Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými

Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen "Společenství")

a VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

(dále jen "Spojené státy americké"),

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství a Spojené státy americké uzavřely dohodu, která vstoupila v platnost dnem 27. srpna 1958, a dodatkovou dohodu o spolupráci ve znění pozdějších změn, která vstoupila v platnost dnem 25. července 1960;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství a Spojené státy americké uznávají hodnoty své předcházející spolupráce při mírovém využívání jaderné energie a přejí si obnovit spolupráci na základě rovnosti, vzájemného prospěchu, vzájemnosti a aniž by tím byly dotčeny pravomoci jednotlivých smluvních stran;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství a Spojené státy americké jsou přesvědčeny, že posilováním a rozšiřováním partnerství na pevném základě přispějí k pokračující mezinárodní stabilitě, jakož i k politickému a hospodářskému pokroku;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké dosáhly při využívání jaderné energie při výrobě elektřiny, při rozvoji jaderného průmyslu a v otázkách bezpečnosti poskytované jejich právními a správními předpisy týkajícími se zdraví, bezpečnosti a mírového využívání jaderné energie a ochrany životního prostředí srovnatelné úrovně;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je nezbytné zavést podmínky, kterými by se řídily převody jaderných položek mezi Společenstvím a Spojenými státy americkými, za účelem zajištění neustálého dodržování požadavků na volný pohyb těchto položek v rámci Společenství a za účelem zabránění zásahům do jaderných programů existujících ve Společenství a ve Spojených státech amerických, jakož i v rámci jejich mezinárodních obchodních vztahů;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE všechny členské státy Společenství a Spojené státy americké jsou smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen "smlouva o nešíření");

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké se zavázaly, že zajistí, aby se výzkum, vývoj a využívání jaderné energie pro mírové účely uskutečňovaly způsobem, který je slučitelný s cíli uvedené smlouvy;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE ve Společenství je z titulu Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii uplatňován systém dozoru nad jadernou bezpečností;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké znovu potvrzují svoji podporu Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (dále jen "MAAE") a jejímu systému záruk;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké jsou pevně rozhodnuty posilovat mezinárodní jaderné nešíření a s tím spojené režimy uplatňování záruk;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké jsou pevně rozhodnuty zajišťovat odpovídající fyzickou ochranu jaderného materiálu a jsou smluvními stranami Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v souladu s článkem IV smlouvy o nešíření je podle potřeby vhodné usnadňovat obchod, výměny a činnosti provozované v rámci spolupráce v průmyslovém a obchodním sektoru, včetně mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je rovněž vhodné stanovit rámec výměn informací a konzultací mezi smluvními stranami v jaderných otázkách společného zájmu;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE by se spolupráce měla rozšířit na výzkum a vývoj jaderné bezpečnosti a na právní a provozní aspekty radiační ochrany;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE spolupráce týkající se výzkumu a vývoje jaderného štěpení v takových oblastech, jakými jsou bezpečnost, radiační ochrana, zdraví a životní prostředí a dozor nad bezpečností, může podléhat zvláštním dohodám mezi Společenstvím a Spojenými státy americkými;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství a Spojené státy americké přispívají k mezinárodní spolupráci v oblasti řízené termonukleární fúze a zejména k činnostem mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je třeba, aby platnost dohod o jaderné spolupráci uzavřených mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Rakouskou republikou, Španělským královstvím, Portugalskou republikou, Švédským královstvím a Finskou republikou na straně druhé byla ukončena před jejich přistoupením k Evropskému společenství vstupem této dohody v platnost;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE stejně tak i Spojené státy americké jsou připraveny ukončit platnost jakékoli dohody o jaderné spolupráci, kterou mohou uzavřít se třetími státy přistupujícími ke Společenství,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět spolupráce

1. Smluvní strany mohou při mírovém využívání jaderné energie spolupracovat v následujících oblastech:

A) výzkum a vývoj v oblasti jaderného štěpení za podmínek, na kterých se mohou smluvní strany dohodnout;

B) otázky jaderné bezpečnosti společného zájmu a vzájemné pravomoci, jak je uvedeno v článku 2;

C) usnadňování výměn a spolupráce mezi osobami a podniky průmyslového nebo obchodního sektoru;

D) s výhradou ustanovení této dohody vzájemné dodávky nejaderného materiálu a zařízení a dodávky služeb vztahujících se k jadernému palivovému cyklu, přičemž uživateli nebo oprávněnými mohou být smluvní strany nebo třetí země;

E) výměna informací o hlavních mezinárodních problémech týkajících se jaderné energie, jakými je podpora vývoje v oblasti mezinárodních jaderných záruk a nešíření v oblastech společného zájmu a pravomocí, jakož i spolupráce s MAAE v otázkách záruk a vzájemného působení mezi jadernou energií a životním prostředím;

F) řízená termonukleární fúze, včetně mnohostranných projektů;

G) ostatní oblasti společného zájmu.

2. Spolupráce mezi smluvními stranami uvedená v tomto článku se může rovněž uskutečňovat mezi osobami a podniky, které jsou usazeny na území jednotlivých smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce na jaderném výzkumu a vývoji

1. Smluvní strany mohou spolupracovat při jaderném výzkumu a vývoji a při následujících činnostech, jsou-li zahrnuty do jejich programů jaderného výzkumu a vývoje:

a) jaderná bezpečnost, včetně normotvorných a provozních aspektů radiační ochrany;

b) vývoj jaderné energie, mimo jiné včetně výzkumu nových reaktorů, vyřazování jaderných zařízení z provozu, výzkum v oblasti hospodaření s odpady a jejich ukládání za účelem radiologické bezpečnosti, vzájemného působení mezi jadernou energií a životním prostředím;

c) dozor nad jadernou bezpečností;

d) výzkum a řízená termonukleární fúze, mimo jiné včetně dvoustranných činností a příspěvků do mnohostranných projektů, jakým je např. Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER).

2. Spolupráce na základě tohoto článku může zahrnovat, avšak pokud tím není omezena, školení, výměnu personálu, zasedání, výměny vzorků, materiálu a přístrojů pro experimentální účely a vyváženou účast na společných studiích a projektech.

3. Informace, které jsou výsledkem provádění tohoto článku, které by na základě stanoviska příslušných orgánů smluvních stran mohly být zveřejněny, mohou být s výhradou obecných zásad uvedených v příloze B smluvními stranami šířeny v konsolidované nebo jiné vhodné formě.

Článek 3

Průmyslová a komerční spolupráce

V souladu s ustanoveními článku IV Smlouvy o nešíření se smluvní strany zavazují usnadňovat, co nejvíce to bude možné, výměnu zařízení, materiálu a vědeckých a technologických informací pro účely mírového využívání jaderné energie. Za tímto účelem budou smluvní strany v případě potřeby podporovat komerční vztahy mezi osobami a podniky, zahrnující jadernou spolupráci.

Tato spolupráce může zahrnovat, avšak není omezena pouze na:

- investice,

- společné podniky,

- aspekty životního prostředí v průmyslovém a komerčním sektoru,

- obchodování s jadernými položkami, nejaderným materiálem a technickými nebo specializovanými službami, které jsou uvedeny v článku 4,

- opatření týkající se poskytování licencí mezi osobami a podniky na území druhé smluvní strany.

Článek 4

Jaderný obchod

1. Smluvní strany si mezi sebou vzájemně usnadňují jaderný obchod v rámci společných zájmů průmyslu, veřejně prospěšných podniků a spotřebitelů a rovněž, v případě potřeby, i obchod mezi třetími zeměmi a druhou smluvní stranou týkající se položek, které jsou předmětem závazků vůči druhé smluvní straně.

2. Povolení, včetně vývozních povolení a dovozních oprávnění, jakož i povolení nebo souhlasy třetím zemím týkající se obchodu, průmyslových operací nebo pohybu jaderného materiálu na území smluvních stran nesmí sloužit jako záminka pro omezování obchodu. Příslušný orgán vyřizuje žádosti o tato povolení ihned, jakmile je to možné po jejich předložení, a to bez zbytečných výdajů. Zavedou se příslušná správní řízení, jejich účelem je zajistit dodržování tohoto ustanovení.

Článek 5

Položky podléhající dohodě

1. Nejaderný materiál, jaderný materiál a zařízení převedené mezi smluvními stranami nebo jednotlivými osobami a podniky buď přímo, anebo přes třetí zemi, se stávají předmětem této dohody, jakmile vstoupí na území spadající do působnosti přijímající smluvní strany pod podmínkou, že dodávající smluvní strana oznámila přijímající smluvní straně zamýšlený převod písemně a pokud přijímající smluvní strana písemně potvrdila, že toto oznámení obdržela.

2. Nejaderný materiál, jaderný materiál a zařízení uvedené v tomto článku podléhají ustanovením této dohody, dokud je v souladu s postupy stanovenými ve správním opatření stanoveno:

- že tyto položky byly zpět převedeny mimo působnost přijímající smluvní strany,

- že jaderný materiál nebo nejaderný materiál již není použitelný pro jakoukoli jadernou činnost z hlediska mezinárodních záruk, nebo je prakticky nenahraditelný

- nebo že zařízení již není použitelné pro jaderné účely.

Článek 6

Dozor nad bezpečností

1. Záruky požadované v souladu s touto dohodou jsou záruky uplatňované v jednotlivých případech Společenstvím podle Smlouvy o Euratomu a MAAE podle následujících dohod o uplatňování záruk, které mohou být revidovány nebo nahrazovány, pokud to vyžaduje působnost smlouvy o nešíření:

a) Dohoda mezi Společenstvím, jeho členskými státy, které nedisponují jadernými zbraněmi, a MAAE, která vstoupila v platnost dnem 21. února 1977;

b) Dohoda mezi Společenstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a MAAE, která vstoupila v platnost dnem 14. srpna 1978;

c) Dohoda mezi Společenstvím, Francií a MAAE, která vstoupila v platnost dnem 12. září 1981;

d) Dohoda mezi Spojenými státy americkými a MAAE, která vstoupila v platnost dnem 9. prosince 1980.

2. A) Jaderný materiál převedený do Společenství v souladu s touto dohodou a zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání jakéhokoli nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených podléhají příslušným dohodám uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

B) Jaderný materiál převedený do Spojených států amerických v souladu s touto dohodou a zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání jakéhokoli nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených podléhají příslušné dohodě uvedené v odst. 1 písm. d) tohoto článku.

3. V případě, že není použita žádná z dohod o uplatňování záruk MAAE uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku,

a) uzavře Společenství s MAAE dohodu nebo dohody o uplatňování záruk, jejichž účinnost a oblast působnosti budou rovnocenné s dohodami o uplatňování záruk uvedenými v odst. 1 písm. a), b) a c), nebo pokud to není možné,

b) zaváže se Společenství Spojeným státům americkým, že bude uplatňovat systém dozoru nad bezpečností, jehož účinnost a oblast působnosti budou rovnocenné systému stanovenému dohodami o uplatňování záruk uvedenými v odst. 1 písm. a), b) a c). Plněním závazků vyplývajících z těchto odstavců uznávají Spojené státy americké jedinečnou úlohu a význam systému dozoru nad bezpečností Euratomu a jejich uplatňování ve Společenství podle Smlouvy o Euratomu. V této souvislosti Spojené státy americké rovněž oznamují, že MAAE v souladu s dohodami o uplatňování záruk uzavřenými se Společenstvím a jeho členskými státy, jakož i v souladu s dalšími prováděcími ustanoveními, mimo jiné náležitě zohledňuje účinnost systému dozoru nad bezpečností Společenství, který MAAE umožňuje vyvíjet kontrolní úsilí v menším množství, než které je třeba vyvíjet v ostatních srovnatelných jaderných zařízeních na výrobu, zpracování, využívání nebo skladování chráněného jaderného materiálu, pokud neexistuje regionální systém dozoru nad bezpečností.

c) V případě, že nastane situace, která neumožňuje uplatňování tohoto systému dozoru nad bezpečností ze strany Společenství, učiní smluvní strany okamžitě opatření pro uplatnění záruk, které zajistí rovnocennou účinnost a oblast působnosti, jaké stanovují dohody o uplatňování záruk uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku.

