2009/954/ES: Rozhodnutí Rady

ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu a uzavření Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) a Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře ze strany Evropského společenství

2009/954/ES Rozhodnutí Rady

ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu a uzavření "Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti" (IPEEC) a "Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře" ze strany Evropského společenství (2009/954/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Z iniciativy Evropské komise se v červnu roku 2008 členové skupiny G8, Čína, Indie, Jižní Korea a Komise rozhodli zřídit Mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC), které má usnadňovat akce, jež vedou k výraznému zvýšení energetické účinnosti. IPEEC poskytne platformu pro diskusi, konzultace a výměnu informací. IPEEC je otevřen dalším zemím a mezivládním organizacím.

(2) Mandát Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti ("mandát") podepsalo dne 24. května 2009 v Římě dvanáct států, včetně čtyř členských států Evropského společenství.

(3) V mandátu je popsána spolupráce v rámci IPEEC, stanoví se jeho uspořádání, definují se kritéria pro případné nové členy a jsou v něm obsažena obecná ustanovení týkající se mimo jiné financování partnerství a práv duševního vlastnictví.

(4) Ustanovení čl. 4 odst. 2 mandátu stanoví, že IPEEC je otevřen mezivládním organizacím a že členství v něm je podmíněno podpisem mandátu.

(5) Správní funkce partnerství IPEEC by byly nejlépe zajištěny zřízením sekretariátu. Memorandum o zřízení sekretariátu IPEEC při Mezinárodní energetické agentuře (dále jen "memorandum") podepsalo ve dnech 24. května a 22. června 2009 dvanáct států, včetně čtyř členských států Evropského společenství. Mezinárodní energetická agentura (dále jen "IEA") podepsala memorandum dne 18. června 2009.

(6) Memorandum popisuje obecné zásady týkající se organizace sekretariátu a obsahuje některá ustanovení týkající se personálního obsazení sekretariátu a náboru pracovníků, jakož i otázek financování a rozpočtových postupů.

(7) Bod 16 memoranda stanoví, že jakákoli mezivládní organizace, která se hodlá stát členem partnerství IPEEC, bude požádána o podpis memoranda.

(8) Je proto vhodné, aby Evropské společenství podepsalo mandát a memorandum.

(9) Evropské společenství by mělo platit příspěvek na správní výdaje partnerství IPEEC,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1. Mandát Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC), přiložený k tomuto rozhodnutí jako příloha I, se schvaluje jménem Evropského společenství.

2. Memorandum o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře, přiložený k tomuto rozhodnutí jako příloha II, se schvaluje jménem Evropského společenství.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu (osoby) zmocněnou (zmocněné) k podpisu jménem Evropského společenství, aby Společenství vyjádřilo souhlas s tím, že je vázáno:

- Mandátem Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) a

- Memorandem o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře.

 

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. Littorin

[1] Stanovisko ze dne 26. listopadu 2009, dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Níže podepsané vládní subjekty jednotlivých států (dále společně jen "členové") stanovily tento mandát Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (dále jen "IPEEC") jakožto rámec pro mezinárodní spolupráci v oblasti energetické účinnosti s cílem podpořit aktivní, produktivní mezinárodní spolupráci při prosazování energetické účinnosti a úspor energie. IPEEC si bude vyměňovat informace s dalšími mezinárodními organizacemi a orgány a bude usilovat o spolupráci s nimi, aby se dosáhlo součinnosti a zabránilo se zdvojení úsilí.

1. Účel IPEEC

Účelem partnerství IPEEC je usnadňovat akce, jejichž cílem je zvyšovat energetickou účinnost. Členové se mohou rozhodnout, zda tato opatření realizují dobrovolně, pokud je považují za přínosné s ohledem na své hospodářské, technologické a jiné podmínky. IPEEC prosazuje energetickou účinnost v celosvětovém měřítku tím, že poskytuje fórum na vysoké úrovni pro diskusi, konzultace a výměnu informací. Nevytváří ani nepřijímá normy ani cíle účinnosti pro své členy.

