Rozhodnutí Rady 2010/787/EU

ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

Rozhodnutí Rady 2010/787/EU

ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 107 odst. 3 písm. e) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Platnost nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu [2] končí dne 31. prosince 2010.

(2) Malý podíl subvencovaného uhlí na celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto subvencí k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie.

(3) Politiky Unie zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů energie a udržitelného a bezpečného nízkouhlíkové hospodářství neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly. Kategorie podpory povolené podle nařízení (ES) č. 1407/2002 by proto neměly být stanoveny na neomezeně dlouhou dobu.

(4) V případě neexistence odvětvových pravidel pro státní podporu se však na odvětví těžby uhlí použijí pouze obecná pravidla pro státní podporu. Za těchto podmínek může nastat situace, kdy nekonkurenceschopné uhelné doly využívající v současnosti podporu podle nařízení (ES) č. 1407/2002 již nemusí být způsobilé pro tuto podporu a mohou být nuceny ukončit svou činnost.

(5) Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků uzavření těchto dolů, jako například postupné a řádné ukončení činností v rámci plánu na definitivní uzavření nebo financování mimořádných nákladů, zejména závazků vzniklých v minulosti.

(6) Toto rozhodnutí znamená pro odvětví těžby uhlí přechod z odvětvových pravidel na obecná pravidla pro státní podporu vztahující se na všechna odvětví.

(7) Aby na vnitřním trhu docházelo co nejméně k narušení hospodářské soutěže v důsledku státní podpory a aby bylo usnadněno uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů, je potřeba, aby tato podpora byla postupně snižována a aby byla důsledně omezena na uhelné těžební jednotky, u nichž se plánuje jejich definitivní uzavření.

(8) V zájmu zmírnění dopadů těžby uhlí uhelními těžebními jednotkami, kterým je poskytnuta podpora na uzavření, na životní prostředí by měly členské státy přijmout plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání uhlíku.

(9) Podniky by rovněž měly být způsobilé k získání podpory určené k pokrytí nákladů, které v souladu s běžnou účetní praxí neovlivňují výrobní náklady přímo. Tato podpora je určena k pokrytí mimořádných nákladů vyplývajících z uzavření uhelných těžebních jednotek těchto podniků. S cílem předejít tomu, aby tuto podporu neoprávněně využívaly podniky, jež uzavírají pouze některé těžební lokality, měly by dotyčné podniky vést účetnictví odděleně pro každou uhelnou těžební jednotku.

(10) Evropská komise by při plnění své úlohy podle tohoto rozhodnutí měla zajistit, aby byly zavedeny, zachovány a dodržovány obvyklé podmínky hospodářské soutěže. Zvláště pokud jde o trh s elektrickou energií, neměla by podpora poskytovaná uhelnému průmyslu být taková, aby ovlivňovala výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí by tedy měly být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.

(11) Tímto rozhodnutím se nevylučuje, že podpora poskytnutá uhelnému průmyslu může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem z jiných důvodů. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se v této souvislosti i nadále v mezích maximální výše podpory další zvláštní pravidla, zejména pravidla týkající se státní podpory pro výzkum, rozvoj a inovace, podpory na ochranu životního prostředí či podpory pro vzdělávací činnosti.

(12) Komise by měla posoudit opatření oznámená na základě tohoto rozhodnutí a přijmout rozhodnutí v souladu s požadavky podle nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES [3].

