Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2008

kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu

Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2008 ,

kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 54 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Hlava II kapitola 6 Smlouvy stanoví zřízení Zásobovací agentury Euratomu (dále jen "agentura") a vytyčuje její úkoly a povinnosti, pokud jde o zajištění řádného a spravedlivého zásobování uživatelů v Evropské unii jadernými materiály. Stanovy agentury byly přijaty dne 6. listopadu 1958 [2]. Vzhledem ke zvýšení počtu členských států, potřebě uplatnit ve vztahu k agentuře moderní finanční ustanovení a též potřebě pevně stanovit sídlo agentury by uvedené stanovy měly být nahrazeny.

(2) Nové stanovy by měly obsahovat finanční ustanovení, která jsou v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [3]. Zároveň by mělo být podle článku 183 Smlouvy přijato nové finanční nařízení použitelné pro agenturu. Výše základního kapitálu agentury i možnost uplatnit poplatky za obchody, jak stanoví Smlouva, by měly zůstat zachovány.

(3) Nové stanovy agentury by měly být přizpůsobeny situaci rozšířené Evropské unie. Zejména je třeba změnit počet členů Poradního výboru agentury s cílem zlepšit jeho fungování a efektivitu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijímají se stanovy Zásobovací agentury Euratomu ve znění obsaženém v příloze.

Článek 2

Stanovy Zásobovací agentury Euratomu ze dne 6. listopadu 1958 se zrušují.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne 12. února 2008.

Za Radu

předseda

A. Bajuk

[1] Stanovisko ze dne 13. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534.

[3] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

STANOVY ZÁSOBOVACÍ AGENTURY EURATOMU

KAPITOLA 1

VNITŘNÍ STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ

Článek 1

Cíle a úkoly

1. Cílem Zásobovací agentury Euratomu (dále jen "agentura") je plnit úkoly, které jí svěřuje hlava II kapitola 6 Smlouvy, a to v souladu s cíli Smlouvy.

Za tímto účelem agentura mimo jiné:

- poskytuje Společenství odborné znalosti, informace a poradenství ohledně všech témat, která se týkají fungování trhu s jadernými materiály a službami,

- plní funkci dozoru nad trhem tím, že sleduje a identifikuje tržní tendence, které by mohly ovlivnit bezpečnost zásobování Evropské unie jadernými materiály a službami,

- žádá o rady Poradní výbor zřízený podle článku 11 (dále jen "výbor"), je tímto výborem podporována a jedná v úzké spolupráci s ním.

2. Agentura může v souladu s články 62 a 72 Smlouvy rovněž vytvářet zásoby jaderných materiálů.

Článek 2

Právní postavení a sídlo

1. Agentura má podle článku 54 Smlouvy právní subjektivitu. Agentura vykonává svou činnost výlučně v obecném zájmu. Nepůsobí za účelem zisku.

2. Na agenturu, jejího generálního ředitele a její zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

3. Agentura má sídlo v Lucemburku.

4. Agentura může z vlastního podnětu přijímat veškerá další vnitřní organizační opatření potřebná k plnění jejích úkolů uvnitř i vně Společenství.

5. Agentura má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Článek 3

Povinnosti a pravomoci generálního ředitele

1. Generálního ředitele jmenuje Komise.

2. Generální ředitel zastupuje agenturu. Může přenést své pravomoci na jiné osoby. Pravidla pro přenesení těchto pravomocí se určí vnitřními předpisy agentury.

