Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2001

kterým se Komise opravňuje k uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti řízené nukleární fúze

Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2001,

kterým se Komise opravňuje k uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti řízené nukleární fúze

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci, na jejímž základě vzniklo partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé [1], která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 1997 a jejímž cílem je nastolit těsnou spolupráci v jaderné oblasti mimo jiné prostřednictvím provádění dvou dohod týkajících se jaderné bezpečnosti a nukleární fúze,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicemi, které Rada přijala ve svém rozhodnutí ze dne 17. ledna 1991, projednala Komise dvě dohody o jaderné bezpečnosti a řízené nukleární fúzi uzavřené mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Ruskou federací.

(2) Komise by měla mít oprávnění tyto dohody uzavřít.

(3) Rada postupující na základě návrhu předloženého Komisí schválila dohody dne 22. prosince 1994. Následující vývoj si však vyžádal nutnou opravu a aktualizaci. Z tohoto důvodu by mělo být zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1994.

(4) Rada přijala rozhodnutí 1999/64/Euratom ze dne 22. prosince 1998 o pátém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkumné a vzdělávací činnosti (1998-2002) [2], které obsahuje zásadní postup řízené nukleární fúze.

(5) Rada ve svém rozhodnutí č. 1999/175/Euratom ze dne 25. ledna 1999 o přijetí výzkumného a vzdělávacího programu (Euratom) v oblasti jaderné energie (1998-2002) přijala tento výzkumný a vzdělávací program (Euratom) v oblasti jaderné energie na období 1998 až 2002 [3],

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Komise je oprávněna uzavřít s Ruskou federací Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti a Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti řízené nukleární fúze.

Znění obou dohod se připojuje k tomuto rozhodnutí [4].

Článek 2

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1994 se zrušuje a nahrazuje se tímto rozhodnutím.

 

V Bruselu dne 27. září 2001.

Za Radu

předseda

R. Landuyt

[1] Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3.

[2] Úř. věst. L 26, 1.2.1999, s. 34.

[3] Úř. věst. L 64, 12.3.1999, s. 142.

[4] Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 23.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/