Směrnice komise 2002/31/ES

ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice komise 2002/31/ES

ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 92/75/EHS ukládá Komisi, aby přijala prováděcí směrnice týkající se různých spotřebičů pro domácnost, včetně klimatizátorů vzduchu.

(2) Spotřeba elektrické energie v klimatizátorech vzduchu tvoří významnou část celkové spotřeby energie v domácnostech ve Společenství. Spotřebu energie v těchto zařízeních je možno výrazně snížit.

(3) Harmonizované normy jsou technické specifikace přijaté evropskými normalizačními orgány, které jsou uvedeny v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2] ve znění směrnice 98/48/ES [3], v souladu s obecnými řídícími zásadami spolupráce mezi Komisí a uvedenými subjekty, podepsanými dne 13. listopadu 1984, v pozměněném znění.

(4) Údaje týkající se emise hluku, pokud je členské státy požadují, se uvádějí podle směrnice Rady 86/594/EHS ze dne 1. prosince 1986 o vzduchem přenášeném hluku vyzařovaném spotřebiči pro domácnost [4].

(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na klimatizátory vzduchu pro domácnost napájené z elektrické sítě, definované v evropských normách EN 255-1 a EN 814-1 nebo v harmonizovaných normách uvedených v článku 2.

Směrnice se nevztahuje na tato zařízení:

- zařízení, která mohou používat též jiné zdroje energie,

- tepelná čerpadla vzduch/voda a voda/voda,

- zařízení o výkonu (chladicím výkonu) větším než 12 kW.

Článek 2

1. Údaje požadované touto směrnicí se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných norem přijatých Evropským výborem pro normalizaci (CEN) na základě pověření Komise v souladu se směrnicí 98/34/ES, na něž byl uveden odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství a k nimž členské státy zveřejnily čísla vnitrostátních norem, které dotyčné harmonizované normy přejímají.

Ustanovení příloh I, II a III této směrnice týkající se údajů o vyzařovaném hluku se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje požadují členské státy podle článku 3 směrnice 86/594/EHS. Tyto údaje se zjišťují měřením podle zmíněné směrnice.

2. Výrazy použité v této směrnici mají stejný význam jako ve směrnici 92/75/EHS.

Článek 3

1. Technická dokumentace podle čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

a) jméno a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) informace, popřípadě doplněné výkresy, o hlavních vlastnostech modelu, zejména o těch, které významně ovlivňují jeho spotřebu energie;

d) protokoly o příslušných měřeních provedených zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 2 odst. 1 této směrnice;

e) návod k obsluze, pokud existuje.

Jestliže údaje týkající se určité kombinace modelů byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu a/nebo extrapolací z jiných kombinací, měla by dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech a/nebo extrapolacích a o zkouškách, které byly provedeny pro ověření přesnosti těchto výpočtů (podrobné údaje týkající se matematického modelu pro výpočet výkonnosti dělených soustav a měření, která byla provedena pro ověření tohoto modelu).

2. Štítek podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS je uveden v příloze I této směrnice.

Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

3. Obsah a formát informačního listu podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS jsou uvedeny v příloze II této směrnice.

4. Jsou-li zařízení nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí daná informace obsahovat všechny údaje uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti zařízení se stanoví podle přílohy IV.

Článek 4

Jako přechodné opatření členské státy povolí do 30. června 2003 uvádění na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků a distribuci tiskovin uvedených v čl. 3 odst. 4, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 5

1. Členské státy do 1. ledna 2003 přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2003.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 22. března 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[3] Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.

[4] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ŠTÍTEK

Provedení štítku

1. Štítek musí být proveden v příslušné jazykové verzi podle níže uvedených vzorů:

Štítek pro jednotky, které mají pouze chladicí funkci — štítek 1

+++++ TIFF +++++

Štítek pro jednotky s chladicí i ohřívací funkcí — štítek 2

+++++ TIFF +++++

2. Poznámky upřesňující údaje uváděné na štítku:

Poznámky

I. Jméno nebo obchodní značka dodavatele.

II. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem.

V případě dělených a několikanásobně členěných jednotek identifikační značka vnitřních a venkovních částí kombinace modelů, jichž se níže uvedené údaje týkají.

III. Třída energetické účinnosti modelu nebo kombinace modelů stanovená podle přílohy IV. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd.

