Pravidla vedení konciliace ve věci tranzitních sporů

PŘÍLOHA

pravidla vedení konciliace ve věci tranzitních sporů

Tato pravidla, přijatá Konferencí energetické charty podle čl. 7 odst. 7 písm. f) Smlouvy o energetické chartě, se týkají konciliace podle čl. 7 odst. 7 písm. a) až c) uvedené smlouvy.

Výrazy použité v těchto pravidlech mají stejný význam jako ve Smlouvě o energetické chartě a články, na něž je uveden odkaz, se rozumí články uvedené smlouvy.

Pravidlo 1: Oznamování sporu

1. Smluvní strana postoupí spor generálnímu tajemníkovi písemným podáním a s uvedením stran sporu (dále jen "strany"); podání musí shrnovat skutkovou podstatu věci a odůvodnění žádosti smluvní strany; musí rovněž potvrzovat, že všechny pro danou věc důležité smluvní nebo jiné prostředky řešení sporů, na kterých se předem dohodly smluvní strany sporu nebo veškeré subjekty podléhající kontrole nebo spadající do pravomoci smluvních stran účastnících se sporu, byly vyčerpány.

2. Co nejdříve po obdržení oznámení o podání oznámí generální tajemník všem smluvním stranám Smlouvy o energetické chartě toto podání a vyzve je, aby mu sdělily, zda se považují za jinou dotčenou smluvní stranu pro účely jmenování konciliátora podle čl. 7 odst. 7 písm. b). Volba formy oznámení smluvním stranám náleží generálnímu tajemníkovi, který však musí zajistit, aby bylo smluvním stranám poskytnuto dostatečné množství informací umožňujících provést nezbytné hodnocení jejich zájmů.

3. Generální tajemník předá jednu kopii písemného oznámení o podání každé smluvní straně, která je v něm uvedena jako strana sporu. Generální tajemník může vyzvat každou stranu uvedenou v oznámení, aby předložila prohlášení jako odpověď do spisu, která bude předána konciliátoru při jmenování. Dotyčná strana není povinna této žádosti vyhovět.

Pravidlo 2: Jmenování konciliátora

1. Generální tajemník rozhoduje o vhodné formě konzultace ve věci jmenování konciliátora. Při jmenování konciliátora generální tajemník zejména přihlíží k důležitosti jmenovat konciliátora, který

i) má důvěru stran nebo je to pravděpodobné;

ii) bude nezávislý a nestranný;

iii) se vyhne jakémukoliv skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů;

iv) bude dodržovat požadavky těchto pravidel týkající se důvěrnosti;

v) povede řízení takovým způsobem, který zajistí integritu a dobrou pověst konciliace.

2. S výhradou pravidla 4 odst. 1 má rozhodnutí generálního tajemníka jmenovat určitou osobu konečnou platnost.

3. Konciliátor při jmenování podepíše prohlášení uvedené v dodatku 1 a sdělí veškeré informace, které by mohly být považovány jako jemu známé a které by mohly ovlivnit jeho nezávislost nebo nestrannost nebo vyvolat pochybnosti o ní. Toto sdělení se týká všech informací popsaných v seznamu příkladů uvedeném v dodatku 2.

4. Akt jmenování konciliátora obsahuje stanovisko generálního tajemníka o stranách a o jiných dotčených smluvních stranách, aby mohl konciliátor učinit prohlášení, jakož i veškeré informace pro konciliátora, které jsou nutné pro konciliaci.

5. Jestliže se generální tajemník rozhodne v souladu s čl. 7 odst. 7 písm. e) nejmenovat konciliátora, co nejdříve o tom písemně uvědomí strany a jiné dotčené smluvní strany.

Pravidlo 3: Odstoupení z funkce, smrt nebo neschopnost konciliátora

1. Konciliátor může ze své funkce odstoupit podáním demise generálnímu tajemníkovi.

2. Jestliže konciliátor z funkce odstoupí, zemře nebo mu podle názoru generálního tajemníka okolnosti znemožňují výkon jeho funkce, oznámí to generální tajemník neprodleně stranám a jiným dotčeným smluvním stranám. Řízení se považuje za pozastavené pro účely lhůty uvedené v čl. 7 odst. 7 písm. c).