3. Generální ředitel odpovídá za

- zajištění plnění úkolů agentury uvedených v článku 1,

- výkon výlučného práva agentury uzavírat smlouvy o dodávkách jaderných materiálů a jejího opčního práva,

- každodenní správu a řízení všech zdrojů agentury,

- pravidelné informování výboru a konzultace s tímto výborem v souvislosti s jakoukoli záležitostí, která spadá do pravomoci výboru podle čl. 13 odst. 3,

- vypracovávání návrhu výkazu odhadovaných příjmů a výdajů agentury a plnění jejího rozpočtu,

- provádění, v úzké spolupráci s výborem, veškerých studií a vypracovávání veškerých zvláštních zpráv, které jsou v souladu s čl. 1 odst. 1 považovány za nezbytné, a zasílaní těchto studií a zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Poté, co získá stanovisko výboru, předkládá generální ředitel každoročně Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o činnosti agentury v předchozím roce a pracovní program pro následující rok.

Článek 4

Generální ředitel a zaměstnanci

1. Generální ředitel a zaměstnanci agentury jsou nebo se stávají úředníky Evropských společenství, na které se vztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1] a pravidla přijatá společně orgány Evropských společenství k jeho provedení. Úředníky jmenuje Komise, která jim také vyplácí odměny.

2. Generální ředitel a zaměstnanci agentury musí mít v souladu s článkem 194 Smlouvy bezpečnostní prověrku, pokud jde o skutečnosti, informace, poznatky, dokumenty či objekty, jež jsou předmětem utajení a které získají nebo o nichž obdrží vědomosti.

Článek 5

Dozor Komise

1. Agentura podléhá dozoru Komise, která jí může poskytovat směrnice a může odepřít potvrzení jejích rozhodnutí.

2. Rozhodnutí agentury se považuje za potvrzené po uplynutí deseti pracovních dnů od přijetí, nevznese-li během této lhůty Komise nebo její zástupce výhradu. Komise nebo její zástupce se může před uplynutím této lhůty vzdát práva vznést výhradu.

3. Vznese-li ve lhůtě stanovené v odstavci 2 Komise nebo její zástupce výhradu, zaujme Komise konečné stanovisko do deseti pracovních dnů po vznesení výhrady.

4. Tento článek nebrání uplatnění článku 53 Smlouvy.

5. Každý úkon nebo opomenutí agentury podle článku 53 Smlouvy může zúčastněná strana předložit Komisi ve lhůtě patnácti pracovních dnů ode dne, kdy obdržela oznámení, nebo není-li oznámení učiněno, do patnácti pracovních dnů ode dne zveřejnění. Nedojde-li k oznámení ani zveřejnění, začíná lhůta běžet dnem, kdy se zúčastněná strana o úkonu dozví.

KAPITOLA 2

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 6

Finanční organizace

1. Agentura je finančně samostatná. Pracuje podle obchodních pravidel v oblasti působnosti agentury.

2. Agentura je vždy oprávněna převádět aktiva v eurech na jinou měnu, aby mohla v souladu s těmito stanovami provádět finanční nebo obchodní operace odpovídající cílům stanoveným Smlouvou.

Agentura podle možností od provádění takových převodů upustí, má-li hotovost nebo likvidní aktiva v měně, kterou potřebuje.

Agentura může k plnění svých cílů provádět finanční operace pomocí prostředků, které bezprostředně nepotřebuje ke krytí svých závazků.

3. Agentura je v mezích stanovených Radou oprávněna sjednávat půjčky jménem Evropského společenství pro atomovou energii; výnosy z těchto půjček budou přiděleny na provádění jejích úkolů.

4. Za závazky, které agentura přijala na základě těchto stanov, ručí Evropské společenství pro atomovou energii.

Článek 7

Příjmy a výdaje

1. Odhady všech příjmů a výdajů agentury se sestavují pro každý rozpočtový rok a uvádějí se v rozpočtu agentury. Rozpočtový rok odpovídá roku kalendářnímu.

2. Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3. Příjmy agentury se skládají z příspěvku Společenství, bankovních úroků a příjmu ze základního kapitálu a bankovních investic, a je-li to nezbytné, též z poplatků uvedených v článku 54 Smlouvy a půjček.

4. Výdaje agentury zahrnují správní výdaje v souvislosti se zaměstnanci a výborem a výdaje vyplývající ze smluv uzavřených se třetími osobami.