IV. Aniž jsou dotčeny požadavky systému Společenství pro udělení ekoznačky, může být na energetickému štítku znázorněna ekoznačka, pokud byla dotyčnému modelu udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revizi systému Společenství pro udělení ekoznačky [1].

V. Přibližná hodnota roční spotřeby energie vypočtená tak, že se celkový příkon, definovaný v harmonizovaných normách uvedených v článku 2 a stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2, násobí průměrným počtem 500 hodin provozu ročně v režimu chlazení při plném zatížení (podmínky T1 "střední").

VI. Výkonnost chlazení definovaná jako chladicí výkon jednotky v kW v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 "střední").

VII. Koeficient využitelnosti energie (EER) jednotky v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 "střední").

VIII. Druh jednotky: pouze chlazení, chlazení/ohřívání. Šipka označující druh jednotky musí být ve stejné úrovni jako příslušný popis.

IX. Způsob chlazení: chlazení vzduchem, chlazení vodou.

Šipka označující způsob chlazení musí být ve stejné úrovni jako příslušný popis.

X. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí (štítek 2): výkonnost ohřívání definovaná jako tepelný výkon jednotky v kW v režimu ohřívání při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 + 7C).

XI. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí (štítek 2): třída energetické účinnosti v režimu ohřívání podle přílohy IV znázorněná na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost), stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 + 7C). Používají-li se k ohřívání odporové články, má koeficient výkonnosti (COP) hodnotu 1.

XII. Pokud to připadá v úvahu, hluk vyzařovaný během normální funkce, stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Definice grafického provedení štítku:

Použité barvy:

CMYK — cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá.

Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

+++++ TIFF +++++

[1] Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů dodávaných stejným dodavatelem, nebo připojeny k popisu zařízení:

1. Obchodní značka dodavatele.

2. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem.

V případě dělených a několikanásobně členěných jednotek identifikační značka vnitřních a venkovních částí kombinace modelů, jichž se níže uvedené údaje týkají.

3. Třída energetické účinnosti modelu nebo kombinace modelů stanovená podle přílohy IV a uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že rozsah stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

4. Pokud se údaje předkládají v podobě tabulky a pokud byla některému z modelů uvedených v tabulce udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení (ES) č. 1980/2000, může být zde tato informace uvedena. V takovém případě se v záhlaví sloupce uvede "ekoznačka Evropské unie" a ekoznačka se znázorní v příslušném poli tabulky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případné požadavky v rámci systému Společenství pro udělení ekoznačky.

5. Přibližná hodnota roční spotřeby energie při průměrném počtu 500 hodin provozu ročně, stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 "střední"), jak je uvedeno v příloze I poznámka V.

6. Výkonnost chlazení definovaná jako chladicí výkon jednotky v kW v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 "střední"), jak je uvedeno v příloze I poznámka VI.

7. Koeficient využitelnosti energie (EER) jednotky v režimu chlazení při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 "střední").

8. Druh jednotky: pouze chlazení, chlazení/ohřívání.

9. Způsob chlazení: chlazení vzduchem, chlazení vodou.

10. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí: výkonnost ohřívání definovaná jako tepelný výkon jednotky v kW v režimu ohřívání při plném zatížení, stanovený v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 + 7C), jak je uvedeno v příloze I poznámka X.

11. Pouze u jednotek s ohřívací funkcí: třída energetické účinnosti v režimu ohřívání podle přílohy IV uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost), stanovená v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 (podmínky T1 + 7C), jak je uvedeno v příloze I poznámka XI. Používají-li se k ohřívání odporové články, má koeficient výkonnosti (COP) hodnotu 1.

12. Pokud to připadá v úvahu, hluk vyzařovaný během normální funkce, stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS.

13. Dodavatelé mimoto mohou připojit údaje podle bodů 5 až 8 stanovené za jiných zkušebních podmínek v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2.

Je-li v informačním listu uveden energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej, sděleních, písemných nabídkách, reklamách na internetu nebo jiném elektronickém médiu uvedených v čl. 3 odst. 4 musí být uvedeny tyto údaje ve stanoveném pořadí:

[stejné jako v příloze II]

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených termínů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

KLASIFIKACE

1. Třída energetické účinnosti se stanoví podle níže uvedených tabulek: koeficient využitelnosti energie (EER) se stanoví v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 v podmínkách T1 "střední".

