Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím

pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti jaderné bezpečnosti

Dohoda o spolupráci

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti jaderné bezpečnosti

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

dále jen "Společenství"

na jedné straně a

VLÁDA UKRAJINY

na straně druhé,

obě dále jen "strana" nebo "strany",

U VĚDOMÍ toho, že Dohoda o partnerství a spolupráci podepsaná Evropskou unií a Ukrajinou dne 14. června 1994 stanoví, že strany spolupracují v jaderné oblasti mimo jiné tak, že provedou dohodu o jaderné bezpečnosti;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Ukrajina a členské státy Společenství jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a členy Mezinárodní agentury pro atomovou energii;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") má mimo jiné odpovědnost za stanovení základních norem pro radiační ochranu a pro zajištění jejich provádění a za shromažďování a sledování údajů o radiaci na úrovni Společenství;

PŘIPOMÍNAJÍCE význam ochrany životního prostředí a spolupráce se třetími stranami na úrovni Společenství;

VZHLEDEM K TOMU, že Komise provádí výzkumný program Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně bezpečnosti jaderných reaktorů, radiační ochrany, nakládání s odpady a vyřazování jaderných zařízení z provozu a jejich demontáže, jakož i v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů, a zamýšlí rozvíjet mezinárodní vědeckou a technickou spolupráci v těchto oblastech s cílem přispět k mezinárodně přijatým zásadám a předpisům v oblasti jaderné bezpečnosti;

VZHLEDEM K TOMU, že Ukrajina soustředí své úsilí na provádění programů výzkumu a vývoje zaměřených na zlepšení bezpečnosti stávajících a koncepce nových jaderných elektráren, aby odpovídaly současným uznávaným požadavkům na jadernou bezpečnost a aby byly vyřešeny problémy spojené s nakládáním s radioaktivními odpady, jejich ukládáním a s vyřazováním jaderných elektráren z provozu;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že regulativní činnost Ukrajiny v jaderné oblasti je zaměřena na ochranu životního prostředí a obyvatelstva obecně, jakož i na ochranu pracovníků proti radiaci na základě mezinárodně přijatých předpisů a zásad;

UZNÁVAJÍCE, že budoucí přínos jaderné energie k pokrytí energetických potřeb Evropy jako celku, s náležitým přihlédnutím k potřebám diverzifikace, úspor, životního prostředí a obyvatelstva obecně, závisí také na uspokojivém vyřešení výše uvedených bezpečnostních otázek a na posouzení bezpečnosti stávajících jaderných reaktorů, a tedy jejich nutné modernizaci;

U VĚDOMÍ různých forem koordinovaných akcí, které jsou navrhovány v oblasti jaderné bezpečnosti Společenstvím a Ukrajinou,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Spolupráce prováděná podle této dohody slouží výhradně pro mírové účely a uskutečňuje se na základě vzájemných výhod. Má povzbudit rozvoj jaderné bezpečnosti a přispět k němu, včetně stanovení a uplatňování vědecky ověřených a mezinárodně přijatých předpisů pro jadernou bezpečnost.

Článek 2

Spolupráce je co nejširší a zahrnuje tyto oblasti:

a) Výzkum v oblasti bezpečnosti jaderných reaktorů

Kontrola a analýza otázek bezpečnosti, a zejména dopadu bezpečnosti jaderných reaktorů na rozvoj jaderné energie; stanovení vhodných technologických postupů ke zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů prostřednictvím výzkumu, vývoje a zhodnocení studií jaderných reaktorů, které jsou již v provozu nebo se plánují.

b) Radiační ochrana

Výzkum, regulativní hlediska, vývoj bezpečnostních norem, školení a vzdělávání, se zvláštní pozorností věnovanou účinkům nízkých dávek záření, ozáření na pracovišti, vystavení účinkům záření při výrobě, u obyvatelstva a personálu a opatřením po případné havárii.

c) Nakládání s jaderným odpadem

Zhodnocení a optimalizace uložení odpadu z geologického hlediska, odborné aspekty nakládání s odpadem dlouhodobého charakteru.

d) Vyřazování z provozu, dekontaminace a demontáž jaderných zařízení

Strategické postupy pro vyřazení z provozu a demontáž jaderných zařízení, včetně radiologických aspektů.

e) Výzkum a vývoj bezpečnostních záruk jaderných materiálů

Vývoj a hodnocení technik měření jaderného materiálu a určení referenčních materiálů pro bezpečnostní činnosti a rozvoj systémů evidence a kontroly jaderných materiálů.

f) Prevence nedovoleného obchodování s jadernými materiály

Spolupráce se týká podpory metod a způsobu kontroly jaderných materiálů.