5. Generální ředitel každoročně předloží odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který obsahuje návrh plánu pracovních míst, se po obdržení stanoviska výboru předá Komisi do 31. března.

6. Komise na základě odhadu zapíše do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši subvence ze souhrnného rozpočtu.

7. V rámci rozpočtového procesu schválí rozpočtový orgán prostředky na subvenci pro agenturu a přijme plán pracovních míst pro agenturu, který se v plánu pracovních míst Komise uvádí odděleně.

8. Rozpočet přijímá Komise. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví. Rozpočet agentury se zveřejní na jejích internetových stránkách.

9. Každá úprava plánu pracovních míst a rozpočtu agentury je předmětem opravného rozpočtu, který se přijímá stejným postupem jako původní rozpočet. Úpravy plánu pracovních míst se předkládají rozpočtovému orgánu. Opravné rozpočty se pro informaci předávají Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 8

Plnění rozpočtu, finanční kontrola a finanční pravidla

1. Rozpočet agentury plní generální ředitel.

2. Po skončení každého rozpočtového roku předloží účetní agentury předběžnou účetní závěrku agentury

a) do 1. března účetnímu Komise za účelem konsolidace a

b) do 31. března po skončení rozpočtového roku Účetnímu dvoru.

3. Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce agentury vypracuje generální ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji výboru, aby k ní zaujal stanovisko.

4. Výbor vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

5. Do 1. července následujícího rozpočtového roku předá generální ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem výboru Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

6. Konečná účetní závěrka se zveřejní na internetových stránkách agentury.

7. Generální ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září.

8. Generální ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělování absolutoria za daný rozpočtový rok.

9. Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou Evropský parlament udělí do 30. dubna roku N + 2 generálnímu řediteli absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok N.

10. V případě potřeby se podle článku 183 Smlouvy přijme zvláštní finanční nařízení použitelné pro agenturu.

Článek 9

Základní kapitál

1. Základní kapitál agentury činí 5824000 EUR.

2. Základní kapitál se upisuje takto:

Belgie | EUR | 192000 |

Bulharsko | EUR | 96000 |

Česká republika | EUR | 192000 |

Dánsko | EUR | 96000 |

Německo | EUR | 672000 |

Estonsko | EUR | 32000 |

Irsko | EUR | 32000 |

Řecko | EUR | 192000 |

Španělsko | EUR | 416000 |

Francie | EUR | 672000 |

Itálie | EUR | 672000 |

Kypr | EUR | 32000 |

Lotyšsko | EUR | 32000 |

Litva | EUR | 32000 |

Lucembursko | EUR | — |

Maďarsko | EUR | 192000 |

Malta | EUR | — |

Nizozemsko | EUR | 192000 |

Rakousko | EUR | 96000 |

Polsko | EUR | 416000 |

Portugalsko | EUR | 192000 |

Rumunsko | EUR | 288000 |

Slovinsko | EUR | 32000 |

Slovensko | EUR | 96000 |

Finsko | EUR | 96000 |

Švédsko | EUR | 192000 |

Spojené království | EUR | 672000 |

3. Splátka 10 % základního kapitálu se uhradí v době, kdy daný členský stát přistupuje ke Společenství. Další splátky mohou být požadovány rozhodnutím, které na návrh Komise přijme Rada kvalifikovanou většinou. Požadovaná splátka se uhradí agentuře do 30 dnů od uvedeného rozhodnutí.

4. Z účasti na základním kapitálu nevyplývá právo na dividendy ani na úroky. Vyplývá z ní právo na úhradu jmenovité hodnoty splaceného podílu na základním kapitálu, a to pouze v případě likvidace agentury.

5. Všechny platby se uskutečňují v eurech.

Článek 10

Poplatky

Agentura může v souladu s článkem 54 Smlouvy vybírat poplatky za obchody, jichž se účastní při výkonu svého opčního práva či výlučného práva uzavírat smlouvy o dodávkách. Výnos z takových poplatků se použije výhradně na pokrytí výdajů spojených s činností agentury.