4. V případě, že nejsou použity dohody o uplatňování záruk MAAE uvedené v odst. 1 písm. d) tohoto článku,

a) uzavřou Spojené státy americké s MAAE dohodu nebo dohody o uplatňování záruk, jejichž účinnost a oblast působnosti budou rovnocenné s dohodami o uplatňování záruk uvedenými v odst. 1 písm. d) tohoto článku, nebo pokud to není možné,

b) přijmou smluvní strany okamžitě opatření pro uplatňování záruk, jejichž účinnost a oblast působnosti budou rovnocenné s dohodou o uplatňování záruk uvedenou v odst. 1 písm. d) tohoto článku.

Článek 7

Mírové využívání

1. Spolupráce na základě této dohody je uskutečňována za mírovými účely.

2. Nejaderný materiál, jaderný materiál a zařízení převedená v souladu s touto dohodou a zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání těchto položek nesmí být používány pro žádné výbušné zařízení, výzkum nebo vývoj jakéhokoli výbušného zařízení ani pro vojenské účely.

Článek 8

Činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem

1. Činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem provozované v souladu s touto dohodou zahrnují:

A) Obohacování izotopem uranu 235 do 20 %, převedeného podle této smlouvy, a uranu využívaného nebo produkovaného prostřednictvím využívání takto převedeného zařízení na území, které spadá do působnosti jedné nebo druhé smluvní strany. Obohacování tohoto uranu izotopem uranu 235 do 20 % a zpětné obohacování již obohaceného uranu do 20 % izotopem uranu 235 může být prováděno v souladu s písemně dohodnutými podmínkami, které jsou předmětem konzultací mezi smluvními stranami ve lhůtě 40 dnů ode dne přijetí žádosti od druhé smluvní strany.

B) Ozařování plutonia, uranu 233, vysoce obohaceného uranu a ozářeného jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou nebo využívaného či produkovaného prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených na území, které spadá do působnosti jedné nebo druhé smluvní strany.

C) Zpětný převod následujícího materiálu do třetích zemí v souladu s postupy zaznamenanými v protokolu:

i) nízko obohacený uran, nejaderný materiál, zařízení a výchozí materiál převedené v souladu s touto dohodou nebo nízko obohacený uran produkovaný prostřednictvím využívání jaderného materiálu nebo zařízení převedených v souladu s touto dohodou za účelem činností spojených s jaderným palivovým cyklem, jiných, než je výroba HEU;

ii) ozářený jaderný materiál převedený v souladu s touto dohodou nebo ozářený jaderný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení převedených v souladu s touto dohodou za účelem jeho skladování nebo ukládání, které nezahrnuje přepracovávání;

iii) ostatní jaderný materiál převedený v souladu s touto dohodou a ostatní zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení převedených v souladu s touto dohodou za účelem jiných činností spojených s jaderným palivovým cyklem, než které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

D) Zkoušky po ozáření zahrnující chemické rozpouštění nebo separaci ozářeného jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou nebo využívaného či produkovaného prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených.

E) Úprava, skladování a konečné uložení ozářeného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou nebo využívaného či produkovaného prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu a zařízení převedených v souladu s touto dohodou.

2. Následující činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem mohou být v souladu s touto dohodou uskutečňovány na území, které spadá do působnosti druhé smluvní strany, v zařízeních, která jsou zahrnuta do jaderných mírových programů uvedených v příloze A:

A) Přepracovávání jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou a jaderného materiálu využívaného nebo produkovaného prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených.

B) Změny formy nebo obsahu plutonia, uranu 233 a vysoce obohaceného uranu převedeného v souladu s touto dohodou nebo využívaného či produkovaného prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených.

3. Následující jaderné materiály:

i) plutonium, uran 233 a vysoce obohacený uran, pokud nejsou obsaženy v ozářeném jaderném palivu, převedené v souladu s touto dohodou,

ii) plutonium, uran 233 a vysoce obohacený uran získaný z jaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou,

iii) plutonium, uran 233 a vysoce obohacený uran získaný z jaderného materiálu využívaného v zařízeních převedených v souladu s touto dohodou

mohou být kdykoli skladovány v zařízeních, která vyhovují alespoň minimální úrovni fyzické ochrany uvedené v příloze C dokumentu MAAE INFICIRC 254/REV 1/Part 1 (Obecné zásady týkající se jaderných převodů), který mohou smluvní strany a členské státy Společenství revidovat a přijímat.

Každá smluvní strana vypracuje seznam zařízení, který se poskytne k dispozici druhé smluvní straně. Pokud o to jedna nebo druhá smluvní strana požádá, drží se seznam v utajení. Jedna nebo druhá smluvní strana může tento seznam změnit poté, co tuto skutečnost písemně oznámí druhé smluvní straně, a poté, co obdrží písemné potvrzení o přijetí tohoto oznámení. Toto potvrzení o přijetí se zasílá nejpozději do 30 dnů po přijetí oznámení a omezuje se pouze na prohlášení, že oznámení bylo přijato.

Pokud existují důvody věřit, že ustanovení tohoto odstavce nejsou plně dodržována, je možno požadovat okamžité konzultace.

Následně po těchto konzultacích každá smluvní strana zajistí, aby byla přijata nezbytná opravná opatření. Tato opatření musí dostatečně zajišťovat obnovení úrovně výše uvedené fyzické ochrany dotyčného zařízení. Pokud se to prokáže jako nemožné, převede se dotyčný jaderný materiál ke skladování do jiného vhodného zařízení, které je zařazeno na výše uvedeném seznamu.

Článek 9

Mezinárodní výměny závazků

Smluvní strany stanoví rychlé postupy, které mají být používány v případě, kdy má být jaderný materiál zahrnut do působnosti této dohody nebo z ní vyňat. Tyto postupy zahrnují ustanovení o mezinárodních výměnách závazků, které budou stanoveny ve správním opatření uvedeném v čl. 16 odst. 1.

Článek 10

Provádění dohody

1. Ustanovení této dohody jsou prováděna v dobré víře a s náležitým ohledem na obchodně-právní zájmy druhé smluvní strany, ať již mezinárodní, nebo domácí.

2. Tuto dohodu je třeba provádět způsobem, který má:

a) zabránit narušování nebo zdržování jaderných činností na území jedné nebo druhé smluvní strany;

b) zabránit zasahování do těchto činností;

c) být slučitelný s obezřetnou řídicí praxí požadovanou pro účely hospodárného a bezpečného provozování těchto činností;

d) náležitě zohledňovat dlouhodobé požadavky programů rozvoje jaderné energie existujících ve Společenství a Spojených státech amerických.

3. Ustanovení této dohody nejsou použitelná pro účely:

a) zajišťování nekalých obchodních nebo průmyslových výhod nebo omezování obchodu znevýhodňováním osob a podniků jedné nebo druhé smluvní strany nebo narušováním jejích obchodních nebo průmyslových zájmů, ať již mezinárodních nebo domácích;

b) zasahování do jaderné politiky nebo programů jedné nebo druhé smluvní strany ani bránění podpoře mírového využívání jaderné energie;

c) bránění volnému pohybu jaderného materiálu, nejaderného materiálu a zařízení v rámci Společenství.

4. Při výkonu práv vyplývajících z ostatních dohod o jaderné spolupráci, které by mohly být uzavřeny se třetími zeměmi, přihlíží každá smluvní strana této dohody náležitě k oprávněným obchodním zájmům druhé smluvní strany; v případě problémů může jedna nebo druhá smluvní strana požádat o konzultace, které se v souladu s ustanoveními článku 12 uskuteční ve lhůtě 40 dnů.

Článek 11

Fyzická ochrana

1. Jaderný materiál převedený v souladu s touto dohodou a zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání nejaderného materiálu, jaderného materiálu nebo zařízení takto převedených podléhají příslušným opatřením fyzické ochrany.

2. Tato opatření fyzické ochrany musí být na úrovních vyhovujících kritériím stanoveným v příloze C dokumentu MAAE INFCIRC 254/REV 1//Part 1 (Obecné zásady týkající se jaderných převodů), jež mohou smluvní strany a členské státy Společenství revidovat a přijímat. Doplňkově k tomuto dokumentu se členské státy Společenství, Komise Evropských společenství (podle okolností) a Spojené státy americké při uplatňování těchto opatření odvolávají na doporučení dokumentu MAAE INFCIRC 225/REV 3 o fyzické ochraně jaderného materiálu, který mohou smluvní strany a členské státy Společenství revidovat a přijímat.

3. Mezinárodní přeprava jaderného materiálu podléhající této dohodě se řídí ustanoveními Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu (INFCIRC 274/REV 1), kterou mohou smluvní strany a členské státy Společenství revidovat a přijímat.

Článek 12

Konzultace a rozhodčí řízení

1. Smluvní strany si na žádost vzájemně poskytují konzultace za účelem podpory spolupráce v rámci této dohody a za účelem zajištění jejího účinného provádění. Za tímto účelem se zřizuje společný výbor. Tento výbor rovněž poskytuje konzultace v jaderných otázkách společného zájmu a ve všech ostatních otázkách týkajících se spolupráce navrhované touto dohodou. Rovněž bude zřízena společná pracovně-technická skupina, která má výboru podávat zprávy a jejímž úkolem je zajišťovat plnění požadavků správního opatření uvedeného v článku 16.

2. Smluvní strany si na žádost jedné nebo druhé vzájemně poskytují konzultace ve všech otázkách, které vyvstanou při výkladu nebo používání této dohody.

3. Jakýkoli spor vzniklý při výkladu nebo používání této dohody se řeší jednáním, zprostředkováním, smírem nebo jiným podobným řízením, nebo pokud obě smluvní strany souhlasí, prostřednictvím jeho předložení rozhodčímu soudu, který je složen ze tří rozhodců jmenovaných v souladu s ustanoveními tohoto odstavce. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce a dva takto určení rozhodci zvolí třetího, který je státním příslušníkem jiné země než Spojených států amerických nebo členského státu Společenství a který se stane předsedou. Jestliže ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti o rozhodčí řízení neurčí smluvní strana svého rozhodce, může druhá smluvní strana požádat o jmenování rozhodce předsedu Mezinárodního soudního dvora. Stejný postup se uplatní, jestliže do 30 dnů od určení nebo jmenování druhého rozhodce nebyl zvolen třetí rozhodce, přičemž třetí takto jmenovaný rozhodce nesmí být státním příslušníkem Spojených států amerických ani členského státu Společenství. Pro všechna rozhodnutí se vyžaduje souhlas dvou rozhodců. Pravidla rozhodčího řízení stanoví rozhodčí soud. Rozhodnutí rozhodčího soudu jsou pro smluvní strany závazná.

