Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998

o změně rozšiřující Dohodu ITER EDA mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998

o změně rozšiřující Dohodu ITER EDA mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na druhý odstavec článku 101 této smlouvy,

s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že Komise v souladu se směrnicí Rady ze dne 8. dubna 1998 vedla vyjednávání o rozšíření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) ("Dohoda ITER EDA");

vzhledem k tomu, že by prodloužení Dohody ITER EDA mělo být schváleno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Rozšíření trvání Dohody navrhované Komisí pro Společenství a jeho jménem mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor se tímto schvaluje.

Znění změny rozšiřující Dohodu ITER EDA se připojuje k tomuto rozhodnutí, spolu se zněním podmínek prodloužení platnosti dohody ITER EDA.

 

V Lucemburku dne 22. června 1998.

Za Radu

předseda

J. Battle

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZMĚNA ROZŠIŘUJÍCÍ DOHODU ITER EDA

Změna rozšiřující dohodu ITER EDA mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, VLÁDA JAPONSKA, VLÁDA RUSKÉ FEDERACE A VLÁDA SPOJENÝCH STÁTU AMERICKÝCH (dále jen "strany"),

S OHLEDEM na dohodu mezi stranami o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) uzavřenou dne 21. července 1992 (dále jen "dohoda"), a na protokol 2 dohody, uzavřený dne 21. března 1994,

BEROUCE NA VĚDOMÍ dosažený pokrok a navrhované přístupy k dalšímu společnému provádění v rámci dohody,

PŘEJÍCE SI pokračovat ve společné práci v rámci dohody za účelem umožnění budoucích rozhodnutí ohledně výstavby a provozu ITER v souladu s článkem 1 dohody a

JEDNAJÍCE v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst 2 dohody

SE DOHODLY na následující změně dohody:

V čl. 25 odst. 1 se slova "šest let" nahrazují slovy "devět let".

Tato změna vstupuje v platnost dnem podpisu stran.

| Datum |

+++++ TIFF +++++

Za Evropské společenství pro atomovou energii | dne 30. června 1998 |

+++++ TIFF +++++

Za vládu Japonska | dne 14. června 1998 |

+++++ TIFF +++++

Za vládu Ruské federace | dne 16. června 1998 |

Za vládu Spojených států amerických | |

Podmínky prodloužení platnosti dohody ITER EDA

I. ROZSAH SPOLEČNÝCH TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

1. Činnosti přímo spojené se stavbou nebo stavbami:

- přizpůsobení projektu konkrétní stavbě nebo stavbám a odhady odpovídajících nákladů,

- bezpečnostní analýza a technická podpora přípravy žádosti o povolení.

2. Projekt, včetně širších variant a odhadů jejich nákladů, testování prototypů, výzkum a vývoj, včetně fyzikálních studií.

3. Příprava dokumentace pro budoucí zakázky vzhledem k výsledkům bodů 1. a 2. uvedených výše.

II. DALŠÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Strany budou rovněž

1. připravovat návrhy a všechny podpůrné informace pro úplnou realizaci ITER, včetně návrhu dohody pro výstavbu a provoz a souvisejících návrhů prováděcích ustanovení, jakož i informace o možném dopadu širších koncepcí na vývoj energie jaderné fúze;

2. přizpůsobovat struktury a způsob fungování společného centrálního útvaru (JCT) a vnitřních útvarů (HT) za účelem zajištění účinného zahájení budoucí výstavby, pakliže o ní bude rozhodnuto;

3. ke konci druhého roku společně přezkoumávat společné technické činnosti uvedené výše v bodu 1, například přípravy povolení, odhady nákladů, organizační a stavební připravenost, domácí vnitrostátní situaci, a připravovat společné zhodnocení pro všechny smluvní strany.

III. PODPORA STRAN TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ

1. Činnosti přímo spojené se stavbou nebo stavbami:

Každá strana se podílí na pracích, které vycházejí ze zjištěných vlastností stavby. Práce budou proto vykonávány společně pod vedením ředitele ITER v rámci EDA, který bude za práce odpovídat, s výjimkou přípravy dokumentů rodilými mluvčími, které jsou požadovány v jazyce a formátech hostitelské strany nebo země.

Dotčené strany dále

- předloží do doby konání 14. zasedání Rady ITER (IC-14, červenec 1998) charakteristiky staveb v souladu se stavebními podmínkami a projektovými předpoklady stavby,

- umožní v přiměřeném čase neformální dialog se správními orgány za účelem přípravy žádostí o povolení stavby a provozu ITER.

Ředitel a vedoucí dotyčných vnitřních útvarů (HT) zahájí neformální konzultace, aby mohly být úkoly bodu I odst. 1 zohledňující charakteristiky stavby dodané dotčenými stranami začleněny do pracovního programu, který má být předložen prostřednictvím Řídícího poradního výboru (MAC) na jednání IC-14.

Úpravy projektu budou provedeny s náležitým důrazem na kontrolu odhadovaných nákladů projektu.

2. Obecná podpora

Strany:

- zachovají společný centrální útvar (JCT) a vykonávají přidělené úkoly,

- poskytují dobrovolný příspěvek v různých oblastech, včetně konsolidace vědecké základny pro činnosti uvedené v bodu 1 odst. 2, například formou stávajících dobrovolných úprav,

- pokračují při zajišťování společných staveb (JWS) a v podpoře zlepšeného propojení.

3. Odhadované zdroje

Odhadované zdroje pro zamýšlený rozsah prací uvedených v bodu I (mimo ty, které již byly využity prostřednictvím dohod o přidělení úkolů), které navrhl ředitel a které podpořila Rada ITER (záznam rozhodnutí IC-12, bod 6.1.1, přílohy 9) jsou tyto:

— personál JTC | okolo 396 výzkumníků ročně |

— projektové práce HT | okolo 370 výzkumníků ročně |

— podpora CAD | 1 pracovník na 4 projektanty |

— společný fond | cca 2,5 mil. USD ročně |

— technologie, výzkum a vývoj | cca 175 kIUA (zúčtovacích jednotek ITER). |

Každá strana vyvine maximální úsilí k zajištění svého podílu zdrojů (články 12 a 14 dohody) při plnění svých povinností v souladu s čl. 17 odst. 1 dohody.

IV. PLATNÉ ÚPRAVY

1. Tato ustanovení platí po prodlouženou dobu společně s předešlými soubory ustanovení, které byly schváleny v době podepsání dohody a protokolu 2, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

2. Současné úpravy týkající se dalších zemí na základě článku 19 dohody zůstávají v platnosti.

3. IAEA bude nadále poskytovat podporu a pomoc na základě článku 20 dohody.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Strany podniknou společné kroky s obecným cílem umožnit účinné zahájení budoucí výstavby ITER a v tomto ohledu uznávají význam provádění přípravných prací ve všech vhodných směrech.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/