Další oblasti spolupráce mohou být doplněny v souladu s platnými postupy smluvních stran.

Článek 3

1. Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

- výměny technických informací formou zpráv, návštěv, seminářů, odborných setkání atd.,

- výměny pracovníků, zejména za účelem odborného školení, mezi laboratořemi nebo zúčastněnými subjekty na obou stranách,

- výměny vzorků, materiálů, nástrojů a přístrojů pro pokusné účely,

- vyvážené účasti na společných výzkumech a činnostech.

2. Smluvní strany a/nebo orgány, které může každá ze smluvních stran případně pověřit výše uvedenými činnostmi, mohou v potřebném rozsahu zahájit jednání o prováděcích opatřeních s cílem vymezit rozsah a smluvní podmínky pro určité činnosti spolupráce.

Tato prováděcí opatření se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení, určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a právech k duševnímu vlastnictví.

3. Aby se co nejvíce omezilo duplicitní úsilí, koordinují smluvní strany svou činnost podle této dohody s dalšími mezinárodními činnostmi, které se týkají jaderné bezpečnosti a kterých se strany účastní.

Článek 4

1. Povinnosti každé strany podle této dohody závisejí na dostupnosti příslušných finančních prostředků.

2. Veškeré náklady spojené se spoluprací nese strana, které tyto náklady vznikly.

3. Tato dohoda se nevztahuje na financování průmyslových činností.

Článek 5

1. Pokud jde o Společenství, tato dohoda se vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

2. Spolupráce podle této dohody probíhá v souladu s platnými právními a správními předpisy a s mezinárodními dohodami, které strany uzavřely.

3. V rámci použitelných právních předpisů usiluje každá strana o to, aby co nejvíce usnadnila vyřizování formalit spojených s pohybem osob, s dopravou materiálů a zařízení a s převody prostředků, které jsou nutné pro uskutečňování spolupráce.

Článek 6

Využívání a šíření informací a práv k duševnímu vlastnictví včetně průmyslového vlastnictví, patentů a autorských práv, které vzniknou při spolupráci podle této dohody, se řídí přílohami, které tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 7

Prostřednictvím vzájemných konzultací usilují smluvní strany v souladu se svými platnými právními předpisy o vyřešení všech otázek spojených s touto dohodou.

Článek 8

1. K dohledu nad prováděním této dohody se zřizuje koordinační výbor složený z členů jmenovaných oběma stranami ve stejném počtu.

2. Koordinační výbor se schází podle potřeby, střídavě ve Společenství a na Ukrajině, na řádných zasedáních, jejichž cílem je:

- posoudit a vyhodnotit stav spolupráce podle této dohody a připravit výroční zprávu o spolupráci,

- vzájemnou dohodou stanovit jednotlivé úkoly, které se mají podle této dohody splnit, aniž by bylo dotčeno přijímání samostatných rozhodnutí stran v rámci jejich příslušných programů.

3. Po vzájemné dohodě stran se mohou konat mimořádná zasedání k projednání zvláštních otázek nebo z důvodu zvláštních okolností

Článek 9

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, který strany určí výměnou diplomatických nót, prostřednictvím kterých se navzájem informují o ukončení vnitřních postupů nutných pro její vstup v platnost, a zůstává v platnosti po počáteční období 10 let. [1]

2. Potom bude tato dohoda automaticky prodloužena o dobu dalších pěti let, pokud jedna ze stran nepožádá písemně o její vypovězení nebo opětovné projednání, a to nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení platnosti této dohody.

3. Tuto dohodu může kterákoli strana kdykoli písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

4. Vypovězením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle článku 6.

Článek 10

1. Tuto dohodu lze měnit na základě vzájemné písemné dohody stran, v souladu s jejich příslušnými právními a správními předpisy. Změny se stávají nedílnou součástí této dohody.

2. V případě změny, ukončení nebo nového projednání zůstává tato dohoda v platnosti v její původní podobě, pokud jde o spolupráci, která byla zahájena před podáním žádosti o ukončení nebo opětovné projednání, a to do skončení těchto činností a související prováděcí opatření nebo po dobu jednoho kalendářního roku po uplynutí platnosti této dohody v její původní podobě, podle toho, která z těchto situací nastane dříve.

