Dohoda mezi Evropským Společenstvím pro atomovou

energii (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie

Dohoda mezi Evropským Společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Kanady

o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie

PREAMBULE

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) zastoupené Komisí (dále jen "Komise") a vláda Kanady,

MAJÍCE NA MYSLI, že Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) bylo založeno Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím Římskými smlouvami podepsanými dne 25. března 1957 s cílem přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi;

MAJÍCE NA MYSLI, že Společenství a vláda Kanady vyjádřily společné přání úzce spolupracovat v oblasti mírového využití atomové energie;

S PŘÁNÍM vzájemně spolupracovat za účelem podpory a rozšíření rozvoje mírového využití atomové energie, které může přispět k prosperitě a blahobytu v Kanadě a ve Společenství;

S VĚDOMÍM zejména toho, že spolupráce při zavedení společného programu výzkumu a vývoje by byla k jejich vzájemného prospěchu;

MAJÍCE NA MYSLI, že ujednání předpokládající spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie povedou k plodné výměně zkušeností, otevírají novou éru vzájemně prospěšného jednání a zároveň posilují solidaritu v rámci Evropy i přes Atlantický oceán,

SE DOHODLI takto:

Článek I

1. a) poskytování informací, mimo jiné o:

i) výzkumu a vývoji,

ii) otázkách zdraví a bezpečnosti,

iii) zařízeních, závodech a přístrojích (včetně poskytování plánů, nákresů a specifikací),

iv) využití zařízení, závodů, přístrojů a materiálu;

b) dodávkách materiálu;

c) obstarávání zařízení a přístrojů;

d) využívání patentových práv;

e) přístup k zařízení a závodům a jejich využití.

2. Spolupráce upravená touto dohodou bude probíhat podle smluvených podmínek a v souladu s platným právním řádem a jinými předpisy o licencích, které platí ve Společenství a v Kanadě.

3. Každá smluvní strana zodpovídá druhé straně za to, že tato dohoda bude uznávaná a respektovaná, a to pokud jde o Společenství, podle výše uvedené smlouvy všemi osobami v rámci Společenství, kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody, a pokud jde o Kanadu, všemi státními podniky a osobami, které podléhají její pravomoci.

Článek II

Aniž je dotčena obecná působnost článku I, by spolupráce předpokládaná touto dohodou měla zahrnovat společný program výzkumu a vývoje typu jaderného reaktoru zpracovávajícího přírodní uran a moderovaného těžkou vodou.

Článek III

1. a) Smluvní strany mohou sobě navzájem a osobám v rámci Společenství nebo osobám, které podléhají pravomoci vlády Kanady, poskytovat údaje, které mají k dispozici a které se týkají otázek upravených touto dohodou.

b) Poskytování informací získaných od třetích stran za podmínek, které takové poskytování zakazují, se z této dohody vylučuje.

c) Údaje, které mají podle výkladu poskytující smluvní strany obchodní hodnotu, se poskytnou pouze za podmínek stanovených poskytující smluvní stranou.

2. a) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu informací týkajících se otázek upravených touto dohodou mezi osobami v rámci Společenství na jedné straně a mezi osobami, které podléhají pravomoci vlády Kanady, na straně druhé.

b) Údaje, které jsou ve vlastnictví těchto osob, se poskytnou pouze se souhlasem těchto osob a za jimi stanovených podmínek.

Článek IV

1. a) Smluvní strany poskytnou nebo umožní poskytnout sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady za smluvených podmínek licence nebo sublicence na patenty, které buďto smluvní strana vlastní nebo na které má jedna nebo druhá strana právo poskytovat licence nebo sublicence, co se týče otázek upravených touto dohodou.

b) Poskytování licencí nebo sublicencí na patenty nebo licence získané od jakékoli třetí strany za podmínek, které toto poskytování vylučují, se z této dohody vylučuje.

2. a) Smluvní strany budou podporovat a napomáhat poskytování licencí na patenty v oblastech upravených touto dohodou, které vlastní osoby podléhající pravomoci vlády Kanady nebo osoby v rámci Společenství, osobám v rámci Společenství případně osobám, které podléhají pravomoci vlády Kanady.

b) Licence nebo sublicence na patenty nebo licence, které tyto osoby vlastní, se poskytují pouze se souhlasem těchto osob a za podmínek jimi stanovených.

