Směrnice komise 2003/66/ES

ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinacíText s významem pro EHP.

Směrnice komise 2003/66/ES

ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinacíText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Spotřeba elektrické energie v chladničkách, mrazničkách a jejich kombinacích tvoří významnou část celkové spotřeby energie v domácnostech ve Společenství. Snížením spotřeby energie v těchto zařízeních by mohlo dojít k velkým úsporám celkové spotřeby energie.

(2) Výsledkem systému energetických štítků, jenž byl zaveden směrnicí Komise 94/2/ES [2] ve spojení se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost [3], bylo zvýšení indexu energetické účinnosti u nových chladniček a mrazniček o více než 30 % mezi roky 1996 a 2000.

(3) Asi 20 % chladicích spotřebičů prodaných v roce 2000 patřilo do třídy nejvyšší energetické účinnosti A, přičemž na některých trzích byl tento podíl větší než 50 %. Podíl spotřebičů třídy A na trhu rychle roste. V důsledku toho je třeba zavést dvě další třídy, označené A + a A++, jako přechodné opatření do doby, než bude provedena celková revize tříd energetické účinnosti.

(4) Nebudou-li definovány další třídy vyšší energetické účinnosti, efekt systému energetických štítků se zmenší nebo zanikne.

(5) Směrnici 94/2/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit. Této změny lze zároveň využít k přizpůsobení uvedené směrnice podobným směrnicím, jež byly v poslední době přijaty v rámci provádění směrnice 92/75/EHS;

(6) opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 94/2/ES se mění takto:

1. V článku 1 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

"2. Informace požadované touto směrnicí se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi (CEN, CENELEC, ETSI) na základě pověření Komise podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES [4], na něž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství a u nichž členské státy zveřejnily čísla vnitrostátních norem přejímajících dotyčné harmonizované normy.

3. Ustanovení příloh I, II a III, která požadují poskytování údajů týkajících se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje požadují členské státy podle článku 3 směrnice 86/594/EHS. Tyto údaje se zjišťují měřením podle uvedené směrnice.

4. V této směrnici se použijí definice uvedené v čl. 1 odst. 4 směrnice 92/75/EHS."

2. Článek 2 se mění takto:

a) V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Jestliže byly údaje týkající se určité kombinace modelů získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu a/nebo extrapolací z jiných kombinací, měla by dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech a/nebo extrapolacích a o zkouškách, které byly provedeny k ověření přesnosti těchto výpočtů (podrobné údaje o matematickém modelu pro výpočet výkonnosti a o měřeních provedených k ověření tohoto modelu)."

b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Jsou-li spotřebiče nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí taková informace obsahovat všechny údaje uvedené v příloze III."

3. Přílohy I, II, III a V se mění v souladu s přílohou této směrnice.

4. Příloha VI se zrušuje.

Článek 2

Členské státy nejpozději od 1. července 2004 povolí, aby byly uváděny do oběhu štítky, informační listy a informace podle čl. 2 odst. 5 směrnice 94/2/ES, které obsahují údaje pozměněné podle této směrnice.

Členské státy zajistí, aby nejpozději od 31. prosince 2004 byly veškeré štítky, informační listy a informace podle čl. 2 odst. 5 směrnice 94/2/ES v souladu s pozměněnými vzory.

Článek 3

Členské státy nejpozději do 30. června 2004 přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 3. července 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 45, 17.2.1994, s. 1.

[3] Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 36.

[4] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Příloha I se mění takto:

a) pod nadpisem "Poznámky k energetickému štítku" se zrušuje poslední věta "Poznámka: Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze VI";

b) pod nadpisem "Tisk energetického štítku":

i) za obrázek se vkládá nový text, který zní:

"Písmeno, které udává třídu energetické účinnosti spotřebičů A+ a A++ musí odpovídat následujícím obrázkům a umístí se do stejné polohy jako písmeno A pro spotřebiče třídy A."

