Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2) Na elektřinu spotřebovanou televizními přijímači připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii a mezi televizními přijímači se srovnatelnou funkčností se vyskytují velké rozdíly v energetické účinnosti. Energetickou účinnost televizních přijímačů lze významně zlepšit. Televizní přijímače by proto měly podléhat požadavkům na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích.

(3) Měly by být stanoveny harmonizované předpisy pro uvádění energetické účinnosti televizních přijímačů a jejich spotřeby energie na energetických štítcích a v normalizovaných informacích o výrobku s cílem vytvořit pobídky pro výrobce ke zlepšování energetické účinnosti televizních přijímačů, povzbudit konečné uživatele k nákupu energeticky úsporných modelů, snížit spotřebu elektrické energie u těchto výrobků a přispět k fungování vnitřního trhu.

(4) Předpokládá se, že kombinovaný účinek ustanovení tohoto nařízení a nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů [2], by mohl vést do roku 2020 ve srovnání se situací bez přijetí zvláštních opatření k ročním úsporám elektrické energie ve výši 43 TWh.

(5) Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [3], jsou-li k dispozici.

(6) Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků televizních přijímačů.

(7) Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy televizních přijímačů.

(8) Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje televizních přijímačů na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(9) Za účelem podpory výroby energeticky účinných televizních přijímačů by měli mít dodavatelé, kteří chtějí uvést na trh televizní přijímače, které mohou splnit požadavky na vyšší třídy energetické účinnosti, možnost používat energetické štítky s těmito třídami ještě před datem povinného uvádění těchto tříd.

(10) Mělo by být přijato ustanovení o přezkumu tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na označování televizních přijímačů energetickými štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o televizní přijímače.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU se použijí tyto definice:

1) "televizním přijímačem" se rozumí televizor nebo televizní monitor;

2) "televizorem" se rozumí výrobek primárně určený k zobrazení a příjmu audiovizuálních signálů, jenž je uváděn na trh v rámci jednoho označení modelu nebo systému a jehož součástmi jsou:

a) obrazovka;

b) jeden či více tunerů/přijímačů a volitelné doplňkové funkce pro ukládání dat a/nebo jejich zobrazování, jako je např. digitální víceúčelový disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) nebo videorekordér (VCR), buď jako jediná jednotka kombinovaná s obrazovkou, nebo jako jedna či více samostatných jednotek;

3) "televizním monitorem" se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signály;

4) "zapnutým stavem" se rozumí stav, při kterém je televizní přijímač připojen k síťovému zdroji a vydává zvuk a obraz;

5) "domácím režimem" se rozumí nastavení televizního přijímače, které je výrobcem doporučováno pro běžné domácí použití;

6) "pohotovostním režimem (pohotovostními režimy)" se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji, jeho řádné fungování závisí na energetickém vstupu ze síťového zdroje a poskytuje pouze tyto funkce, které mohou trvat neomezeně dlouho:

a) funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

b) zobrazování informací nebo indikaci stavu;

7) "vypnutým stavem" se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji a neposkytuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž:

a) stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b) stavy, které zajišťují pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES [4];

8) "funkcí opětovné aktivace" se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně zapnutého stavu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla a časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně zapnutého stavu;

9) "zobrazováním informací nebo indikací stavu" se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

10) "rychlou nabídkou" se rozumí soubor nastavení televizního přijímače předdefinovaných výrobcem, z nichž si uživatel televizního přijímače musí zvolit konkrétní nastavení při prvním spuštění televizního přijímače;

11) "poměrem nejvyšších stupňů jasu" se rozumí poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu, případně v zapnutém stavu televizního přijímače podle nastavení dodavatele a nejvyššího stupně jasu v nejjasnějším nastavení v zapnutém stavu;

12) "místem prodeje" se rozumí místo, kde jsou televizní přijímače vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

