Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999,

kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů (oznámeno pod číslem K(1999) 1701)Text s významem pro EHP

Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999,

kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů (oznámeno pod číslem K(1999) 1701)Text s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů [1], a zejména s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí,

(1) vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby členské státy předkládaly informace uvedené v rozhodnutí 1999/280/ES tak, aby poskytly co nejvěrohodnější obraz o svém trhu s ropou;

(2) vzhledem k tomu, že tyto informace by měly být zveřejňovány ve vhodné formě;

(3) vzhledem k tomu, že členské státy a Komise by měly navzájem konzultovat o shromážděných informacích;

(4) vzhledem k tomu, že je nezbytné standardizovat technické aspekty informačního systému, a že by se tudíž měly definovat informace, které se mají předávat;

(5) vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 77/190/EHS [2], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska, stanovilo vzorové dotazníky, na kterých mají členské státy předkládat Komisi informace o cenách ropy a ropných produktů ve Společenství; že tyto vzorové dotazníky by měly být nahrazeny novou úpravou vyhovující definicím obsaženým v tomto rozhodnutí, a že by proto rozhodnutí 77/190/EHS mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Informace, které členské státy sdělují Komisi podle článku 1 rozhodnutí 1999/280/ES, se sestavují v souladu s definicemi uvedenými v příloze.

Článek 2

V souladu s článkem 4 rozhodnutí 1999/280/ES zveřejňuje Komise týdenní a měsíční informace sdělené členskými státy v publikaci nazvané "Oil Bulletin".

Článek 3

Členské státy se navzájem konzultují v pracovní skupině zástupců členských států, aby si v pravidelných odstupech vyměňovaly názory na informace shromážděné a zveřejněné podle rozhodnutí 1999/280/ES.

Článek 4

Zrušuje se rozhodnutí 77/190/EHS.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 26. července 1999.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 110, 28.4.1999, s. 8.

[2] Úř. věst. L 61, 5.3.1977, s. 34.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Definice informací předávaných členskými státy Komisi Společenství:

1. měsíční náklady na dodávku ropy (CIF);

2. spotřebitelské ceny ropných produktů včetně cel a daní a bez nich platné k 15. dni každého měsíce;

3. ceny ropných produktů bez cel a daní platné každé pondělí.

Definice měsíčních nákladů na dodávku ropy (CIF)

Řádky 1 a 2 se týkají celkové dodávky ropy v daném měsíci.

"Náklady na dodávku ropy" se rozumí náklady na dovoz ropy, dodávky z jiných členských států a ropu vytěženou v členském státě.

"Dovozem ropy" se rozumí veškeré množství ropy přicházející do Společenství za účelem jiným než je tranzit, které je určeno k uspokojení potřeb členského státu.

"Dodávkami ropy" se rozumí veškeré množství ropy přicházející na území členského státu z jiného členského státu za účelem jiným než je tranzit, které je určeno k uspokojení potřeb takového členského státu.

"Ropou vytěženou v členském státě" se rozumí veškerá ropa vytěžená a rafinovaná v členském státě, pokud taková těžba představuje více než 15 % celkové roční dodávky ropy takového členského státu.

Průměrnými náklady CIF se rozumí vážené průměrné měsíční náklady na celkovou dodávku ropy. Cena CIF zahrnuje cenu FOB (vyplaceně loď, tj. cenu skutečně fakturovanou v přístavu nakládky), tj. náklady na dopravu, pojištění a určité poplatky související s přepravou ropy. Hodnota dovozu ropy vytěžené v členském státě se počítá s přepravou placenou do přístavu vykládky nebo s dodáním na hranici, tj. vyplaceně v okamžiku, kdy se ropa dostane do celní pravomoci dovážejícího státu.

Údaje za průměrné náklady CIF sdělí členské státy v dolarech.

Členské státy předloží Komisi tabulku 1 během jednoho měsíce po skončení sledovaného měsíce.