Článek 13

Dočasné pozastavení a ukončení platnosti

A. Okolnosti

1. Pokud smluvní strana nebo členský stát Společenství kdykoli po vstupu této dohody v platnost podstatným způsobem:

a) poruší základní ustanovení článků 4, 5, 6, 7, 10 nebo 11 dohody nebo poruší rozhodnutí rozhodčího soudu uvedeného v článku 12 této dohody nebo

b) učiní jakákoli opatření, kterými jsou neúmyslně porušeny závazky vyplývající pro ně z této dohody, včetně bránění jadernému obchodu na základě této dohody,

má druhá smluvní strana právo přerušit další spolupráci v rámci této dohody nebo dočasně pozastavit či ukončit tuto dohodu, a to buď celkově, anebo částečně. Pokud kromě toho smluvní strana dočasně pozastaví i svůj souhlas k činnostem uvedeným v článku 8.2 z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v odstavci 8. A) protokolu, včetně situací, které nepředstavují stejnou nebo větší závažnost, než jaká je uvedena v odst. 8. A) písm. a) a b) protokolu, má stejné právo i druhá smluvní strana.

2. Jestliže kdykoli po vstupu této dohody v platnost jedna smluvní strana nebo členský stát Společenství ukončí nebo zruší dohodu o uplatňování záruk uzavřenou s agenturou a takto ukončenou nebo zrušenou dohodu o uplatňování záruk včas nenahradí odpovídající dohodou, má druhá smluvní strana právo požadovat návrat veškerého nejaderného materiálu nebo jeho části, jaderného materiálu nebo zařízení převedených v souladu s touto dohodou a zvláštního štěpného materiálu produkovaného prostřednictvím využívání těchto položek.

3. Jestliže Společenství nebo členský stát nedisponující jadernými zbraněmi provedou výbuch jaderného výbušného zařízení, má vláda Spojených států amerických právo, které je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

4. Jestliže členský stát Společenství disponující jadernými zbraněmi provede výbuch jaderného výbušného zařízení za použití jakékoli položky podléhající této dohodě, má vláda Spojených států amerických právo, které je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

5. Jestliže Spojené státy americké provedou výbuch jaderného výbušného zařízení za použití jakékoli položky podléhající této dohodě, má Společenství právo, které je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

B. Provádění

6. Než se jedna nebo druhá smluvní strana rozhodne učinit opatření podle výše uvedených odstavců 1 až 5, vedou smluvní strany konzultace, jejichž účelem je přijetí opravných opatření, a obezřetně zvažují následky těchto opatření s přihlédnutím k potřebě přijmout další příslušná ustanovení, která mohou být požadována, a zejména k potřebě zajistit bezpečnost a kontinuitu dodávek a dostatečného času pro nahrazení a rovněž ctít závazky vůči třetím zemím a jejich průmyslovým subjektům.

7. Než smluvní strany učiní opatření podle tohoto článku, zváží, zda nebyly skutečnosti, které jsou podnětem pro tyto kroky, způsobeny záměrně.

8. Opatření podle tohoto článku se přijímají pouze v případě, nepřijme-li druhá smluvní strana opravná opatření v příslušné lhůtě po konzultacích.

9. Jestliže jedna ze smluvních stran uplatňuje v souladu s odstavci 2 až 5 tohoto článku své právo požadovat návrat jakýchkoli položek, musí ještě před tím, než dotyčné položky opustí území druhé smluvní strany nebo než jsou uvolněny od její kontroly, urychleně uhradit této smluvní straně běžnou tržní hodnotu položek a náklady vzniklé v důsledku této skutečnosti. Jestliže návrat jaderných položek musí být vyžádán, určí smluvní strany společně odpovídající množství jaderných položek s přihlédnutím k okolnostem. Smluvní strany se rovněž vzájemně ujistí, zda jsou učiněna veškerá bezpečnostní opatření, opatření radiační a fyzické ochrany v souladu s existujícími povinnostmi týkajícími se návratu položek, zda neexistuje žádné neodůvodněné riziko a uskuteční-li se návrat položek způsobem, který je slučitelný s příslušnými právními a správními předpisy smluvních stran.

Článek 14

Doba trvání dohody a její změny

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vymění diplomatické nóty, kterými se vzájemně informují, že jsou ukončeny jejich vnitřní postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu třiceti let a poté je každých pět let automaticky prodlužována. Smluvní strana může, poté co tuto skutečnost šest měsíců předem písemně oznámila druhé smluvní straně, tuto dohodu ukončit na konci původního třicetiletého období nebo na konci každého následujícího pětiletého období.

3. Bez ohledu na ukončení nebo dočasné pozastavení platnosti této dohody zůstávají práva a povinnosti podle článků 6, 7, čl. 8.1 písm. C) a článku 11 a odstavců 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 12 protokolu i nadále v platnosti.

4. Jestliže jedna smluvní strana zašle druhé smluvní straně písemné oznámení podle odstavce 2 nebo pokud smluvní strana dočasně pozastaví nebo ukončí platnost této dohody podle článku 13.1, konzultují se smluvní strany, co nejdříve to bude možné, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce, aby se společně dohodly, zda kromě práv a povinností uvedených v odstavci 3 tohoto článku zůstávají nadále v platnosti i další práva a povinnosti vyplývající z této dohody, a to zejména práva a povinnosti vyplývající z čl. 8.1 písm. A), čl. 8.1 písm. B), čl. 8.1 písm. D), článků 8.2 a 8.3 a z připojeného protokolu.

5. Jestliže se v souladu s odstavcem 4 smluvní strany nejsou schopny společně dohodnout:

a) Množství jaderného materiálu odpovídající inventuře popsané v článku 20.1 a položkám zařízení popsaným v článku 20.2 i nadále podléhá ustanovením čl. 8.1 písm. A), čl. 8.1 písm. B), čl. 8.1 písm. D), čl. 8.2 a článků 8.3 a 13 protokolu, avšak pouze v rozsahu stanoveném dohodami uvedenými v článku 19.

b) Vyřešení otázky, zda zůstávají v platnosti i jiná práva a povinnosti, než která jsou uvedena v odstavci 3 a v písm. a) tohoto odstavce tohoto článku a jež se týkají jaderného materiálu a zařízení, na které se nevztahuje písmeno a), a veškerého nejaderného materiálu, se předkládá rozhodčímu soudu ve složení podle článku 12.3. Soud rozhoduje na základě použití pravidel a zásad mezinárodních právních předpisů, a zejména na základě Vídeňské úmluvy o smluvním právu.

c) Jestliže rozhodčí soud rozhodne, že jiná práva a povinnosti, než které jsou uvedeny v odstavci 3 tohoto článku, nezůstávají nadále v platnosti pro nejaderný materiál, jaderný materiál a zařízení podléhající rozhodčímu řízení podle písmene b), mají obě smluvní strany právo vyžadovat, s výhradou postupu stanoveného v článku 13.9, návrat takového nejaderného materiálu, jaderného materiálu a zařízení na území druhé smluvní strany ke dni ukončení platnosti této dohody.

d) Dokud se smluvní strany společně nedohodnou nebo dokud rozhodčí soud nevydá své rozhodnutí, zůstává tato dohoda v platnosti i bez ohledu na písemné oznámení podle odstavce 2.

6. Na žádost jedné nebo druhé smluvní strany mohou tyto smluvní strany konzultovat možné změny dohody, zejména s přihlédnutím k mezinárodnímu vývoji v oblasti jaderných záruk. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, může být tato dohoda změněna. Jakákoli změna vstupuje v platnost dnem, kdy si smluvní strany vymění diplomatické nóty, kterými se vzájemně informují o tom, že jejich vnitřní postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost jsou ukončeny.

Článek 15

Společné závazky

1. Smluvní strany vyvinou snahu zabránit jakýmkoli problémům vznikajícím z překrývání závazků týkajících se jaderného materiálu v důsledku použití více dohod týkajících se mezinárodního obchodu.

2. Smluvní strany podporují mnohostranné konzultace za účelem dosažení vzájemně uspokojivého řešení na mezinárodní úrovni.

Článek 16

Správní opatření

1. Příslušné orgány smluvních stran zavedou správní opatření, jehož účelem je zajistit účinné provádění ustanovení této dohody.

2. Na jaderný materiál podléhající této dohodě se vztahují principy nahraditelnosti, rovnosti a poměrnosti, jejichž podrobná ustanovení budou stanovena správními opatřeními.

3. Správní opatření zavedená podle tohoto článku mohou být měněna písemnou dohodou mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 17

Duševní vlastnictví

1. Vůči duševnímu vlastnictví vytvořenému nebo převedenému a technologiím převedeným v souladu s touto dohodou uplatní smluvní strany mezinárodní pravidla, jimiž se řídí nakládání s duševním vlastnictvím a převod technologií, která obě smluvní strany již dříve přijaly.

2. Příloha B se vztahuje na duševní vlastnictví vytvořené nebo převedené a na technologie převedené v souladu s touto dohodou.

3. Smluvní strany zajistí, aby byly jednotlivé dohody, které uzavírají v souladu s přílohou B, sladěny s touto dohodou a s jakýmikoli dodatečnými pravidly týkajícími se zacházení s citlivými nebo důvěrnými informacemi v jaderné oblasti, na kterých se mohou smluvní strany dohodnout.

Článek 18

Status příloh

Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody, a není-li výslovně stanoveno jinak, týká se jakýkoli odkaz na tuto dohodu i rovněž jejích příloh.

Článek 19

Ukončení platnosti existujících dohod

1. Nabytím platnosti této dohody končí platnost dohod mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Spojených států amerických, které vstoupily v platnost dnem 27. srpna 1958. Dodatečná dohoda o spolupráci mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom), která vstoupila v platnost dnem 25. července 1960, ve znění pozdějších změn, končí tak, jak je uvedeno v článku VI výše uvedené dohody, nebo stane-li se tak dříve, skončí její platnost vstupem v této dohody platnost.

2. Platnost dvoustranných dohod o jaderné spolupráci, které Spojené státy americké uzavřely s Rakouskou republikou dne 11. července 1969, se Španělským královstvím dne 20. března 1974, s Portugalskou republikou dne 16. května 1974, Švédským královstvím dne 19. prosince 1983 a Finskou republikou dne 2. května 1985 končí dnem vstupu této dohody v platnost. Práva a povinnosti týkající se jaderných dodávek vyplývající z těchto dohod se nahrazují právy a povinnostmi vyplývajícími z této dohody.

3. Práva a povinnosti týkající se jaderných dodávek, které vyplývají z dohody o jaderné spolupráci mezi Spojenými státy americkými a kterýmkoli třetím státem, jenž přistoupí ke Společenství poté, co tato dohoda vstoupí v platnost, se po přistoupení tohoto státu ke Společenství nahrazují právy a povinnostmi vyplývajícími z této dohody. Práva a povinnosti týkající se ostatních oblastí jaderné spolupráce jsou předmětem jednání mezi Společenstvím, Spojenými státy americkými a dotyčným třetím státem v souladu s článkem 106 Smlouvy o Euratomu.

Článek 20

Původní inventury

1. Ustanovení této dohody se na inventuru jaderného materiálu, která původně podléhala dohodám uvedeným v článku 19, vztahují ode dne, kdy byla platnost těchto dohod ukončena.

2. Ustanovení této dohody se vztahuje na zařízení a nejaderný materiál převedený v souladu s dohodami uvedenými v článku 19 pouze v rozsahu stanoveném těmito dohodami.

