Směrnice Rady ze dne 24. července 1973

o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty

Směrnice Rady ze dne 24. července 1973

o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 103 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že zavedení společné energetické politiky je jedním z cílů, které si Společenství stanovilo;

vzhledem k tomu, že ropa a ropné produkty nabývají stále většího významu v zásobování Společenství energií; že jakékoli potíže, byť dočasné, jejichž důsledkem je významné snížení dodávek těchto produktů, by mohly způsobit vážné narušení hospodářské činnosti ve Společenství; že Společenství tedy musí být v takovém případě schopno odstranit nebo alespoň zmírnit všechny škodlivé následky;

vzhledem k tomu, že by měly být předem připraveny postupy a vhodné nástroje zajišťující rychlé provedení opatření ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty;

vzhledem k tomu, že by tedy všechny členské státy měly být vybaveny nezbytnými pravomocemi, které je v případě potřeby a v souladu se Smlouvou, a zejména jejím článkem 103, opravňují neprodleně přijmout vhodná opatření;

vzhledem k tomu, že je nezbytná určitá míra harmonizace těchto pravomocí za účelem usnadnění koordinace vnitrostátních opatření v rámci konzultací na úrovni Společenství;

vzhledem k tomu, že je rovněž žádoucí, aby byl neprodleně vytvořen poradní orgán, který by usnadnil koordinaci konkrétních opatření přijatých nebo navržených členskými státy v této oblasti;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby každý členský stát vypracoval plán, který by mohl být použit v případě vzniku potíží v zásobování ropou a ropnými produkty,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby byly příslušné orgány vybaveny pravomocemi pro případ vzniku potíží v zásobování ropou a ropnými produkty, které by mohly významně snížit dodávky těchto produktů nebo způsobit vážné narušení hospodářství. Tyto pravomoci by měly příslušné orgány opravňovat

- k čerpání nouzových zásob v souladu se směrnicí Rady ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů [1], a rozdělení těchto zásob mezi spotřebitele,

- k nařízení zvláštních nebo obecných omezení spotřeby v závislosti na předpokládaném schodku v zásobování a k přednostním dodávkám ropných produktů určitým skupinám spotřebitelů,

- k regulaci cen s cílem zabránit abnormálnímu růstu cen.

Článek 2

1. Členské státy určí orgány příslušné pro provádění opatření, která mají být přijímána při výkonu pravomocí uvedených v článku 1.

2. Členské státy vypracují zásahové plány, podle nichž se bude postupovat v případě vzniku potíží v zásobování ropou a ropnými produkty.

Článek 3

1. Vzniknou-li ve Společenství nebo v jednom členském státě potíže v zásobování ropou a ropnými produkty, svolá Komise co nejdříve na žádost jednoho členského státu nebo z vlastního podnětu skupinu zástupců členských států, jejíž složení bude předem jmenovitě stanoveno a jejímž předsedou bude zástupce Komise.

2. Tato skupina povede nezbytné konzultace za účelem zajištění koordinace opatření přijatých nebo předpokládaných v rámci pravomocí uvedených výše v článku 1.

Článek 4

1. Členské státy uvědomí Komisi o předpisech, které splňují povinnosti vyplývající z článku 1 této směrnice.

2. Členské státy oznámí Komisi složení a pravomoci vnitrostátních orgánů podle čl. 2 odst. 1, které byly pověřeny prováděním přijatých opatření.

Článek 5

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1974.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 24. července 1973.

Za Radu

předseda

I. Nørgaard

[1] Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 14.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/