13) "konečným uživatelem" se rozumí spotřebitel, který televizní přijímač kupuje nebo u kterého se očekává, že jej koupí.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1. Dodavatelé zajistí, aby:

a) každý televizní přijímač byl dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze V;

b) byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze III;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze IV;

d) každá reklama na konkrétní model televizního přijímače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e) každý propagační materiál technického charakteru u televizních přijímačů, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

2. Třídy energetické účinnosti se musí zakládat na indexu energetické účinnosti vypočítaném podle přílohy II.

3. Požadavky na provedení energetického štítku uvedené v příloze V platí podle tohoto harmonogramu:

a) U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 30. listopadu 2011 a patřících do třídy energetické účinnosti:

i) A, B, C, D, E, F, G musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 1, případně s bodem 2, považují-li to výrobci za vhodné,

ii) A+ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 2,

iii) A++ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 3,

iv) A+++ musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 4.

b) U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2014 a patřících do třídy energetické účinnosti A+, A, B, C, D, E, F musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 2, případně bodem 3, považují-li to výrobci za vhodné.

c) U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2017 a patřících do třídy energetické účinnosti A++, A+, A, B, C, D, E musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 3, případně bodem 4, považují-li to výrobci za vhodné.

d) U televizních přijímačů uvedených na trh po dni 1. ledna 2020 a patřících do třídy energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D musí být energetický štítek v souladu s přílohou V bodem 4.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) každý televizní přijímač byl v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1, umístěným na přední straně televizního přijímače;

b) televizní přijímače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou VI;

c) každá reklama na konkrétní model televizního přijímače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d) každý propagační materiál technického charakteru u televizních přijímačů, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, jak je stanoveno v příloze VII.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti postupem stanoveným v příloze VIII.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěnou inzerci a tištěné technické propagační materiály vydané před dnem 30. března 2012.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. listopadu 2011. Čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 30. března 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

[2] Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42.

[3] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[4] Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti televizního přijímače se stanoví na základě jeho indexu energetické účinnosti (EEI) stanoveného v tabulce 1. Index energetické účinnosti televizního přijímače se stanoví podle přílohy II bodu 1.

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti televizního přijímače

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti |

A+++ (nejvyšší účinnost) | EEI < 0,10 |

A++ | 0,10 ≤ EEI < 0,16 |

A+ | 0,16 ≤ EEI < 0,23 |

A | 0,23 ≤ EEI < 0,30 |

B | 0,30 ≤ EEI < 0,42 |

C | 0,42 ≤ EEI < 0,60 |

D | 0,60 ≤ EEI < 0,80 |

E | 0,80 ≤ EEI < 0,90 |

F | 0,90 ≤ EEI < 1,00 |

G (nejnižší účinnost) | 1,00 ≤ EEI |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti a roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu

1. Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) se použije vzorec EEI = P/Pref (A), kde:

Pref (A) = Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic = 20 W u televizorů s jedním tunerem/přijímačem a bez pevného disku,

Pbasic = 24 W u televizorů s pevným diskem/pevnými disky,

Pbasic = 24 W u televizorů se dvěma nebo více tunery/přijímači,

Pbasic = 28 W u televizorů s pevným diskem/pevnými disky a dvěma nebo více tunery/přijímači,

Pbasic = 15 W u televizních monitorů,

- A představuje viditelnou plochu obrazovky vyjádřenou v dm2,

- P představuje spotřebu elektrické energie televizního přijímače v zapnutém stavu vyjádřenou ve wattech měřenou v souladu s přílohou VII a zaokrouhlenou na jedno desetinné místo.

2. Pro výpočet roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu E vyjádřené v kWh se použije vzorec E = 1,46 × P.