3. Inventury jaderného materiálu, zařízení a nejaderného materiálu podléhající dohodám uvedeným v článku 19 schvalují příslušné orgány smluvních stran.

Článek 21

Vymezení pojmů

Pro účely této dohody se rozumí:

1. "smluvními stranami" vláda Spojených států amerických a Evropské společenství pro atomovou energii;

2. a) "Společenstvím":

i) jak právnická osoba vytvořená Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), smluvní strana této dohody,

ii) tak území, na která se vztahuje Smlouva o Euratomu;

b) výrazem "v rámci Společenství" na územích, na která se vztahuje Smlouva o Euratomu;

c) výraz "mimo Společenství" má odpovídající význam;

3. "příslušným orgánem" v případě Spojených států amerických ministerstvo zahraničních věcí; v případě Společenství Evropská komise nebo jakýkoli jiný orgán, který dotyčná smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně;

4. "zařízením" jakýkoli jiný reaktor tvořící kompletní jednotku než reaktor speciálně konstruovaný nebo upravený pro výrobu plutonia nebo uranu 233 nebo jakékoli jiné položky, které příslušné orgány smluvních stran takto společně určí;

5. "nejaderným materiálem" těžká voda nebo jakýkoli jiný materiál vhodný pro použití v reaktoru ke snížení vysokorychlostních neutronů a ke zvýšení pravděpodobnosti dalšího štěpení, které příslušné orgány smluvních stran takto společně určí;

6. "jaderným materiálem" 1) výchozí materiál a 2) zvláštní štěpný materiál. "Výchozím materiálem" uran zahrnující směs izotopů vyskytujících se v přírodě; uran ochuzený o izotop 235; thorium; veškeré výše uvedené materiály ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu; veškerý jiný materiál obsahující jednu nebo více výše uvedených látek v koncentraci, kterou určí Rada guvernérů MAAE; a veškeré jiné materiály, které může Rada guvernérů MAAE určit nebo na kterých se mohou dohodnout příslušné orgány obou smluvních stran. "Zvláštním štěpným materiálem" plutonium; uran 233; uran obohacený uranem 233 nebo 235; veškeré látky obsahující jeden nebo více výše uvedených materiálů a veškeré ostatní látky, které může určit Rada guvernérů MAAE nebo na kterých se mohou dohodnout příslušné orgány obou smluvních stran; označení "zvláštní štěpný materiál" se však nevztahuje na "výchozí materiál". Jakékoli rozhodnutí, které přijala Rada guvernérů agentury podle článku XX stanov uvedené agentury, kterým se mění seznam materiálu považovaného za "výchozí materiál" nebo za "zvláštní štěpný materiál", nebo které přijala jiným způsobem, nabývá na základě této dohody účinku pouze v případě, že se obě smluvní strany této dohody vzájemně písemně informovaly, že s touto změnou souhlasí;

7. "vysoce obohaceným uranem" uran obohacený do 20 % izotopem uranu 235 (a/nebo izotopem uranu 233); "nízko obohaceným uranem" uran obohacený do 20 % izotopem uranu 235 (a/nebo izotopem uranu 233);

8. následující definice se týkají článku 17 přílohy B:

- "činností provozovanou v rámci spolupráce" společná činnost uskutečňovaná společně v rámci této dohody a zahrnující společný výzkum,

- "informacemi" vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo výzkumné a vývojové metody vzniklé ze společného výzkumu a jakékoli další informace, jejichž poskytování nebo výměna jsou v rámci této dohody nebo výzkumu uskutečňovaného v souladu s touto dohodou považovány za nezbytné,

- "společným výzkumem" výzkum, který vedou smluvní strany společně přímo nebo který vedou jménem osoby, právního subjektu, výzkumného ústavu nebo jiné organizace určené smluvní stranou, nebo výzkum, který společně provádějí účastníci,

- "účastníkem" osoba, právní subjekt, výzkumný ústav nebo jiný orgán, který se podílí na společném výzkumu, avšak nikoli jménem jedné ze smluvních stran;

9. "osobami nebo podniky" jakákoli fyzická osoba a jakýkoli podnik nebo instituce, ať již státní nebo soukromá, která se věnuje všem svým činnostem nebo jakékoli své činnosti v rámci Společenství nebo na území Spojených států amerických v oblasti, která spadá do oblasti působnosti této dohody;

10. "změnou formy nebo obsahu" konverze plutonia, vysoce obohaceného uranu 233 nebo výroba paliva obsahujícího plutonium, vysoce obohacený uran nebo uran 233; nezahrnuje zkoušky po ozáření zahrnující chemické rozpouštění nebo separaci, demontáž a zpětnou montáž palivových souborů, ozáření, přepracování nebo obohacování;

11. "skladovacím zařízením" jakékoli zařízení (nebo jakákoli část zařízení takto označeného z důvodů jeho začlenění do jednoho ze seznamů uvedených v článku 8.3), jehož prvotním určením a funkcí je oddělené skladování citlivého jaderného materiálu popsaného v čl. 8.3 bodech i), ii) a iii) za odpovídajících kontrolních, bezpečnostních a záručních podmínek, jakož i fyzické ochrany v souladu s článkem 11.2.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zástupci, řádně k tomu zmocnění Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Spojených států amerických, k této dohodě své podpisy.

PROTOKOL

Během sjednávání dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Společenstvím, dnes podepsané, byla dohodnuta následující ujednání, která jsou nedílnou součástí uvedené dohody.

A. Mírové účely

1. Smluvní strany souhlasí, že výraz "mírové účely" zahrnuje pro účely článku 7 dodávky elektřiny pro vojenskou základnu odebírané z jakékoli elektrické distribuční sítě nebo výrobu radioizotopů, které mají být využívány k lékařským účelům ve vojenské nemocnici.

B. Činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem

2. Při vstupu této dohody v platnost si smluvní strany vymění seznamy třetích zemí, do kterých může druhá smluvní strana uskutečňovat zpětné převody podle čl. 8.1 písm. C) bodu i). Možnost dalšího zapsání zemí do tohoto seznamu je podmíněna minimálně splněním následujících kritérií:

- třetí země musí být podrobeny platným závazkům nešíření, být řádným členem nebo respektovat závazky smlouvy o nešíření nebo smlouvy Tlatelolco a dodržovat podmínky INFCIRC C 254/REV 1/Part 1,

- v případě zpětného převodu položek, které jsou předmětem závazků Spojených států, z území členských států Společenství, musí být třetí země smluvní stranou dohody o jaderné spolupráci uzavřené se Spojenými státy.

3. Pokud by v budoucnosti jedna smluvní strana požadovala zpětný převod podle čl. 8.1 písm. C) bodu ii) a iii), poskytne se druhé smluvní straně seznam třetích zemí, do kterých má být zpětný převod uskutečněn. V této souvislosti přihlédnou smluvní strany k následujícím dodatečným kritériím:

- sladěnost navrhovaných opatření s obecnými zásadami obsaženými v dokumentu MAAE INFCIRC 225/REV 3 a s ustanoveními dokumentu MAAE INFCIRC 274/REV 1, který mohou smluvní strany a členské státy revidovat nebo přijímat,

- povaha a obsah jaderných mírových programů dotyčné třetí země,

- možný dopad převodu na šíření a bezpečnost jedné nebo druhé smluvní strany nebo členského státu Společenství.

4. Jedna nebo druhá smluvní strana může kdykoli k seznamům připojit vhodné třetí země, které pro to přicházejí v úvahu. Jedna smluvní strana může po konzultaci s druhou smluvní stranou vyškrtnout třetí země ze svých seznamů. Žádná smluvní strana nesmí vyškrtnout třetí země ze svých seznamů za účelem získání obchodní výhody nebo za účelem zdržení, narušování nebo bránění jaderným mírovým programům druhé smluvní strany nebo jaderné mírové spolupráce s třetími zeměmi. Smluvní strany se společně pokusí získat, co nejdříve to bude možné, od třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamech, obecně použitelné potvrzení, že jakékoli zpětně převedené položky budou podléhat platné dohodě o spolupráci uzavřené mezi přijímající zemí a smluvní stranou, která zpětný převod neuskutečňuje. Přijetí tohoto potvrzení není předpokladem pro připojení třetí země k seznamům.

Zpětné převody do třetích zemí, které nejsou zahrnuty do seznamů, jsou zvažovány případ po případu.

5. Smluvní strany souhlasí, že bez ohledu na odstavce 2, 3 a 4 zůstanou v platnosti ustanovení obsažená ve výměně dopisů ze dne 18. července 1988 mezi Komisí Evropských společenství a delegací Spojených států amerických u Evropských společenství, která se týkají dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Japonskem, a to po dobu platnosti této dohody. Smluvní strany potvrzují, že výše uvedená ustanovení jsou mimo jiné použitelná i pro plutonium obsažené ve směsném oxidovém palivu. Souhlasy udělené těmito ustanoveními mohou být dočasně pozastaveny pouze v případě stejného nebo vyššího stupně závažnosti, než který je uveden v odstavci 8, který buď ohrožuje zpětný převod, anebo činnosti zahrnující zpětný převod plutonia do Japonska.

6. Pokud jde o čl. 8 odst. 2 dohody a bez ohledu na čl. 14 odst. 6, mohou smluvní strany zastoupené příslušnými orgány měnit jaderné mírové programy, které navrhly, prostřednictvím písemného oznámení druhé smluvní straně, které je v souladu s níže uvedenými postupy, a po přijetí jeho písemného potvrzení.

7. Toto potvrzení se vydává nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení a omezuje se pouze na prohlášení o přijetí oznámení. Zamýšlené změny navržených programů se co nejrychleji zváží během konzultací vedených souladu s touto dohodou, které mohou zahrnovat výměnu informací a názorů v otázkách záruk společného zájmu.

A) Pokud má být k mírovému programu navrženému Společenstvím připojeno zařízení umístěné na území, které spadá do jeho územní působnosti, musí oznámení obsahovat:

i) název, typ a umístění zařízení a jeho stávající nebo plánovanou kapacitu;

ii) potvrzení, že bylo plně použito nařízení 3227/76 o dozoru nad bezpečností Euratomu ve znění pozdějších předpisů;

iii) v případě zařízení, které podléhá kontrolám záruk MAAE podle dohody o zárukách, uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c), potvrzení, že příslušné dohody o zárukách byly s MAAE sjednány a že tato ujednání umožní MAAE plně vykonávat práva podle výše uvedených dohod o zárukách, z jejichž hlediska jsou tato ujednání prováděna po dobu platnosti této dohody, a rovněž umožní MAAE splnit cíle a úkoly týkající se kontroly;

iv) takové informace nedůvěrného charakteru, se kterými může Společenství disponovat způsobem, jakým MAAE přistupuje k zárukám, a informace nedůvěrného charakteru o systému dozoru nad bezpečností Euratomu, které se týkají zařízení;

v) potvrzení, že budou uplatněna opatření fyzické ochrany uvedená v článku 11 této dohody.

