Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/1999

ze dne 26. února 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/1999

ze dne 26. února 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k tomu, že příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 22/98 ze dne 31. března 1998 [1];

vzhledem k tomu, že příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 22/98;

vzhledem k tomu, že směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. února 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost [2], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole IV přílohy II Dohody se za bod 4d (směrnice Komise 96/60/ES) vkládá nový bod, který zní:

"4e. 398 L 0011: Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1)."

Článek 2

V příloze IV Dohody se za bod 11d (směrnice Komise 96/60/ES) vkládá nový bod, který zní:

"11e. 398 L 0011: Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1)."

Článek 3

Znění směrnice 98/11/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 27. února 1999 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 26. února 1999.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

F. Barbaso

[1] Úř. věst. L 342, 17.12.1998, s. 32.

[2] Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/