Nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999

kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999.

kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Za účelem dosažení cílů stanovených Smlouvou musí být Komisi sděleny investiční záměry pro nová zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, v průmyslových odvětvích uvedených v příloze II Smlouvy, jestliže jsou tyto záměry dostatečně rozsáhlé a mohly by mít při zachování jaderné bezpečnosti přímý vliv na výrobu a produktivitu.

(2) Komise je v souladu s článkem 40 Smlouvy odpovědná za pravidelné zveřejňování ukázkových programů, za usnadňování koordinovaného rozvoje těchto investic a za zveřejňování svého stanoviska k těmto investicím.

(3) Investice v celém palivovém cyklu, včetně odpadového hospodářství a vyřazování z provozu, mají zásadní důležitost pro řádné a odpovědné fungování jaderného průmyslu.

(4) Mezní hodnoty stanovené v nařízení č. 4 [1] by měly být aktualizovány a nahrazeny novými mezními hodnotami.

(5) Nařízení č. 4 by mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Osoby nebo podniky působící v průmyslových odvětvích uvedených v příloze II Smlouvy musí ve lhůtách stanovených v článku 42 Smlouvy sdělit Komisi své investiční záměry, jejichž cílem je:

a) vytváření výrobní kapacity;

b) zachovávání kvantitativní a kvalitativní výrobní kapacity;

c) přímé zvyšování výrobní kapacity;

d) přímé zvyšování produktivity;

e) zlepšování kvality výroby;

f) vytváření zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem nebo radioaktivním odpadem včetně úpravy, prozatímního nebo konečného ukládání nebo likvidace,

pokud u průmyslových odvětví uvedených ve sloupci I tabulky v příloze náklady na nová zařízení přesahují odpovídající částky ve sloupci II tabulky v příloze a náklady na náhrady nebo přeměny přesahují odpovídající částky ve sloupci III tabulky v příloze.

2. Investiční záměry, jejichž cílem je vyřazení zařízení z provozu, musí být sděleny, pokud náklady přesahují odpovídající částku uvedenou ve sloupci III tabulky v příloze, prostřednictvím prohlášení, ve kterém mohou být uvedeny pouze podstatné vlastnosti; postup stanovený v článku 43 Smlouvy není nutné dodržet.

3. Investiční záměry, jejichž cílem je vyřazení zařízení z provozu, kdy jsou náklady nižší než mezní hodnoty ve sloupci III tabulky v příloze, mohou být sdělovány na dobrovolném základě; postup stanovený v článku 43 Smlouvy není nutné dodržet.

4. Záměry pro nová zařízení pro jaderné reaktory jakéhokoli typu a za jakýmkoliv účelem a záměry týkající se náhrady, přeměny, modernizace nebo zvyšování výkonu takových zařízení, kdy jsou náklady nižší než mezní hodnoty uvedené v tabulce v příloze, mohou být sdělovány na dobrovolném základě prostřednictvím jednoduchého prohlášení, ve kterém se uvedou pouze podstatné vlastnosti; postup stanovený v článku 43 Smlouvy není nutné dodržet.

Článek 2

Při výpočtu nákladů uvedených v článku 1 se zohledňují veškeré výdaje, které bezprostředně souvisejí s uskutečňováním investičního záměru bez ohledu na dobu, kdy tyto náklady vzniknou.

Článek 3

Sdělování záměrů podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení musí zahrnovat a omezit se na údaje nezbytné pro projednání stanovené článkem 43 Smlouvy a zejména veškeré informace týkající se:

a) druhu výrobku nebo činnosti a výrobní nebo skladovací kapacity;

b) souhrnné výše nákladů přímo se vztahujících k dotyčnému záměru;

c) předpokládané doby provádění záměru;

d) předpokládaných dodávek pro zařízení a jeho provoz.

Článek 4

Zrušuje se nařízení Rady Evropského společenství pro atomovou energii č. 4 ze dne 15. září 1958.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských Společenství.

Použije se od tří měsíců po jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 2. prosince 1999.

Za Radu

předseda

E. Tuomioja

[1] Nařízení č. 4 o stanovení investičních záměrů, které se sdělují Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 17, 16.10.1958, s. 417/58).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

TABULKA

Poznámky k tabulce

Příprava jaderného paliva v jakékoliv formě (odvětví č. 4) zahrnuje chemické zpracování a konverzi výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů.

Proces odstraňování fluoru z výpustí nebo odpadu po procesu obohacování patří do odvětví č. 4, 6, 8 a 12.

Zařízení pro úpravu, skladování nebo likvidaci radioaktivních odpadů nebo vyhořelých paliv patří do odvětví č. 12, a to i pokud tato zařízení nejsou umístěna na stejném místě jako jakékoliv jiné jaderné průmyslové zařízení uvedené v příloze II Smlouvy o Euratomu.

(v miliónech EUR) |

I Odvětví | II Nová zařízení | III Náhrady a přeměny |

1. Těžba rud uranu a thoria | 40 | 20 |

2. Koncentrace těchto rud | 40 | 20 |

3. Chemická úprava a rafinace koncentrátů uranu a thoria | 40 | 20 |

4. Příprava jaderného paliva v jakékoliv formě | 20 | 10 |

5. Výroba palivových článků | 20 | 10 |

6. Výroba hexafluoridu uranu | 20 | 10 |

7. Výroba obohaceného uranu | 140 | 70 |

8. Zpracování ozářených paliv za účelem separace některých nebo všech prvků v nich obsažených | 140 | 70 |

9. Výroba reaktorových moderátorů | 40 | 20 |

10. Výroba zirkonia neobsahujícího hafnium a sloučenin zirkonia neobsahujících hafnium | 20 | 10 |

11. Jaderné reaktory jakéhokoliv typu a pro jakýkoliv účel | 100 | 40 |

12. Zařízení pro průmyslové zpracování radioaktivních odpadů, zřízená ve spojení s jedním nebo více zařízeními uvedenými v tomto seznamu | 50 | 20 |

13. Poloprůmyslová zařízení pro přípravu výstavby zařízení působících v odvětvích 3 až 10 včetně | 20 | 10 |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/