B) Pokud má být k mírovému programu navrženému Spojenými státy připojeno zařízení umístěné na území, které spadá do jejich územní působnosti, musí oznámení obsahovat:

i) název, typ a umístění zařízení a jeho stávající nebo plánovanou kapacitu;

ii) u zařízení licencovaných nebo ověřených Komisí Spojených států pro jaderný dozor potvrzení, že pro dotyčné zařízení byl schválen základní plán kontroly jaderného materiálu, který popisuje, jak mají být splněny požadavky Sbírky federálních nařízení USA, hlavy 10, části 74, ve znění pozdějších předpisů; u civilních zařízení United States Department of Energy potvrzení o tom, že tato zařízení splňují požadavky nařízení (Order) 5633.3B "Control and Accountability of Nuclear Materials" tohoto úřadu a příslušných prováděcích směrnic v platném znění;

iii) v případě zařízení, které podléhá kontrolám záruk MAAE podle dohody o zárukách uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. d), potvrzení, že příslušné dohody o zárukách s MAAE byly sjednány a že tato ujednání umožňují MAAE plně vykonávat její práva podle výše uvedených dohod o zárukách, z jejichž hlediska jsou tato ujednání prováděna po dobu platnosti této dohody a rovněž umožní MAAE splnit cíle a úkoly týkající se kontroly;

iv) informace o základních charakteristikách obsažených v základním plánu kontroly jaderného materiálu nebo o souladu s výše uvedeným nařízením ministerstva energetiky a takové informace nedůvěrného charakteru, se kterými může Společenství disponovat způsobem, jakým MAAE přistupuje k zárukám, a informace nedůvěrného charakteru o zárukách Euratomu, které se týkají zařízení;

v) potvrzení, že jsou uplatněna opatření fyzické ochrany uvedená v článku 11 této dohody.

C) Každá ze smluvních stran může zařízení z mírového jaderného programu, který navrhla, vyloučit oznámením druhé smluvní straně, obsahujícím název zařízení a ostatní příslušné dostupné informace.

8. A. Činnosti uvedené v čl. 8 odst. 2 této dohody mohou být uskutečňovány po stejnou dobu, po jakou zůstávají v platnosti ustanovení týkající mírového jaderného programu navrženého smluvní stranou, pokud smluvní strana nemá v souladu s níže stanovenými postupy za to, že jejich provádění by mohlo vést k závažnému narušení bezpečnosti jedné ze smluvních stran nebo členského státu Společenství či ke značnému nárůstu rizika jaderného šíření z důvodu situace, jejíž stupeň závažnosti je stejný nebo vyšší než následující skutečnosti:

a) pokud jde o Společenství,

i) členský stát Společenství nedisponující jadernými zbraněmi provede výbuch jaderné zbraně nebo jakéhokoli jiného jaderného výbušného zařízení;

ii) členský stát Společenství disponující jadernými zbraněmi provede výbuch jaderné zbraně nebo jakéhokoli jiného jaderného výbušného zařízení za použití jakékoli položky, která podléhá této dohodě;

iii) členský stát Společenství nebo podle okolností Společenství závažným způsobem poruší, ukončí nebo vypoví smlouvu o nešíření nebo příslušné dohody o zárukách uvedené v článku 6.1 nebo v obecných zásadách uplatňovaných vůči převodům jaderných položek uvedených v dokumentu INFCIRC 254/REV 1/Part 1, který mohou smluvní strany revidovat nebo přijímat;

iv) členský stát Společenství převede zpět položku podléhající této dohodě na stát nedisponující jadernými zbraněmi, který neuzavřel s MAAE obecně rozšířenou dohodu o zárukách;

v) členský stát Společenství podléhá opatřením, která přijala Rada guvernérů MAAE podle článku 19 příslušné dohody o zárukách uvedené v čl. 6.1 písm. a), b) nebo c);

vi) válečný stav nebo závažné mezinárodní nepokoje zabraňující dodržování práv a pořádku nebo závažné mezinárodní napětí, které hrozí válkou a které vážně a přímo ohrožuje dozor nad bezpečností nebo fyzickou ochranu těchto činností.

b) Pokud jde o Spojené státy:

i) Spojené státy provedou výbuch jaderné zbraně nebo jakéhokoli jiného jaderného výbušného zařízení za použití jakékoli položky, která podléhá této dohodě;

ii) Spojené státy závažným způsobem poruší, ukončí nebo vypoví smlouvu o nešíření nebo příslušné dohody o zárukách uvedené v čl. 6.1 písm. d) nebo v obecných zásadách uplatňovaných vůči převodům jaderných položek uvedených v dokumentu INFCIRC 254/REV 1/Part 1, který mohou smluvní strany revidovat nebo přijímat;

iii) Spojené státy převedou zpět položku podléhající této dohodě na stát nedisponující jadernými zbraněmi, který neuzavřel s MAAE obecně rozšířenou dohodu o zárukách;

iv) Spojené státy podléhají opatřením, která přijala Rada guvernérů MAAE podle článku 18 příslušné dohody o zárukách uvedené v čl. 6.1 písm. d);

v) válečný stav nebo závažné mezinárodní nepokoje zabraňující dodržování práva a pořádku nebo závažné mezinárodní napětí, které hrozí válkou a které vážně a přímo ohrožuje dozor nad bezpečností nebo fyzickou ochranu těchto činností.

B. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí konzultuje smluvní strana, která má za to, že existuje takový objektivní důkaz, druhou smluvní stranu na úrovni vlády v případě Spojených států nebo na úrovni Komise Evropských společenství v případě Společenství.

C. O tom, zda takový objektivní důkaz existuje a zda by tedy měly být pozastaveny činnosti uvedené v čl. 8 odst. 2, může rozhodnout podle okolností pouze prezident Spojených států nebo Rada Evropské unie. Toto rozhodnutí je nutno druhé smluvní straně oznámit písemně.

D. Jakékoli rozhodnutí, které smluvní strana přijme podle tohoto odstavce, se vztahuje na souhrn činností druhé smluvní strany, uvedených v čl. 8 odst. 2 této dohody.

E. Smluvní strany potvrdí, že v okamžiku, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, neexistuje žádný objektivní důkaz jakékoli výše uvedené hrozby a že nepředpokládají, že by taková hrozba mohla nastat v budoucnosti.

9. Opatření přijatá vládami třetích zemí nebo skutečnosti jdoucí nad rámec územní působnosti jedné ze smluvních stran nemohou být důvodem pro dovolávání se použití ustanovení odstavce 8 v případě činností nebo provozu zařízení na území, které spadá do územní působnosti této smluvní strany, pokud by tato opatření nebo skutečnosti, tyto činnosti či provoz těchto zařízení mohly nepochybně vyústit v závažné zvýšení rizika jaderného šíření nebo závažného ohrožení bezpečnosti smluvní strany používající ustanovení odstavce 8.

10. Smluvní strana dovolávající se ustanovení odstavce 8 neustále sleduje vývoj situace, která podnítila rozhodnutí, a jakmile k tomu situace opravňuje, toto dovolávání se zastaví.

11. Použití ustanovení odstavce 8 nebude požadováno z důvodů rozdílů týkajících se povahy mírových jaderných programů smluvních stran nebo volby jaderného palivového cyklu, ani za účelem získání obchodní výhody nebo zdržení, narušování nebo bránění mírovým jaderným programům nebo činnostem druhé smluvní strany či mírové jaderné spolupráci se třetími zeměmi.

12. Jakékoli rozhodnutí dovolávat se ustanovení odstavce 8 může být přijato pouze ve velmi závažné situaci z pohledu nešíření nebo bezpečnosti a musí být použito po dobu nezbytně nutnou pro její vyřešení způsobem, který je pro smluvní strany přijatelný.

13. Pokud by činnosti uvedené v čl. 8 odst. 2 dohody byly v souladu s odstavcem 8 dočasně pozastaveny, může být množství jaderného materiálu odpovídající inventuře popsané v článku 20.1 na žádost smluvní strany, vůči které se dočasné pozastavení uplatňuje, považováno během tohoto dočasného pozastavení za podléhající dohodě, avšak pouze v rozsahu stanoveném dohodami uvedenými v článku 19.

C. Proporcionalita

14. Pro účely provádění ustanovení článku 8 a čl. 13 odst. 2 až 5, pokud jde o zvláštní štěpný materiál produkovaný prostřednictvím využívání jaderného materiálu a/nebo nejaderného materiálu převedeného v souladu s touto dohodou a je-li tento materiál a/nebo nejaderný materiál využíván v zařízení takto nepřevedeném, se tato ustanovení vztahují na poměrnou část produkovaného zvláštního štěpného materiálu odpovídající míře převedeného jaderného materiálu a/nebo nejaderného materiálu využívaného při výrobě zvláštního štěpného materiálu ve srovnání s celkovým množstvím takto využívaného jaderného a/nebo nejaderného materiálu.

D. Vyplývající závazky

15. Závazky plynoucí z ustanovení článků 6, 7 a 11 pro zvláštní štěpný materiál produkovaný prostřednictvím využívání jaderného materiálu podléhajícího dohodě v zařízení, které nebylo převedeno v souladu s touto dohodou, nevyžadují zvláštní sledování tohoto zvláštního štěpného materiálu. Pokud je takový zvláštní štěpný materiál následně využíván v zařízení takto nepřevedeném, slouží tato zařízení po dobu takového využívání pouze k mírovému použití.

E. Dočasné pozastavení a ukončení platnosti

16. Obě smluvní strany mají za to, že je značně nepravděpodobné, aby Společenství, jeho členské státy nebo Spojené státy americké přijaly opatření, která by mohla druhou smluvní stranu donutit k uplatnění práv uvedených v článku 13. Tento článek je nicméně vyjádřením pevného přesvědčení obou smluvních stran, že opatření vytvářející závažný přestupek nebo porušení závazků nešíření ze strany jakékoli země by vzbuzovaly jejich nejkrajnější obavy a že v odpověď na tento závažný přestupek závazků nešíření by Společenství, jeho členské státy a Spojené státy americké učinily příslušná opatření uvedená v článku 13.

17. Žádný přestupek nemůže být považován za závažný, pokud neodpovídá definici závažného přestupku nebo porušení uvedených ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu.

18. Ostatně, zda se jedná o závažné porušení základních závazků týkajících se záruk a obsažených v dohodách o zárukách uvedených v článku 6.1 nebo v jiné takové dohodě, která ji může měnit nebo nahrazovat, může určit podle okolností pouze prezident Spojených států amerických nebo Rada Evropské unie. Při takovém určení bude rozhodným faktorem, zda Rada guvernérů agentury shledala, že závazky nebyly dodrženy.

