců nebo dodavatelů v souvislosti s výměnou vědeckých pracovníků, techniků a odborných pracovníků:

i) získává přejímající agentura nebo její zástupci veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území nebo ve třetích zemích a

ii) postupující agentura nebo její zástupci nebo vynálezce veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů na vlastním území.

8.1.2 Jestliže se výše uvedený bod 8.1.1. nepoužije a jestliže jsou vynálezy nebo objevy učiněny pracovníky (vynálezcem) realizační agentury jejích zástupců nebo dodavatelů jako bezprostřední výsledek využití informací, které jim byly poskytnuty v rámci této spolupráce jinou realizační agenturou, jejími zástupci nebo dodavateli nebo k jejichž výměně došlo na seminářích nebo jiných společných setkáních, pak realizační agentura nebo její zástupci nebo dodavatelé, jejichž pracovníci objev učinili, získává veškerá práva, tituly a nároky vyplývající z těchto vynálezů nebo objevů ve všech zemích.

8.1.3 Realizační agentura, její zástupce nebo vynálezce poskytne, pokud vlastní vynález uvedený v bodech 8.1.1 a 8.1.2, licenci na tento vynález druhé realizační agentuře, jejím zástupcům, vládě a určeným státním příslušníkům po dohodě s druhou realizační agenturou nebo jejími zástupci a za náležitých podmínek.

8.1.4 Pokud se jedná o práva průmyslového vlastnictví vynálezů nebo objevů, které pocházejí z jiných společných činností než z výměny personálu nebo informací, dohodnou se realizační agentury nebo zástupci před zahájením spolupráce na účelném rozdělení těchto práv s přihlédnutím k prospěchu, právům a příspěvkům realizačních agentur nebo zástupců.

8.2 Ustanovení předcházejícího bodu 8.1. platí obdobně pro ochranu užitných a průmyslových vzorů.

8.3 Každá realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za vyplacení odměn a náhrad vlastním pracovníkům nebo státním příslušníkům podle použitelných právních předpisů. Realizační agentura nebo její zástupci podniknou veškeré nezbytné kroky k navození spolupráce svých vynálezců, která je nutná pro provedení ustanovení tohoto odstavce, čímž nejsou dotčena práva vynálezců dle použitelných právních přepisů.

9. Autorská práva realizačních agentur nebo zástupců jsou udělována v souladu s Všeobecnou úmluvou o autorském právu novelizovanou v Paříži dne 24. července 1971. Pokud se jedná o autorská práva na materiály ve smyslu bodu 6.1, která vlastní nebo kontroluje jedna z obou realizačních agentur nebo její zástupci, usiluje realizační agentura nebo její zástupce o to, aby poskytli druhé realizační agentuře nebo jejím zástupcům licenci na reprodukci nebo překlad materiálů chráněných autorským právem.

10. S ohledem na výměnu personálu v rámci spolupráce platí následující ustanovení:

10.1 Jestliže se uvažuje o výměně personálu v rámci spolupráce, zajistí realizační agentura nebo její zástupci výběr kvalifikovaných odborných sil pro druhou realizační agenturu nebo její zástupce.

10.2 Přidělení personálu je předmětem zvláštní dohody o přidělení mezi realizačními agenturami nebo zástupci.

10.3 Realizační agentura nebo její zástupci odpovídají za platy, pojištění a odměny vyplácené jejich personálu.

10.4 Pokud není ujednáno jinak, hradí vysílající realizační agentura nebo její zástupci cestovní výlohy a náklady pobytu svého personálu přiděleného přijímající smluvní straně.

10.5 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci se postarají o odpovídající ubytování přiděleného personálu a jejich rodin na na vzájemně sjednaném recipročním základě.

10.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci poskytnou veškerou nezbytnou pomoc přidělenému personálu a jejich rodinám s ohledem na administrativní formality (sjednání cesty atd.).

10.7 Personál vysílající realizační agentury nebo jejích zástupců se řídí všeobecnými a zvláštními pracovními a bezpečnostními předpisy používanými přijímajícím podnikem nebo případně předpisy stanovenými v jednotlivých dohodách o přidělení.

11. Pro případ, že má dojít k výměně nebo poskytnutí vybavení, přístrojů, materiálů nebo potřebných náhradních dílů (dále jen společně "vybavení atd.") mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci, použije se následující ustanovení o dodávce a používání vybavení atd.:

11.1 Vysílající realizační agentura nebo její zástupci dodají co nejdříve podrobný seznam vybavení atd., které má být poskytnuto, spolu s příslušnými specifikacemi, technickým a informačními podklady.

11.2 Pokud není stanoveno jinak, zůstává vybavení atd. dodané vysílající realizační agenturou nebo jejími zástupci jejich vlastnictvím a po dokončení sjednané činnosti je vrácen zpět vysílající agentuře nebo jejím zástupcům.

11.3 Vybavení atd. se uvádí do provozu v zařízení přijímající strany pouze na základě vzájemné dohody sjednané mezi realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.4 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci zajistí nezbytné prostory pro vybavení atd., dodávky elektřiny, vody a plynu atd. podle technických požadavků dojednaných realizačními agenturami nebo jejich zástupci.

11.5 Pokud není dohodnuto jinak, přebírá vysílající realizační agentura nebo její zástupci odpovědnost a náklady na přepravu vybavení atd. z vysílající realizační agentury nebo od jejích zástupců na místo určení v zemi přijímající realizační agentury nebo jejích zástupců a zpět, za jeho bezpečné uložení a pojištění po dobu přepravy.

11.6 Přijímající realizační agentura nebo její zástupci vyrozumí celní orgány o vědeckém, nikoli komerčním, účelu vybavení atd., které je dodáváno vysílající agenturou nebo jejími zástupci ke splnění vzájemně sjednaných činností.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/