Rozhodnutí Rady 2011/374/Euratom

ze dne 17. června 2011 o prodloužení platnosti výhod udělených společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

Rozhodnutí Rady 2011/374/Euratom

ze dne 17. června 2011 o prodloužení platnosti výhod udělených společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 48 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 74/295/Euratom [1] Rada zřídila Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (dále jen "HKG") jako společný podnik ve smyslu Smlouvy na dobu 25 let počínaje 1. lednem 1974.

(2) Rozhodnutím 2002/355/Euratom [2] Rada status společného podniku udělený HKG prodloužila o jedenáct let s účinkem od 1. ledna 1999.

(3) Rozhodnutím 74/296/Euratom [3] a rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1992 [4] Rada HKG udělila několik výhod uvedených v příloze III Smlouvy na dobu 25 let počínaje 1. lednem 1974.

(4) Rozhodnutím 2002/356/Euratom [5] Rada platnost výhod udělených HKG prodloužila o jedenáct let s účinkem od 1. ledna 1999.

(5) Dopisem ze dne 26. dubna 2010 HKG požádala o další prodloužení platnosti svých daňových výhod na nové období, na něž jí by udělen status společného podniku.

(6) Současným cílem HKG je uskutečnit program vyřazení jaderné elektrárny z provozu až do fáze vybudování bezpečného krytu a následně provádět program dohledu nad krytými jadernými zařízeními.

(7) Tyto programy nemají ve Společenství obdobu, neboť žádný vysokoteplotní reaktor dosud nebyl ve Společenství definitivně odstaven.

(8) Provádění těchto programů je tudíž důležité, neboť poskytují užitečné zkušenosti pro budoucí rozvoj jaderné energetiky ve Společenství, zejména pokud jde o vyřazování jaderných zařízení z provozu.

(9) HKG je proto třeba pomoci s prováděním programu vyřazení jaderné elektrárny z provozu až do fáze vybudování bezpečného krytu a programu dohledu nad krytými jadernými zařízeními, a to snížením finanční zátěže.

(10) Mezi Spolkovou republikou Německo, spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, HKG a jejími členy byla uzavřena ujednání o financování činností HKG na dobu do 31. prosince 2017.

(11) Platnost výhod udělených HKG by proto měla být prodloužena na stejné období jako její status společného podniku, tedy do 31. prosince 2017,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy prodlužují platnost těchto výhod udělených společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) uvedené v příloze III Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii o osm let s účinkem ode dne 1. ledna 2010:

1) podle bodu 4 přílohy III Smlouvy: osvobození od daně z převodu nemovitostí (Grunderwerbsteuer);

2) podle bodu 5 přílohy III Smlouvy:

- osvobození od pozemkové daně (Grundsteuer),

- osvobození od té části daně z průmyslových nebo obchodních zisků, která se v souladu s čl. 8 odst. 1 zákona o obchodní dani (Gewerbesteuergesetz) uvaluje na úrok z dlouhodobého dluhu.

Článek 2

Udělení výhod uvedených v článku 1 HKG je podmíněno tím, že Komise má přístup ke všem průmyslovým, technickým a hospodářským informacím, včetně informací týkajících se bezpečnosti, jež HKG nabyla v průběhu provádění programu vyřazení jaderné elektrárny z provozu až do fáze vybudování bezpečného krytu a programu dohledu nad krytými jadernými zařízeními. Tato povinnost se vztahuje na všechny informace, jež je HKG oprávněna postoupit v souladu se smlouvami, které uzavřela. Komise určí, které informace jí musí být sděleny, a způsob tohoto sdělení a zajistí, aby tyto informace byly rozšířeny.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a HKG.

 

V Lucemburku dne 17. června 2011.

Za Radu

předseda

Czomba S.

[1] Úř. věst. L 165, 20.6.1974, s. 7.

[2] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 53.

[3] Úř. věst. L 165, 20.6.1974, s. 14.

[4] Nezveřejněno v Úředním věstníku.

[5] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 54.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/