 

Done at Brussels this seventh day of November 1995, in duplicate, in the English language,Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1995, i to eksemplarer på engelsk,Gedaan te Brussel op 7 november 1995, in tweevoud, in de Engelse taal,Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 1995 kahtena samanlaisena kappaleena englannin kielellä,Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1995, en deux exemplaires, en langue anglaise,Geschehen zu Brüssel am 7. November 1995 in zwei Urschriften in englischer Sprache,Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 Νοεμβρίου 1995, εις διπλούν, στα αγγλικά,Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1995, in duplice copia, in lingua inglese,Feito em Bruxelas em sete de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco, em duplo exemplar, em língua inglesa,Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 1995, en doble ejemplar en lengua inglesa,Utfärdat i Bryssel den 7 november 1995 på engelska i två likalydande exemplar,

For the European Atomic Energy CommunityFor det Europæiske AtomenergifællesskabVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergieEuroopan atomienergiayhteisön puolestaPour la Communauté européenne de l'énergie atomiqueFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςPer la Comunità europea dell'energia atomicaPela Comunidade Europeia da Energia AtómicaPor la Comunidad Europea de la Energía AtómicaPå Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Sir Leon Brittan

Vice-President of the Commission of the European Communities

+++++ TIFF +++++

Christos Papoutsis

Member of the Commission of the European Communities

For the United States of AmericaFor Amerikas Forenede StaterVoor de Verenigde Staten van AmerikaAmerikan yhdysvaltojen puolestaPour les Étas-Unis d'AmériqueFür die Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςPer gli Stati Uniti d'AmericaPelos Estados Unidos da AméricaPor los Estados Unidos de AméricaPå Förenta staternas vägnar

+++++ TIFF +++++

Ambassador Stuart E. Eizenstat

and at Brussels this … day of … 1995 [1], in duplicate, in the Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all eleven languages being equally authentic.

og i Bruxelles, den … 1995 [2], i to eksemplarer, på dansk, tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, svensk og finsk idet alle elleve sprog er lige autentiske.

en te Brussel op … 1995 [3], in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle elf teksten gelijkelijk authentiek.

ja Brysselissä … päivänä …kuuta 1995 [4], kahtena samanlaisena kappaleena tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä kaikkien yhdentoista kielen ollessa todistusvoimaisia.

et à Bruxelles, le … 1995 [5], en deux exemplaires, en langues allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, ces onze langues faisant toutes également foi.

und zu Brüssel am … 1995 [6] in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

και στις Βρυξέλλες, στις … 1995 [7], εις διπλούν, στα δανικά, ολλανδικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και σουηδικά, και οι ένδεκα γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικές.

e a Bruxelles, addì … 1995 [8], in duplice copia, nelle lingue danese, olandese, finnico, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese, gli undici testi facenti ugualmente fede.

e em Bruxelas, em … de … de 1995 [9], em duplo exemplar, em línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé todas as onze versões linguísticas.

y en Bruselas, el … de … de 1995 [10], en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo los once textos igualmente auténticos.

och i Bryssel den … 1995 [11] i två likalydande exemplar på danska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken vilka alla är lika giltiga.

For the European Atomic Energy CommunityFor det Europæiske AtomenergifællesskabVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergieEuroopan atomienergiayhteisön puolestaPour la Communauté européenne de l'énergie atomiqueFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςPer la Comunità europea dell'energia atomicaPela Comunidade Europeia da Energia AtómicaPor la Comunidad Europea de la Energía AtómicaPå Europeiska Atomenergiegemenskapens vägnar

Sir Leon Brittan

Vice-President of the Commission of the European Communities

Christos Papoutsis

Member of the Commission of the European Communities

For the United States of AmericaFor Amerikas Forenede StaterVoor de Verenigde Staten van AmerikaAmerikan yhdysvaltojen puolestaPour les États-Unis d'AmériqueFür die Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςPer gli Stati Uniti d'AmericaPelos Estados Unidos da AméricaPor los Estados Unidos de AméricaPå Förenta staternas vägnar

Ambassador Stuart E. Eizenstat

Head of the Mission of the United States of America to the European Communities

PŘÍLOHA A

(Článek 8)

MÍROVÝ JADERNÝ PROGRAM NAVRŽENÝ EURATOMEM

Přepracovatelská zařízení

Kapacita [1] |

Cogema – Établissment de La Hague | La Hague | Francie | 1600 |

Cogema – Usine P-1 a CEA service de l'atelier pilote | Marcoule | Francie | 400 |

British Nuclear Fuels plc | Sellafield | Spojené král. | 2700 |

UKAEA Government Division | Dounreay | Spojené král. | přib. 5 [2]přib. 0,2 [3] |

Zařízení na změnu formy a obsahu

Kapacita [4] |

Belgonucleaire – Usine de fabrication d'élements Pu | Dessel | Belgie | 35 |

FBFC International – Assemblage des combustibles MOX | Dessel | Begie | 35 |

Siemens Brennelemenetewerk – Betriebsteil MOX-Verarbeitung | Hanau | Německo | 160 |

CERCA/Établissment de Romans | Romans-sur-Isère | Francie | 0,2 |

Société industrielle de combustible nucléaire | Veurey | Francie | 0,05 |

Cogema – Complexe de fabrication des combustibles | Cadarache | Francie | 30 |

Établissement MELOX | Marcoule | Francie | 115 |

British Nuclear Fuels plc | Sellafield | Spojené král. | 128 |

UKAEA Government Division | Dounreay | Spojené král. | přib. 1 (HEU)přib. 1 [5] |

MÍROVÝ JADERNÝ PROGRAM NAVRŽENÝ SPOJENÝMI STÁTY

I. Přepracovatelská zařízení nebo zařízení na změnu formy nebo obsahu plutonia, uranu 233 a vysoce obohaceného uranu v celkovém množství převyšujícím jeden (1) efektivní kilogram.

A. PŘEPRACOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ

Žádná

B. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚNU FORMY A OBSAHU

1. Závody na konverzi

Název a adresa | Typ | Povolená kapacita |

Nuclear Fuel Services PO BOX 337, MS 123 Erwin, TN 37650 | Snižování obohacení uranu jeho mísením | 7000 kg uranu 235 |

Radiochemistry Processing Pilot Plant Oak Ridge National Lab PO Box X, Oak Ridge, TN 37830 | Konverze | Méně než 1000 kg HEU a více než 100 kg U-233 |

2. Závody na výrobu a zpracování paliva

Název a adresa | Typ | Povolená kapacita |

General Atomics PO BOX 81608 San Diego, CA 92138 | Výroba paliva pro výzkumné reaktory TRIGA | > 20 % obohaceného U, 100 kg uranu 235 |

II. Přepracovatelská zařízení nebo zařízení na změnu formy nebo obsahu plutonia, uranu 233 a vysoce obohaceného uranu v celkovém množství nepřevyšujícím jeden (1) efektivní kilogram nemusí být upřesněny.

PŘÍLOHA B

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Podle článku 17 této dohody se práva k duševnímu vlastnictví vytvořená nebo poskytnutá na základě této dohody rozdělují v souladu s ustanoveními této přílohy.

I. Použití

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti provozované v rámci spolupráce v souladu s touto dohodou, pokud není dohodnuto jinak.

II. Vlastnictví, rozdělení a výkon práv

1. Pro účely této dohody je "duševní vlastnictví" chápáno ve smyslu definice obsažené v článku 2 Úmluvy o založení světové organizace na ochranu duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

2. Tato příloha se týká rozdělení práv, nároků a licenčních poplatků mezi smluvní strany a jejich účastníky. Každá smluvní strana zajistí, aby druhá smluvní strana mohla získat práva k duševnímu vlastnictví nabytá v souladu s touto přílohou. Tato příloha jinak nemění ani jí jinak není dotčeno rozdělení práv mezi smluvní stranu a její státní příslušníky, které se řídí právními předpisy nebo praxí dotyčné smluvní strany.

3. Ukončením nebo uplynutím této dohody nejsou dotčena práva nebo povinnosti vzniklé na základě této přílohy.

4. a) V případě činností prováděných v rámci spolupráce mezi smluvními stranami se duševní vlastnictví vzniklé ze společného výzkumu, např. výzkumu prováděného v rámci spolupráce podporované oběma smluvními stranami, dojednává v technicko-organizačním plánu podle následujících principů:

i) Smluvní strany si vzájemně oznamují v rozumné době všechna práva k duševnímu vlastnictví vzniklá v souladu s touto dohodou (nebo příslušných prováděcích právních úprav).

ii) Pokud není dohodnuto jinak, požívá práv a nároků na duševní vlastnictví vytvořené během společného výzkumu druhá smluvní strana bez územního omezení.

iii) Každá smluvní strana zajistí v náležité době ochranu duševního vlastnictví, na které získala práva a nároky podle řídícího technologického plánu.

iv) Každá smluvní strana má nárok na nevýlučnou, neodvolatelnou a nezpoplatněnou licenci na využívání duševního vlastnictví vzniklého na základě této dohody pouze pro účely výzkumu a vývoje.

v) Hostující vědečtí pracovníci obdrží práva na duševní vlastnictví a podíl na licenčních výnosech, které získala hostitelská instituce z poskytnutí licencí k těmto právům k duševnímu vlastnictví, v souladu s vlastní licenční politikou.

b) Ve všech ostatních případech, v rozsahu požadovaném právními a správními předpisy, požaduje každá smluvní strana na všech svých účastnících, aby se připojili ke zvláštním dohodám týkajícím se provádění společného výzkumu a příslušných práv a povinností jednotlivých účastníků. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví, týkají se dohody mimo jiné obvykle vlastnictví, ochrany, uživatelských práv pro účely výzkumu a vývoje, využívání a šíření, včetně ujednání o společném publikování, práv a povinností hostujících vědeckých pracovníků a řešení sporů. Dohoda se rovněž může týkat základních a specifických znalostí, poskytování licencí a elementů, které mají být poskytovány.

5. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech, kterých se tato dohoda dotýká, se každá smluvní strana snaží zajistit, aby práva nabytá v souladu s touto dohodou a ujednání podle ní uskutečněná byla vykonávána způsobem, který podporuje zejména: i) využívání informací, které byly vytvořeny nebo jinak zpřístupněny v souladu s touto dohodou a jejich šíření, pokud je v souladu jak s podmínkami stanovenými touto dohodou, tak s ustanoveními oddílu IV této dohody a jakýmikoli pravidly, která mohou platit podle vnitrostátních právních předpisů smluvní strany, kterými se řídí zacházení s citlivými nebo důvěrnými informacemi v jaderné oblasti, a ii) přijetí a provádění mezinárodních technických norem.

III. Díla chráněná autorskými právy

V souladu s podmínkami této dohody se autorská práva náležející smluvním stranám nebo jejich účastníkům udělují v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, jejíž správu zajišťuje Světová obchodní organizace.

IV. Vědecká literární díla

S výhradou zacházení, které je stanoveno pro utajované skutečnosti v oddílu V, se uplatňují následující principy:

1. Každá smluvní strana má nárok na nevýlučnou, neodvolatelnou a nezpoplatněnou licenci pro všechny země na překládání, reprodukci a veřejnou distribuci informací obsažených ve vědeckých a technických časopisech, článcích, zprávách, knihách nebo ostatních médiích přímo vzniklých ze společného výzkumu v souladu s touto dohodou nebo jménem smluvních stran.

2. Veškeré veřejně distribuované kopie děl chráněných autorskými právy vzniklé podle tohoto ustanovení musí obsahovat jména autorů děl, pokud některý z autorů uvedení svého jména výslovně neodmítne. Kopie musí být rovněž opatřeny jasně zřetelným poděkováním oběma smluvním stranám za podporu spolupráce.

V. Utajované skutečnosti

A. Utajované skutečnosti písemného charakteru

1. Každá smluvní strana a účastníci určí, pokud možno co nejdříve, informace, které si v souvislosti s touto dohodou nepřejí zveřejnit, mimo jiné s přihlédnutím k následujícím kritériím:

- informace jsou důvěrné v tom smyslu, že nejsou jako takové nebo v přesně daném nebo zvláštním uspořádání obecně známy nebo nejsou snadno dostupné zákonnými prostředky,

- informace mají z důvodů svého důvěrného charakteru skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu,

- osoba, která je k tomu ze zákona příslušná, učinila na základě vzniklých skutečností rozumná opatření za účelem zachování důvěrného charakteru těchto skutečností.

Smluvní strany nebo účastníci se mohou v některých případech dohodnout, pokud není stanoveno jinak, že veškeré informace nebo jejich část, poskytnuté, vyměněné nebo vytvořené během společného výzkumu v souladu s touto dohodou, nesmí být odtajněny.

