Rozhodnutí Rady ze dne 8. dubna 2003

uzavření Dohody jménem Společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

Rozhodnutí Rady ze dne 8. dubna 2003 o

uzavření Dohody jménem Společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je třeba stanovit vhodné interní postupy Společenství, které zajistí řádné fungování Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, podepsané ve Washingtonu dne 19. prosince 2000 [2]. Je nezbytné zmocnit Komisi, jíž je nápomocen zvláštní výbor jmenovaný Radou, aby učinila v dohodě určité technické změny a přijala určitá rozhodnutí za účelem jejího provádění. Ve všech ostatních případech se rozhodnutí přijímají obvyklými postupy.

(2) Přezkum provádění byl svěřen technické komisi zřízené dohodou.

(3) Každá smluvní strana jmenovala řídící subjekt. Společenství jmenovalo jako řídící subjekt Komisi. Smluvní strany mohou měnit dohodu a její přílohy a připojovat nové přílohy po vzájemné dohodě.

(4) Evropský soudní dvůr [3] zrušil rozhodnutí Rady 2001/469/ES ze dne 14. května 2001 o uzavření Dohody jménem Evropského společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky [4], které je tudíž třeba nahradit.

(5) Uvedenou dohodu je tudíž třeba schválit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jménem Společenství se schvaluje Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, včetně jejích příloh.

Znění dohody a jejích příloh se připojuje k tomuto rozhodnutí [5].

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Společenství písemné oznámení stanovené v čl. XII odst. 1 dohody.

Článek 3

1. Komise zastupuje Společenství v technické komisi stanovené v článku VI dohody, jíž je nápomocen zvláštní výbor jmenovaný Radou. Komise po konzultaci s tímto zvláštním výborem přistoupí ke sdělením, spolupráci, přezkumu provádění a oznámením uvedeným v čl. V odst. 5, v čl. VI odst. 1 a 2 a v čl. VIII odst. 4 dohody.

2. S cílem připravit postoj Společenství, pokud jde o změny ve specifikacích a seznamu kancelářských přístrojů v příloze C dohody, Komise vezme v úvahu všechna stanoviska vydaná Úřadem Evropského společenství Energy Star, na který odkazují články 8 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky [6].

3. Pokud jde o změny technických specifikací u kancelářských přístrojů uvedených v seznamu přílohy C dohody, zaujme postoj Společenství ohledně rozhodnutí, která přijmou řídící subjekty, Komise po konzultaci se zvláštním výborem uvedeným v odstavci 1.

4. Ve všech ostatních případech zaujme postoj Společenství ohledně rozhodnutí, která přijmou řídící subjekty nebo smluvní strany, Rada na návrh Komise v souladu s článkem 300 Smlouvy.

 

V Lucemburku dne 8. dubna 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 274 E, 28. 9. 1999, s. 16.

[2] Úř. věst. L 172, 26.6.2001, s. 3.

[3] Rozsudek ze dne 12. prosince 2002 ve věci C-281/01, Komise Evropských společenství vs. Rada Evropské unie (Úř. věst. C 31 8. 2. 2003, s. 3).

[4] Úř. věst. L 172, 26.6.2001, s. 1.

[5] Úř. věst. L 172, 26.6.2001, s. 3.

[6] Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/