 

Done at Kiev on 23 July 1999 in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Ukrainian languages, each text being equally authentic.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea de la Energía AtómicaPå Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegneFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςFor the European Atomic Energy CommunityPour la Communauté européenne de l'énergie atomiquePer la Comunità europea dell'energia atomicaVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergiePela Comunidade Europeia da Energia AtómicaEuroopan atomienergiayhteisön puolestaPå Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de Ministros de UcraniaPå vegne af Ukraines ministerkabinetFür das Ministerkabinett der UkraineΓια το Υπουργικό Συμβούλιο της ΟυκρανίαςFor the Cabinet of Ministers of UkrainePour le Cabinet des ministres de l'UkrainePer il Consiglio dei ministri dell'UcrainaVoor de Ministerraad van OekraïnePelo Gabinete de Ministros da UcrâniaUkrainan hallituksen puolestaPå Ukrainas regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 13. listopadu 2002.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁSADY PRO PŘIZNÁVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, [1] KTERÁ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH ČINNOSTÍ PODLE DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII A VLÁDOU UKRAJINY V OBLASTI JADERNÉ BEZPEČNOSTI

I. VLASTNICTVÍ, PŘIZNÁNÍ A VÝKON PRÁV

1. Veškerý výzkum prováděný podle této dohody je "společný výzkum". Účastníci společně vypracují plány zavádění výsledků technického rozvoje (TMP) [2], které se týkají vlastnictví a používání informací a práv duševního vlastnictví, včetně zveřejňování, které mohou být vytvořeny během společného výzkumu. Plány zavádění výsledků technického rozvoje schvaluje příslušná financující agentura nebo oddělení strany účastnící se financování výzkumu před uzavřením jednotlivých smluv o spolupráci při výzkumu a vývoji, jichž se plány týkají. TMP jsou vypracovány s ohledem na cíle společného výzkumu, poměrné příspěvky účastníků, výhody a nevýhody udělování licencí podle území nebo pro oblasti použití, na požadavky platných právních předpisů a další činitele, které účastníci považují za vhodné. Ve společných plánech je rovněž z hlediska duševního vlastnictví řešena otázka práv a povinností vznikajících při výzkumu prováděném hostujícími výzkumníky.

2. Informace nebo práva duševního vlastnictví vytvořená během společného výzkumu a nezahrnutá v plánu zaváděcího technického rozvoje budou, se souhlasem stran, přiznány podle zásad stanovených v plánu zavádění technického rozvoje. V případě sporu se informace nebo duševní vlastnictví stane společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, z něhož tyto informace vzešly nebo toto duševní vlastnictví pochází. Každý účastník, na kterého se vztahuje toto ustanovení, je oprávněn použít tyto informace nebo duševní vlastnictví pro své obchodní využití bez územního omezení.

3. Každá strana zajistí, aby druhé straně a jejím účastníkům mohla být přiznána práva k duševnímu vlastnictví v souladu s těmito zásadami.

4. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech dotčených touto dohodou každá strana usiluje, aby práva získaná podle této dohody byla vykonávána způsobem, který podporuje:

i) šíření a využívání informací, které byly vytvořeny, zveřejněny nebo jinak zpřístupněny podle této dohody;

ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

II. DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM

Autorská práva smluvních stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou (1971, Pařížský akt).

III. VĚDECKÁ LITERÁRNÍ DÍLA

Aniž je dotčen oddíl IV a nestanoví-li plány zavádění technického rozvoje jinak, zveřejňují strany a účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společně. S výhradou předchozího obecného pravidla platí tyto postupy:

1. V případě, že strana nebo veřejné orgány takové strany publikují vědecké a technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videa a softwarových produktů, které jsou výsledkem společného výzkumu podle této dohody, má druhá strana právo na celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, reprodukci, úpravu, předávání a veřejné šíření těchto děl.

2. Strany zajistí, aby literární díla vědecké povahy, která jsou výsledkem společného výzkumu provedeného na základě této dohody a vydaná nezávislými vydavateli byla šířena v co největším rozsahu.

3. Ve všech kopiích díla chráněného autorskými právy, které má být veřejně šířeno a připraveno podle tohoto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora nebo autorů, ledaže autor nebo autoři uvedení svého jména výslovně odmítnou. Kopie musí obsahovat rovněž zřetelnou zmínku uznání společné podpory stran.

