Směrnice a nařízení EU - ostatní

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES

  ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES

  ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008

  ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Rady č. 7/63/EURATOM

  ze dne 3. prosince 1963 o jednacím řádu rozhodčího výboru podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990

  kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu
 • Nařízení Komise (ES) č. 2386/96 ze dne 16. prosince 1996

  kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu SpolečenstvíText s významem pro EHP.
 • Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000

  ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES

  ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES

  ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času
 • Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES

  ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES

  ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES
 • Nařízení Komise (ES) č. 107/2009

  ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002

  ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu
 • Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006

  o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina
 • Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství

  pro atomovou energii, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů
 • Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006

  ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
 • Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993

  o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy
 • Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005

  ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu - Prohlášení Rady/Komise
 • Nařízení Rady Euratom č. 3

  kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999

  kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000

  kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Směrnice Rady ze dne 24. července 1973

  o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty
 • Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006

  kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES

  ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES

  ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků
 • Nařízení Rady (ES) č. 2964/95

  ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství
 • Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES

  ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009,

  ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

  ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 715/2009

  ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Text s významem pro EHP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES

  ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES

  ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významem pro EHP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES

  ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
 • Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992

  o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku
 • Směrnice Komise 95/12/ES

  ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost
 • Směrnice Komise 95/13/ES

  ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost
 • Směrnice Komise 96/60/ES

 • Směrnice Komise 97/17/ES

  ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.
 • Směrnice Komise 98/11/ES

  ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnostText s významem pro EHP.
 • Směrnice Komise 1999/9/ES

  ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.
 • Směrnice komise 2002/31/ES

  ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnostText s významem pro EHP.
 • Směrnice Komise 2002/40/ES

  ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnostText s významem pro EHP.
 • Směrnice komise 2003/66/ES

  ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinacíText s významem pro EHP.
 • Směrnice Rady 2003/96/ES

  ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřinyText s významem pro EHP.
 • Směrnice Rady 96/61/ES

  ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění
 • Směrnice Rady 2004/74/ES

  ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění
 • Směrnice Rady ze dne 12. června 1989

  o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 • Směrnice Rady 86/188/EHS

  o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci, ve znění směrnice 98/24/ES
 • Nařízení Rady č. 139/2004

  ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování)Text s významem pro EHP.
 • Resolution 93/C 14/02

  of the European Coal and Steel Community (ECSC) Consultative Committee towards a coal policy in the internal market
 • Council Regulation (EEC) No 625/83

  of 15 March 1983 establishing specific measures of Community interest relating to energy strategy
 • Council Resolution 92/C 172/02

  of 18 June 1992 on the technological problems of nuclear safety
 • Council Resolution 88/C 197/03

  of 29 June 1988 concerning the activities to be undertaken by the Joint Research Centre (JRC)
 • Council Regulation (EC) No 736/96

  of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors
 • Resolution

  of the ECSC Consultative Committee on the White Paper 'An energy policy for the European Union'
 • Resolution

  of ECSC Consultative Committee on the Green Paper for a European Union energy policy (Text with EEA relevance)
 • Council Resolution

  of 18 July 1977 on advisory committees on research programme management
 • Council Resolution

  of 22 July 1975 on the technological problems of nuclear safety
 • Council Resolution

  of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States
 • Council Resolution

  of 23 November 1995 on the Green Paper For a European Union Energy Policy'
 • Council Resolution

  of 26 November 1986 on a Community orientation to develop new and renewable energy sources
 • Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008

  ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003

  ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
 • Council Regulation (EEC) No 1890/84

  of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest relating to energy strategy
 • Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000

  ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku
 • Regulation (EEC) No 2677/75

  of the Commission of 6 October 1975 applying Council Regulation (EEC) No 3254/74 of 17 December 1974, applying Regulation (EEC) No 1055/72 on notifying the Commission of imports of crude oil and natural gas, to petroleum products falling within subheadings 27.10 A, B, C I and C II of the Common Customs Tariff
 • Nařízení Komise (EU) č. 844/2010

  ze dne 20. září 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a o úpravu metodických odkazů podle NACE Rev. 2 Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise (EU) č. 838/2010

  ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010

  ze dne 21. září 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) č. 774/2010

  ze dne 2. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise (EU) č. 765/2010

  ze dne 25. srpna 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
 • Nařízení Rady (Euratom) č. 647/2010

  ze dne 13. července 2010 o finanční pomoci Unie v souvislosti s vyřazováním z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku ( „program Kozloduj“ )
 • Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010

  ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96
 • Nařízení Komise (EU) č. 347/2010

  ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009

  ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009

  ze dne 28. října 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Komise (ES) č. 859/2009

  ze dne 18. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Komise (ES) č. 822/2009

  ze dne 27. srpna 2009 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009

  ze dne 13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
 • Nařízení Komise (ES) č. 643/2009

  ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010

  ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (Text s významem pro EHP)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

  ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

  ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

  ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

  ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů Text s významem pro EHP
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2010

  ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
 • Nařízení Komise (EU) č. 327/2011

  ze dne 30. března 2011 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW Text s významem pro EHP
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

  ze dne 4. května 2011 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu
 • Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011

  ze dne 29. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování Text s významem pro EHP
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011

  ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií Text s významem pro EHP