Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007

o jmenování člena poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu

Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007

o jmenování člena poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 54 odst. 2 a 3 této smlouvy,

s ohledem na článek X stanov Zásobovací agentury Euratomu [1], naposledy pozměněných rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO [2],

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/514/Euratom ze dne 10. července 2007 o jmenování členů poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu [3],

s ohledem na stanovisko Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Radě bylo dne 19. září 2007 oznámeno, že se po odstoupení paní Marie-Claire GUYADEROVÉ uvolnilo místo člena uvedeného výboru.

(2) Uvolněné místo je tudíž třeba obsadit.

(3) Dne 19. září 2007 předložila francouzská vláda návrh na jmenování,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Pan Bruno QUAGLIA je jmenován členem poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu na zbývající část funkčního období, které končí dnem 28. března 2009.

 

V Bruselu dne 19. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

L. Amado

[1] Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534/58.

[2] Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1.

[3] Úř. věst. L 190, 21.7.2007, s. 15.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/