2. Každá smluvní strana nebo účastník zajistí, aby utajované skutečnosti, které si mezi sebou sdělují na základě této dohody, byly okamžitě rozpoznatelné pro druhou smluvní stranu nebo účastníka, např. prostřednictvím vhodného označení nebo zmínkou o omezení. Totéž se vztahuje na jakoukoli reprodukci, ať již celkovou nebo částečnou, uvedených skutečností.

Smluvní strana nebo účastník přijímající utajovanou skutečnost v souladu s touto dohodou musí respektovat její důvěrný charakter. Tato omezení končí automaticky, jakmile vlastník tuto skutečnost bez omezení odtajní.

3. Utajované skutečnosti sdělované v souladu s touto dohodou mohou být šířeny přijímající smluvní stranou nebo účastníkem pro osoby v rámci této smluvní strany nebo účastníka, včetně jeho dalších smluvních stran a ostatní dotyčná oddělení nebo agentury smluvní strany nebo účastníka, které jsou k tomu oprávněny pro zvláštní účely probíhajícího společného výzkumu pod podmínkou, že utajované skutečnosti takto šířené jsou chráněny v rozsahu stanoveném právními a správními předpisy jednotlivých smluvních stran a že jsou jako takové okamžitě rozpoznatelné.

B. Utajované skutečnosti nepísemného charakteru

S utajovanými skutečnostmi nepísemného charakteru nebo s ostatními důvěrnými nebo vyhrazenými informacemi poskytovanými během seminářů nebo ostatních zasedání organizovaných na základě této dohody nebo se skutečnostmi, které jsou výsledkem zaměstnání personálu, využívání zařízení nebo výsledkem společných projektů, jednají smluvní strany nebo jejich účastnící podle principů stanovených pro utajované skutečnosti písemného charakteru v dohodě, avšak pod podmínkou, že příjemci utajovaných skutečností nebo ostatních důvěrných informací nebo informací požívajících zvláštních práv jsou předem písemně upozorněni na důvěrný charakter sdělovaných skutečností.

C. Kontrola

Každá smluvní strana použije všech prostředků, aby zajistila, že utajované skutečnosti, které získala na základě této smlouvy, budou chráněny v souladu s touto dohodou. Pokud jedna ze smluvních stran zjistí, že není nebo by nemusela být schopna vyhovět ustanovením o nešíření uvedeným v odstavcích A a B, uvědomí o tom okamžitě druhou smluvní stranu. Smluvní strany se potom konzultují, aby dohodly vhodná opatření.

VI. Řešení sporů a nové typy duševního vlastnictví a nepředvídané duševní vlastnictví

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se duševního vlastnictví se řeší v souladu s článkem 12 této dohody.

2. V případě, že jedna nebo druhá smluvní strana nebo účastník usoudí, že z činnosti provozované v rámci spolupráce v souladu s touto dohodou může vzniknout nový typ duševního vlastnictví, který nespadá do působnosti TMP nebo dohody mezi účastníky nebo pokud nastanou nepředvídané problémy, zahájí smluvní strany okamžitě jednání s cílem přijmout na svých územích příslušná opatření týkající se ochrany, využívání a šíření dotyčného duševního vlastnictví.

Prohlášení týkající se politiky nešíření

1. Při příležitosti podepsání nové dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými se Spojené státy americké (dále jen "Spojené státy") a Evropská unie rozhodly zaznamenat následující ujednání.

2. Spojené státy a Evropská unie potvrzují svoji podporu příslušnému posilování opatření jaderného nešíření v celosvětovém měřítku, svoji rostoucí vůli otevřít mírový jaderný obchod a technologie státům, které dodržují mezinárodně uznávaná pravidla nešíření, a svůj odpor vůči kontrolám, které nekalým způsobem zatěžují zákonný obchod a přemrštěně omezují světový růst a příležitosti v jaderné mírové oblasti.

3. Spojené státy a Evropská unie se zavazují zajistit, aby se výzkum, vývoj a využívání jaderné energie pro mírové účely uskutečňovaly způsobem sladěným s cíli Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen "smlouva"), jejímiž smluvními stranami jsou Spojené státy a všechny členské státy Společenství. Potvrzují svůj úmysl úzce spolupracovat mezi sebou a s ostatními zainteresovanými státy při podněcování celosvětového přistoupení ke smlouvě. Zastávají shodně názor, že smlouva je základním kamenem režimu globálního nešíření a že účinný režim nešíření je nezbytný pro dosažení plného uskutečnění mírových výhod jaderné energie a cílů článku IV smlouvy. Rovněž zastávají názor, že zajištění nešíření má značný vliv na bezpečnost dodávek a že uznání tohoto spojení se ukázalo důležitým při mnoha jednáních o opatřeních na usnadnění mezinárodního jaderného obchodu a spolupráce.

4. Ani Spojené státy ani Evropská unie neočekávají žádné změny v politice nebo ostatních okolnostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit podmínky spolupráce založené dohodou, zejména podmínky týkající se dohody o některých činnostech, které mají být prováděny na zajištěném, bezpečném a nepřerušeném základě po celou dobu trvání smlouvy.

5. Spojené státy rovněž potvrzují svoji připravenost zapojit se do jednání s Evropským společenstvím pro atomovou energii týkajících se odstraňování ustanovení o souhlasu, pokud zlepšování světové situace v otázkách nešíření povede ke změnám postoje Spojených států v této otázce.

6. Spojené státy a Evropská unie plně podporují Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) a její nepostradatelnou úlohu při nešíření. Uznávají, že systém záruk MAAE je základním prvkem mezinárodního režimu nešíření.

Důvěřují systému záruk MAAE a zároveň připouštějí nutnost pokračovat v pracích uskutečňovaných za účelem zlepšování tohoto systému, zejména v oblastech týkajících se šíření. Zastávají názor, že státy nedisponující jadernými zbraněmi, které mají jaderná zařízení nevyhovující zárukám MAAE, by měly tato zařízení podřídit systému záruk MAAE a že dodržování smlouvy je nejlepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

7. Spojené státy a Evropská unie jsou připraveny i nadále přijímat nezbytná opatření, která by umožnila, aby MAAE prováděla skutečně a účinně svůj systém záruk a dosahovala svých cílů v otázkách kontroly jaderných zařízení v rámci své působnosti v souladu s dohodami o zárukách uzavřenými mezi agenturou a Spojenými státy americkými a dohodami o zárukách, které mezi sebou uzavřely agentura, Společenství a členské státy Společenství.

8. Spojené státy rovněž uznávají, že podle Smlouvy o Euratomu musí Společenství prostřednictvím odpovídajícího dohledu zajistit, aby jaderné materiály nebyly odkloněny pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny, a aby za tímto účelem byl uplatňován systém dozoru nad bezpečností v souladu s kapitolou VII Smlouvy o Euratomu. Spojené státy a Evropská unie sdílejí názor, že systém kontroly regionální bezpečnosti je důležitým a hodnotným příspěvkem k dosažení cíle nešíření a výše uvedených cílů.

9. Spojené státy, Společenství a jeho všechny členské státy připomínají, že jsou smluvními stranami Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu, jejíž ustanovení jsou důležitá pro prevenci nedovoleného oběhu jaderného materiálu. Spojené státy a členské státy Společenství potvrzují svůj záměr zajistit uplatňování odpovídající fyzické ochrany vůči využívání, skladování a přepravě jaderného materiálu v rámci své vlastní působnosti.

10. Spojené státy a Evropská unie znovu připomínají, že sdílejí názor, že společné politiky a vývozní praxe, které mají zajišťovat jaderné nešíření a které jsou vyjádřeny ve směrnicích Skupiny jaderných dodavatelů (NSG) a ve Výboru ZANGGER, hrají důležitou roli při zajišťování toho, aby byla mírová jaderná spolupráce uskutečňována za odpovídajících podmínek a kontrol. Spojené státy a Evropská unie zejména zdůrazňují důležitost politiky NSG, jež spočívá v požadavku uplatňovat záruky MAAE vůči veškerým jaderným činnostem, současným i budoucím, jako podmínce převodů jakýchkoli jaderných zařízení, zařízení, komponentů nebo materiálu z kteréhokoli státu nedisponujícího jadernými zbraněmi do NSG a Výboru ZANGGER (spouštěcí seznam) a rovněž důležitost ujednání NSG týkajících se zařízení, materiálu a technologií dvojího užití ve spojitosti s jadernou energií.

Rovněž znovu potvrzují svůj záměr uskutečňovat obezřetně a omezeně vývoz citlivých položek, jakými jsou přepracovatelská a obohacovací zařízení a technologie, obnovené plutonium a vysoce obohacený uran.

11. Spojené státy a Evropská unie potvrzují svůj záměr spolupracovat vzájemně mezi sebou a s ostatními zainteresovanými státy při podněcování všech jaderných dodavatelů, aby se připojily k obecným zásadám NSG pro jaderné převody či vedly politiku jaderných vývozů způsobem, který přispívá k prevenci jaderného šíření.

12. Spojené státy a Evropská uznávají, že separace, skladování, doprava a využívání plutonia vyžaduje, aby se i nadále přijímala opatření, jejichž účelem je zabránit rizikům jaderného šíření. Jsou rozhodnuty i nadále podporovat posilování mezinárodních záruk a ostatních opatření nešíření.

Dne 29. března 1996.

+++++ TIFF +++++

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995

 

H.E. p. Warren Cristopher,

 

ministr Spojených států amerických

Vážený pane ministře,

máme tu čest odvolat se na článek 4.2 Dohody o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými.

Pokud jde o provádění tohoto článku, máme za to, že jsme se dohodli na následujícím. Povolení, včetně vývozních a dovozních povolení, jakož i povolení nebo souhlas týkající se obchodních transakcí, průmyslových operací nebo pohybu jaderného materiálu na území smluvních stran by měly být třetím stranám obvykle vydávány ve lhůtě dvou měsíců ode dne předložení žádosti příslušnému orgánu. Jaderný obchod mezi Evropským společenstvím a USA by měl být usnadňován a podporován; smluvní strany uznávají, že důvěryhodnost dodávek je důležitá a že průmysl ve Společenství a v USA potřebuje trvalou záruku, že tyto dodávky budou uskutečňovány včas takovým způsobem, aby mohl být náležitě naplánován provoz jaderných zařízení; rovněž uznávají, že neodůvodněná zpoždění při udělování vývozních povolení a ostatních příslušných povolení, včetně dovozních oprávnění, by mohla být neslučitelná s přiměřeným a účinným řízením této dohody.

Dovolujeme si připomenout, že v souladu s článkem 10 dohody si nebudou smluvní strany vzájemně zasahovat do jaderných programů; uznávají, že Evropská unie, její členské státy a USA jsou stejným dílem vázány režimem mezinárodního jaderného nešíření a režimem záruk.

Při sjednávání dohody vzaly smluvní strany na vědomí závazky, které byly v této oblasti přijaty.

Smluvní strany vyjadřují svoji plnou důvěru v plnění uvedených závazků všemi ostatními. Smluvní strany proto nebudou při vydávání povolení pro vývoz položek v souladu s touto dohodou vyžadovat dodatečné potvrzení od druhé smluvní strany a příslušných osob, podniků a orgánů skutečnosti, že těmto závazkům bylo plně vyhověno.

