Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES

ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000

o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je důležité podporovat opatření, která mají zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň přispívají k úspoře energie, ochraně životního prostředí a ochraně spotřebitele.

(2) Na zářivkové osvětlení připadá ve Společenství významný podíl spotřeby elektrické energie, a tedy i celkové spotřeby energie. Různé modely předřadníků k zářivkám dostupné na trhu Společenství mají u stejného typu světelného zdroje velmi rozdílnou spotřebu, tj. velice odlišnou energetickou účinnost.

(3) Cílem této směrnice je snížit spotřebu energie u předřadníků k zářivkám postupným přechodem od méně účinných předřadníků k účinnějším, které mohou přinést značnou úsporu energie.

(4) Některé členské státy mají v úmyslu vydat vlastní předpisy týkající se účinnosti předřadníků k zářivkám, které by mohly vytvářet překážky obchodu s těmito výrobky v rámci Společenství.

(5) Je žádoucí, aby návrhy na sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele byly založeny na vysoké úrovni této ochrany. Tato směrnice zajišťuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí i ochrany spotřebitele tím, že usiluje o podstatné zvýšení energetické účinnosti předřadníků.

(6) V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy nelze cílů těchto opatření uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států; s ohledem na rozsah a účinky navržených opatření může být těchto cílů lépe dosaženo na úrovni Společenství. Ustanovení této směrnice nesahají mimo rámec opatření nutných k jejich dosažení.

(7) K zajištění řádného provádění této směrnice je nezbytný účinný prováděcí systém, který by výrobcům zaručoval korektní podmínky hospodářské soutěže a chránil práva spotřebitelů.

(8) Uplatňuje se rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace [4], s výjimkou týkající se označování a stažení z trhu, kde určitá odchylka od uvedeného rozhodnutí je oprávněna druhem výrobku a zvláštní situací na trhu.

(9) V zájmu mezinárodního obchodu je třeba všude, kde to je možné, používat mezinárodní normy. Spotřeba elektrické energie v předřadnících je stanovena normou EN 50294 z prosince 1998, vydanou na základě mezinárodních norem Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice.

(10) Předřadníky k zářivkám, které splňují požadavky této směrnice na spotřebu elektrické energie, musí být opatřeny označením CE a provázeny příslušnými technickými informacemi, aby byl umožněn jejich volný pohyb.

(11) Tato směrnice se vztahuje pouze na předřadníky k zářivkám napájené z elektrické sítě,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na předřadníky k zářivkám napájené z elektrické sítě definované v bodu 3.4 evropské normy EN 50294 z prosince 1998 (dále jen "předřadníky").

2. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty:

- předřadníky, které tvoří nedílnou součást světelného zdroje,

- předřadníky, které jsou určeny zvláště pro svítidla zabudovaná do nábytku, a předřadníky, které tvoří nevyměnitelnou součást svítidla a nemohou být odděleně od něj zkoušeny (podle bodu 2.1.3 evropské normy EN 60920), a

- předřadníky určené na vývoz ze Společenství jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel.

3. Předřadníky se klasifikují podle přílohy I.

Článek 2

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby během první etapy mohly být předřadníky uváděny na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel pouze tehdy, jestliže spotřeba energie předřadníku nepřekračuje maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj stanovený pro jednotlivé kategorie předřadníků v přílohách I, II a III.

2. Výrobce předřadníků, jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvádění na trh předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel odpovídá za zajištění, že každý předřadník, který je uváděn na trh jako samostatná součástka nebo vestavěný do svítidla, splňuje požadavky odstavce 1.

Článek 3

1. Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel, jestliže jsou opatřeny označením CE osvědčujícím jejich shodu s ustanoveními této směrnice.

2. Pokud nemají důkazy svědčící o opaku, členské státy předpokládají, že předřadníky jako samostatné součástky nebo předřadníky vestavěné do svítidel opatřené označením CE požadovaným podle článku 5, splňují ustanovení této směrnice.

Článek 4

1. Aniž jsou dotčeny články 5 a 6, řídí se postupy posuzování shody předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel a pravidla pro připojování a používání označení CE ustanoveními modulu A podle rozhodnutí Rady 93/465/EHS a kritérii stanovenými v uvedeném rozhodnutí a v obecných pokynech v jeho příloze.

2. Období uvedené v bodu 2 modulu A rozhodnutí Rady 93/465/EHS je pro účely této směrnice tři roky.

3. a) Technická dokumentace podle bodu 3 modulu A rozhodnutí Rady 93/465/EHS musí obsahovat:

i) jméno a adresu výrobce;

ii) celkový popis vzoru postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci;

iii) informace, popřípadě doplněné výkresem, týkající se hlavních vlastností konstrukce modelu a zejména prvků, které významně ovlivňují jeho spotřebu elektrické energie;

iv) návod k použití;

v) výsledky měření spotřeby elektrické energie provedeného podle pododstavce c);

vi) údaje týkající se shody těchto měření s požadavky na spotřebu elektrické energie stanovenými v příloze I.

b) Technickou dokumentaci vypracovanou v rámci provádění jiného právního předpisu Společenství je možno použít, pokud splňuje uvedené požadavky.

c) Výrobci předřadníků odpovídají za stanovení spotřeby energie každého předřadníku podle postupů uvedených v evropské normě EN 50294 z prosince 1998 a za prokázání shody s požadavky článků 2 a 9.

Článek 5

Předřadníky uváděné na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel musí být opatřeny označením CE skládajícím se z iniciál "CE". Označení CE musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné a musí být připojeno k předřadníkům a jejich obalu. Jestliže se předřadníky uvádějí na trh vestavěné do svítidel, připojuje se označení CE na svítidla a na jejich obal.