(13) V zájmu kontinuity mezi opatřeními stanovenými v nařízení (ES) č. 1407/2002 a opatřeními uvedenými v tomto rozhodnutí by se toto rozhodnutí mělo použít od 1. ledna 2011,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a) "uhlím" uhlí vysoké, střední a nízké kvality, kategorie A a B, ve smyslu mezinárodního systému kodifikace uhlí stanoveného Evropskou hospodářskou komisí OSN [4];

b) "uzavřením" trvalé ukončení těžby a prodeje uhlí;

c) "plánem na uzavření" plán vypracovaný členským státem, který stanoví opatření vedoucí ke konečnému uzavření uhelných těžebních jednotek;

d) "uhelnou těžební jednotkou" podzemní nebo povrchové uhelné dílo a související infrastruktura, jež může vytěžit surové uhlí nezávisle na jiných částech podniku;

e) "těžebním rokem" kalendářní rok či jiné dvanáctiměsíční období, jež slouží ve smlouvách v uhelném průmyslu jako referenční období;

f) "výrobními náklady" celkové náklady spojené se stávající těžbou, včetně nákladů na těžební činnosti, na úpravu uhlí, zejména praní a třídění, a na přepravu uhlí do místa zužitkování, běžné odpisy a tržní úroky z vypůjčeného kapitálu;

g) "běžnými výrobními ztrátami" kladný rozdíl mezi náklady na těžbu uhlí a prodejní cenou v místě zužitkování svobodně dohodnutou mezi smluvními stranami s ohledem na podmínky na světovém trhu.

KAPITOLA II

SLUČITELNOST PODPORY

Článek 2

Zásada

1. V souvislosti s konečným uzavřením nekonkurenceschopných dolů může být podpora pro uhelný průmysl považována za slučitelnou s řádným fungováním vnitřního trhu, pokud je v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí.

2. Podpora se vztahuje pouze na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě tepla a elektřiny, k výrobě koksu a paliva pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, pokud k jeho využití dochází v Unii.

Článek 3

Podpora na uzavření

1. Podporu podniku určenou výslovně k pokrytí běžných výrobních ztrát uhelných těžebních jednotek lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem pouze tehdy, splňuje-li tyto podmínky:

a) provoz dotčených uhelných těžebních jednotek musí být zahrnut do plánu na uzavření, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 31. prosince 2018;

b) dotčené uhelné těžební jednotky musí být s konečnou platností uzavřeny v souladu s plánem na uzavření;

c) oznámená podpora nesmí přesáhnout rozdíl mezi předvídatelnými výrobními náklady a předvídatelným výnosem za těžební rok. Skutečně vyplacená podpora podléhá roční korekci podle skutečných nákladů a výnosů, která se provede nejpozději do konce těžebního roku, jenž následuje po roce, na který byla podpora poskytnuta;

d) výše podpory na tunu měrného paliva nesmí v místě zužitkování způsobit snížení cen uhlí pocházejícího z Unie pod úroveň cen uhlí podobné kvality ze třetích zemí;

e) dotčené uhelné těžební jednotky musí vykazovat činnost ke dni 31. prosince 2009;

f) celková výše podpory na uzavření poskytnutá členským státem musí mít klesající tendenci; ke konci roku 2013 musí být snížena alespoň o 25 %, ke konci roku 2015 o 40 %, ke konci roku 2016 o 60 % a ke konci roku 2017 o 75 % ve vztahu k podpoře poskytnuté v roce 2011;

g) celková výše podpory na uzavření poskytnutá uhelnému průmyslu v členském státě nesmí v žádném roce následujícím po roce 2010 překročit výši podpory, která byla poskytnuta tímto členským státem a schválená Komisí v souladu s články 4 a 5 nařízení (ES) č. 1407/2002 na rok 2010;

h) členské státy musí přijmout plán opatření zaměřených na zmírnění dopadů těžby uhlí uhelními těžebními jednotkami, kterým je poskytnuta podpora podle tohoto článku, na životní prostředí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání uhlíku.

2. Zařazením opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy do plánu uvedeného v odst. 1 písm. h) nesmí být dotčeny oznamovací povinnost a povinnost neprovádět daná opatření, které mají ve vztahu k těmto opatřením podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy členské státy, ani slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.

3. Nejsou-li uhelné těžební jednotky, kterým je poskytována podpora podle odstavce 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření, jenž schválila Komise, získá dotyčný členský stát zpět veškerou podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření týká.

