Dohoda mezi evropským společenstvím

pro atomovou energii (Euratom) a vládou Spojených stattů amerických

Dohoda mezi evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Spojených stattů amerických

BEROUCE V ÚVAHU, že Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) bylo založeno Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji obchodních vztahů s ostatními zeměmi;

BEROUCE V ÚVAHU, že vláda Spojených států amerických stanovila program mezinárodní spolupráce, který má zúčastněným státům umožnit využívat výsledky mírového využití atomové energie, a to v měřítku, v jakém to umožní technický pokrok a zájmy společné obrany a bezpečnosti;

BEROUCE V ÚVAHU, že Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) a vláda Spojených států vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie a že Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) má v úmyslu podporovat rozsáhlý program slibující prospěch pro obě strany;

BEROUCE V ÚVAHU, že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností a výsledků technického pokroku a otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání jak na úrovni vlád, tak na úrovni odvětví, a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek I

Smluvní strany budou spolupracovat v rámci programů na podporu mírového využití atomové energie. Tato spolupráce bude probíhat průběžně a podle potřeby na základě dohodnutých podmínek a ustanovení a podléhá všem právním předpisům platným pro obě smluvní strany. Smluvní strany se zejména dohodly, že spolupráce vlády Spojených států amerických bude probíhat podle platných právních předpisů podle dohody o spolupráci uzavřené v souladu s bodem 123 "Atomic Energy Act" (Zákona o atomové energii) z roku 1954 ve znění pozdějších předpisů.

Článek II

"Smluvními stranami" se v této dohodě rozumí Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) zastoupené Komisí a vláda Spojených států amerických. "Smluvní stranou" se rozumí jedna ze smluvních stran.

Článek III

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, ke kterému každá smluvní strana dostane od druhé smluvní strany písemné oznámení o splnění všech zákonných a ústavněprávních předpokladů pro vstup této dohody v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci, zmocněni k tomu Komisí, tuto dohodu podepsali.

 

V Bruselu dne 29. května 1958 a ve Washingtonu dne 19. června 1958 ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, francouzském, německém, italském a nizozemském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vláduSpojených států amerických:

John Foster Dulles

Lewis L. Strauss

Za Evropské společenstvípro atomovou energii (Euratom):

Louis Armand

Enrico Medi

Paul De Groote

Heinz Krekeler

E. M. J. A. Sassen

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/