Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny

v oblasti řízené termonukleární fúze

Dohoda o spolupráci

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajinyv oblasti řízené termonukleární fúze

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

dále jen "Společenství"

na jedné straně a

VLÁDA UKRAJINY

na straně druhé,

obě dále jen "strana" nebo "strany",

U VĚDOMÍ toho, že Dohoda o partnerství a spolupráci podepsaná Evropskou unií a Ukrajinou dne 14. června 1994 stanoví, že strany spolupracují v jaderné oblasti mimo jiné tak, že provedou dohodu o termonukleární fúzi;

PŘEJÍCE SI usnadnit využívání termonukleární fúze jako potenciálně ekologicky přijatelného, ekonomicky konkurenceschopného a fakticky nevyčerpatelného zdroje energie;

KONSTATUJÍCE, že program Společenství pro termonukleární fúzi je širokým a komplexním programem, který je založen na toroidním magnetickém uzavření;

KONSTATUJÍCE, že ukrajinský výzkum v oblasti termonukleární fúze vychází ze silného postavení vědy a techniky v oblasti termonukleární fúze na Ukrajině;

UZNÁVAJÍCE vzájemný prospěch, který přinese navázání užších kontaktů mezi vědci smluvních stran pracujícími v oblasti řízené termonukleární fúze;

ROZHODNUTY upevnit svou vzájemnou spolupráci v oblasti řízené termonukleární fúze prostřednictvím pravidelných konzultací,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Spolupráce podle této dohody je pouze pro mírové účely a uskutečňuje se na základě vzájemné výhodnosti. Cílem této dohody je udržet a zintenzívnit spolupráci mezi stranami v oblastech, které pokrývají jejich programy termonukleární fúze, za účelem rozvoje vědeckého poznání a technologických schopností potřebných pro energetický systém založený na termonukleární fúzi.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se může uskutečňovat v těchto oblastech:

a) experimentální a teoretické studie uzavření, dopravy, zahřívání a řízení toku plasmy (včetně vývoje souvisejících radiofrekvenčních systémů) a diagnostiky v toroidních magnetických zařízeních;

b) studie v oblasti teorie plasmy, zejména fyziky rychlých iontů a částic alfa v toroidních magnetických zařízeních, a studie turbulentní plasmy a nelineárních interakcí plasmových vln;

c) technologie termonukleární fúze;

d) aplikovaná fyzika plasmy;

e) politika v oblasti programu a plánů.

Další oblasti spolupráce mohou být doplněny v souladu s postupy platnými v jednotlivých stranách.

Článek 3

Spolupráce se provádí zejména prostřednictvím:

- výměny technických informací prostřednictvím zpráv, návštěv, seminářů, pracovních setkání atd.,

- výměny pracovníků mezi laboratořemi nebo zúčastněnými orgány stran i pro účely školení,

- výměny vzorků, materiálů, nástrojů a přístrojů pro pokusné účely,

- vyvážené účasti na společných studiích a činnostech.

Článek 4

1. V rámci této dohody dojde k prováděcím ujednáním o jednotlivých činnostech spolupráce mezi:

Společenstvím nebo organizací přidruženou k němu v rámci programu Společenství pro termonukleární fúzi nebo společného podniku Joint European Torus (JET), kterou Společenství k tomuto účelu určí;

a vládou Ukrajiny nebo jinou institucí určenou za tímto účelem vládou Ukrajiny.

2. Jednotlivé podmínky nutné k provádění činností vyjmenovaných v článku 3 budou stanoveny v prováděcích ujednáních a budou obsahovat:

a) jednotlivé podrobnosti, postupy a finanční ustanovení pro určité činnosti spolupráce;

b) přidělení odpovědnosti za provozní řízení dotčené činnosti jediné organizaci nebo fyzické osobě;

c) podrobná ustanovení o šíření informací a nakládání s duševním vlastnictvím.

3. Aby se omezilo zdvojování úsilí, usiluje každá strana o koordinaci své činnosti podle této dohody s ostatními mezinárodními činnostmi, které souvisejí s výzkumem a vývojem v oblasti řízené termonukleární fúze, jichž se účastní druhá strana.