3. Generální tajemník může s přihlédnutím k dosaženému stadiu řízení vyzvat strany, aby se dohodly na nejrychlejším způsobu řízení.

4. Generální tajemník po konzultaci se stranami a s jinými dotčenými smluvními stranami jmenuje nového konciliátora co nejdříve, a v každém případě nejpozději 30 dní po odstoupení, smrti nebo neschopnosti konciliátora. Generální tajemník poskytne novému konciliátoru veškeré důkazní materiály, včetně prohlášení a dokumentace, které byly shromážděny během konciliace.

5. Je-li to nezbytné, generální tajemník může v rámci jmenování nového konciliátora stanovit lhůtu pro vedení konciliace. Lhůta může být výsledkem dohody stran nebo, jestliže taková dohoda neexistuje, úsudku generálního tajemníka týkající se nejvhodnější lhůty s přihlédnutím k dosaženému stadiu řízení, na okolnosti sporu a v zájmu urychleného vyřešení sporu.

Pravidlo 4: Odvolání konciliátora pro nezpůsobilost

1. Každá strana nebo každá jiná dotčená smluvní strana, která má nebo získá důkaz o chování konciliátora, které není slučitelné s nezávislým a nestranným vedením konciliace, včetně vyvarování se střetu zájmů, o tom neprodleně písemně informuje generálního tajemníka.

2. Generální tajemník co nejrychleji rozhodne, zda by měla být konciliátor odvolán pro nezpůsobilost, přičemž konciliátoru umožní se k obvinění vyjádřit. Generální tajemník může rozhodnout o pozastavení řízení. Generální tajemník informuje strany a jiné dotčené smluvní strany o svém rozhodnutí ve věci odvolání konciliátora pro nezpůsobilost.

3. Generální tajemník může s přihlédnutím k dosaženému stadiu řízení vyzvat strany, aby se dohodly na nejrychlejším způsobu řízení.

4. Generální tajemník po konzultaci se stranami a s jinými dotčenými smluvními stranami jmenuje nového konciliátora co nejdříve, a v každém případě nejpozději 30 dní po odvolání konciliátora. Generální tajemník poskytne novému konciliátoru veškeré důkazní materiály, včetně prohlášení a dokumentace, které byly shromážděny během konciliace. Nový konciliátor po konzultaci se stranami určí, jakým způsobem může být důkazů použito.

5. Je-li to nezbytné, může generální tajemník v rámci jmenování nového konciliátora stanovit lhůtu pro vedení konciliace. Lhůta může být výsledkem dohody stran nebo, jestliže taková dohoda neexistuje, úsudku generálního tajemníka týkající se nejvhodnější lhůty s přihlédnutím k dosaženému stadiu řízení, na okolnosti sporu a v zájmu urychleného vyřešení sporu.

Pravidlo 5: Vedení konciliace

1. Konciliátor vede konciliaci způsobem, který v souladu s těmito pravidly a se zásadami nestrannosti, rovnosti a spravedlnosti považuje za vhodný.

2. Při nejbližší vhodné příležitosti konciliátor konzultuje strany uvedené v podání, aby zjistil jejich stanovisko k sporným otázkám a aby se ujistil, zda jsou od počátku sporu náležitě určeny. K tomu může konciliátor použít prostředků, které považuje za nejvhodnější, včetně dotazníků, konferencí, slyšení nebo předložení písemné či jiné dokumentace.

3. Konciliátor zajistí, aby veškeré informace poskytnuté jednou stranou byly sděleny druhé straně nebo jiným stranám. Konciliátor může udělit výjimku z pravidla o úplném zveřejnění informací, jestliže zjistí, že jsou dotyčné informace po obchodní stránce důvěrné a že dotyčná strana uvedla důvody, proč by zveřejnění informací poškodilo její zájmy.

4. Po konzultaci se stranami konciliátor určí místo zasedání nebo místo, kde budou vyslechnuta ústní prohlášení, s přihlédnutím k okolnostem konciliace a k nezbytnosti omezit náklady řízení. Konciliátor přezkoumá vhodnost využití zařízení sekretariátu energetické charty a po dohodě se stranami může s generálním tajemníkem takové využití zařídit.