V této souvislosti bylo rovněž dohodnuto, že pokud by měl příslušný orgán za to, že žádost nemůže být vyřízena ve lhůtě dvou měsíců, okamžitě o tom s udáním důvodů uvědomí osoby nebo podniky, které tuto žádost podaly. V případě zamítnutí žádosti nebo zdržení o více než čtyři měsíce ode dne první žádosti může smluvní strana, ke které náleží osoby nebo podniky, jež žádost podaly, požádat v souladu s článkem 12 dohody o naléhavou konzultaci, která se uskuteční při první příležitosti a v každém případě nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Velmi bychom ocenili vaše potvrzení, zda sdílíte úvahy uvedené v tomto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o naší nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:

Sir Leon Brittan

místopředseda Komise Evropských společenství

Christos Papoutsis

člen Komise Evropských společenství

č. 42

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995

Pan Leon BRITTAN | Pan Christos PAPOUTSIS |

místopředseda Komise Evropských společenství | člen Komise Evropských společenství |

Vážení pánové,

mám tu čest potvrdit příjem vašeho dopisu nesoucího dnešní datum, který se týká otázky vývozních povolení, jehož kopie je připojena.

Je mi rovněž ctí informovat Vás, že vláda Spojených států amerických sdílí úvahy obsažené v tomto dopisu.

Přijměte prosím, vážení pánové, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

č. 43

Delegace Spojených států u Evropské unie má tu čest uctivě pozdravit Komisi Evropských společenství a ráda by Komisi informovala o tom, že Spojené státy americké jsou pevně rozhodnuty omezit časem používání vysoce obohaceného uranu pro účely mírového využívání jaderné energie. Za tímto účelem podpořily Program snižování obohacování výzkumných a testovacích reaktorů (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, RERTR), jehož cílem je rozvoj nízko obohacených paliv pro tyto reaktory, a navrhly, aby byla přijata politika správy vyhořelého jaderného paliva z cizích výzkumných reaktorů, včetně možnosti zneškodňování vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů pocházejícího z USA. V posledně jmenovaném případě připravují Spojené státy americké prohlášení o vlivu na životní prostředí, které bude dokončeno v roce 1995.

Spojené státy americké však uznávají, že zvláštní výzkumné reaktory Evropského společenství pro atomovou energii mohou mít za určitých podmínek potřebu využívat jako palivo vysoce obohacený uran.

Jestliže by se Společenství za účelem uspokojení těchto potřeb snažilo opět obohatit vysoce obohacený uran dodaný na základě předcházejících dohod o spolupráci, potvrzují Spojené státy americké, že použijí veškeré své prostředky k tomu, aby přistoupily se Společenstvím na dohodu v souladu s ustanoveními čl. 8.1 písm. A) za podmínek uplatňovaných v případě takového obohacování.

Delegace Spojených států u Evropské unie by ráda Komisi Evropských společenství opětovala příslib nejhlubší úcty.

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

Delegace Spojených států u Evropské unie

V Bruselu dne 7. listopadu 1995.

V Bruselu dne 7. listopadu 1995

č. 44

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995

Pan Leon Brittan | Pan Christos Papoutsis |

místopředseda Komise Evropských společenství | člen Komise Evropských společenství |

Vážení pánové,

mám tu čest odvolat se na Dohodu o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen "dohoda mezi USA a Euratomem"), a zejména na čl. 8.1 písm. C) bod iii) uvedené dohody.

Rovněž mám tu čest vám potvrdit, že Spojené státy americké jednají o nové dohodě o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie se Švýcarskou konfederací, a že jsou připraveny poskytnout Švýcarské konfederaci dlouhodobý předběžný souhlas s převodem ozářeného jaderného materiálu podléhajícího této dohodě do Euratomu ke zpracování na směsné oxidové palivové články. Spojené státy jsou rovněž připraveny poskytnout ve spojitosti s novou dohodou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie se Švýcarskou konfederací dlouhodobý předběžný souhlas Euratomu ke zpětnému převodu švýcarského plutonia, jakož i plutonia obsaženého v palivových článcích MOX podléhajícího dohodě mezi USA a Euratomem do Švýcarska za účelem jeho využívání v rámci jaderného mírového programu této země.

Přijměte prosím, vážení pánové, ujištění o mé nejhlubší úctě

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

č. 45

Delegace Spojených států u Evropské unie má tu čest pozdravit Komisi Evropských společenství a odvolat se na Dohodu o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím pro atomovou energii podepsanou dne 7. listopadu 1995, a zejména na čl. 21 odst. 6 uvedené dohody.

V souladu s podmínkami tohoto ustanovení je plutonium začleněno do definice "zvláštního štěpného materiálu".

V článku XX stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) je do definice zvláštního štěpného materiálu zahrnuto plutonium 239 a nikoli plutonium.

Je mezinárodně uznáváno, např. v odstavci 36 dokumentu INFCIRC 153 MAAE, že plutonium v izotopickém složení, jehož část Pu 238 převyšuje 80 %, není předmětem záruk a může být z kontrol běžně uplatňovaných vůči zvláštnímu štěpnému materiálu vyňato.

Smluvní strany souhlasí, že přijetí definice zvláštního štěpného materiálu uvedené v čl. 21 odst. 6 nemá v úmyslu nahradit definici MAAE nebo být na překážku mnohostrannému systému záruk.

Smluvní strany tedy potvrzují, že není nutné, aby bylo plutonium v izotopickém složení, jehož část Pu 238 převyšuje 80 %, zahrnuto do působnosti dohody.

Delegace by byla Komisi vděčná za potvrzení, zda sdílí podmínky uvedené v tomto dopisu.

Delegace Spojených států u Evropské unie by ráda opětovně projevila svoji nejhlubší úctu.

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

Delegace Spojených států

u Evropské unie,

V Bruselu dne 7. listopadu 1995.

+++++ TIFF +++++

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995.

Komise Evropských společenství má tu čest pozdravit delegaci Spojených států amerických u Evropské Komise a má tu čest potvrdit přijetí dopisu nesoucího datum 7. listopadu 1995, který se týká čl. 21 odst. 6 uvedené dohody, jehož kopie je připojena.

Komise Evropských společenství by ráda delegaci Spojených států amerických u Evropských společenství potvrdila, že sdílí smluvní podmínky uvedené v tomto dopisu.

Komise Evropských společenství využívá této příležitosti, aby opětovně projevila delegaci Spojených států amerických u Evropských společenství svoji nejhlubší úctu.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:

Sir Leon Brittan

místopředseda Komise Evropských společenství

Christos Papoutsis

člen Komise Evropských společenství

č. 46

Delegace Spojených států u Evropské unie má tu čest pozdravit Komisi Evropských společenství a odvolává se na Dohodu o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím pro atomovou energii podepsanou dne 7. listopadu 1995.

Citlivé jaderné technologie

Vláda Spojených států amerických oznamuje, že dohoda neobsahuje ustanovení týkající se převodu citlivých jaderných technologií nebo jakéhokoliv komponentu či skupiny komponentů, které jsou důležité pro provoz kompletního obohacovacího zařízení, zařízení na zpracování jaderného paliva nebo zařízení na výrobu těžké vody. Vláda spojených států amerických potvrzuje Evropskému společenství pro atomovou energii, že citlivé jaderné technologie, vymezené jako skutečnosti (včetně informací zahrnovaných pod výrobní nebo užitná zařízení nebo pod důležitý komponent, který je jejich součástí), které nejsou veřejnosti přístupné a které jsou důležité pro účely projektování, konstrukce, výroby, provozu nebo údržby zařízení na obohacování uranu nebo zařízení na přepracování jaderného paliva nebo zařízení na výrobu těžké vody, avšak které nejsou zahrnovány pod vyhrazené údaje [1], mohou být převedeny do Společenství mimo rámec dohody o spolupráci podle oddílů 127 a 128 zákona USA o atomové energii. Převod zařízení na přepracování, obohacování nebo výrobu těžké vody nebo jejich hlavních kritických komponentů se může uskutečňovat pouze v rámci dohody o spolupráci.

Reaktorová technologie

Vláda Spojených států amerických rovněž potvrzuje, že technologie jaderných reaktorů mohou být převáděny do Společenství mimo rámec dohody o spolupráci.

Jiný nejaderný materiál, než který je vymezen v článku 21.5 dohody, např. zirkonium a jeho slitiny a sloučeniny, může být převáděn ze Spojených států amerických osobám a podnikům ve Společenství mimo rámec dohody o spolupráci.

Vláda Spojených států amerických poznamenává, že citlivé technologie a reaktorová technologie mohou být převáděny z Evropského společenství do Spojených států mimo rámec dohody o spolupráci uzavřené mezi těmito dvěma partnery.

Delegace Spojených států u Evropské unie by opakovaně ráda vyjádřila Komisi svoji nejhlubší úctu.

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

Delegace Spojených států

u Evropské unie

V Bruselu dne 7. listopadu 1995.

+++++ TIFF +++++

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995.

Komise Evropských společenství má tu čest pozdravit delegaci Spojených států amerických u Evropských společenství a má tu čest potvrdit od delegace Spojených států u Evropských společenství přijetí dopisu nesoucího datum 7. listopadu 1995, který se týká citlivých jaderných technologií a reaktorové technologie, jehož kopie je připojena.

Komise Evropských společenství by ráda delegaci Spojených států amerických u Evropských společenství potvrdila, že obsah dopisu vzala řádně na vědomí.

Komise Evropských společenství využívá této příležitosti, aby opětovně projevila delegaci Spojených států u Evropských společenství svoji nejhlubší úctu.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:

Pan Leon Brittan

místopředseda Komise Evropských společenství

Pan Christos Papoutsis

člen Komise Evropských společenství

č. 47

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1995

Pan Leon BRITTAN | Pan Christos PAPOUTSIS |

místopředseda Komise Evropských společenství | člen Komise Evropských společenství |

Vážení pánové,

mám tu čest odvolat se na dnes podepsanou Dohodu o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen "dohoda"), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody, který stanoví, že "nejaderný materiál, jaderný materiál a zařízení v souladu s touto dohodou, a zvláštní štěpný materiál využívaný nebo produkovaný prostřednictvím využívání těchto položek nesmí být využíván… k žádným vojenským účelům".

Z tohoto ustanovení vyplývá, že jakákoli jaderná spolupráce mezi USA a Společenstvím nebo členskými státy za vojenskými účely by se nutně situovala mimo rámec dohody a vyžadovala by uzavření samostatné dohody o spolupráci speciálně určené pro vojenské účely. Jménem vlády Spojených států amerických vám mohu potvrdit, že taková jaderná spolupráce s členským státem za vojenskými účely bude posuzována tak, jak k tomu opravňují okolnosti.

Přijměte prosím, vážení pánové, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Stuart E. Eizenstat

velvyslanec

[1] 29. 3. 1996.

[2] 29. 3. 1996.

[3] 29. 3. 1996.

[4] 29. 3. 1996.

[5] 29. 3. 1996.

[6] 29. 3. 1996.

[7] 29. 3. 1996.

[8] 29. 3. 1996.

[9] 29. 3. 1996.

[10] 29. 3. 1996.

[11] 29. 3. 1996.

[1] Kapacita se vyjadřuje v tunách těžkých kovů ročně.

[2] = MOX palivo.

[3] = HEU palivo.

[4] Kapacita se vyjadřuje v tunách těžkých kovů ročně.

[5] = ZBYTKY PU.

[1] "Vyhrazenými údaji" se rozumí jakékoli údaje týkající se 1) projektování, výroby nebo využívání jaderných zbraní, 2) výroby zvláštního štěpného materiálu nebo 3) využívání zvláštních štěpných materiálů při výrobě energie, avšak nezahrnují údaje smluvní strany, které byly odtajněny nebo vyňaty z kategorie vyhrazených údajů.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/