Tabulka 1 — Klimatizátory vzduchu chlazené vzduchem

Tabulka 1.1

Třída energetické účinnosti | Dělené a několikanásobně členěné jednotky |

A | 3,20 < EER |

B | 3,20 ≥ EER > 3,00 |

C | 3,00 ≥ EER > 2,80 |

D | 2,80 ≥ EER > 2,60 |

E | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

F | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

G | 2,20 ≥ EER |

Tabulka 1.2

Třída energetické účinnosti | Blokové jednotky [1] |

A | 3,00 < EER |

B | 3,00 ≥ EER > 2,80 |

C | 2,80 ≥ EER > 2,60 |

D | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

E | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

F | 2,20 ≥ EER > 2,00 |

G | 2,00 ≥ EER |

Tabulka 1.3

Třída energetické účinnosti | Jednotky s jedním vzduchovodem |

A | 2,60 < EER |

B | 2,60 ≥ EER > 2,40 |

C | 2,40 ≥ EER > 2,20 |

D | 2,20 ≥ EER > 2,00 |

E | 2,00 ≥ EER > 1,80 |

F | 1,80 ≥ EER > 1,60 |

G | 1,60 ≥ EER |

Tabulka 2 — Klimatizátory vzduchu chlazené vodou

Tabulka 2.1

Třída energetické účinnosti | Dělené a několikanásobně členěné jednotky |

A | 3,60 < EER |

B | 3,60 ≥ EER > 3,30 |

C | 3,30 ≥ EER > 3,10 |

D | 3,10 ≥ EER > 2,80 |

E | 2,80 ≥ EER > 2,50 |

F | 2,50 ≥ EER > 2,20 |

G | 2,20 ≥ EER |

Tabulka 2.2

Třída energetické účinnosti | Blokové jednotky |

A | 4,40 < EER |

B | 4,40 ≥ EER > 4,10 |

C | 4,10 ≥ EER > 3,80 |

D | 3,80 ≥ EER > 3,50 |

E | 3,50 ≥ EER > 3,20 |

F | 3,20 ≥ EER > 2,90 |

G | 2,90 ≥ EER |

2. Třída energetické účinnosti ohřívací funkce se stanoví podle níže uvedených tabulek:

koeficient výkonnosti (COP) se stanoví v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v článku 2 v podmínkách T1 + 7C.

