Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 1971

o reorganizaci Společného výzkumného střediska pro jaderný výzkum (SVS)

Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 1971

o reorganizaci Společného výzkumného střediska pro jaderný výzkum (SVS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), a zejména na článek 8 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství, a zejména na článek 16 této smlouvy,

s ohledem na jednací řád Komise, a zejména na článek 27 uvedeného řádu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro vědu a techniku,

vzhledem k tomu, že je nutné vybavit Společné výzkumné středisko organizací a samostatným řízením přiměřenými jeho úkolům,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společné výzkumné středisko (SVS) sestává z výzkumných zařízení zřízených Komisí za účelem provádění výzkumných programů Společenství, programů odborného vzdělávání Společenství a nezbytných pomocných služeb.

Článek 2

Orgány Společného výzkumného střediska jsou:

- generální ředitel,

- generální poradní výbor,

- vědecký výbor.

Článek 3

Společné výzkumné středisko podléhá vedení generálního ředitele jmenovaného Komisí na základě smlouvy na nejvýše čtyři roky, kterou lze prodloužit.

Pracoviště generálního ředitele a útvarů v jeho přímé pravomoci je umístěno v zařízení Ispra.

Generální ředitel přijme veškerá opatření nezbytná pro účinné fungování SVS v souladu s platnými předpisy a s pravomocí, která mu byla svěřena. V souladu s dále popsanými postupy:

- vypracovává a předkládá Komisi návrh programů SVS, přičemž uvede finanční aspekty tohoto návrhu,

- v rámci celkových finančních prostředků poskytovaných Radou pro daný účel sjednává a uzavírá smlouvy o výzkumu, přičemž dodrží tarifní předpisy stanovené na návrh Komise Radou,

- odpovídá za provádění programů a za finanční řízení,

- určuje vnitřní organizaci SVS, přičemž bere ohled především na požadavky provozního rozpočtu,

- bude vykonávat pravomoci přenesené na orgán oprávněný ke jmenování služebním řádem pro vedoucí pracovníky a pracovními podmínkami pro ostatní pracovníky.

Článek 4

1. Zřizuje se generální poradní výbor SVS, který se skládá ze zástupců jmenovaných vládami členských států, aby byl nápomocen generálnímu řediteli; vykonává úkoly stanovené v tomto rozhodnutí.

Účast členských států se řídí usnesením Rady ze dne 17. prosince 1970.

Výbor zvolí jednoho ze svých členů za předsedu na dobu dvou let. Generální ředitel SVS se účastní jednání výboru, ale nehlasuje.

2. Generální poradní výbor svolává jeho předseda; musí být svolán rovněž na žádost generálního ředitele SVS nebo tří členů výboru.

Výbor je schopný se usnášet pouze tehdy, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho členů. Stanoviska se přijímají většinou hlasů přítomných členů.

3. Předseda odpovídá za vyhotovení souhrnného zápisu z každé schůze; zápis obsahuje přijatá stanoviska a vyjádřené názory, je-li výbor konzultován. Tento zápis se předává Komisi a Radě.

Článek 5

Zřizuje vědecký výbor SVS, který je nápomocen generálnímu řediteli.

Vědecký výbor se skládá ze dvou třetin z hlavních vedoucích pracovníků oddělení a projektů a z jedné třetiny z vědeckých a technických pracovníků zvolených řadovými pracovníky jako jejich zástupci.

Vědecký výbor je pravidelně konzultován generálním ředitelem ve všech záležitostech vědecké nebo technické povahy týkajících se činností SVS. V této souvislosti se podílí na vypracování návrhů programů.

Článek 6

1. Komise poskytne generálnímu řediteli obecné pokyny pro vypracování programů SVS z hlediska případných obecných politik přijatých Radou.

2. Na tomto základě vypracuje generální ředitel na vlastní odpovědnost a po konzultaci s generálním poradním výborem návrhy programů pro různé oblasti činnosti SVS a výbor k nim zaujme stanovisko.

