Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace

v oblasti jaderné bezpečnosti

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace

v oblasti jaderné bezpečnosti

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen "Společenství") a

vláda RUSKÉ FEDERACE

(obě dále jen "smluvní strana", případně "smluvní strany"),

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 1997, stanoví, že smluvní strany spolupracují v jaderné oblasti mimo jiné prováděním dvou dohod týkajících se termonukleárních fúzí a jaderné bezpečnosti,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že mezi úkoly Komise Evropských společenství patří mimo jiné stanovení základních norem pro radiační ochranu a pro zajištění jejich provádění a shromažďování a sledování údajů o radiaci na úrovni Společenství,

PŘIPOMÍNAJÍCE význam ochrany životního prostředí a spolupráce se třetími stranami,

OCEŇUJÍCE, že Komise Evropských společenství provádí výzkumné programy Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně bezpečnosti reaktorů, radiační ochrany, nakládání s odpady a při vyřazování jaderných elektráren z provozu a jejich demontáži, jakož i v oblasti záruk pro jaderné materiály a že má v úmyslu v těchto oblastech rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci s třetími zeměmi s cílem přispět k mezinárodně přijatým zásadám a předpisům v oblasti jaderné bezpečnosti,

OCEŇUJÍCE, že Ruská federace významným způsobem přispívá k provádění výzkumných a vývojových programů zaměřených na zvýšení bezpečnosti stávajících jaderných elektráren a elektráren, které se nacházejí ve fázi projektu, aby odpovídaly nejnovějším přijatým požadavkům na jadernou bezpečnost, jakož i k řešení problémů spojených s nakládáním s radioaktivním odpadem a s vyřazováním jaderných zařízení z provozu,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že regulativní činnost Ruské federace v jaderné oblastí je zaměřena na zajištění ochrany životního prostředí a obyvatelstva obecně, jakož i na ochranu pracovníků proti radiaci na základě mezinárodně přijatých předpisů a zásad,

UZNÁVAJÍCE, že budoucí přínos jaderné energie k pokrytí energetických potřeb Evropy jako celku s nutným přihlédnutím k diverzifikaci, hospodářství a životnímu prostředí závisí také na uspokojivém vyřešení výše uvedených otázek bezpečnosti a na zhodnocení úrovně bezpečnosti stávajících jaderných reaktorů a z toho vyplývající potřebě jejich modernizace,

PŘIHLÍŽEJÍCE k různým formám koordinovaných akcí, které v oblasti jaderné bezpečnosti podnikly smluvní strany, zejména na základě programu Tacis,

ROZHODNUTY posílit vzájemnou spolupráci a pomáhat si prostřednictvím pravidelných konzultací v oblasti jaderné bezpečnosti,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oboustranně prospěšná spolupráce na základě této dohody přispěje ke zvýšení jaderné bezpečnosti.

Článek 2

Spolupráce se týká těchto oblastí:

a) Výzkum v oblasti bezpečnosti reaktorů

Kontrola a analýza otázek bezpečnosti, a zejména vliv bezpečnosti reaktorů na rozvoj jaderné energetiky; stanovení vhodných technologických postupů ke zvýšení bezpečnosti reaktorů prostřednictvím výzkumu a vývoje a zhodnocení studií týkajících se jaderných reaktorů, které jsou již v provozu nebo se plánují.

b) Radiační ochrana

Výzkum, regulativní hlediska, vývoj bezpečnostních norem, vzdělávání a školení pracovníků, zvláštní pozornost se věnuje účinkům nízkých dávek záření, vystavení účinkům záření v průmyslu a opatřením po případné havárii.

c) Nakládání s jaderným odpadem

Zhodnocení a optimalizace likvidace z geologického hlediska a odborné aspekty nakládání s odpadem dlouhodobého charakteru.

d) Vyřazení z provozu, dekontaminace a demontáž jaderných zařízení

Strategické postupy pro vyřazení z provozu a demontáž jaderných zařízení, včetně radiologických aspektů.

e) Výzkum a vývoj v oblasti účetnictví a kontroly jaderného materiálu

Vývoj a zhodnocení technologických postupů měření jaderného materiálu a charakteristika referenčních materiálů pro účetní a kontrolní činnosti a zlepšení systémů zaúčtování a kontroly jaderných materiálů.

