Ujednání o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie

z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

Ujednání o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie

z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

Článek 1

Stranami tohoto ujednání jsou všichni signatáři Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen "Euratom"), vládou Čínské lidové republiky, vládou Indické republiky, japonskou vládou, vládou Korejské republiky, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "dohoda ITER").

Článek 2

V souladu s podmínkami, které stanoví, vstupuje dohoda ITER v platnost třicet dní po uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení Čínskou lidovou republikou, Euratomem, Indickou republikou, Japonskem, Korejskou republikou, Ruskou federací a Spojenými státy americkými.

Článek 3

Strany tohoto ujednání mají zájem o uskutečňování spolupráce podle dohody ITER v co největší míře, dokud každá z nich nedokončí všechna vnitrostátní opatření, která nezbytně předcházejí ratifikaci, přijetí nebo schválení dohody ITER.

Článek 4

Strany tohoto ujednání se tudíž v co největší míře v souladu se svými vnitrostátními právními a správními předpisy zavazují dodržovat podmínky dohody ITER do doby jejího vstupu v platnost.

Článek 5

Od tohoto ujednání může strana odstoupit písemným oznámením ostatním stranám při dodržení výpovědní lhůty 120 dní.

Článek 6

Toto ujednání vstoupí v platnost podpisem.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně za tímto účelem zplnomocnění, k tomuto ujednání své podpisy.

 

V Paříži dne 21. listopadu 2006, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém.

za Evropské společenství pro atomovou energii

za vládu Čínské lidové republiky

za vládu Indické republiky

za japonskou vládu

za vládu Korejské republiky

za vládu Ruské federace

za vládu Spojených států amerických

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/