Předložené informace Komise zveřejní v časopise Oil Bulletin v dolarech a v eurech. Měsíční kurs eura k dolaru se stanoví v souladu s úředním tržním směnným kursem [1].

+++++ TIFF +++++

Definice spotřebitelských cen ropných produktů platných k 15. dni každého měsíce

Každý z řádků 1 až 7 informuje o spotřebitelských cenách ropných produktů za určité kategorie spotřebitelů k určitému datu.

"Cenami za určité kategorie spotřebitelů" se rozumí:

- ceny u čerpadla v případě pohonných hmot pro motorová vozidla pro účely silniční dopravy;

- dodací ceny pro drobné spotřebitele, tj. pro dodávky od 2000 do 5000 litrů, v případě domácích topných paliv (topný plynový olej); pro odběry menší než 2000 litrů lze brát v úvahu průmyslový sektor;

- dodací spotřebitelské ceny v případě průmyslových paliv u odběrů menších než 2000 tun za měsíc nebo menších než 24000 tun za rok.

Skutečnými cenami se rozumí skutečné spotřebitelské ceny platné k 15. dni každého měsíce:

- průměrnou skutečnou cenou se za každý produkt v řádcích 1 až 8 rozumí nejčastěji účtovaná cena, tj. vážený průměr cenových řad, včetně cel a daní a bez nich.

Předané informace se zveřejní v časopise Oil Bulletin v národních měnách a v eurech.

Použitými směnnými kursy eura se rozumí kursy stanovené 31. prosince 1998 v případě zemí eurozóny; v případě jiných států kursy zveřejněné Evropskou centrální bankou k 15. dni v měsíci.

+++++ TIFF +++++

Definice cen bez cel a daní platných každé pondělí

Členské státy sdělují Komisi informace o spotřebních cenách ropných produktů bez platných cel a daní každé pondělí, a to nejpozději do 12:00 hodin (poledne) následujícího dne.

"Ropnými produkty" se rozumí:

Pohonné hmoty pro motorová vozidla

- vysokooktanový olovnatý motorový benzin

- bezolovnatý benzin Euro 95 (Euro super 95)

- motorová nafta

- LPG

Domácí topná paliva

- topný plynový olej

Průmyslová paliva

- topný olej (obsah síry více než 1 %)

- topný olej (obsah síry nejvýše 1 %).

"Cenami za určité kategorie spotřebitelů" se rozumí:

- ceny u čerpadla za 1000 litrů u pohonných hmot pro motorová vozidla pro účely silniční dopravy;

- dodací ceny pro drobné spotřebitele za 1000 litrů u domácích topných paliv (topný plynový olej), tj. u dodávek od 2000 do 5000 litrů; u odběrů menších než 2000 litrů lze brát v úvahu podmínky pro průmysl;

- dodací spotřebitelské ceny za odběry menší než 2000 tun za měsíc nebo menší než 24000 tun za rok v případě průmyslových paliv.

Ceny bez cel a daní sdělované členskými státy jsou nejčastěji účtované ceny založené na váženém průměru. V členských státech, ve kterých velké obchodní organizace zabezpečují více než 20 % vnitrostátní spotřeby, se vezmou v úvahu ceny jimi účtované.

Tyto informace zveřejní Komise každý týden v národních měnách a v eurech v časopise Oil Bulletin. Použitými směnnými kursy eura se rozumí kursy stanovené 31. prosince 1998 v případě zemí eurozóny; v případě jiných států kursy zveřejněné Evropskou centrální bankou každé pondělí v 2.15 hodin odpoledne.

Informace týkající se týdenních cen bez cel a daní se nezveřejňují, jsou-li úřadovny Komise zavřeny.

Připadne-li v členském státě na pondělí den pracovního klidu, lze zveřejnění odložit na žádost členského státu do středy.

[1] Zveřejňovaný v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/