2. Spolupráce v rámci IPEEC

2.1. IPEEC může provádět činnosti v oblasti spolupráce mezi členy v těchto oblastech:

2.1.1. podpora probíhající práce členů na prosazování energetické účinnosti, včetně vytváření vnitrostátně určovaných ukazatelů energetické účinnosti, vypracovávání osvědčených postupů a posílení úsilí jednotlivých států v oblasti shromažďování údajů;

2.1.2. výměna informací o opatřeních, která by mohla významně zlepšit energetickou účinnost na odvětvovém i meziodvětvovém základě, jako jsou například mimo jiné: standardy/kodexy/normy a označení týkající se budov, energetických spotřebičů a služeb, aby se na trhu rychleji šířily osvědčené postupy zohledňující podmínky jednotlivých členů; metodiky měření energie, postupy provádění auditů a ověřování, protokoly o certifikaci a jiné nástroje přispívající k dosažení optimální energetické účinnosti v průběhu životního cyklu budov, průmyslových procesů, příslušných výrobků, přístrojů a vybavení; příznivé podmínky a nástroje pro financování opatření v oblasti energetické účinnosti a stanovení zásad pro podporu investic do energetické účinnosti; zásady zadávání veřejných zakázek na podporu zavádění energeticky účinných výrobků, služeb a technologií; programy, které veřejným institucím pomáhají zvýšit účinnost při nákupu a provozu budov, vozidel, výrobků a služeb; činnosti, jejichž cílem je zlepšit informovanost spotřebitelů a zúčastněných subjektů šířením srozumitelných, věrohodných a dostupných informací o energetické účinnosti, a umožnit tak přijímání patřičně informovaných rozhodnutí; pokyny týkající se osvědčených postupů pro hodnocení efektivity politik a opatření v oblasti energetické účinnosti; spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřená na rozvoj výzkumu v oblasti energeticky účinných technologií, uvádění energeticky účinných technologií na trh a jejich využívání s cílem urychlit využívání, šíření a převod těchto technologií; a opatření zaměřená na urychlení šíření a přenos osvědčených postupů, účinných technologií a budování kapacit v rozvojových zemích;

2.1.3. rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem zlepšení energetické účinnosti v energeticky náročných odvětvích i napříč jimi, přičemž je třeba vycházet z příslušných iniciativ;

2.1.4. umožnění společného výzkumu a vývoje v oblasti hlavních energeticky účinných technologií, zejména pro jejich využití členy;

2.1.5. usnadnění šíření výrobků a služeb spojených se spotřebou energie, které přispívají ke zlepšení energetické účinnosti; a

2.1.6. další činnosti, které napomáhají dosažení účelu IPEEC společně stanoveného členy.

3. Uspořádání IPEEC

3.1. Členové tímto zřizují výbor pro politiku, který tvoří jeden zástupce na vysoké úrovni za každého člena, a výkonný výbor, který tvoří jeden zástupce na střední úrovni za každého člena.

3.2. Výbor pro politiku řídí celkový rámec a politiky IPEEC včetně finančních mechanismů, přezkoumává činnost pracovních skupin i výkonného výboru a sekretariátu a dává pokyny výkonnému výboru. Výbor pro politiku by se měl scházet nejméně jednou ročně na místě a ve dnech, které určí jeho členové.

3.3. Výkonný výbor dohlíží na pořádání výročních zasedání výboru pro politiku, posuzuje a přijímá pracovní program a rozpočet na každý rok, posuzuje žádosti o členství, dává pokyny sekretariátu a dohlíží na jeho činnost, připravuje návrhy úkolů pro pracovní skupiny a kontroluje jejich činnost. Výkonný výbor by se měl scházet nejméně dvakrát ročně na místě a ve dnech, které si sám stanoví.

3.4. Výbor pro politiku a výkonný výbor by měly rozhodovat na základě konsensu, pokud není stanoveno jinak.

3.5. Výkonný výbor může dle potřeby schvalovat vytvoření pracovních skupin složených ze zástupců některých nebo všech členů, které budou pracovat na jednotlivých projektech.

3.6. Na žádost výkonného výboru podá zástupce každé pracovní skupiny, vybraný danou skupinou, osobně nebo písemně zprávu výkonnému výboru o vývoji dotyčného projektu. Pracovní skupiny by se měly scházet podle potřeby, aby sledovaly, jak postupují ve svých příslušných činnostech, stanovily vhodné zaměření své budoucí práce a doporučily výkonnému výboru a výboru pro politiku potřebná opatření.

3.7. Jak výbor pro politiku, tak výkonný výbor by měly mezi svými členy zvolit předsedu a jednoho nebo více místopředsedů na dobu dvou let.

3.8. IPEEC může v případě potřeby pořádat ministerské schůzky. Na těchto schůzkách se bude přezkoumávat vývoj spolupráce v rámci IPEEC a stanoví se celkové zaměření priorit pro budoucí práci.