Pravidlo 6: Zastoupení a pomoc

Strany mohou být zastupovány nebo si nechat pomáhat osobami, které si samy zvolí. Jména a adresy těchto osob se písemně sdělí druhé straně nebo jiným stranám, konciliátoru a generálnímu tajemníkovi.

Pravidlo 7: Svědkové a znalci

1. Konciliátor může požadovat svědectví nebo znalecký posudek od osob, které mají informace nebo odborné znalosti vztahující se ke sporu. Takové svědectví nebo posudek se sdělí stranám.

2. Každá stana může v jakémkoliv stadiu řízení konciliátora požádat, aby vyslechl svědky nebo znalce, jejichž svědectví je podle této strany důležité. Konciliátor stanoví dobu, ve které se takový výslech uskuteční.

3. Svědky a znalce vyslýchá konciliátor. Otázky jim mohou klást rovněž strany pod dohledem konciliátora.

4. Je-li k tomu zmocněn, může jakýkoliv úředník některé strany vystupovat jako svědek nebo znalec a poskytovat informace, které jsou při řízení požadovány. V žádosti o předvolání se uvede konkrétně v jaké záležitosti a v jaké funkci budou svědkovi otázky kladeny.

5. Jestliže se svědek nebo znalec nemůže dostavit na místo výslechu, může konciliátor po dohodě se stranami učinit vhodná opatření, aby mohl být důkaz poskytnut písemně nebo aby se výslech mohl uskutečnit někde jinde. Strany obdrží opis takového písemného důkazu a mají právo se účastnit takového výslechu.

Pravidlo 8: Administrativní pomoc

Za účelem usnadnění vedení konciliace může konciliátor se souhlasem stran vyjednat administrativní nebo technickou pomoc u sekretariátu energetické charty nebo u jakékoliv jiné vhodné instituce nebo osoby.

Pravidlo 9: Spolupráce stran s konciliátorem

1. Strany spolupracují v dobré víře s konciliátorem, a zejména mu na jeho žádost poskytují veškeré pro danou věc důležité dokumenty, informace a vysvětlení, a rovněž využívají prostředky, které mají k dispozici, aby konciliátoru umožnili vyslechnout svědky a znalce, které si přejí předvolat. Strany rovněž usnadní inspekce a šetření na všech místech, které mají souvislost se sporem a které si konciliátor přeje uskutečnit.

2. Strany dodržují všechny lhůty, na kterých se dohodnou nebo které konciliátor stanoví.

Pravidlo 10: Návrhy na urovnání sporu

1. Strana může z vlastního podnětu nebo na základě vyzvání ze strany konciliátora předložit konciliátoru návrhy na urovnání sporu.

2. Konciliátor může v jakémkoliv stadiu konciliace podat návrhy na urovnání sporu.

Pravidlo 11: Dohoda mezi stranami

1. Dohoda mezi stranami za účelem vyřešení sporu nebo řízení s cílem dosažení tohoto řešení musí být vypracována písemně a strany ji musí podepsat.

2. Konciliátor písemně informuje generálního tajemníka o skutečnosti, že mezi stranami bylo dosaženo dohody. Generální tajemník informuje všechny smluvní strany Smlouvy o energetické chartě, že bylo této dohody dosaženo.

Pravidlo 12: Doporučení nebo rozhodnutí konciliátora

1. Pokud ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 7 písm. c) nebo v pravidle 3 odst. 5 nebo pravidle 4 odst. 5 strany nedosáhnou dohody, konciliátor:

a) písemně doporučí řešení sporu nebo postup na dosažení takového řešení a rozhodne o prozatímních clech a jiných podmínkách, které se budou pro tranzit dodržovat ode dne, který určí, až do dne vyřešení sporu;

b) přiloží prohlášení o důvodech pro své doporučení nebo rozhodnutí a

c) poskytne podepsané kopie svého doporučení nebo rozhodnutí stranám a generálnímu tajemníkovi.

2. Generální tajemník

a) uloží podepsanou kopii doporučení nebo rozhodnutí v archivu sekretariátu;

b) informuje všechny smluvní strany, že bylo přijato doporučení nebo rozhodnutí o prozatímních clech.