Článek V

1. Smluvní strany budou sobě navzájem nebo osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady poskytovat v rámci svých možností technické poradenství prostřednictvím přidělení odborníků nebo jinou dohodnutou formou.

2. Každá smluvní strana podle možnosti umožní ve svých vlastních vzdělávacích zařízeních vzdělávání v příslušných oblastech mírového využití atomové energie studentům a praktikantům doporučeným druhou stranou nebo bude nápomocná, pokud jde o další možnosti vzdělávání v rámci Společenství nebo v Kanadě.

Článek VI

Smluvní strany se dohodly, že pokud to vyžaduje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) nebo vláda Kanady, mohou na základě všeobecného nebo zvláštního oprávnění Komise Zásobovací agentura Společenství, kanadské státní podniky nebo osoby podléhající pravomoci vlády Kanady, nebo osoby v rámci Společenství dodávat nebo přijímat výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály v rámci této dohody podle obchodních podmínek nebo jiným dohodnutým způsobem.

Článek VII

Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při pořizování výzkumných a energetických reaktorů a v obstarávání pomoci při plánování, výstavbě a provozu těchto reaktorů.

Článek VIII

Smluvní strany jsou v rámci svých možností nápomocné sobě navzájem, osobám v rámci Společenství nebo osobám podléhajícím pravomoci vlády Kanady při obstarávání materiálu, zařízení a dalších náležitostí pro výzkum, vývoj a výrobu atomové energie ve Společenství a v Kanadě.

Článek IX

1. Společenství a vláda Kanady se zároveň zavazují, že materiál nebo zařízení získané podle této dohody a výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se využijí výlučně k podpoře a rozvoji mírového využití atomové energie a nikoli pro vojenské účely; dále se zavazují, že žádný materiál nebo zařízení získané podle této dohody nebo výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály získané při jejich využití se nepřevedou za tímto účelem na neoprávněné osoby nebo mimo jejich kontrolu, s výjimkou případů předchozího písemného souhlasu Společenství nebo vlády Kanady.

2. Pokračování spolupráce předpokládané současnou dohodu se podmiňuje oboustranně vyhovujícím uplatňováním systému dozoru pro účely odstavce 1 tohoto článku, který zavedlo Společenství v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), a pro účely opatření přijatých vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení.

3. Mezi smluvními stranami budou probíhat konzultace a vzájemné návštěvy za účelem oboustranného zajištění, že systém dozoru Společenství a kontroly a opatření přijatá vládou Kanady za účelem kontroly užívání materiálu nebo zařízení jsou dostatečné a účinné pro účely současné dohody. Smluvní strany jsou připraveny při zavádění těchto systémů konzultovat Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a předávat si s ní zkušenosti s cílem zavedení systému, který by byl přiměřeně slučitelný s jejím systémem.

4. Vláda Kanady a Společenství uznávají význam Mezinárodní agentury pro atomovou energii a čas od času se budou vzájemně konzultovat, aby rozhodli, zda existují oblasti zodpovědnosti, pokud jde o opatření v oblasti dozoru, u kterých by mohla být tato agentura požádána o technickou pomoc.

Článek X

1. Pokud není dohodnuto jinak, za použití nebo využití jakýchkoli údajů (včetně plánů, nákresů a specifikací) a jakéhokoli materiálu, zařízení a přístrojů, které si smluvní strany mezi sebou vyměňují nebo převádějí v rámci této dohody, odpovídá smluvní strana, která je získala, přičemž druhá smluvní strana neručí za přesnost nebo úplnost těchto údajů, ani za přiměřenost těchto údajů, materiálu, zařízení a přístrojů k jakémukoli zvláštnímu využití nebo uplatnění.

2. Smluvní strany uznávají, že pro splnění cílů této dohody jsou nezbytná přiměřená opatření s ohledem na závazky vůči třetím stranám. Smluvní strany budou spolupracovat na co nejrychlejším přijetí a rozvoji oboustranně vyhovující obecné úpravy týkající se závazků vůči třetím stranám. Pokud se přijetí této obecné úpravy opozdí, smluvní strany se budou vzájemně konzultovat za účelem přijetí oboustranně vyhovující příslušné úpravy pro podporu zvláštních transakcí.