+++++ TIFF +++++

ii) zrušuje se závěrečný text začínající slovy "Úplné informace pro tisk jsou obsaženy v" Návodu k provedení energetického štítku chladničky/mrazničky "…".

2. Příloha II se mění takto:

a) bod 4 se nahrazuje tímto:

"4. Třída energetické účinnosti modelu stanovená podle přílohy V a vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti … na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)". Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že rozsah stupnice je od A++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)."

b) bod 8 se nahrazuje tímto:

"8. Užitný objem prostoru pro mražené potraviny, popřípadě zchlazovacího prostoru, v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2 – netýká se tříd 1, 2 a 3. U spotřebičů třídy 3: užitný objem nádoby na led."

c) vkládá se nový bod 15, který zní:

"15. Jestliže se model vyrábí jako vestavné zařízení, musí být tato skutečnost uvedena."

d) zrušuje se poznámka na konci.

3. Příloha III se mění takto:

Zrušuje se poznámka na konci.

4. V příloze V se za nadpis "TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI" vkládá nový text, který zní:

"ČÁST 1: Definice tříd A+ a A++:

Spotřebič se zařadí do třídy A + nebo A++, je-li index energetické účinnosti alfa (Iα) v mezích uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1

Index energetické účinnosti α (Iα) | Třída energetické účinnosti |

30 > Iα | A++ |

42 > Iα≥30 | A+ |

Iα ≥42 | A až G (viz níže) |

V tabulce 1

I

=

SC

× 100

kde:

AC = je roční spotřeba energie spotřebičem (podle přílohy I poznámkaV),

SCα = je normalizovaná roční spotřeba energie spotřebičem.

SCαse vypočte pomocí vzorce

M

X ∑

+ N

+ CH

kde:

Vc je užitný objem prostoru (v litrech) (v souladu s normami podle čl. 1 odst. 2),

Tc je pracovní teplota prostoru (°C).

Hodnoty Mα a Nα jsou uvedeny v tabulce 2 a hodnoty FRF, CC, BI a CH v tabulce 3.

Tabulka 2

Typ spotřebiče | Teplota nejchladnějšího prostoru | Mα | Nα |

1chladnička bez prostoru s nízkou teplotou | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

2chladnička/zchlazovač | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

3chladnička bez označení hvězdičkou | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

4chladnička * | ≤ – 6 °C * | 0,643 | 191 |

5chladnička ** | ≤ – 12 °C ** | 0,450 | 245 |

6chladnička *** | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

7chladnička/mraznička *(***) | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

8skříňová mraznička | ≤ – 18 °C *(***) | 0,539 | 315 |

9mrazicí pult | ≤ – 18 °C *(***) | 0,472 | 286 |

10vícedveřové nebo jiné spotřebiče | | [1] | [1] |

Tabulka 3

Korekční faktor | Hodnota | Podmínky |

FRF (bez mražení) | 1,2 | prostory "bez mražení" (větrané) pro mražené potraviny |

1 | ostatní |

CC (třída klimatu) | 1,2 | spotřebiče v "tropickém" provedení |

1,1 | spotřebiče v "subtropickém" provedení |

1 | ostatní |

BI (vestavné) | 1,2 | vestavné spotřebiče [2] šířky menší než 58 cm |

1 | ostatní |

CH (zchlazovací prostor) | 50 kWh/rok | spotřebiče se zchlazovacím prostorem o objemu nejméně 15 litrů |

0 | ostatní |

Jestliže spotřebič nespadá do třídy A+ nebo A++, zařadí se do tříd podle části 2.

ČÁST 2: Definice tříd A až G

.…"

[1] "U těchto spotřebičů jsou hodnoty "M" a "N" určeny teplotou a označením výkonu hvězdičkou v prostoru s nejnižší teplotou. Spotřebiče s prostory o teplotě – 18 °C *(***) se považují za chladničky/mrazničky.

[2] "Spotřebič je ""vestavný"", jestliže je konstruován výlučně pro zabudování do kuchyňského prostoru; musí být opatřen příslušným pláštěm a jako takový zkoušen.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/