Pravidlo 13: Ukončení konciliace

Konciliace končí

a) podepsáním dohody mezi stranami podle pravidla 11, nebo

b) doporučením nebo rozhodnutím o prozatímních clech, které konciliátor přijme podle pravidla 12.

Pravidlo 14: Jazyky

1. Po konzultaci se stranami konciliátor rozhodne, v jakém jazyce nebo jazycích bude konciliace vedena.

2. Jestliže konciliátor rozhodne, že se bude používat více jazyků, může být dokumentace poskytnuta v jednom z těchto jazyků. Během slyšení může být používán kterýkoliv z těchto jazyků s výhradou, jestliže tak konciliátor rozhodne, překladu nebo tlumočení. Konciliátor zajistí, aby bylo jeho doporučení a rozhodnutí k dispozici v jazyce nebo jazycích, které pro řízení určil.

Pravidlo 15: Náklady

1. Konciliátor může strany požádat, aby složily určitou částku jako zálohu na náklady uvedené v odst. 2 písm. a) až d). Veškeré částky, které strany podle tohoto odstavce složí, se odevzdají generálnímu tajemníkovi, který uhradí náklady uvedené v odstavci 2.

2. Při skončení konciliace stanoví konciliátor náklady řízení a písemně tyto náklady oznámí stranám a generálnímu tajemníkovi. Pojem "náklady" zahrnuje pouze:

a) honoráře konciliátora, které stanoví generální tajemník při jmenování v souladu s pravidlem 14 finančních a správních pravidel Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic;

b) cestovné a ostatní výdaje konciliátora;

c) cestovné a ostatní výdaje svědků nebo znalců, které si konciliátor vyžádá na základě pravidla 7 odst. 1;

d) náklady spojené s využíváním jiných zařízení než prostorů sekretariátu energetické charty pro účely slyšení;

e) náklady na správní pomoc podle pravidla 8, kterou poskytuje jiná osoba nebo instituce než sekretariát energetické charty;

f) náklady vzniklé během řízení za překlady nebo tlumočení podle pravidla 14.

3. Pokud není v dohodě uzavřené mezi stranami podle pravidla 11 stanoveno rozdělení nákladů, rozdělí náklady mezi strany konciliátor s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem řízení a své rozhodnutí písemně oznámí stranám a generálnímu tajemníkovi. Všechny ostatní výdaje vzniklé straně hradí tato strana.

4. Generální tajemník poskytne stranám účetní evidenci obdržených vkladů a navrátí jakýkoliv neočekávaný zůstatek stranám nebo požádá o konečné vyrovnání s přihlédnutím k rozhodnutí konciliátora o rozdělení nákladů.

Pravidlo 16: Důvěrnost

1. Žádné ustanovení těchto pravidel se nedotýká právních předpisů stran o nakládání s důvěrnými informacemi, včetně předpisů z oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

2. Každá strana, která v odpověď na žádost podle pravidel 5 nebo 7 odmítne poskytnout důvěrné informace, uvede své důvody a přehled informací, které nejsou důvěrné a mohou být během řízení použity. Je-li na základě pravidla 5 odst. 3 udělena výjimka z pravidla o úplném zveřejnění informací, poskytne dotyčná strana rovněž přehled informací, které nejsou důvěrné a mohou být během řízení použity.

3. Konciliátor, strany a všechny osoby účastnící se konciliace v jakémkoliv postavení zachovávají jako důvěrné všechny informace týkající se konciliace. Informace, které získají během tohoto řízení, využívají pouze pro účely tohoto řízení. Důvěrnost se vztahuje i na ustanovení dohody mezi stranami uzavřené na základě pravidla 11 a na doporučení a rozhodnutí konciliátora podle pravidla 12, pokud se strany nedohodnou jinak nebo pokud zveřejnění informací není nezbytné pro účely provádění a uplatňování.

Pravidlo 17: Role konciliátora v dalších řízeních

Konciliátor nejedná jako rozhodce ani zástupce či poradce v rozhodčím nebo soudním řízení týkajícím se sporu, který je předmětem konciliace. Strany a jiné dotčené smluvní strany nepředvolávají při takovém řízení konciliátora jako svědka.

