Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 1999

o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 1999

o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

(1) vzhledem k tomu, že transparentnost spotřebních cen ropných produktů a informace o nákladech na dodávky ropy jsou nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu, a zejména pro volný pohyb zboží ve Společenství;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 76/491/EHS ze dne 4. května 1976 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o cenách ropy a ropných produktů ve Společenství [4] vyžaduje, aby členské státy sdělovaly Komisi informace, které již neodrážejí podmínky běžné na ropných trzích; že směrnice 76/491/EHS by měla být proto zrušena a nahrazena novým postupem poskytování informací ve Společenství;

(3) vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství [5], umožňuje Komisi, aby byla informována o měsíčních nákladech na dodávky podle typu ropy podle jednotlivých členských států, v případě dovozu z třetích zemí nebo dodávek z jiného členského státu, ale neumožňuje jí určit celkové náklady na dodávky ropy ve Společenství;

(4) vzhledem k tomu, že je tudíž žádoucí stanovit postup Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů;

(5) vzhledem k tomu, že tento postup vyžaduje v pravidelných odstupech získávání určitých informací od členských států, pokud jde o náklady na dodávky ropy a spotřební ceny ropných produktů v souhrnné formě;

(6) vzhledem k tomu, že členské státy by v souladu se svou stávající praxí měly nadále sdělovat Komisi spotřební ceny ropných produktů každé pondělí tak, jak to činily dobrovolně v minulosti; že členské státy mohou zachovat jejich současný systém nebo vytvořit nové postupy sběru údajů;

(7) vzhledem k tomu, že získané informace by měly umožnit provádět srovnání vývoje nákladů a cen ropy účtovaných ve Společenství;

(8) vzhledem k tomu, že daně vybírané z ropných produktů jsou součástí prodejní ceny, a je tudíž nezbytné k zajištění transparentnosticentěchto produktů a k porovnání cen účtovaných ve Společenství uvádět spotřební ceny ropných produktů bez poplatků a daní a včetně všech daní;

(9) vzhledem k tomu, že získané informace a výsledky analýz provedených Komisí by měly být zveřejňovány na úrovni Společenství za účelem zajištění přehlednosti trhu a měly by být předmětem konzultace mezi členskými státy a Komisí;

(10) vzhledem k tomu, že shledá-li Komise odlišnosti nebo nesrovnalosti v číslech jí sdělených, musí mít možnost získat od dotyčného členského státu další informace;

(11) vzhledem k tomu, že je nezbytné podrobněji upřesnit konkrétní opatření týkající se sdělení, která mají být učiněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy sdělí Komisi informace týkající se cen CIF dodávek ropy a spotřebních cen ropných produktů způsobem uvedeným v článku 3. Seznam ropných produktů je uveden v příloze.

Informace vycházejí ze souhrnu získaných údajů a jsou předkládány tak, aby dávaly co nejvěrohodnější obraz ropného trhu každého členského státu.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1. "náklady na dodávku" náklady na všechen dovoz a všechny dodávky ropy, jakož i ropy vytěžené v členském státě;

2. "dovozem ropy" veškeré množství ropy vstupující do Společenství za účelem jiným než je tranzit, které je určeno k uspokojení potřeb členských států;

3. "dodávkami ropy" veškeré množství ropy vstupující na území členského státu z jiného členského státu za účelem jiným než je tranzit, které je určeno k uspokojení potřeb takového členského státu;

4. "ropou vytěženou v členském státě" veškerá ropa vytěžená a rafinovaná v členském státě, pokud taková těžba představuje více než 15 % celkové roční dodávky ropy takového členského státu;

5. "spotřebními cenami" nejreprezentativnější úrovně cen skutečně účtované spotřebitelům v dané kategorii.

Článek 3

1. Členské státy sdělí Komisi tyto informace:

a) cenu CIF měsíčních dodávek ropy v měsíci, který následuje po daném měsíci;

b) spotřební ceny ropných produktů bez poplatků a daní a včetně všech daní platných k patnáctému dni každého měsíce, do třiceti dnů po patnáctém dni daného měsíce.

2. V rámci běžných systémů sběru členské státy nadále sdělují Komisi informace o spotřebních cenách ropných produktů bez platných poplatků a daní každé pondělí, a to nejpozději do 12:00 hodin (poledne) následujícího dne.

Článek 4

Na základě informací získaných v souladu s tímto rozhodnutím Komise zveřejní ve vhodné formě

a) každý měsíc cenu CIF dodávek ropy a spotřební ceny ropných produktů bez poplatků a daní a včetně poplatků a daní platné k patnáctému dni každého měsíce;

b) každý týden spotřební ceny ropných produktů bez poplatků a daní platné v pondělí.

Článek 5

Členské státy a Komise vzájemně konzultují záležitosti týkající se tohoto rozhodnutí, jako jsou informace získávané podle tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Veškeré informace sdělené v souladu s tímto rozhodnutím jsou důvěrné. Toto ustanovení však nebrání poskytování obecných nebo souhrnných informací, pokud nezveřejňují údaje týkající se jednotlivých podniků, tj. pokud se týkají nejméně tří podniků. Členské státy nemusí poskytovat údaje, které se týkají takových jednotlivých podniků.

Článek 7

Pokud Komise shledá odlišnosti nebo nesrovnalosti v informacích jí sdělených členskými státy, může požádat členské státy, aby jí umožnily obeznámit se s postupy výpočtů a ocenění použitými k získání souhrnných informací.

Článek 8

V mezích stanovených tímto rozhodnutím přijme Komise prováděcí předpisy týkající se formy, obsahu a všech dalších hledisek sdělení uvedených v článku 1.

Článek 9

Zrušuje se směrnice 76/491/EHS.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Lucemburku dne 22. dubna 1999.

Za Radu

předseda

W. Müller

[1] Úř. věst. C 232, 24.7.1998, s. 10.

[2] Úř. věst. C 313, 12.10.1998, s. 68.

[3] Úř. věst. C 407, 28.12.1998, s. 182.

[4] Úř. věst. L 140, 28.5.1976, s. 4.

[5] Úř. věst. L 310, 22.12.1995, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam ropných produktů

1. pohonné hmoty pro motorová vozidla:

—u čerpadla: | olovnatý motorový benzinbezolovnatý benzin Euro 95 (Euro super 95)motorová naftaLPG |

2. domácí topná paliva:

—pro drobné spotřebitele: | —topný plynový olej |

3. průmyslová paliva:

—pro velkoobchodní dodávky: | topný olej (obsah síry více než 1 %)topný olej (obsah síry nejvýše 1 %) |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/