Rozhodnutí Rady 2011/362/Euratom

ze dne 17. června 2011 o prodloužení statusu společného podniku uděleného Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

Rozhodnutí Rady 2011/362/Euratom

ze dne 17. června 2011 o prodloužení statusu společného podniku uděleného Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 49 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 74/295/Euratom [1] Rada zřídila Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (dále jen "HKG") jako společný podnik na dobu 25 let počínaje 1. lednem 1974.

(2) Cílem HKG bylo vybudovat, vybavit a provozovat jadernou elektrárnu o výkonu přibližně 300 MWe v Uentropu (okres Unna) ve Spolkové republice Německo.

(3) V letech 1987 až 1988 byla jaderná elektrárna v provozu, avšak v důsledku technických a hospodářských problémů byla s konečnou platností odstavena ke dni 1. září 1989.

(4) Od 1. září 1989 bylo cílem HKG uskutečnit program vyřazení jaderné elektrárny z provozu až do fáze vybudování bezpečného krytu a následně provádět program dohledu nad krytými jadernými zařízeními.

(5) V rozhodnutí 92/547/Euratom [2], kterým byl prodloužen status společného podniku udělený "Kernkraftwerk Lingen GmbH", Rada uznala, že tyto programy nemají ve Společenství obdobu, že jejich provádění je tudíž důležité a že poskytují užitečné zkušenosti pro jaderný průmysl a budoucí rozvoj jaderné energetiky ve Společenství.

(6) HKG s cílem splnit tento cíl požádala o prodloužení svého statusu společného podniku s účinkem od 1. ledna 1999.

(7) Rozhodnutím 2002/355/Euratom [3] Rada prodloužila HKG status společného podniku až do 31. prosince 2009, aby jí umožnila dokončit program vyřazení z provozu a program dohledu, zejména snížením finanční zátěže.

(8) Prodloužené období odpovídalo době platnosti ujednání mezi Spolkovou republikou Německo, spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, HKG a jejími členy o financování činností HKG.

(9) Dopisem ze dne 26. dubna 2010 HKG požádala o další prodloužení statusu společného podniku na dalších 25 let s cílem dokončit projekt.

(10) Prodloužení statusu společného podniku by mělo HKG umožnit dokončit její program vyřazení z provozu a dohledu, zejména snížením finanční zátěže.

(11) Ujednání mezi Spolkovou republikou Německo, spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, HKG a jejími členy o financování činností HKG platí po dobu do 31. prosince 2017.

(12) Status společného podniku udělený HKG by tedy měl být prodloužen na stejné období,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Status společného podniku ve smyslu Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii udělený Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) se s účinkem od 1. ledna 2010 prodlužuje o osm let.

2. Cílem HKG je provádět program vyřazení jaderné elektrárny v Uentropu (okres Unna) ve Spolkové republice Německo z provozu až do fáze vybudování bezpečného krytu a následně provádět program dohledu nad krytými jadernými zařízeními.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a HKG.

 

V Lucemburku dne 17. června 2011.

Za Radu

předseda

Czomba S.

[1] Úř. věst. L 165, 20.6.1974, s. 7.

[2] Úř. věst. L 352, 2.12.1992, s. 9.

[3] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 53.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/