3. Televizní přijímače s automatickým řízením jasu (ABC)

Pro účely výpočtu indexu energetické účinnosti uvedeného v bodě 1 a roční spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu uvedené v bodě 2 se spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu naměřená postupem podle přílohy VII sníží o 5 %, pokud jsou při uvedení televizního přijímače na trh splněny všechny následující podmínky:

a) jas televizního přijímače v domácím režimu, případně v zapnutém stavu podle nastavení dodavatele se při intenzitě okolního světla v rozmezí mezi nejméně 20 luxy a 0 luxy automaticky sníží;

b) v továrním nastavení dodavatele je aktivováno automatické řízení jasu v domácím režimu, případně v zapnutém stavu televizního přijímače.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Informační list výrobku

1. Informace v informačním listu televizního přijímače musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model televizního přijímače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I tabulky 1; v případě, že byla televiznímu přijímači udělena "ekoznačka EU" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 [1], lze tuto informaci uvést;

d) viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích;

e) spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu měřená v souladu s postupem stanoveným v příloze VII;

f) roční spotřeba elektrické energie vypočtená podle přílohy II, vyjádřená v kWh za rok, zaokrouhlená na celé jednotky; musí být popsána jako: "Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.";

g) spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu nebo obou stavech měřená v souladu s postupem stanoveným v příloze VII;

h) rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů.

2. Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů televizního přijímače dodávaných stejným dodavatelem.

3. Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V takovém případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.

[1] Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Technická dokumentace

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c) obsahuje:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu televizního přijímače, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) zkušební parametry pro měření:

i) okolní teplota,

ii) zkušební napětí ve voltech (V) a kmitočet v hertzích (Hz),

iii) celkové harmonické zkreslení elektrické rozvodné soustavy,

iv) vstupní terminál pro zkušební audio- a videosignály,

v) informace a dokumentace o přístrojovém vybavení, nastavení a obvodech použitých pro elektrické zkoušení;

g) parametry v zapnutém stavu:

i) hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na jedno desetinné místo v případě naměřené hodnoty do 100 W a zaokrouhlené na celé jednotky v případě naměřené hodnoty vyšší než 100 W,

ii) charakteristiky dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání,

iii) sled kroků k dosažení stabilního stavu s ohledem na spotřebu elektrické energie,

iv) u televizních přijímačů s rychlou nabídkou poměr nejvyššího stupně jasu v domácím režimu a nejvyššího stupně jasu v nejjasnějším nastavení v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout, vyjádřený v procentech,

v) u televizních monitorů popis příslušných charakteristik tuneru použitého pro měření;

h) pro každý pohotovostní režim nebo vypnutý stav:

i) hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech (W), zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

ii) použitá metoda měření,

iii) popis způsobu, jakým byl příslušný režim zvolen nebo naprogramován,

iv) sled kroků k dosažení režimu, ve kterém televizní přijímač mění režimy automaticky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Energetický štítek

1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 1

+++++ TIFF +++++

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model televizního přijímače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. třída energetické účinnosti televizního přijímače stanovená v souladu s přílohou I. Hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti televizního přijímače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV. spotřeba elektrické energie vyjádřená ve wattech, zaokrouhlená na celé jednotky;

V. roční spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu vypočtená v souladu s přílohou II bodem 2, vyjádřená v kWh, zaokrouhlená na celé jednotky;

VI. viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v palcích a centimetrech.

U televizních přijímačů se snadno viditelným vypínačem, kterým se přijímač uvádí do stavu odpovídajícího vypnutému stavu se spotřebou energie nepřesahující 0,01 W, může být přidán symbol vymezený v bodě 5 pod číslem 8.

V případě, že byla dotyčnému modelu udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení (ES) č. 66/2010, může být uvedena kopie ekoznačky.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 2

+++++ TIFF +++++

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 3

+++++ TIFF +++++

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 4

+++++ TIFF +++++

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1 písm. a).

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 5.