Článek 4

Podpora na pokrytí mimořádných nákladů

1. Státní podporu poskytnutou podnikům, které provádějí nebo prováděly činnost související s těžbou uhlí, aby mohly pokrýt náklady, jež vznikají nebo vznikly v souvislosti s uzavřením uhelných těžebních jednotek a které nesouvisejí se současnou těžbou, lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud její výše nepřesahuje zmíněné náklady. Tato podpora může být použita k pokrytí:

a) nákladů a nákladových rezerv podniků, které uzavírají nebo uzavřely uhelné těžební jednotky, včetně podniků, které využívají podporu na uzavření;

b) nákladů vzniklých několika podnikům.

2. Kategorie nákladů, na něž se vztahuje odstavec 1, jsou vymezeny v příloze. Odstavec 1 se nepoužije na náklady vyplývající z nedodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 5

Kumulace

1. Maximální výše podpory schválená podle tohoto rozhodnutí platí bez ohledu na to, zda je podpora financována zcela členským státem nebo zda je částečně financována Unií.

2. Podporu schválenou podle tohoto rozhodnutí nelze kombinovat s jinou státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy nebo s jinými formami financování stejných způsobilých nákladů z prostředků Unie, pokud v důsledku tohoto překrývání je částka podpory vyšší než částka schválená podle ustanovení tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Oddělení účetnictví

Veškerá podpora, kterou podniky obdržely, se vykazuje v ve výsledovce jako zvláštní položka výnosů, odděleně od obratu. Podniky, jež jsou příjemci podpory podle tohoto rozhodnutí a jež po uzavření některých nebo všech uhelných těžebních jednotek pokračují v obchodní nebo provozní činnosti, vedou pro každou uhelnou těžební jednotku a pro hospodářské činnosti, které nesouvisejí s těžbou uhlí, přesné a oddělené účetnictví. Podpora poskytovaná podle tohoto rozhodnutí je spravována tak, aby ji nebylo možno převést na jiné uhelné těžební jednotky, jež nejsou součástí plánu na uzavření, nebo na jiné hospodářské činnosti téhož podniku.

KAPITOLA III

POSTUPY

Článek 7

Informace poskytované členskými státy

1. Kromě nařízení Rady (ES) č. 659/1999 se na podporu podle tohoto rozhodnutí použijí zvláštní pravidla stanovená v odstavcích 2 až 6.

2. Členské státy, jež zamýšlejí poskytnout podporu na uzavření uvedenou v článku 3, předloží Komisi plán na uzavření dotčených uhelných těžebních jednotek. Tento plán obsahuje alespoň tyto prvky:

a) identifikaci uhelných těžebních jednotek;

b) skutečné nebo odhadované výrobní náklady každé uhelné těžební jednotky za těžební rok;

c) odhad těžby uhlí za těžební rok za uhelné těžební jednotky, jichž se týká plán na uzavření;

d) odhad výše podpory na uzavření za těžební rok.

3. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny plánu na uzavření.

4. Členské státy oznámí veškerou podporu, kterou během těžebního roku zamýšlejí poskytnout uhelnému průmyslu podle tohoto rozhodnutí. Předloží Komisi všechny podrobnosti týkající se výpočtu předvídatelných výrobních nákladů a jejich vztahu k plánům na uzavření oznámeným Komisi podle odstavce 2.

5. Členské státy informují Komisi o výši podpory a o výpočtu podpory skutečně vyplacené v průběhu těžebního roku, a to nejpozději do šesti měsíců od konce tohoto těžebního roku. Členské státy informují Komisi o veškerých opravách částek původně vyplacených v průběhu daného těžebního roku před koncem následujícího těžebního roku.

6. Při oznámení podpor podle článků 3 a 4 a při informování Komise o skutečně vyplacených podporách poskytnou členské státy veškeré informace, jež Komise potřebuje k ověření toho, zda byla dodržena ustanovení tohoto rozhodnutí.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Prováděcí opatření

Komise přijme veškerá nezbytná opatření k provedení tohoto rozhodnutí. V mezích stanovených tímto rozhodnutím může vytvořit společný rámec pro sdělování informací podle článku 7.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Pozbývá platnosti dne 31. prosince 2027.

