Směrnice Komise 1999/9/ES

ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice Komise 1999/9/ES

ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnicí 97/17/ES [2] se provádí směrnice 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost;

vzhledem k tomu, že při vypracování a schvalování metod měření (EN 50242) došlo ke zpoždění; že bez harmonizované normy pro měření není možné, aby dodavatelé plnili své povinnosti podle směrnice 97/17/ES; že používání uvedené směrnice musí být proto odloženo;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ustanovení čl. 4 odst. 1 směrnice 97/17/ES se nahrazuje tímto:

"1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. února 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. března 1999.

Členské státy však musí do 31. července 1999 umožnit:

- uvedení na trh, komercializaci a/nebo vystavení výrobků a

- distribuci tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4,

které neodpovídají této směrnici.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy."

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 26. února 1999.

Za Komisi

Christos Papoutsis

členka Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/