3.9. Hlavním koordinátorem komunikace a činností IPEEC je sekretariát IPEEC. Sekretariát má tyto funkce: 1) pořádat zasedání výboru pro politiku a výkonného výboru; 2) organizovat zvláštní činnosti, jako jsou telekonference a semináře; 3) přijímat nové žádosti o členství a předávat je výkonnému výboru; 4) koordinovat komunikaci s ohledem na činnosti IPEEC a jejich stav, včetně tvorby a provozu internetových stránek IPEEC; 5) shromažďovat a třídit informace pro IPEEC; 6) vést archivní záznamy pro výbor pro politiku a výkonný výbor; 7) pod dohledem výkonného výboru připravovat výroční zprávu a 8) plnit jiné úkoly podle pokynů výkonného výboru. Funkce sekretariátu jsou správní povahy.

3.10. Za účelem zajištění udržitelnosti a soudržnosti činností IPEEC bude zřízen zvláštní sekretariát. Sekretariát IPEEC bude zřízen při Mezinárodní energetické agentuře (dále jen "IEA"), aby tak mohlo partnerství IPEEC plně využívat znalosti, zkušenosti a kapacitu IEA. Na činnosti sekretariátu se budou moci podílet všichni členové IPEEC. Sekretariát bude dostávat pokyny od výkonného výboru a bude mu podávat zprávy. Sekretariát bude podporován dobrovolnými příspěvky (finančními nebo ve formě věcného plnění) všech členů.

3.11. Kromě personálu, který zaměstnává, může sekretariát na základě rozhodnutí výkonného výboru využít služeb pracovníků, které zaměstnávají a sekretariátu poskytují členové. Tito pracovníci jsou odměňováni svými příslušnými zaměstnavateli a nadále se na ně vztahují pracovní podmínky jejich zaměstnavatelů.

3.12. Každý člen by měl samostatně určit povahu své účasti na činnostech IPEEC.

4. Členství

4.1. Tento mandát je správní povahy a nestanoví žádné právně závazné povinnosti mezi členy. Každý člen by měl činnosti zmiňované tímto mandátem provádět v souladu s právními a správními předpisy, které se na něj vztahují, v souladu s mezinárodními dohodami, jejichž smluvní stranou je on sám nebo jeho vláda, a v rámci příslušných rozpočtových položek.

4.2. Partnerství IPEEC je otevřeno ostatním vládním subjektům jednotlivých států a mezivládním organizacím. O jejich členství rozhodne na základě konsensu výbor pro politiku. Členství v IPEEC je podmíněno podpisem mandátu IPEEC. Země členů jsou uvedeny v příloze A. Příloha A může být pozměněna na základě konsenzu politického výboru.

4.3. Pracovních skupin se na základě výzvy výkonného výboru mohou účastnit techničtí a jiní odborníci z řad členů i mimo ně.

5. Financování

5.1. V závislosti na bodu 3.11 může každý člen přispět partnerství IPEEC finančními prostředky a jinými zdroji v závislosti na zákonech, předpisech a politikách, které se na daného člena vztahují. Každá pracovní skupina je financována členy, kteří se uvedené pracovní skupiny účastní, v souladu se zákony, předpisy a politikami, které se na dané členy vztahují.

5.2. Každý člen uhradí tyto výdaje vzniklé v souvislosti se zasedáními výboru pro politiku, výkonného výboru a jeho pracovních skupin:

- cestovní výdaje a výdaje na pobyt zástupců jednotlivých členů;

- výdaje za ubytování zástupců jednotlivých členů a

- jiné související výdaje.

5.3. Před přijetím pracovního programu a rozpočtu na každý rok je každý člen vyzván, aby uvedl výši svého příspěvku pro IPEEC.

5.4. Tento mandát nezakládá žádné právo ani výhodu, hmotnou ani procesní, kterou by bylo možno vymáhat na členech, jejich úřednících či zaměstnancích či jakýchkoli jiných osobách na základě zákona či spravedlivého nároku. Žádný člen by neměl vůči jinému členu uplatňovat nárok na odškodnění za činnosti, které provádí podle tohoto mandátu. Tento mandát není určen žádné jiné osobě kromě členů a na žádnou jinou osobu se nevztahuje.

6. Otevřený výzkum a duševní vlastnictví

6.1. Duševní vlastnictví vytvořené IPEEC, vyjma duševního vlastnictví vytvořeného pracovními skupinami, by mělo být otevřené a nechráněné, pokud výkonný výbor neurčí jinak.