Podrobná ustanovení týkající se těchto poplatků se uvedou v prováděcím rozhodnutí. Sazbu poplatků i způsoby jejich vyměřování a výběru stanoví Komise na návrh generálního ředitele, jenž předtím obdržel stanovisko výboru, a po konzultaci s Radou.

KAPITOLA 3

PORADNÍ VÝBOR

Článek 11

Složení výboru

1. Výbor tvoří členové z členských států podle tabulky uvedené níže. Kterýkoli členský stát se však může rozhodnout, že se práce výboru nebude účastnit. Pokud člen odstoupí nebo nemůže vykonávat své povinnosti, je jmenován nástupce na zbývající část jeho funkčního období.

Belgie | 2 členové |

Bulharsko | 2 členové |

Česká republika | 2 členové |

Dánsko | 1 člen |

Německo | 4 členové |

Estonsko | 1 člen |

Irsko | 1 člen |

Řecko | 2 členové |

Španělsko | 3 členové |

Francie | 4 členové |

Itálie | 4 členové |

Kypr | 1 člen |

Lotyšsko | 1 člen |

Litva | 2 členové |

Lucembursko | — |

Maďarsko | 2 členové |

Malta | — |

Nizozemsko | 2 členové |

Rakousko | 2 členové |

Polsko | 3 členové |

Portugalsko | 2 členové |

Rumunsko | 3 členové |

Slovinsko | 2 členové |

Slovensko | 2 členové |

Finsko | 2 členové |

Švédsko | 2 členové |

Spojené království | 4 členové. |

2. Přidělování míst ve výboru by mělo zohledňovat podíl členských států na základním kapitálu agentury a rovněž by mělo odrážet příslušné zkušenosti, odbornost a činnosti členských států v oblastech, jako jsou obchod s jadernými materiály a službami souvisejícími s jaderným palivovým cyklem nebo výroba jaderné energie.

3. Členy výboru jmenují jejich členské státy na základě úrovně odpovídajících zkušeností a odbornosti v oblastech, jako jsou obchod s jadernými materiály nebo službami souvisejícími s jaderným palivovým cyklem nebo výroba jaderné energie, nebo v oblasti právní úpravy obchodu s jadernými materiály. Funkční období trvá tři roky. Členové mohou být jmenováni opakovaně.

Článek 12

Předsednictvo výboru

1. Výbor ze svých členů jmenuje předsedu a dva místopředsedy. Toto předsednictvo ztělesňuje zkušenosti výboru a různých zúčastněných stran z odvětví, producentů i uživatelů. Pokud předseda nemůže plnit své povinnosti, zaujme jeho místo služebně starší z obou místopředsedů.

2. Funkční období předsedy a místopředsedů trvá tři roky. Předseda a místopředsedové mohou být jmenováni jednou opětovně, přičemž v předsednictví by se měli členové výboru střídat tak, aby byly zastoupeny různé zkušenosti z odvětví i správy. Mandát předsedy nebo místopředsedy skončí automaticky, pokud jeho funkční období jako člena výboru uplyne a není opětovně jmenován.

Článek 13

Působnost výboru

1. Výbor je nápomocen agentuře při plnění jejích úkolů tím, že vydává stanoviska a poskytuje analýzy a informace. Uvedená pomoc se rovněž týká vypracovávání zpráv, průzkumů a analýz, jež mohou být nezbytné podle čl. 1 odst. 1 a za jejichž vypracování odpovídá generální ředitel podle čl. 3 odst. 3. Výbor pracuje jako styčný orgán mezi agenturou na jedné straně a producenty a uživateli v jaderném průmyslu na straně druhé.