Článek 3

1. Spolupráce v oblastech, které jsou uvedeny v článku 2 této dohody, se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

- výměny technických informací ve formě zpráv, návštěv, seminářů, odborných konferencí atd.

- výměny pracovníků mezi laboratořemi a/nebo subjekty, včetně výměny za účelem školení,

- výměny vzorků, materiálů, nástrojů a přístrojů pro pokusné účely,

- vyvážené účasti ve společných studiích a činnostech.

2. Smluvní strany a/nebo orgány, které může každá ze smluvních stran popřípadě pověřit výše uvedenými činnostmi, mohou v potřebném rozsahu zahájit jednání o prováděcích ujednáních s cílem vymezit rozsah a smluvní podmínky pro určité činnosti spolupráce.

Tato prováděcí ujednání se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení, určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a práv duševního vlastnictví.

Výkonným orgánem ruské smluvní strany odpovědným za provádění této smlouvy je Ministerstvo pro atomovou energii Ruské federace.

3. Aby se co nejvíce omezilo dvojím pracem, koordinují smluvní strany své činnosti prováděné na základě této dohody s dalšími mezinárodními akcemi, které se týkají jaderné bezpečnosti a kterých se smluvní strany účastní.

Článek 4

1. Činnosti prováděné podle této dohody závisejí na dostupnosti příslušných finančních prostředků každé ze smluvních stran.

2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se spoluprací hradí smluvní strana, které tyto náklady vznikly.

3. Tato dohoda se nevztahuje na financování průmyslových činností.

Článek 5

1. Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na straně druhé na území Ruské federace.

2. Spolupráce na základě této dohody probíhá v souladu s právními předpisy platnými v každé smluvní straně.

3. Každá smluvní strana v rámci svých platných právních předpisů usiluje o to, aby co nejvíce usnadnila vyřizování formalit spojených s pohybem osob, s dopravou materiálů a zařízení a s převody měn, které jsou nutné pro uskutečňování spolupráce.

4. Náhrady škod vzniklých při provádění této dohody se hradí v souladu s právními předpisy platnými v každé smluvní straně.

Článek 6

Nakládání s informacemi, průmyslovým vlastnictvím a autorskými právy, které vzniknou při spolupráci podle této dohody, se řídí přílohami I, II a III, které tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 7

Prostřednictvím vzájemných konzultací usilují smluvní strany v souladu se svými příslušnými právními předpisy o vyřešení všech otázek spojených s touto dohodou, s jejím prováděním a výkladem.

Článek 8

1. Zřizuje se koordinační výbor, který se skládá ze členů jmenovaných ve stejném počtu těmito dvěma smluvními stranami. Úkolem tohoto výboru je dohlížet na provádění této dohody.

2. Koordinační výbor se schází každoročně, a to střídavě na území Společenství a Ruské federace, na pravidelných zasedáních, jejichž cílem je:

- posoudit a vyhodnotit stav spolupráce uskutečňované na základě této dohody a připravit výroční zprávu týkající se této spolupráce,

- vzájemnou dohodou stanovit specifické úkoly, které se mají plnit na základě této dohody.

3. V případě, že je třeba projednat určitá zvláštní témata nebo pokud nastanou mimořádné okolnosti, je možné na základě vzájemné dohody svolat mimořádná zasedání koordinačního výboru.

Článek 9

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, ke kterému si smluvní strany vzájemně písemně oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda zůstane v platnosti po počáteční období deseti let.

2. Po tomto období se dohoda mlčky obnovuje na dobu pět let, pokud některá smluvní strana písemně nepožádá o ukončení této dohody nebo o opětovné projednání podmínek, a to nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení platnosti této dohody.

