2010/222/: Rozhodnutí Komise

ze dne 19. dubna 2010 o účasti Evropské komise na Celosvětovém partnerství pro bioenergii

2010/222/EU Rozhodnutí Komise

ze dne 19. dubna 2010 o účasti Evropské komise na Celosvětovém partnerství pro bioenergii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská unie si v odvětví energetiky stanovila za cíl zvýšit zabezpečení dodávek a snížit emise skleníkových plynů způsobené vlastní spotřebou energie zvýšeným využíváním obnovitelných zdrojů energie. Bionergie představuje významnou součást strategie pro obnovitelné zdroje. Unie usiluje o udržitelnou produkci biomasy a přijala kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.

(2) Komise se v rámci své spolupráce s mezinárodními partnery, včetně rozvojových zemí, aktivně účastní dialogů v odvětví energetiky a jiných forem spolupráce týkajících se této problematiky. Výhody bionergie se plně projeví až v okamžiku, kdy i ostatní země přijmou strategie v oblasti bioenergie a budou je udržitelným způsobem provádět. Uskutečnění udržitelné produkce energie lze výrazně urychlit prostřednictvím vhodných mezinárodních rámců.

(3) Představitelé G8 schválili v rámci Gleneagleského akčního plánu z roku 2005 založení Celosvětového partnerství pro bioenergii na podporu širšího a nákladově efektivního využívání biomasy a biopaliv, zejména v rozvojových zemích. Celosvětové partnerství pro bioenergii iniciovalo vznik pracovních skupin zabývajících se metodami použitelnými na skleníkové plyny a udržitelností, s cílem podpořit udržitelné využití bioenergie.

(4) Předseda Celosvětového partnerství pro bioenergii se dne 12. dubna 2007 písemně obrátil na předsedu Evropské komise Barrosa a vyzval Komisi k účasti na Celosvětovém partnerství pro bioenergii a následně svou výzvu zopakoval.

(5) Komise bude moci díky své účasti na Celosvětovém partnerství pro bioenergii lépe koordinovat své mezinárodní činnosti týkající se bioenergie a s tím spojené otázky v oblasti udržitelnosti.

(6) Celosvětové partnerství pro bionergii je financováno z příspěvků svých členů. Tyto příspěvky jsou dobrovolné a rozhodnutí o účasti na něm nezavazuje Komisi, aby finančně přispívala do společných rozpočtů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Evropská komise (dále jen "Komise") se jako partner účastní na Celosvětovém partnerství pro bioenergii.

Článek 2

Komisař pro energetiku, nebo jeho určený zástupce, je oprávněn podepsat jménem Komise mandát pro Celosvětové partnerství pro bioenergii.

 

V Bruselu dne 19. dubna 2010.

Za Komisi

Günther Oettinger

člen Komise

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/