Článek 5

1. Strany zřídí koordinační výbor, který bude koordinovat provádění této dohody a dohlížet na něj. Každá ze stran jmenuje do koordinačního výboru stejný počet členů a jednoho z určených členů jmenuje vedoucím delegace. Koordinační výbor se schází každoročně, střídavě ve Společenství a na Ukrajině nebo v jiné době nebo místě po vzájemné dohodě. Vedoucí delegace hostitelské strany předsedá zasedání.

2. Úkoly koordinačního výboru zahrnují:

a) hodnocení stavu spolupráce podle této dohody;

b) určení jednotlivých úkolů, které mají být provedeny v oblastech zmíněných v článku 2, aniž je dotčeno právo stran přijímat autonomní rozhodnutí o svých programech.

3. Všechna rozhodnutí koordinačního výboru se přijímají jednomyslně a jsou pro smluvní strany závazná. Při rozhodování náleží každé straně jeden hlas, který vyjadřuje vedoucí delegace.

4. Pro dobu mezi zasedáními koordinačního výboru jmenuje každá strana výkonného tajemníka, který za ni jedná ve všech věcech spolupráce podle této dohody. Výkonní tajemníci odpovídají za každodenní řízení spolupráce.

Článek 6

Veškeré náklady vyplývající ze spolupráce hradí strana, které vznikly, pokud prováděcí agentury písemně nestanoví jinak.

Článek 7

Využívání a šíření informací a práv k duševnímu vlastnictví včetně práv průmyslového vlastnictví, patentů a autorských práv souvisejících s činnostmi spolupráce podle této dohody musí být v souladu s přílohami, které tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 8

Tato dohoda ponechává nedotčena stávající nebo budoucí ujednání o spolupráci mezi smluvními stranami.

Článek 9

1. Plnění, která mají smluvní strany poskytnout v rámci této dohody, závisí na dostupnosti přiměřených prostředků.

2. Spolupráce podle této dohody musí být v souladu s platnými právními a správními předpisy a s mezinárodními dohodami, které strany uzavřely.

3. Každá strana vynaloží veškeré úsilí v rámci použitelných právních a správních předpisů, aby usnadnila splnění formalit týkajících se pohybu osob, převodu materiálu a zařízení a převodu finančních prostředků, které jsou nutné k realizaci spolupráce.

Článek 10

Strany se snaží vyřešit veškeré otázky v souvislosti s touto dohodou prostřednictvím vzájemných konzultací.

Článek 11

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy dojde k výměně diplomatických nót, prostřednictvím nichž se strany navzájem vyrozumí o ukončení jejich vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost a zůstává v platnosti po počáteční období 10 let. [1]

2. Poté se tato dohoda automaticky obnovuje na pětiletá období, pokud některá strana písemně nevyjádří úmysl tuto dohodu ukončit nebo znovu projednat a to nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení platnosti této dohody.

3. Tuto dohodu může kterákoli strana kdykoli písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

4. Zánikem této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti podle článku 7.

Článek 12

1. Tuto dohodu lze měnit prostřednictvím vzájemné písemné dohody stran, v souladu s jejich příslušnými právními a správními předpisy. Změny tvoří nedílnou součást této dohody.

2. V případě změny, ukončení nebo nového projednání zůstává tato dohoda v platnosti ve své původní podobě ve vztahu k činnostem spolupráce, které započaly před vstupem změny v platnost nebo před žádostí o ukončení nebo nové projednání, až do doby ukončení takových činností a příslušných prováděcích ujednání, nejdéle však jeden kalendářní rok po ukončení platnosti této dohody v její předchozí podobě.

Článek 13

Tato dohoda se použije, pokud se jedná o Společenství, pro území, v nichž se používá Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a na územích zemí, které se účastní jako plně přidružené třetí státy programu Společenství pro termonukleární fúze.