Tabulka 3 — Klimatizátory vzduchu chlazené vzduchem — režim ohřívání

Tabulka 3.1

Třída energetické účinnosti | Dělené a několikanásobně členěné jednotky |

A | 3,60 < COP |

B | 3,60 ≥ COP > 3,40 |

C | 3,40 ≥ COP > 3,20 |

D | 3,20 ≥ COP > 2,80 |

E | 2,80 ≥ COP > 2,60 |

F | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

G | 2,40 ≥ COP |

Tabulka 3.2

Třída energetické účinnosti | Blokové jednotky [2] |

A | 3,40 < COP |

B | 3,40 ≥ COP > 3,20 |

C | 3,20 ≥ COP > 3,00 |

D | 3,00 ≥ COP > 2,60 |

E | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

F | 2,40 ≥ COP > 2,20 |

G | 2,20 ≥ COP |

Tabulka 3.3

Třída energetické účinnosti | Jednotky s jedním vzduchovodem |

A | 3,00 < COP |

B | 3,00 ≥ COP > 2,80 |

C | 2,80 ≥ COP > 2,60 |

D | 2,60 ≥ COP > 2,40 |

E | 2,40 ≥ COP > 2,10 |

F | 2,10 ≥ COP > 1,80 |

G | 1,80 ≥ COP |

Tabulka 4 — Klimatizátory vzduchu chlazené vodou — režim ohřívání

Tabulka 4.1

Třída energetické účinnosti | Dělené a několikanásobně členěné jednotky |

A | 4,00 < COP |

B | 4,00 ≥ COP > 3,70 |

C | 3,70 ≥ COP > 3,40 |

D | 3,40 ≥ COP > 3,10 |

E | 3,10 ≥ COP > 2,80 |

F | 2,80 ≥ COP > 2,50 |

G | 2,50 ≥ COP |

Tabulka 4.2

Třída energetické účinnosti | Blokové jednotky |

A | 4,70 < COP |

B | 4,70 ≥ COP > 4,40 |

C | 4,40 ≥ COP > 4,10 |

D | 4,10 ≥ COP > 3,80 |

E | 3,80 ≥ COP > 3,50 |

F | 3,50 ≥ COP > 3,20 |

G | 3,20 ≥ COP |

[1] Blokové jednotky se dvěma vzduchovody (tj. klimatizátory, které jsou celé umístěny v klimatizovaném prostoru a kondenzátor je spojen s venkovním prostorem dvěma vzduchovody pro přívod a odvod vzduchu) se klasifikují podle tabulky 1.2 s použitím korekčního faktoru – 0,4.

[2] Blokové jednotky se dvěma vzduchovody (tj. klimatizátory, které jsou celé umístěny v klimatizovaném prostoru a kondenzátor je spojen s venkovním prostorem dvěma vzduchovody pro přívod a odvod vzduchu) se klasifikují podle tabulky 3.2 s použitím korekčního faktoru - 0,4.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽITÝCH NA ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty českých výrazů uvedených výše v jazycích Společenství jsou následující:

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list a zásilkový prodej Přílohy II a III | ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

+++++ TIFF +++++

| | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

I | 1 | Fabricante | Mærke | Hersteller | Προμηθευτής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

II | 2 | Unidad exterior | Udendørsenhed | Außengerät | Εξωτερική μονάδα | Outside unit | Unité extérieure | Unità esterna | Buitenapparaat | Unidade exterior | Ulkoyksikkö | Utomhusenhet |

II | 2 | Unidad interior | Indendørsenhed | Innengerät | Εσωτερική μονάδα | Inside unit | Unité intérieure | Unità interna | Binnenapparaat | Unidade interior | Sisäyksikkö | Inomhusenhet |

+++++ TIFF +++++

| | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Πιο αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg |

+++++ TIFF +++++

| | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög |

3 | Clase de eficiencia energética … en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug … på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse … auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης … σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique … sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica … su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse … op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética … numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg) till G (hög) |

V | 5 | Consumo de energía anual kWh en modo refrigeración | Energiforbrug/år kWh ved køling | Jährlicher Energieverbrauch kWh im Kühlbetrieb | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh για λειτουργία ψύξης | Annual energy consumption kWh in cooling mode | Consommation annuelle d'énergie kWh en mode refroidissement | Consumo annuo di energia kWh in modalità raffreddamento | Jaarlijks energieverbruik KWh in koelstand | Consumo anual de energia kWh no modo de arrefecimento | Vuotuinen energiankulutus kWh jäähdytystoiminnolla | Årlig energiförbrukning i kylläge kWh |

V | 5 | El consumo efectivo dependerá del clima y del uso del aparato | Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts sowie von den Klimabedingungen ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τις κλιματικές συνθήκες | Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate | La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et du climat | Il consumo effettivo dipende dal clima e dalle modalità d'uso dell'apparecchio | Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho e do clima | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja ilmastosta | Den faktiska förbrukningen beor på hur maskinen används och på klimatet |

VI | 6 | Potencia de refrigeración | Køleeffekt | Kühlleistung | Ισχύς ψύξης | Cooling output | Puissance frigorifique | Potenza refrigerante | Koelvermogen | Potência de arrefecimento | Jäähdytysteho | Kyleffekt |

VII | 7 | Índice de eficiencia energética con carga completa | Energieffektivitetskvotient ved fuld belastning | Energieeffizienzgröße bei Volllast | Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες φορτίο | Energy efficiency ratio (EER) at full load | Niveau de rendement énergétique à pleine charge | Indice di efficienza elettrica a pieno regime | Energie-efficiëntieverhouding volle belasting | Indice de eficiência energética (EER) a plena carga | Energiatehokkuuskerroin täydellä kuormituksella | Energieffektivitetskvot på högsta kylläge |

VII | 7 | Cuanto mayor, mejor | Høj værdi betyder bedre effektivitet | Je höher, desto besser | Όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο | The higher the better | Doit être le plus élevé possible | La più elevata possibile | Hoe hoger hoe beter | Deve ser o mais elevado possível | Mitä korkeampi, sen parempi | Ju högre desto bättre |