5. Provedení energetického štítku musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

a) Energetický štítek musí být nejméně 60 mm široký a 120 mm vysoký. V případech, kdy je energetický štítek vytištěn ve větším formátu, musí jeho obsah zachovat poměry dle výše uvedené specifikace.

b) U televizních přijímačů s obrazovkou o ploše větší než 29 dm2 musí být pozadí bílé. U televizních přijímačů s obrazovkou o ploše 29 dm2 nebo menší musí být pozadí bílé nebo průhledné.

c) Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá – podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

+++++ TIFF +++++

Tloušťka čáry ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

+++++ TIFF +++++

Loga štítku:

barva: X-00-00-00

Piktogram podle vyobrazení; logo EU a logo štítku (dohromady): šířka: 51 mm, výška: 9 mm.

+++++ TIFF +++++

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 51 mm.

+++++ TIFF +++++

Stupnice A–G

- Šipka: výška: 3,8 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

- nejvyšší třída: X-00-X-00,

- druhá třída: 70-00-X-00,

- třetí třída: 30-00-X-00,

- čtvrtá třída: 00-00-X-00,

- pátá třída: 00-30-X-00,

- šestá třída: 00-70-X-00,

- poslední třída: 00-X-X-00.

- Text: Calibri bold 10 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 7 bodů, verzálky, bílá.

+++++ TIFF +++++

Třída energetické účinnosti

- Šipka: šířka: 26 mm, výška: 8 mm, 100 % černá.

- Text: Calibri bold 15 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 10 bodů, verzálky, bílá.

+++++ TIFF +++++

Energie

- Text: Calibri regular 7 bodů, verzálky, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Logo spínače:

- Piktogram podle vyobrazení, ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Text ke spotřebě elektrické energie v zapnutém stavu:

- Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 14 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Úhlopříčka obrazovky televizního přijímače:

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 1 bod – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 14 bodů, 100 % černá. Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Text k roční spotřebě elektrické energie:

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele

+++++ TIFF +++++

Identifikační značka modelu dodavatele

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 51 × 8 mm.

+++++ TIFF +++++

Referenční období

Text: Calibri bold 8 bodů

Text: Calibri light 9 bodů

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1. Informace podle čl. 4 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I;

b) spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu podle přílohy II bodu 1;

c) roční spotřeba elektrické energie podle přílohy II bodu 2;

d) viditelná úhlopříčka obrazovky.

2. V případě, že jsou poskytnuty další informace z informačního listu výrobku, musí být uvedeny v podobě a pořadí podle přílohy III.

3. Velikost a druh písma, kterým jsou všechny informace uvedené v této příloze vytištěny nebo zobrazeny, musí být čitelné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Měření

1. Měření prováděná pro účely zajištění a ověření shody s požadavky tohoto nařízení musí být prováděna pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Měření spotřeby v zapnutém stavu podle přílohy II bodu 1

a) Obecné podmínky:

i) měření se provádí při okolní teplotě 23 °C +/– 5 °C,

ii) měření se provádí za použití dynamického videosignálu nesoucího obsah vysílání a představujícího typický obsah televizního vysílání. Měří se průměrná hodnota spotřeby elektrické energie v průběhu deseti po sobě jdoucích minut,

iii) měření se provádí poté, co byl televizní přijímač alespoň po dobu jedné hodiny ve vypnutém stavu, po čemž bezprostředně následovala alespoň jedna hodina v zapnutém stavu, a ukončí se nejpozději po třech hodinách zapnutého stavu. Příslušný videosignál musí být zobrazován během celé doby, kdy se televizní přijímač nachází v zapnutém stavu. V případě televizních přijímačů, u kterých je známo, že se ustálí během jedné hodiny, je možné tyto doby zkrátit, pokud lze prokázat, že se výsledné měření pohybuje v rozmezí 2 % výsledků, kterých by bylo jinak dosaženo při dodržení zde předepsaných dob,

iv) měření se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %,

v) měření se provádí s inaktivovanou funkcí automatického řízení jasu, pokud je tato funkce k dispozici. Jestliže je funkce automatického řízení jasu k dispozici a nelze ji inaktivovat, provedou se měření při intenzitě světla vstupujícího přímo do čidla okolního světla 300 luxů nebo vyšší.