3. Komise posoudí návrhy programů a odpovídající stanoviska generálního poradního výboru, která jsou jí předložena, z hlediska obecné politiky a rozpočtové situace Společenství. Přijme návrhy za podmínek stanovených ve Smlouvě a předloží je Radě společně se stanovisky generálního poradního výboru a původními návrhy programů vypracovanými generálním ředitelem SVS, pokud Komise tyto návrhy pozměnila.

Článek 7

1. Generální ředitel odpovídá za řádné provádění programů stanovených pro SVS. Řídí činnosti oddělení a útvarů a zejména rozhoduje mezi alternativními metodami provádění programů.

2. Generální ředitel poskytne Komisi veškeré informace, které Komise potřebuje pro vypracování zpráv požadovaných článkem 11 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

3. Generální ředitel v případě potřeby zajistí, aby navazující programy byly během provádění a přípravy správně koordinovány a propojeny se zvláštním ohledem na vědeckou a průmyslovou infrastrukturu SVS. Každé dva roky pořádá generální ředitel přezkoumání programů.

Článek 8

Generální ředitel řádně informuje generální poradní výbor o činnostech Společného výzkumného střediska, zejména o hlavních uzavřených smlouvách nebo zakázkách, personální politice, podrobném vypracování programu střediska a všech významných změnách již schválených programů. Na základě těchto informací může generální poradní výbor podávat stanoviska generálnímu řediteli.

Článek 9

1. Generální ředitel provede každoročně odhad finančních prostředků požadovaných na provádění programů pro začlenění do odpovídající položky předběžného návrhu rozpočtu Společenství. Tento odhad zahrnuje odhad výnosů a výdajů pro práce vykonávané SVS pro třetí osoby.

Článek 6 se použije obdobně pro vypracování předběžného návrhu rozpočtů pro výzkumné činnosti.

2. Výdaje SVS schvaluje generální ředitel; podepisuje platební příkazy a stvrzenky; uzavírá smlouvy a zakázky a povoluje převody finančních prostředků.

3. Generální ředitel vypracovává čtvrtletní finanční zprávu pro Komisi. Na konci rozpočtového roku předá Komisi výkaz příjmů a výdajů za daný rozpočtový rok.

4. Komise jmenuje pracovníka odpovědného za kontrolu vynakládání výdajů a jejich schvalování a za dohled nad výnosy.

5. Komise jmenuje účetního pověřeného platbou výdajů a výběrem výnosů, vedením účetních záznamů a bezpečnou úschovou finančních prostředků a cenných papírů.

Článek 10

1. Generální ředitel vykonává vůči zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování, s výjimkou pravomocí stanovených v článcích 90 a 91 služebního řádu, které jsou vyhrazeny Komisi.

2. Pro úředníky a ostatní zaměstnance tříd A1 a A2 však vykonává pravomoci stanovené články 29, 49, 50 a 51 a hlavou VI služebního řádu na návrh generálního ředitele Komise.

3. Generální ředitel přijímá jménem Komise veškerá opatření nezbytná pro zajištění bezpečnosti osob a zařízení, za která je odpovědný.

Článek 11

1. Generální ředitel zajistí provádění výměny informací mezi útvary Komise a útvary SVS; za tímto účelem pravidelně zve:

- generální ředitele nebo ředitele útvarů Komise, kterých se týkají činnosti SVS,

- zástupce oddělení SVS,

- zástupce zaměstnanců SVS.

2. Generální ředitel stanoví po konzultacích se zaměstnanci SVS a po obdržení stanoviska generálního poradního výboru předpisy vnitřní organizace SVS.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení služebního řádu, upravují předpisy zejména zakládání organizací zastupujících zaměstnance na úrovni SVS a v případě potřeby i v jednotlivých zařízeních a určují podmínky, za kterých se uvedené organizace podílejí na vypracování a provádění obecné personální politiky SVS.

Článek 12

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 13. ledna 1971.

Za Komisi

Franco M. Malfatti

předseda

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/