IV. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

A. Nezveřejňované dokumentární informace

1. Každá strana a její účastníci určí co nejdříve, nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje, informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

- důvěrnost informací, které jako celek nebo ve svém konkrétním uspořádání nejsou obecně známy odborníkům v daném oboru ani jim nejsou snadno zákonně dostupné;

- skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací vzhledem k jejich důvěrné povaze;

- dřívější ochrana informací, pokud osoba příslušná ze zákona přijala s ohledem na okolnosti odůvodněná opatřením pro zachování jejich důvěrnosti

V určitých případech se smluvní strany nebo jejich účastníci mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace sdělované, vyměňované nebo vytvořené v průběhu společného výzkumu podle této dohody zcela nebo částečně zveřejněny.

2. Každá strana zajistí, aby ona sama nebo její účastníci jasně označovali nezveřejňované informace, například vhodným označením nebo omezující poznámkou. Toto ustanovení se rovněž uplatní pro úplné nebo částečné reprodukce zmíněných informací.

Strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody respektuje jejich privilegovanou povahu. Tato omezení automaticky zaniknou, pokud je vlastník informací sdělí bez omezení odborníkům v daném oboru.

3. Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající smluvní stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří nebo které zaměstnává, jakož i jejím ostatním dotčeným subjektům nebo orgánům oprávněným pro konkrétní účely probíhajícího společného výzkumu za podmínky, že šíření veškerých nezveřejňovaných informací bude předmětem dohody o zachování důvěrnosti informací a že jejich důvěrná povaha bude snadno rozpoznatelná v souladu s výše zmíněnými ustanoveními.

4. Přijímající smluvní strana může za podmínky, že předem získá písemný souhlas smluvní strany, která poskytuje nezveřejňované informace, tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Smluvní strany spolupracují při vývoji postupů pro podávání žádostí a pro získávání předběžného písemného povolení nezbytného pro rozsáhlejší šíření informací a každá smluvní strana udělí toto povolení v rozsahu, který jí umožňují její politiky a právní předpisy.

B. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi nebo jinými důvěrnými nebo chráněnými informacemi poskytnutými na seminářích a jiných jednáních pořádaných podle této dohody, nebo s informacemi vznikajícími v rámci přidělení personálu, při využití zařízení nebo při společných projektech, zacházejí smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásad pro dokumentární informace uvedených touto dohodou za podmínky, že příjemce těchto nezveřejněných nebo jiných důvěrných nebo chráněných informací byl upozorněn na důvěrnou povahu sdělované informace při jejím sdělení.

C. Kontrola

Každá smluvní strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejněné informace, které získala na základě této dohody, budou chráněny podle této dohody. Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že není nebo nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření informací dle odstavců A a B dodržet, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Strany následně jednají o určení vhodného postupu.

[1] Definice pojmů zmiňovaných v těchto zásadách pro přiznávání práv jsou uvedeny v příloze II.

[2] Určující charakteristiky těchto TMP jsou uvedeny v příloze III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DEFINICE

1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace pro duševní vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. června 1967.

2. ÚČASTNÍK je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně stran samých, která se účastní projektu na základě této dohody.

3. SPOLEČNÝ VÝZKUM je výzkum prováděný nebo financovaný společnými příspěvky stran a případně zahrnující spolupráci účastníků obou stran.

4. INFORMACE jsou vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje pocházející ze SPOLEČNÉHO VÝZKUMU, jakož i další informace, které strany nebo účastníci společného výzkumu považují za nezbytné pro poskytnutí nebo výměnu na základě této dohody nebo výzkumu provedeného v jejím rámci.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

URČUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY PLÁNU ZAVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ TECHNICKÉHO ROZVOJE (TMP)

TMP je zvláštní dohoda o provádění společného výzkumu a příslušných právech a povinnostech účastníků, která má být uzavřena mezi účastníky. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví, TMP obvykle upravuje mimo jiné: vlastnictví, ochranu, uživatelská práva pro účely výzkumu a vývoje, využití a šíření včetně ujednání týkajícího se společného zveřejnění, práva a povinnosti hostujících výzkumníků a postupy pro řešení sporů. TMP může rovněž řešit otázky obecných a detailních informací, udělování licencí a konečných výsledků.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/