Článek XI

1. Článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), která byla podepsána v Římě dne 25. března 1957, stanoví, že členské státy, které před dnem vstupu této smlouvy v platnost uzavřely dohody s třetími státy o spolupráci v oblasti jaderné energie, jsou povinny zahájit společně s Komisí jednání s těmito třetími státy nezbytná k tomu, aby Společenství mohlo pokud možno převzít práva a povinnosti vyplývající z těchto dohod.

2. Vláda Kanady je připravena zahájit odpovídající jednání, pokud jde o jakékoli dohody, jejichž smluvní stranou je.

Článek XII

Smluvní strany potvrzují společný zájem na podpoře mírového využití atomové energie prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jsou toho názoru, že výsledky jejich spolupráce by měly být prospěšné pro tuto agenturu i pro její členy.

Článek XIII

1. Na žádost jedné ze smluvních stran se čas od času sejdou zástupci smluvních stran, aby vzájemně projednali otázky vyplývající z provádění současné dohody, aby dohlíželi nad jejím prováděním a aby projednali další otázky spolupráce vedle ustanovení o spolupráci obsažených v této dohodě.

2. Smluvní strany mohou po vzájemném souhlasu vyzvat další země, aby se zúčastnily společného programu uvedeného v článku II.

Článek XIV

Nestanoví-li tato dohoda jinak, pro účely této dohody se rozumí:

a) "smluvními stranami" vláda Kanady a kanadské státní podniky definované v odstavci b) tohoto článku na jedné straně a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) na straně druhé;

b) "kanadskými státními podniky""Atomic Energy of Canada Limited" a "Eldorado Mining and Refining Limited" a další podniky, podléhající pravomoci vlády Kanady, které mohou smluvní strany vzájemně určit;

c) "osobami" fyzické osoby, společnosti (kapitálové společnosti, veřejné obchodní společnosti), sdružení, vládní orgány nebo veřejnoprávní instituce a jiné subjekty, soukromé nebo státní, avšak nikoli smluvní strany definované v odstavci a) tohoto článku;

d) "zařízením" části strojů nebo závodů nebo jejich důležité součástky, vhodné zejména pro využití v projektech týkajících se atomové energie;

e) "materiálem" výchozí materiály, zvláštní štěpné materiály, těžká voda, grafit nukleární čistoty a kterýkoli z materiálů, který je z důvodu své povahy nebo čistoty zvláště vhodný pro využití v jaderných reaktorech;

f) "výchozími materiály" uran zahrnující směs izotopů vyskytující se v přírodě; uran ochuzený o izotop 235; thorium; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více z výše uvedených látek v koncentraci, kterou mezi sebou určí smluvní strany; a jakákoli další látka, kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany;

g) "zvláštním štěpným materiálem" plutonium; uran-233, uran-235; uran obohacený izotopem 233 nebo 235; každý materiál obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů; jakákoliv další látka, kterou mezi sebou dohodnou smluvní strany; výraz "zvláštní štěpný materiál" však nezahrnuje "výchozí materiál";

h) "získaným" získaný jedním nebo více pracovními postupy, ať už následovaly po sobě nebo nikoli;

i) výrazem "v rámci Společenství" území, na která se vztahuje nebo bude vztahovat Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Článek XV

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny příslušných nót mezi Společenstvím a vládou Kanady [1].

2. Pokud nebylo o ukončení požádáno šest měsíců před uplynutím deseti let, platí dohoda po období deseti let, a poté tak dlouho, dokud Společenství nebo vláda Kanady nevypoví tuto dohodu písemným oznámením druhé straně s šestiměsíční lhůtou.

NA DŮKAZ ČEHOŽ zástupci, zplnomocnění k tomu Komisí, podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečeti

 

V Bruselu dne 6. října 1959, vyhotoveno v jazyce anglickém, francouzském, německém, italském a nizozemském, přičemž všech pět znění má stejnou platnost.

Za Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)

E. Hirsch

E. Medi

P. De Groote

H. Krekeler

E. M. J. A. Sassen

Za vládu Kanady

S. D. Pierce

[1] Vstoupila v platnost dnem 18. listopadu 1959.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/