6.2. Duševní vlastnictví vytvořené nebo poskytnuté během provádění projektů v rámci pracovních skupin by mělo být odpovídajícím a účinným způsobem chráněno. Přidělování práv k tomuto duševnímu vlastnictví a nakládání s chráněnými informacemi by mělo být vymezeno zvláštními prováděcími ujednáními mezi dotčenými členy.

7. Zahájení, prodloužení, úpravy, odstoupení a zrušení

7.1. Tento mandát bude zahájen dne 24. května 2009 a bude trvat 10 let, pokud jej členové neprodlouží nebo nezruší.

7.2. Tento mandát lze kdykoli písemně upravit na základě konsensu členů.

7.3. Každý člen může z IPEEC odstoupit. Dotyčný člen by se měl snažit oznámit tuto skutečnost ostatním členům písemně nejméně 90 dní před plánovaným odstoupením.

Příloha A: Brazilská federativní republika, Kanada, Čínská lidová republika, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Mexiko, Ruská federace, Spojené království, Spojené státy americké

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Edison LΟΒΑΟ

ministr pro doly a energetiku Brazilské federativní republiky

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Cassie DOYLEOVÁ

náměstkyně ministra přírodních zdrojů Kanady

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

XIE Ji

zástupce Státního výboru pro rozvoj a reformy Čínské lidové republiky

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Jean-Louis BORLOO

státní ministr, ministr životního prostředí, energetiky, udržitelného rozvoje a územního rozvoje Francie

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Bernd PFAFFENBACH

státní tajemník spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie Německa

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Claudio SCAJOLA

ministr hospodářského rozvoje Itálie

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Toshihiro NIKAI

ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Young Hak KIM

zástupce ministerstva pro znalostní ekonomiku Korey

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Georgina KESSEL MARTINEZOVÁ

ministryně energetiky Mexika

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Sergej ŠMATKO

ministr energetiky Ruské federace

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Ed MILIBAND

ministr pro energetiku a změnu klimatu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

(podpis)

Steven CHU

ministr energetiky Spojených států amerických

Datum: 24. května 2009

MANDÁT MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

[pozorovatel]

(podpis)

Andris PIEBALGS

komisař pro energetiku Evropské komise

Datum: 24. května 2009

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (IPEEC) PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

Sekretariát Mezinárodní energetické agentury (dále jen "IEA") a vládní subjekty jednotlivých států a mezivládní subjekty, které podepsaly toto memorandum (dále jen společně "členové IPEEC"), uznávajíce, že členové IPEEC podepsali dne 24. května 2009 mandát pro IPEEC (dále jen "mandát"), berouce na vědomí, že partnerství IPEEC je nezávislé z hlediska financování a svého pracovního programu, uznávajíce, že správní funkce IPEEC by byly nejlépe řízeny zřízením sekretariátu (dále jen "sekretariát IPEEC") a případných útvarů vyhrazených pro zvláštní pracovní skupiny, berouce v úvahu, že příležitosti pro vzájemně prospěšné vytváření sítí mezi IEA a sekretariátem IPEEC by podpořily cíle IPEEC i IEA, a berouce v této souvislosti v úvahu nutnost přesně vymezit způsob zřízení sekretariátu IPEEC při IEA,

rozhodly takto:

Všeobecné zásady

1. Sekretariát IPEEC bude působit pod rámcovým vedením výkonného výboru (jak je tento výraz vymezen v mandátu). O pracovním programu sekretariátu IPEEC bude rozhodovat výkonný výbor.

2. Členové IPEEC jsou srozuměni s tím, že IEA nepřevezme finanční odpovědnost v souvislosti s IPEEC a sekretariátem IPEEC. Pokud členové IPEEC nerozhodnou jinak, budou všechny náklady související s fungováním a se zaměstnanci sekretariátu IPEEC, včetně nákladů spojených s přerušením schůzek, hrazeny z dobrovolných příspěvků členů IPEEC nebo jiných subjektů schválených výkonným výborem.

3. V závislosti na dostupnosti dostatečných dobrovolných příspěvků má sekretariát IPEEC vykonávat funkce uvedené pro sekretariát IPEEC v mandátu.

4. Sekretariát IPEEC nebo jakýkoliv z jeho útvarů může také zajišťovat podobné funkce pro danou pracovní skupinu (jak je uvedený výraz vymezen v mandátu) v závislosti na dostatečných vyhrazených dobrovolných příspěvcích od členů IPEEC, kteří se uvedené pracovní skupiny účastní.