Pravidlo 18: Přípustnost důkazů v dalších řízeních

Strany se nesmí dovolávat níže uvedeného jako důkazů nebo předložit níže uvedené jako důkazy v rámci rozhodčího, soudního nebo správního řízení, ať se tato řízení týkají sporu, který je předmětem konciliace, či nikoliv:

a) stanoviska nebo návrhy, které vydala nebo učinila jakákoliv strana a které se týkají možného urovnání sporu;

b) skutečnosti, se kterými se strana seznámila během konciliace;

c) návrhy, které učinil konciliátor, ani

d) skutečnost, že jedna strana prokázala svoji ochotu přijmout návrh na urovnání, který učinil konciliátor.

--------------------------------------------------

Dodatek 1

Konciliace č …

PROHLÁŠENÍ

Přečetl jsem si a vzal na vědomí pravidla vedení konciliace ve věci tranzitních sporů a postarám se o to, aby konciliace byla vedena v souladu s těmito pravidly. Budu se zabývat pouze otázkami, které budou předloženy nebo které budou nezbytné pro výkon mých úkolů podle těchto pravidel.

Zachovám jako důvěrné veškeré informace, se kterými se v rámci tohoto řízení seznámím, jakož i obsah každé dohody mezi stranami sporu v souladu s pravidlem 11 nebo každého doporučení a rozhodnutí, které mohou učinit na základě pravidla 12.

Pokud jde o řízení, nepřijmu žádný pokyn ani odměnu z jakéhokoliv zdroje, s výjimkou těch, které stanovují pravidla a akt o mém jmenování vydaný generálním tajemníkem.

Nebudu jednat jako rozhodce ani zástupce či poradce v rozhodčím nebo soudním řízením týkajícím se sporu, který je předmětem této konciliace.

Zveřejňuji tímto [1] veškeré informace, které by mohly ovlivnit mou nezávislost nebo nestrannost nebo které by mohly vyvolat důvodné pochybnosti o integritě a nestrannosti této konciliace, a neprodleně oznámím generálnímu tajemníkovi každou změnu svého stavu, která by mohla mít vliv na plnění mé funkce konciliátora.

V případě svého odstoupení nebo neschopnosti ukončit konciliaci vrátím generálnímu tajemníkovi veškerou dokumentaci a materiály, kterých jsem nabyl v důsledku svého jmenování provedeného generálním tajemníkem.

Podpis: | Datum: |

[1] V případě potřeby konciliátor připojí přílohu.

--------------------------------------------------

Dodatek 2

SEZNAM PŘÍKLADŮ INFORMACÍ, KTERÉ MÁ KONCILIÁTOR OZNÁMIT

Tento seznam obsahuje příklady informací, které by měl konciliátor jmenovaný pro konciliaci ve věci tranzitních sporů podle pravidel oznámit.

Každý konciliátor má stálou povinnost zveřejňovat informace uvedené v pravidle 2 odst. 3, které mohou zahrnovat toto:

a) finanční zájmy (např. investice, půjčky, podíly, úroky a jiné pohledávky); obchodní zájmy (např. řídící funkce nebo ostatní smluvní vztahy); majetkové zájmy související s dotyčným sporem;

b) profesionální zájmy (např. bývalé nebo současné vztahy se soukromými klienty nebo zájmy, které osoba může mít v domácím nebo mezinárodním řízení a jejich důsledky, jestliže se toto řízení týká otázek podobných otázkám, kterými se zabývá dotyčný spor);

c) ostatní aktivní zájmy (např. aktivní účast ve veřejných zájmových seskupeních nebo dalších organizacích, jejichž program činností by se přímo dotýkal dotyčného sporu);

d) formální prohlášení osobního stanoviska k otázkám důležitým pro dotyčný spor (např. publikace, veřejná prohlášení);

e) zájmy týkající se zaměstnání nebo rodiny (např. pravděpodobnost nepřímého užitku nebo nátlaku, které by mohly plynout ze strany zaměstnavatele konciliátora, jeho obchodních společníků nebo nejbližších rodinných příslušníků).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/