3. V případě, že dojde k ukončení dohody nebo k novému projednání jejích podmínek, zůstávají ustanovení této dohody v platnosti v původní podobě, pokud jde o spolupráci zahájenou před předložením požadavku na ukončení dohody nebo požadavku na opětovné projednání podmínek této dohody, a to až do doby, kdy jsou dokončeny tyto činnosti a související prováděcí opatření nebo po dobu jednoho kalendářního roku po uplynutí platnosti této dohody v její původní podobě podle toho, která z těchto situací nastane dříve.

4. Ukončení této dohody nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran podle článku 6 této dohody.

 

V Bruselu třetího října dva tisíce jedna ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, ruském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Philippe Busquin

Za vládu Ruské federace

Alexander Rumyantsev

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Hlavní zásady přiznání práv duševního vlastnictví, která vznikla na základě společných výzkumných činností podle dohody o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

I. VLASTNICTVÍ, PŘIZNÁVÁNÍ A VÝKON PRÁV

1. Tato příloha se vztahuje na společný výzkum prováděný na základě této dohody, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Účastníci společně vypracují plán zavádění výsledků technického rozvoje týkající se vlastnictví a požívání informací a práv duševního vlastnictví, včetně zveřejňování (dále jen "výsledky duševních činností"), které mohou být vytvořeny během společného výzkumu. Plány zavádění výsledků technického rozvoje schvalují dotčené smluvní strany před uzavřením smluv o specifické spolupráci při výzkumu a rozvoji, jichž se plány zavádění výsledků technického rozvoje týkají. Plány zavádění výsledků technického rozvoje se vypracují s ohledem na cíle společného výzkumu, na poměrné příspěvky účastníků, na výhody a nevýhody udělování licencí podle území nebo oblastí použití, na požadavky vzniklé ukládané platnými právními předpisy a na další činitele, které účastníci považují za vhodné. Práva a povinnosti týkající se výsledků duševních činností v oblasti výzkumu prováděného hostujícími vědeckými pracovníky na základě této dohody jsou rovněž, pokud jde o duševní vlastnictví, upraveny v plánech zavádění výsledků technického rozvoje.

2. Výsledky duševních činností vytvořené během společného výzkumu, které nebyly upraveny v plánu zavádění výsledků technického rozvoje, budou se souhlasem smluvních stran přiznány podle zásad uvedených v plánu zavádění technického rozvoje. V případě neshody se výsledky duševních činností stanou společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, který je původcem těchto výsledků duševních činností. Každý účastník, na kterého se toto ustanovení vztahuje, je oprávněn využít tyto výsledky duševních činností používat pro své obchodní využití bez zeměpisného omezení.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby druhé smluvní straně a jejím účastníkům mohla být přiznána práva na výsledky duševních činností v souladu s těmito zásadami.

4. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech uvedených v této dohodě usiluje každá smluvní strana, aby práva nabytá na základě této dohody a ujednání uzavřených podle ní byla vykonávána tak, aby zejména podporovala:

i) šíření a používání informací vytvořených, legálně šířených nebo jinak legálně zpřístupněných na základě této dohody;

ii) přijetí a provádění mezinárodních technických norem.

II. DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM

1. Autorská práva smluvních stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt 1971).

2. Aniž je dotčen oddíl III a nestanoví-li plány zavádění technického rozvoje jinak, zveřejňují smluvní strany a účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společnou dohodou. Vedle zmíněného obecného pravidla platí následující postup:

a) zveřejní-li jedna smluvní strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá smluvní strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl;

b) smluvní strany zajistí, aby písemná díla vědecké povahy pocházející ze společného výzkumu prováděného podle této dohody a vydávaná nezávislými vydavateli, byla co nejvíce šířena;

c) ve všech výtiscích díla chráněného autorským právem, jež má být veřejně šířeno a předváděno podle těchto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora či autorů, ledaže výslovně odmítnou své uvedení. V každém výtisku musí být rovněž zřetelně uvedeno potvrzení společné podpory obou smluvních stran.

III. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Nezveřejňované písemné informace

a) Smluvní strany nebo jejich účastníci určí co nejdříve a nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

- důvěrnost informací v tom smyslu, že informace nejsou, jako celek nebo ve zvláštním uspořádání nebo sestavě jejich součástí, obecně známy odborníkům v příslušném oboru ani snadno dostupné zákonnými prostředky,

- skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací vzhledem k jejich důvěrné povaze,

- dřívější ochrana informací, přijala-li osoba příslušná podle práva okolnostmi odůvodněná opatření na ochranu důvěrnosti informací.

V určitých případech se smluvní strany nebo jejich účastnící mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace sdělované, vyměňované nebo vytvořené během společného výzkumu podle této dohody zcela nebo zčásti zveřejněny.

b) Každá smluvní strana zajistí, aby ona sama nebo její účastníci jasně označovali nezveřejňované informace například vhodným označením nebo omezující poznámkou. Toto ustanovení se rovněž uplatní pro všechny celkové nebo částečné reprodukce zmíněných informací.

Smluvní strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody respektuje jejich důvěrnou povahu. Tato omezení automaticky zaniknou, pokud je vlastník těchto informací sdělí bez omezení odborníkům v daném oboru.

c) Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající smluvní stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří, nebo osobám, které tato smluvní strana zaměstnává, jakož i dalším ministerstvům nebo orgánům, které jsou zvláště oprávněny pro zvláštní účely probíhajícího společného výzkumu, za podmínky, že zmíněné informace budou šířeny na základě písemné dohody o utajení a že bude jejich důvěrná povaha snadno rozpoznatelná v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

d) Přijímající smluvní strana může za podmínky, že předem získá písemný souhlas smluvní strany, která poskytuje nezveřejňované informace, tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Smluvní strany spolupracují při vývoji postupů pro podávání žádostí a pro získávání předběžného písemného povolení nezbytného pro rozsáhlejší šíření a každá smluvní strana udělí toto povolení v rozsahu, který jí umožňují její politiky a právní předpisy.

2. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi či jinými důvěrnými nebo chráněnými informacemi poskytovanými na seminářích nebo jiných jednáních pořádaných na základě této dohody nebo s informacemi vznikajícími při zaměstnávání pracovníků, při používání zařízení nebo při společných projektech zacházejí smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásad uvedených v dohodě pro písemné informace za podmínky, že příjemce zmíněných nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných či chráněných informací byl předem písemně upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací.

3. Dohled

Každá smluvní strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejňované informace, které získala na základě této dohody, budou chráněny podle této dohody. Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že není nebo že nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření informací podle bodů 1 a 2, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Smluvní strany se poté konzultují, aby stanovily příslušná opatření.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Definice

1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

2. ÚČASTNÍK: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně samotných smluvních stran, která se účastní projektu na základě této dohody.

3. SPOLEČNÝ VÝZKUM: výzkum prováděný a/nebo financovaný společnými silami smluvních stran nebo případně zahrnující spolupráci účastníků obou smluvních stran.

4. INFORMACE: vědecké a technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a rozvoje vyplývající ze společného výzkumu, jakož i veškeré další informace, které smluvní strany a/nebo účastníci společného výzkumu považují za nezbytné pro poskytnutí nebo výměnu na základě této dohody nebo výzkumu prováděného na základě této dohody.

5. VÝSLEDKY DUŠEVNÍCH ČINNOSTÍ: informace, popřípadě duševní vlastnictví.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Určující charakteristiky plánu zavádění technického rozvoje

Plán zavádění technického rozvoje je specifická dohoda, která má být uzavřena mezi účastníky a která se týká provádění společného výzkumu a práv a povinností účastníků. Pokud jde o výsledky duševních činností, upravuje plán zavádění technického rozvoje obvykle mimo jiné: vlastnictví, ochranu, práva užívání pro účely výzkumu a rozvoje, zhodnocení a šíření, včetně ustanovení týkajících se společného zveřejňování, práv a povinností hostujících vědeckých pracovníků a postupy při řešení sporů. Plán zavádění technického rozvoje se rovněž může vztahovat na obecné nebo zvláštní informace, udělování licencí a na konečné výsledky.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/