 

V Kyjevě dne 23. července 1999 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, řeckém, portugalském, španělském, švédském a ukrajinském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea de la Energía AtómicaPå Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegneFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςFor the European Atomic Energy CommunityPour la Communauté européenne de l'énergie atomiquePer la Comunità europea dell'energia atomicaVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergiePela Comunidade Europeia da Energia AtómicaEuroopan atomienergiayhteisön puolestaPå Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo de Ministros de UcraniaPå vegne af Ukraines ministerkabinetFür das Ministerkabinett der UkraineΓια το Υπουργικό Συμβούλιο της ΟυκρανίαςFor the Cabinet of Ministers of UkrainePour le Cabinet des ministres de l'UkrainePer il Consiglio dei ministri dell'UcrainaVoor de Ministerraad van OekraïnePelo Gabinete de Ministros da UcrâniaUkrainan hallituksen puolestaPå Ukrainas regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 13. listopadu 2002.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁSADY PRO PŘIZNÁVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, [1] KTERÁ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SPOLEČNÝCH VÝZKUMNÝCH ČINNOSTÍ PODLE DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII A VLÁDOU UKRAJINY V OBLASTI ŘÍZENÉ TERMONUKLEÁRNÍ FÚZE

I. VLASTNICTVÍ, PŘIZNÁNÍ A VÝKON PRÁV

1. Veškerý výzkum prováděný podle této dohody je "společný výzkum". Účastníci společně vypracují plány zavádění výsledků technického rozvoje (TMP), [2] které se týkají vlastnictví a používání informací a práv duševního vlastnictví, včetně jejich zveřejňování, které mohou být vytvořeny během společného výzkumu. Plány zavádění výsledků technického rozvoje schvaluje příslušná financující agentura nebo oddělení strany účastnící se financování výzkumu před uzavřením jednotlivých smluv o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, jichž se plány týkají. TMP jsou vypracovány s ohledem na cíle společného výzkumu, poměrné příspěvky účastníků, výhody a nevýhody udělování licencí podle území nebo pro oblasti použití, požadavky platných právních předpisů a další činitele, které účastníci považují za vhodné. Ve společných plánech je rovněž z hlediska duševního vlastnictví řešena otázka práv a povinností vznikajících při výzkumu prováděném hostujícími výzkumníky.

2. Informace nebo duševní vlastnictví vytvořené během společného výzkumu a nezahrnuté v plánu zaváděcího technického rozvoje budou se souhlasem stran přiznány podle zásad stanovených v plánu zavádění technického rozvoje. V případě sporu se informace nebo duševní vlastnictví stane společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, z něhož tyto informace vzešly nebo toto duševní vlastnictví pochází. Každý účastník, na kterého se vztahuje toto ustanovení, je oprávněn použít tyto informace nebo duševní vlastnictví pro své obchodní využití bez územního omezení.

3. Každá strana zajistí, aby druhé straně a jejím účastníkům mohla být přiznána práva k duševnímu vlastnictví v souladu s těmito zásadami.

4. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech dotčených touto dohodou každá strana usiluje, aby práva získaná podle této dohody byla vykonávána způsobem, který podporuje:

i) šíření a využívání informací, které byly vytvořeny, zveřejněny nebo jinak zpřístupněny podle této dohody;

ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

II. DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM

Autorská práva smluvních stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou (1971, Pařížský akt).

III. VĚDECKÁ LITERÁRNÍ DÍLA

Aniž je dotčen oddíl IV a nestanoví-li plány zavádění technického rozvoje jinak, zveřejňují strany a účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společně. S výhradou předchozího obecného pravidla platí tyto postupy:

1. V případě, že strana nebo veřejné orgány takové strany publikují vědecké a technické časopisy, články, zprávy, knihy, včetně videa a softwarových produktů, které jsou výsledkem společného výzkumu podle této dohody, má druhá strana právo na celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, reprodukci, úpravu, předávání a veřejné šíření těchto děl.

2. Strany zajistí, aby literární díla vědecké povahy, která jsou výsledkem společného výzkumu provedeného na základě této dohody a vydaná nezávislými vydavateli byla šířena v co největším rozsahu.

3. Ve všech kopiích díla chráněného autorskými právy, které má být veřejně šířeno a připraveno podle tohoto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora nebo autorů, ledaže autor nebo autoři uvedení svého jména výslovně odmítnou. Kopie musí obsahovat rovněž zřetelnou zmínku uznání společné podpory stran.