Nábor personálu a personální zajištění sekretariátu IPEEC

5. Předpokládá se, že IEA na žádost výkonného výboru a po konzultaci s ním provede nábor personálu pro sekretariát IPEEC v souladu s platnými pravidly a postupy IEA a způsobem, kdy je se všemi uchazeči ze zemí členů IPEEC zacházeno stejně.

6. Na žádost výkonného výboru v souladu s právními předpisy hostitelské země IEA a s platnými pravidly a postupy IEA může sekretariát IPEEC přijmout osoby dočasně přidělené členy IPEEC. Každý člen IPEEC, který dočasně přidělí osobu na sekretariát IPEEC, zůstává zodpovědný za plat a příspěvky pro uvedenou osobu, mj. včetně cestovného a přeložení uvedené osoby do IEA a z IEA, aby daná osoba mohla zahájit a ukončit plnění povinností na sekretariátu IPEEC. IEA ani ostatní členové IPEEC nenesou finanční odpovědnost za žádné z těchto nákladů.

7. Všichni zaměstnanci IPEEC a osoby dočasně přidělené členy IPEEC budou pracovat pouze na sekretariátu IPEEC. Nebudou vykonávat žádnou práci pro IEA.

8. V závislosti na podmínkách tohoto memoranda by agentura IEA měla zajistit, aby sekretariátu IPEEC byly poskytnuty kancelářské prostory vybavené podle měřítek IEA. Personál sekretariátu IPEEC by měl mít přístup k podpůrným službám, které IEA poskytuje svému personálu, mj. včetně právních, personálních a finančních služeb, publikací, mediálních služeb, informačních technologií, bezpečnostních, úklidových a údržbářských služeb, služeb souvisejících se služebními cestami a využívání zasedacích prostor.

Financování a rozpočtové postupy

9. Sekretariát IPEEC a jeho zřízení při IEA mají být plně financovány dobrovolnými příspěvky členů IPEEC nebo jiných subjektů schválených výkonným výborem. Počty zaměstnanců a rozpočet sekretariátu IPEEC přijímá výkonný výbor po konzultaci se sekretariátem IEA.

10. Členové IPEEC si hodlají mezi sebou určit výši a načasování svých případných příslušných finančních příspěvků. Berou na vědomí, že příspěvky na podporu zřízení sekretariátu IPEEC při IEA musí být IEA poukázány v souladu s finančními pravidly a postupy IEA pro dobrovolné příspěvky. Členové IPEEC se vyzývají, aby za účelem usnadnění poskytování dobrovolných příspěvků použili vzorový dopis poskytnutý agenturou IEA.

11. Pokud by agentura IEA předpokládala, že výdaje IPEEC mohou překročit příspěvky členů IPEEC na uvedené výdaje, měla by upozornit výkonný výbor, že příspěvky zjevně nepostačují k tomu, aby sekretariát IPEEC pokračoval v plánovaných činnostech. Výkonný výbor by měl dát IEA pokyn snížit výdaje sekretariátu IPEEC nebo by měl IEA poskytnout další finanční prostředky, aby sekretariát IPEEC disponoval dostatečnými prostředky k pokračujícímu působení v rámci IEA. Pokud není vydán potřebný pokyn či nejsou přiděleny dostatečné další finanční prostředky od členů IPEEC nebo pokud IEA považuje tento pokyn za nedostatečný, může rozhodnout o ukončení činnosti sekretariátu IPEEC při IEA.

12. Pokud k 31. prosinci daného roku nejsou veškeré dobrovolné příspěvky na sekretariát IPEEC vyčerpány, převedou se automaticky do příštího roku v souladu se standardními postupy IEA, ovšem za předpokladu, že sekretariát IPEEC bude při IEA nadále zřízen i příští rok.

Datum zahájení, působení, úpravy, pokračování a ukončení

13. Činnosti podle tohoto memoranda by měly být zahájeny dne [datum]. Bez ohledu na výše uvedené berou členové IPEEC na vědomí, že se neočekává, že sekretariát IPEEC zahájí své působení, dokud nebudou zajištěny dobrovolné příspěvky od členů IPEEC na financování sekretariátu IPEEC do 31. prosince 2010, které agentura IEA odhadla na 1,3 milionu EUR.

14. Sekretariát IEA a výkonný výbor by se měly podle potřeby scházet k projednání záležitostí, které se týkají praktického provádění a působení tohoto memoranda.

