Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004 [1].

(2) Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 68/2004 ze dne 4. května 2004.

(3) Směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost [2], opravená v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30, by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. Za bod 4g (směrnice Komise 2002/40/ES) kapitoly IV se doplňují nové body, které znějí:

- 1 03 T: aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého 16. dubna 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(a) V článku 4 se slova "do 30. června 2003" nahrazují slovy "do zveřejnění harmonizovaných norem uvedených v článku 2".

(b) V příloze I se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 1 oddílu 7 této dohody.

(c) V příloze V se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 2 oddílu 7 této dohody."

2. Dodatky 1 a 2 budou doplněny tak, jak je uvedeno v příloze I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1. Za bod 11g (směrnice Komise 2002/40/ES) se vkládají nové body, které znějí:

(1) Zde uvedeno pouze pro informační účely; pro účely uplatňování viz příloha II, Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace.

(a) Ve článku 4 se slova "do 30. června 2003" nahrazují slovy "do zveřejnění harmonizovaných norem uvedených ve článku 2".

(b) V příloze I se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 5 oddílu 7 této dohody.

(c) V příloze V se doplňují znění uvedená v příloze II dodatku 6 oddílu 7 této dohody."

2. Dodatky 5 a 6 budou doplněny tak, jak je uvedeno v příloze III a IV tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Znění směrnice 2002/31/ES, opravené v Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 30, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. září 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan Jóhannsson

[1] Úř. věst. L 277, 26.8.2004, s. 187.

[2] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu II dodatek 1 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

"ODDÍL 7

Směrnice Komise 2002/31/ES

(klimatizátory vzduchu pro domácnost)

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu II dodatek 2 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

"Oddíl 7

Směrnice Komise 2002/31/ES

(klimatizátory vzduchu pro domácnost)

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list a zásilkový prodej II a III | CS | IS | NO |

| | Energie | Orka | Energi |

I | 1 | Výrobce | Framleiðandi | Merke |

II | 2 | Model | Gerð | Modell |

II | 2 | Venkovní jednotka | Utandyrabúnaður | Utendørs enhet |

II | 2 | Vnitřní jednotka | Innandyrabúnaður | Innendørs enhet |

| | Úsporné | Góð nýtni | Lavt energiforbruk |

| | Méně úsporné | Slæm nýtni | Høyt energiforbruk |

| 3 | Třída energetické úspornosti … na stupnici od A (nejvyšší úspornost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší tj. vysoká spotřeba elektrické energie) | Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) | Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |

V | 5 | Roční spotřeba energie v kWh v režimu chlazeníChladicí výkon | Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh | Årlig energiforbrukkWh ved kjøling |

V | 5 | Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na klimatických podmínkách | Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi. | Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet |

VI | 6 | Chladící výkon | Kæling | Kjøleeffekt |

VII | 7 | Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení | Orkunýtnihlutfall við fullan styrk | Energieffektivitets-kvotient ved full belastning |

VII | 7 | Čím vyšší, tím lepší | Því hærri, því betri | Jo høyere, desto bedre |

VIII | 8 | Velikost | Stærð | Type |

VIII | 8 | Pouze chlazení | Kæling eingöngu | Bare kjøling |

VIII | 8 | Chlazení/vyhřívání | Kæling/hitun | Kjøling/oppvarming |

IX | 9 | Chlazení vzduchem | Loftkældur | Luftkjølt |

IX | 9 | Chlazení vodou | Vatnskældur | Vannkjølt |

X | 10 | Tepelný výkon | Hitun | Varmeeffekt |

XI | 11 | Tepelná účinnost:A (lepší)G (horší) | Hitunarhæfni:A (góð nýtni)G (slæm nýtni) | Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonenA (lav)G (høy) |

XII | 12 | Hluk(dB(A) re 1 pW) | Hávaði(dB(A) re 1 pW) | Støy(dB(A) re 1 pW) |

| | Další údaje jsou uvedeny v návodu k použití | Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum | Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |

| | Norm EN 814 | Staðall EN 814 | Standard EN 814 |

| | Klimatizátor | Loftræstibúnaður | Klimaanlegg |

| | Směrnice 2002/31/ES pro označování klimatizátorů energetickými štítky | Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar | Direktiv 2002/31/EF om energimerking |

| 11 | Třída energetické účinnosti v režimu vytápění | Orkunýtniflokkur við hitun | Energieffektivitetsklasse ved oppvarming" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu IV dodatek 5 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

"Oddíl 7

Směrnice Komise 2002/31/ES

(klimatizátory vzduchu pro domácnost)

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

Za přílohu IV dodatek 6 oddíl 6 Dohody se vkládá tento oddíl:

"ODDÍL 7

Směrnice Komise 2002/31/ES

(klimatizátory vzduchu pro domácnost)

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list a zásilkový prodej II a III | CS | IS | NO |

| | Energie | Orka | Energi |

I | 1 | Výrobce | Framleiðandi | Merke |

II | 2 | Model | Gerð | Modell |

II | 2 | Venkovní jednotka | Utandyrabúnaður | Utendørs enhet |

II | 2 | Vnitřní jednotka | Innandyrabúnaður | Innendørs enhet |

| | Úsporné | Góð nýtni | Lavt energiforbruk |

| | Méně úsporné | Slæm nýtni | Høyt energiforbruk |

| 3 | Třída energetické úspornosti … na stupnici od A (nejvyšší úspornost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší tj. vysoká spotřeba elektrické energie) | Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) | Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |

V | 5 | Roční spotřeba energie v kWh v režimu chlazení | Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh | Årlig energiforbruk kWh ved kjøling |

V | 5 | Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na klimatických podmínkách | Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi. | Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet |

VI | 6 | Chladicí výkon | Kæling | Kjøleeffekt |

VII | 7 | Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení | Orkunýtnihlutfall við fullan styrk | Energieffektivitets-kvotient ved full belastning |

VII | 7 | Čím vyšší, tím lepší | Því hærri, því betri | Jo høyere, desto bedre |

VIII | 8 | Velikost | Stærð | Type |

VIII | 8 | Pouze chlazení | Kæling eingöngu | Bare kjøling |

VIII | 8 | Chlazení/vyhřívání | Kæling/hitun | Kjøling/oppvarming |

IX | 9 | Chlazení vzduchem | Loftkældur | Luftkjølt |

IX | 9 | Chlazení vodou | Vatnskældur | Vannkjølt |

X | 10 | Tepelný výkon | Hitun | Varmeeffekt |

XI | 11 | Tepelná účinnost:A (lepší)G (horší) | Hitunarhæfni:A (góð nýtni)G (slæm nýtni) | Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonenA (lav)G (høy) |

XII | 12 | Hluk(dB(A) re 1 pW) | Hávaði(dB(A) re 1 pW) | Støy(dB(A) re 1 pW) |

| | Další údaje jsou uvedeny v návodu k použití | Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum | Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |

| | Norma EN 814 | Staðall EN 814 | Standard EN 814 |

| | Klimatizátor | Loftræstibúnaður | Klimaanlegg |

| | Směrnice 2002/31/ES pro označování klimatizátorů energetickými štítky | Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar | Direktiv 2002/31/EF om energimerking |

| 11 | Třída energetické účinnosti v režimu vytápění | Orkunýtniflokkur við hitun | Energieffektivitetsklasse ved oppvarming" |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/