Článek 6

1. Pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uvede předřadník do shody s ustanoveními této směrnice a ukončí jejich porušování za podmínek určených členským státem. Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, tuto povinnost má osoba, která uvádí předřadníky na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel.

2. Nejsou-li předřadníky ve shodě s ustanoveními této směrnice, přijme členský stát veškerá nezbytná opatření podle článku 7, aby zakázal uvádění na trh nebo prodej daných předřadníků.

Článek 7

1. Každé opatření přijaté členským státem podle této směrnice, které obsahuje zákaz uvádění na trh nebo do prodeje předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel, musí být přesně odůvodněno. Toto opatření musí být neprodleně oznámeno výrobci, jeho zplnomocněnému zástupci usazenému ve Společenství nebo osobě, která uvádí předřadníky na trh, spolu s informací o tom, jaké má podle právních předpisů platných v daném členském státě zákonné možnosti opravného prostředku, a o lhůtách pro jeho uplatnění.

2. O každém takovém opatření daný členský stát neprodleně uvědomí Komisi s uvedením důvodů svého rozhodnutí. Komise seznámí s touto informací ostatní členské státy.

Článek 8

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do jednoho roku od jejího vstupu v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy používat po uplynutí lhůty osmnácti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Členské státy povolí, aby v období 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost byly uváděny na trh předřadníky jako samostatné součástky nebo předřadníky vestavěné do svítidel, které splňují podmínky, jaké platily na jejich území v době vstupu této směrnice v platnost.

Článek 9

1. Po pěti letech od vstupu této směrnice v platnost, tj. během druhé etapy, musí maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj odpovídat hodnotám uvedeným v příloze IV, zejména v souvislosti s článkem 2.

2. Nejpozději do 31. prosince 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zhodnocení dosažených výsledků v porovnání s očekávanými. S ohledem na přechod do třetí etapy zvyšování energetické účinnosti pak Komise v případě potřeby předloží po konzultaci se zainteresovanými stranami návrhy týkající se dalšího zvýšení energetické účinnosti předřadníků. Stanovení maximálního příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj a termínu jeho vstupu v platnost musí vycházet z předpokladů, které budou v té době ekonomicky a technicky odůvodněné. Komise rovněž vezme v úvahu jakákoli další opatření, která by mohla být vhodná ke zvýšení vlastní energetické účinnosti předřadníků a ke stimulaci používání energeticky úsporných ovládacích zařízení pro světelné zdroje.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 8. září 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

H. Védrine

[1] Úř. věst. C 274 E, 28. 9. 1999, s. 10.

[2] Úř. věst. C 368, 20.12.1999, s. 11.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 30. května 2000 (Úř. věst. C 208, 20.7.2000, s. 9) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. července 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

KATEGORIE PŘEDŘADNÍKŮ

Před výpočtem maximálního příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je nutno nejprve zařadit předřadník do některé z níže uvedených kategorií:

Kategorie | Druh předřadníku |

1 | Předřadník pro lineární dvoupaticovou zářivku |

2 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku dvojitou |

3 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou, plochou |

4 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou |

5 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku šestinásobnou |

6 | Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtvercovou |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

METODA VÝPOČTU MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU OBVODŮ PŘEDŘADNÍK-SVĚTELNÝ ZDROJ PRO DANÝ DRUH PŘEDŘADNÍKU

Energetická účinnost obvodu předřadník-světelný zdroj je určena maximálním příkonem obvodu. Jeho hodnota závisí na příkonu světelného zdroje a na druhu předřadníku; maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je proto definován jako maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj, jehož hodnota je různá pro každou úroveň příkonu světelného zdroje a každý druh předřadníku.

Termíny použité v této příloze odpovídají definicím v evropské normě EN 50294 z prosince 1998 vydané Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

PRVNÍ ETAPA

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie předřadníku | Příkon světelného zdroje | Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj |

50 Hz | vysoká frekvence |

1 | 15 W | 13,5 W | 25 W |

18 W | 16 W | 28 W |

30 W | 24 W | 40 W |

36 W | 32 W | 45 W |

38 W | 32 W | 47 W |

58 W | 50 W | 70 W |

70 W | 60 W | 83 W |

2 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

3 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 18 W |

13 W | 12,5 W | 21 W |

18 W | 16,5 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

5 | 18 W | 16 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

6 | 10 W | 9 W | 18 W |

16 W | 14 W | 25 W |

21 W | 19 W | 31 W |

28 W | 25 W | 38 W |

38 W | 34 W | 47 W |

Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce.

Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto:

47 +

*

/

= 58,5 W

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

DRUHÁ ETAPA

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou:

Kategorie předřadníku | Příkon světelného zdroje | Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj |

50 Hz | vysoká frekvence |

1 | 15 W | 13,5 W | 23 W |

18 W | 16 W | 26 W |

30 W | 24 W | 38 W |

36 W | 32 W | 43 W |

38 W | 32 W | 45 W |

58 W | 50 W | 67 W |

70 W | 60 W | 80 W |

2 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

3 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 16 W |

13 W | 12,5 W | 19 W |

18 W | 16,5 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

5 | 18 W | 16 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

6 | 10 W | 9 W | 16 W |

16 W | 14 W | 23 W |

21 W | 19 W | 29 W |

28 W | 25 W | 36 W |

38 W | 34 W | 45 W |

Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce.

Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto:

45 +

*

/

= 56 W

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/