Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006

o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (oznámeno pod číslem K(2006) 5557)

Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006

o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (oznámeno pod číslem K(2006) 5557)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 101, 124 a 192 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím ze dne 25. září 2006 schválila Rada uzavření Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "dohoda o ITER"), Ujednání o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "ujednání o prozatímním uplatňování") a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER.

(2) V článku 3 ujednání o prozatímním uplatňování se vyjadřuje přání signatářů dohody o ITER (dále jen "signatáři") pokračovat v nejvyšší možné míře ve spolupráci stanovené v dohodě o ITER, dokud každý ze signatářů nedokončí všechny vnitrostátní kroky požadované před ratifikací, přijetím nebo schválením dohody o ITER.

(3) V článku 4 ujednání o prozatímním uplatňování je vyjádřen závazek signatářů v nejvyšší možné míře a v souladu s vlastními vnitrostátními právními a správními předpisy dodržovat podmínky dohody o ITER, dokud tato dohoda nevstoupí v platnost.

(4) V článku 1 dohody o ITER se stanoví, že správní ústředí Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "organizace ITER") má být v St Paul-lez-Durance v Bouches-du-Rhône ve Francii.

(5) Jakožto hostitelská strana ITER má Euratom zvláštní odpovědnost za zajištění včasné realizace projektu ITER.

(6) Dohody uzavřené Společenstvím jsou závazné pro orgány Společenství i pro členské státy.

(7) Podle článku 192 Smlouvy mají členské státy napomáhat plnění úkolů Společenství.

(8) Na základě článku 101 Smlouvy je Komisi svěřena pravomoc uzavírat mezinárodní dohody. Je tedy na Komisi, aby zajistila prozatímní uplatňování takových dohod v souladu se schválením ze strany Rady,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Organizace ITER ve své prozatímní pravomoci ve Společenství:

a) má patřičnou způsobilost k právním úkonům, a to i) uzavírat smlouvy, zejména za účelem zaměstnávání personálu, ii) nabývat majetek, být jeho držitelem a zcizovat jej, iii) získávat licence a iv) vystupovat před soudem v rozsahu nezbytném k vykonávání kroků, které jsou nutné ke včasné realizaci projektu ITER před formálním ustavením organizace ITER; bere na vědomí, že všechny práva a povinnosti převzaté organizací ITER v její prozatímní pravomoci trvají jakožto práva a povinnosti organizace ITER v souladu s podmínkami dohody o ITER i po formálním ustavení organizace ITER;

b) má spolu se svým personálem a se zástupci signatářů na území členských států do formálního zřízení organizace ITER výsady a imunity stanovené podle Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER, zejména pokud jde o zdanění, přistěhovalectví a registraci;

c) dodržuje ustanovení dohody o ITER; a zejména dodržuje platné vnitrostátní právní a správní předpisy hostitelského státu v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, udělování licencí, jaderného materiálu, ochrany životního prostředí a ochrany před zlovolnými činy.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 17. listopadu 2006.

Za Komisi

Janez Potočnik

člen Komise

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/