Dohoda o spolupráci

mezi evropským společenstvím pro atomovou energii a mezinárodní agenturou pro atomovou energii

Dohoda o spolupráci

mezi evropským společenstvím pro atomovou energii a mezinárodní agenturou pro atomovou energii

(75/780/Euratom)

Článek I

Spolupráce a konzultace

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (dále jen "Agentura") a Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen "Společenství") se s cílem podpořit dosažení cílů stanovených ve statutu Agentury a ve smlouvě o založení Společenství dohodly, že spolu budou úzce spolupracovat. Smluvní strany se spolu pravidelně radí o věcech společného zájmu za účelem co největšího možného sladění svého úsilí, přičemž berou náležitý ohled na povahu a cíle druhé smluvní strany.

Článek II

Zastoupení

1. Zástupci Společenství jsou zváni na řádná výroční zasedání generální konference Agentury a mohou se bez hlasovacího práva účastnit porad tohoto orgánu a případně i jeho výborů, pokud jde o body pořadu jednání, na nichž má Společenství zájem.

2. Agentura a Společenství také přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění vzájemného zastoupení na vhodných zasedáních svolaných pod jejich záštitou.

Článek III

Výměna informací a dokumentů

Mezi Agenturou a Společenstvím probíhá výměna všech informací a dokumentů s výjimkou těch, na něž se vztahují omezení a opatření, která jedna ze smluvních stran považuje za nezbytná pro zachování důvěrné povahy některých informací a dokumentů.

Článek IV

Správní a technická spolupráce

Pokud náklady na spolupráci, kterou v souladu s touto dohodou navrhuje jedna smluvní strana druhé, překračují obvyklou výši běžných provozních nákladů, poradí se Agentura a Společenství, aby určily nejspravedlivější způsob uhrazení těchto nákladů.

Článek V

Provádění dohody

Generální ředitel Agentury a Komise Evropských společenství mohou přijmout opatření nezbytná pro zajištění uspokojivého provádění této dohody.

Článek VI

Oznámení Organizaci spojených národů, archivace a registrace

1. V souladu s dohodou uzavřenou mezi Organizací spojených národů a Agenturou oznámí Agentura Organizaci spojených národů neprodleně znění této dohody.

2. Po vstupu této dohody v platnost podle článku 8 ji Agentura zašle generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k archivaci a registraci.

Článek VII

Ukončení dohody

Kterákoli ze smluvních stran může tuto dohodu ukončit výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Článek VIII

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že vnitřní postupy nezbytné pro tento účel byly dokončeny [1].

Článek IX

Jazyky

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž anglické a francouzské znění mají stejnou platnost.

S ohledem na potřeby smluvních stran zhotoví Agentura úřední překlady této dohody do ruštiny a španělštiny a Společenství zhotoví úřední překlady do dánštiny, italštiny, němčiny a nizozemštiny.

 

Ve Vídni dne 1. prosince 1975.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Guido Brunner

Za Mezinárodní agenturu pro atomovou energii

Sigvard Eklund

[1] Jelikož k oznámení došlo dne 1. prosince 1975, vstoupí dohoda v platnost dnem 1. ledna 1976.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/