b) Podmínky pro měření spotřeby elektrické energie televizních přijímačů v zapnutém stavu:

i) televizory bez rychlé nabídky: spotřeba elektrické energie se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního přijímače musí být v pozici nastavené výrobcem pro konečného uživatele,

ii) televizory s rychlou nabídkou: spotřeba elektrické energie se měří v domácím režimu,

iii) televizní monitory bez rychlé nabídky: televizní monitor musí být připojen k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie se měří při zapnutém stavu televizního přijímače, jak je dodáván výrobcem, to znamená, že ovládací prvky jasu televizního monitoru musí být v pozici nastavené výrobcem pro konečného uživatele. Spotřeba elektrické energie tuneru není pro měření spotřeby elektrické energie televizního monitoru v zapnutém stavu důležitá,

iv) televizní monitory s rychlou nabídkou: televizní monitor musí být připojen k příslušnému tuneru. Spotřeba elektrické energie se měří v domácím režimu.

3. Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu/ve vypnutém stavu dle přílohy III bodu 1 písm. g)

Měření výkonu 0,50 W nebo vyššího se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 2 % při úrovni spolehlivosti 95 %. Měření výkonu v hodnotě nižší než 0,50 W se provádí s nejistotou rovnající se nejvýše 0,01 W při úrovni spolehlivosti 95 %.

4. Měření nejvyššího stupně jasu dle přílohy VIII bodu 2 písm. c)

a) Měření nejvyššího stupně jasu se provádí luminometrem, který zjišťuje jas v části obrazovky s úplně (100 %) bílým obrazem, který je součástí testovacího vzoru testu celé obrazovky, který nepřekračuje průměrný stupeň jasu (APL), při kterém dochází k omezení výkonu v systému řízení jasu obrazovky.

b) Měření poměru stupňů jasu se provede tak, aby při přepínání mezi domácím režimem, případně zapnutým stavem televizního přijímače podle nastavení dodavatele a nejjasnějším nastavením v zapnutém stavu nedocházelo k narušení bodu měření luminometru na obrazovce.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 použijí orgány členských států u spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu uvedené v příloze II bodě 1 a u spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu/ve vypnutém stavu uvedené v příloze III bodě 1 písm. g) následující postup ověřování:

1) Orgány členského státu přezkoušejí jedinou jednotku.

2) Má se za to, že model je v souladu s deklarovanou hodnotou spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu a s deklarovanými hodnotami spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu / ve vypnutém stavu, jestliže:

a) výsledná hodnota spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu nepřekročí deklarovanou hodnotu spotřeby elektrické energie o více než 7 % a

b) výsledné hodnoty pro pohotovostní režim a případně vypnutý stav nepřekročí deklarované hodnoty spotřeby elektrické energie o více než 0,10 W a

c) výsledná hodnota poměru nejvyšších stupňů jasu je vyšší než 60 %.

3) Jestliže není dosaženo výsledných hodnot uvedených v bodě 2 písm. a) nebo b) nebo c), přezkoušejí se další tři jednotky stejného modelu.

4) Poté, co byly přezkoušeny tři další jednotky stejného modelu, se má za to, že model je v souladu s deklarovanou hodnotou spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu a s deklarovanými hodnotami spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, jestliže:

a) průměr výsledných hodnot spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu u těchto tří jednotek nepřekročí deklarovanou hodnotu spotřeby elektrické energie o více než 7 % a

b) průměr výsledných hodnot pro pohotovostní režim a případně vypnutý stav u těchto tří jednotek nepřekročí deklarované hodnoty spotřeby elektrické energie o více než 0,10 W a

c) průměr výsledných hodnot poměru nejvyšších stupňů jasu u těchto tří jednotek je vyšší než 60 %.

5) Jestliže není dosaženo výsledných hodnot uvedených v bodě 4 písm. a) nebo b) nebo c), má se za to, že model není v souladu s požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/