VIII | 8 | Tipo | Type | Typ | Τύπος | Size | Type | Tipo | Type | Tipo | Tyyppi | Typ |

VIII | 8 | Sólo refrigeración | Køling | Nur Kühlfunktion | Μόνο ψύξη | Cooling only | Refroidissement seulement | Solo raffredamento | Alleen koeling | Só arrefecimento | Pelkkä jäähdytys | Endast kylning |

VIII | 8 | Refrigeración/calefacción | Køling/opvarmning | Kühlfunktion/Heizfunktion | Ψύξη/θέρμανση | Cooling/heating | Refroidissement/chauffage | Raffreddamento/riscaldamento | Koeling/verwarming | Arrefecimento/aquecimento | Jäähdytys/lämmitys | Kylning och uppvärmning |

IX | 9 | Refrigerado por aire | Luftkølet | Luftkühlung | Αερόψυκτο | Air cooled | Refroidissement par air | Raffreddamento ad aria | Luchtgekoeld | Arrefecimento a ar | Ilmajäähdytteinen | Luftkyld |

IX | 9 | Refrigerado por agua | Vandkølet | Wasserkühlung | Υδρόψυκτο | Water cooled | Refroidissement par eau | Raffreddamento ad acqua | Watergekoeld | Arrefecimento a água | Vesijäähdytteinen | Vattenkyld |

X | 10 | Potencia térmica | Opvarmningseffekt | Heizleistung | Ισχύς θέρμανσης | Heat output | Puissance de chauffage | Potenza di riscaldamento | Verwarmingsvermogen | Potência calorífica | Lämmitysteho | Värmeeffekt |

XI | 11 | Clase de eficiencia energética en modo calefacción: A (más eficiente)G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug til opvarmning: A (lavt forbrug)G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse der Heizfunktion: A (niedriger Verbrauch)G (hoher Verbrauch) | Ενεργειακή απόδοση της λειτουργίας θέρμανσης A: υψηλήΒ: χαμηλή | Heating performance: A (more efficient)G (less efficient) | Performance énergétique en mode de chauffage: A (économe)G (peu économe) | Efficienza energetica in modalità riscaldamento: A (bassi consumi)G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse in de verwarmingsstand: A (efficiënt)G (inefficiënt) | Eficiência energética no modo de aquecimento: A (mais eficiente)G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla: A (vähän kuluttava)G (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass för uppvärmings läget: A (låg)G (hög) |

XII | 12 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffekt-niveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nivel de ruído dB(A) re 1 pW | Ääni (dB(A) re 1 pW) | Buller dB(A) |

+++++ TIFF +++++

| | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produkter indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | Norma EN 814 | Standard: EN 814 | Norm EN 814 | Πρότυπο ΕΝ 814 | Norm EN 814 | Norme EN 814 | Norma EN 814 | Norm EN 814 | Norma EN 814 | Standardi EN 814 | Standard EN 814 |

+++++ TIFF +++++

| | Acondicionador de aire | Køleanlæg | Raumklimagerät | Κληματιστικό | Air-conditioner | Climatiseur | Condizionatore d'aria | Airconditioner | Aparelho de ar condicionado | Ilmastointilaite | Luftkonditioneringsapparat |

+++++ TIFF +++++

| | Directiva 2002/31/CE sobre etiquetado energético | Direktiv 2002/31/EF om energi-mærkning | Richtlinie Energieetikettierung 2002/31/EG | Οδηγία 2002/31/ΕΚ για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης | Energy label Directive 2002/31/EC | Directive relative à l'étiquetage énergétique 2002/31/CE | Direttiva 2002/31/CE Etichettatura energetica | Richtlijn 2002/31/EG (Energie-etikettering) | Directiva 2002/31/CE relativa à etiquetagem energética | Energiamerkintädirektiivi 2002/31/EY | Direktiv 2002/31/EG om energimärkning |

11 | Clase de eficiencia energética modo calefacción | Relativt energiforbrug til opvarmning | Energieeffizienzklasse der Heizfunktion | Τάξη ενεργειακής απόδοσης λειτουργίας θέρμανσης | Heating mode energy efficiency class | Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage | Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento | Verwarmingsstand energie-efficiëntieklasse | Classe de eficiência energética no modo de aquecimento | Lämmitystoiminnon energiatehokkuusluokka | Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/