15. Memorandum lze upravovat písemně na základě dohody mezi IEA a výkonným výborem.

16. Pokud se po zahájení činností jakýkoliv vládní subjekt jednotlivých států nebo mezivládní organizace bude chtít stát členem IPEEC, bude požádán, aby podepsal toto memorandum, a bude vymezen jako člen IPEEC pro účely tohoto memoranda. Každý nový člen IPEEC je způsobilý k tomu, aby na sekretariátu IPEEC pracovaly jeho osoby s výhradou odstavců 5 až 8 výše.

17. IEA nebo výkonný výbor může toto memorandum kdykoliv ukončit. V tomto případě by měly podat druhé straně písemnou výpověď alespoň s dvanáctiměsíční lhůtou.

18. Pokud člen IPEEC odstoupí z IPEEC v souladu s mandátem, oznámení o odstoupení poskytnuté podle mandátu uvedeným členem IPEEC představuje oznámení o odstoupení podle tohoto memoranda. Bez ohledu na výše uvedené by měl daný člen IPEEC zajistit, aby sekretariát IPEEC písemně informoval IEA bezprostředně po oznámení tohoto odstoupení. Účastník IPEEC, který z IPEEC odstoupí, neobdrží od IEA žádnou náhradu za dobrovolné příspěvky, které dříve poskytl.

19. Pokud výkonný výbor a IEA nerozhodly ukončit činnosti podle tohoto memoranda před 30. červnem daného roku, vydá IEA v případě potřeby prostřednictvím výkonného výboru výzvu k poskytnutí finančních prostředků určenou všem členům IPEEC s cílem zajistit, že sekretariát IPEEC bude mít dostatečné finanční prostředky na následující kalendářní rok. Pokud IEA neobdrží dostatečné finanční prostředky do 30. září uvedeného daného roku, může rozhodnout o ukončení činnosti sekretariátu IPEEC při IEA.

20. Je-li toto memorandum upraveno nebo ukončeno v tom smyslu, že sekretariát IPEEC již není zřízen při IEA, náklady na oddělení činnosti placených zaměstnanců sekretariátu IPEEC od IEA i všechny ostatní přímé náklady spojené s řádným ukončením tohoto ujednání nesou v plné výši členové IPEEC nebo jiné subjekty schválené výkonným výborem, které do rozpočtu sekretariátu IPEEC poskytnou dobrovolné příspěvky ve výši potřebné k tomuto účelu, jak vzájemně určí IEA a výkonný výbor; tyto příspěvky jsou uhrazeny podle právních a správních předpisů příslušných členů IPEEC. Pokud existuje přebytek dobrovolných příspěvků v době, kdy sekretariát IPEEC již není zřízen při IEA, jsou veškeré nevyužité finanční prostředky přiděleny agenturou IEA členům IPEEC poměrně k jejich příslušným příspěvkům do právě aktuálního rozpočtu. Tento odstavec platí i po ukončení tohoto memoranda.

21. Toto memorandum neukládá ani nemá ukládat členům IPEEC ani IEA žádné právně závazné závazky nebo povinnosti.

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

velvyslanec Richard H. JONES

zástupce Mezinárodní energetické agentury

Datum: 18. června 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Andre CORREA DO LAGO

zástupce ministerstva zahraničních vztahů Brazilské federativní republiky

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Kevin STRINGER

zástupce ministerstva přírodních zdrojů Kanady

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

XIE Ji

zástupce Státního výboru pro rozvoj a reformy Čínské lidové republiky

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Pierre-Marie ABADIE

zástupce ministerstva životního prostředí, energetiky, udržitelného rozvoje a územního rozvoje Francie

Datum: 22. června 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Detlef DAUKE

zástupce spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie Německa

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Daniele MANCINI

zástupce ministerstva hospodářského rozvoje Itálie

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Тогu ISHIDA

zástupce ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Tae Hyun CHOI

zástupce ministerstva pro znalostní ekonomiku Korey

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Aldo FLORES

zástupce ministerstva energetiky Mexika

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Sergej MICHAILOV

zástupce ministerstva energetiky Ruské federace

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

Graham WHITE

zástupce ministerstva pro energetiku a změnu klimatu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Datum: 24. května 2009

MEMORANDUM O ZŘÍZENÍ SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PŘI MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ AGENTUŘE

(podpis)

David SANDALOW

zástupce ministerstva energetiky USA

Datum: 24. května 2009

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/