 

V Bruselu dne 10. prosince 2010.

Za Radu

předseda

V. Van Quickenborne

[1] Stanovisko ze dne 23. listopadu 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1.

[3] Úř. věst L 83, 27.3.1999, s. 1.

[4] Mezinárodní systém kodifikace uhlí středí a vysoké kvality (1998) (International system for the codification of medium-grade and high-grade coal (1998)), Mezinárodní klasifikace uhlí ve sloji (1998) (International classification of coal in seam (1998)) a Mezinárodní systém kodifikace uhlí nízké kvality (1999) (International system of codification for low-grade coal (1999)).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

DEFINICE NÁKLADŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4

1. Náklady a nákladové rezervy vynakládané pouze podniky, které uzavřely nebo uzavírají uhelné těžební jednotky

Jedná se výhradně o níže uvedené kategorie nákladů a pouze v případě, souvisejí-li s uzavřením uhelných těžebních jednotek:

a) náklady na platbu sociálních dávek vyplývajících z nuceného odchodu pracovníků do důchodu před dosažením zákonem stanoveného důchodového věku;

b) jiné mimořádné výdaje na pracovníky, kteří přišli nebo přijdou o zaměstnání;

c) výplaty důchodů a dávek mimo zákonný systém pracovníkům, kteří přišli nebo přijdou o zaměstnání, a pracovníkům, kteří měli na tyto výplaty nárok před uzavřením;

d) náklady vynaložené podniky na přeškolení pracovníků, které jim má umožnit najít nová zaměstnání mimo uhelný průmysl, zvláště náklady na odborné vzdělávání;

e) bezplatné dodávky deputátního uhlí pracovníkům, kteří přišli nebo přijdou o zaměstnání, a pracovníkům, kteří na ně měli nárok před uzavřením, nebo peněžní protihodnota;

f) zbytkové náklady vyplývající ze správních, právních a daňových předpisů, které se týkají výhradně uhelného průmyslu;

g) dodatečné podzemní zabezpečovací práce, které vyplývají z uzavření uhelných těžebních jednotek;

h) důlní škody způsobené uhelnými těžebními jednotkami, které byli nebo budou uzavřeny;

i) veškeré řádně odůvodněné náklady spojené se sanací bývalých lokalit těžby uhlí, včetně:

- zbytkových nákladů vyplývajících z příspěvků subjektům zajišťujícím dodávky vody a odvádění odpadní vody,

- ostatních zbytkových nákladů spojených s dodávkami vody a odváděním odpadní vody;

j) zbytkové náklady na hrazení zdravotního pojištění bývalých horníků;

k) náklady spojené s rušením nebo změnou stávajících smluv (s maximální hodnotou ve výši těžby za 6 měsíců);

l) výjimečné vnitřní odpisy, jsou-li důsledkem uzavření uhelných těžebních jednotek;

m) náklady na povrchovou rekultivaci.

Od způsobilých nákladů u kategorií uvedených v písmenech g), h), i) a m) se odečte zvýšení hodnoty pozemků.

2. Náklady a nákladové rezervy vynakládané několika podniky

Výhradně tyto kategorie nákladů:

a) zvýšení příspěvků na hrazení nákladů na sociální zabezpečení mimo zákonný systém v důsledku poklesu počtu přispěvatelů po uzavření uhelných těžebních jednotek;

b) výdaje na dodávky vody a odvádění odpadní vody, které vznikly v důsledku uzavření uhelných těžebních jednotek;

c) zvýšení příspěvků subjektům zajišťujícím dodávky vody a odvádění odpadní vody, pokud je toto zvýšení důsledkem omezení, po uzavření uhelných těžebních jednotek, těžby uhlí, na niž se vztahuje povinnost platit takové dávky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/