IV. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

A. Nezveřejňované dokumentární informace

1. Každá strana a její účastníci určí co nejdříve, nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje, informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

- důvěrnost informací, které jako celek nebo ve svém konkrétním uspořádání nejsou obecně známy odborníkům v daném oboru ani jim nejsou snadno zákonně dostupné;

- skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací vzhledem k jejich důvěrné povaze;

- dřívější ochrana informací, pokud osoba příslušná ze zákona přijala s ohledem na okolnosti odůvodněná opatřením pro zachování jejich důvěrnosti.

V určitých případech se smluvní strany nebo jejich účastníci mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace sdělované, vyměňované nebo vytvořené v průběhu společného výzkumu podle této dohody zcela nebo částečně zveřejněny.

2. Každá strana zajistí, aby ona sama nebo její účastníci jasně označovali nezveřejňované informace, například vhodným označením nebo omezující poznámkou. Toto ustanovení se rovněž použijí pro všechny celkové nebo částečné reprodukce zmíněných informací.

Strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody respektuje jejich privilegovanou povahu. Tato omezení automaticky zaniknou, pokud je vlastník informací sdělí bez omezení odborníkům v daném v oboru.

3. Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající smluvní stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří nebo které zaměstnává, jakož i jejím ostatním dotčeným subjektům nebo orgánům oprávněným pro konkrétní účely probíhajícího společného výzkumu za podmínky, že šíření veškerých nezveřejňovaných informací bude předmětem dohody o zachování důvěrnosti informací a že jejich důvěrná povaha bude snadno rozpoznatelná v souladu s výše zmíněnými ustanoveními.

4. Přijímající smluvní strana může za podmínky, že předem získá písemný souhlas smluvní strany, která poskytuje nezveřejňované informace, tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Smluvní strany spolupracují při vývoji postupů pro podávání žádostí a pro získávání předběžného písemného povolení nezbytného pro rozsáhlejší šíření informací a každá smluvní strana udělí toto povolení v rozsahu, který jí umožňují její politiky a právní předpisy.

B. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi nebo jinými důvěrnými nebo chráněnými informacemi poskytnutými na seminářích a jiných jednáních pořádaných podle této dohody, nebo s informacemi vznikajícími v rámci přidělení personálu, při využití zařízení nebo při společných projektech, zacházejí smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásad pro dokumentární informace stanovených touto dohodou za podmínky, že příjemce těchto nezveřejněných nebo jiných důvěrných nebo chráněných informací byl upozorněn na důvěrnou povahu sdělované informace při jejím sdělení.

C. Kontrola

Každá smluvní strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejněné informace, které získala na základě této dohody, budou chráněny podle této dohody. Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že není nebo nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření informací dle odstavců A a B dodržet, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Strany následně jednají o určení vhodného postupu.

[1] Definice pojmů zmiňovaných v těchto zásadách pro přiznávání práv jsou uvedeny v příloze II.

[2] Určující charakteristiky těchto TMP jsou uvedeny v příloze III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DEFINICE

1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace pro duševní vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. června 1967.

2. ÚČASTNÍK je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně stran samých, která se účastní projektu na základě této dohody.

3. SPOLEČNÝ VÝZKUM je výzkum prováděný nebo financovaný společnými příspěvky stran a případně zahrnující spolupráci účastníků obou stran.

4. INFORMACE jsou vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje pocházející ze SPOLEČNÉHO VÝZKUMU, jakož i další informace, které strany nebo účastníci společného výzkumu považují za nezbytné pro poskytnutí nebo výměnu na základě této dohody nebo výzkumu provedeného v jejím rámci.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

URČUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY PLÁNU ZAVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ TECHNICKÉHO ROZVOJE (TMP)

TMP je zvláštní dohoda o provádění společného výzkumu a příslušných právech a povinnostech účastníků, která má být uzavřena mezi účastníky. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví, TMP obvykle upravuje mimo jiné: vlastnictví, ochranu, uživatelská práva pro účely výzkumu a vývoje, využití a šíření včetně ujednání týkajícího se společného zveřejnění, práva a povinnosti hostujících výzkumníků a postupy pro řešení sporů. TMP může rovněž řešit otázky obecných a detailních informací, udělování licencí a konečných výsledků

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/