2. Výbor lze konzultovat ve všech záležitostech v působnosti agentury, a to ústně během jeho zasedání nebo písemně v době, kdy nezasedá. Ke všem těmto záležitostem může výbor rovněž vydávat stanoviska z podnětu nejméně jedné třetiny svých členů.

3. Výbor musí být konzultován a svolán před tím, než generální ředitel přijme rozhodnutí v těchto záležitostech:

a) pravidla pro vyrovnání nabídky a poptávky (čl. 60 šestý pododstavec Smlouvy);

b) základní kapitál agentury; jeho zvyšování, snižování nebo další upisování (čl. 54 čtvrtý pododstavec Smlouvy);

c) půjčky uvedené v článku 6;

d) uplatňování poplatků za obchody, určených k pokrytí výdajů spojených s činností agentury (čl. 54 pátý pododstavec Smlouvy);

e) podmínky pro vytvoření a čerpání obchodních zásob agenturou (čl. 72 první pododstavec Smlouvy);

f) finanční záležitosti uvedené v článku 8, včetně finančního nařízení použitelného pro agenturu a vypracovávání samostatného výkazu agentury podle čl. 171 odst. 2 Smlouvy;

g) výroční zpráva, včetně analýzy trhu a pracovního programu pro následující rok;

h) kritéria pro zjištění jednání zakázaného podle článku 68 Smlouvy;

i) zrušení agentury.

4. Generální ředitel může v případě nutnosti stanovit výboru lhůtu pro vydání stanoviska. Tato lhůta činí nejméně měsíc ode dne, kdy je příslušné sdělení zasláno členům výboru.

5. Pokud výbor v uvedené lhůtě stanovisko nevydá, může generální ředitel rozhodnutí přijmout.

6. Rozhodnutí o záležitostech stanovených v tomto článku, která jsou v pravomoci generálního ředitele, nelze přijmout před uplynutím deseti pracovních dnů od vydání stanoviska výboru, jsou-li s uvedeným stanoviskem v rozporu.

7. Výbor přijme svůj jednací řád pro veškeré záležitosti, jež tyto stanovy neupravují.

Článek 14

Zasedání výboru

1. Výbor se svolává,

a) kdykoli to předsednictvo považuje za nezbytné a zpravidla dvakrát ročně;

b) na žádost generálního ředitele, zejména je-li konzultace výboru povinná podle čl. 13 odst. 3, a

c) na písemnou žádost nejméně třetiny členů výboru s uvedením bodů, které mají být na pořadu jednání.

Pořad jednání vypracovává agentura ve spolupráci s předsedou a schvaluje jej výbor.

Agentura zašle nejméně patnáct pracovních dní před dnem zasedání dokumenty týkající se pořadu jednání všem členům výboru.

2. Výbor je schopen se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů. Stanoviska se přijímají většinou hlasů osobně přítomných nebo zastoupených členů.

3. Každý člen výboru má jeden hlas. Nemůže-li se člen zasedání zúčastnit, může písemně zmocnit kteréhokoli jiného člena, aby hlasoval jeho jménem.

4. Generální ředitel nebo osoba, která jej zastupuje, se zasedání výboru účastní bez hlasovacího práva. Další osoby, které nejsou zaměstnanci agentury, se mohou zasedání účastnit pouze se souhlasem všech přítomných členů a s výhradou povinnosti stanovené v odstavci 5.

5. Členové výboru, kteří z titulu této své funkce získají nebo obdrží vědomosti o skutečnostech, informacích, poznatcích či dokumentech, jež jsou předmětem utajení, jsou v souladu s článkem 194 Smlouvy povinni je uchovávat v tajnosti.

6. Generální ředitel poskytne výboru náležitý sekretariát, jehož jmenování podléhá schválení Komise. Sekretariát vede zápisy z jednání výboru, jeho případných podvýborů a předsednictva. Náklady na činnost výboru nese agentura.

7. Agentura hradí cestovní výdaje vždy jednoho člena výboru z každého členského státu.

[1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1558/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 1).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/