2012/47/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady

ze dne 24. ledna 2012 , kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska

2012/47/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady

ze dne 24. ledna 2012, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [1], a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Rady 2005/231/ES [2] se povoluje Švédsku uplatňovat do 31. prosince 2011 sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb v některých oblastech na severu Švédska podle článku 19 směrnice 2003/96/ES.

(2) Dopisem ze dne 8. června 2011 požádalo Švédsko o povolení nadále uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu spotřebovávanou týmiž příjemci na období dalších šesti let, to jest do 31. prosince 2017. Snížení bude omezeno na 96 SEK na MWh.

(3) V dotčených oblastech jsou náklady na vytápění v průměru o 25 % vyšší než v ostatních částech země z důvodu delší topné sezóny. Snížení nákladů na elektřinu pro domácnosti a společnosti odvětví služeb v těchto oblastech tedy vyrovná rozdíl mezi celkovými náklady na vytápění pro spotřebitele na severu Švédska a náklady spotřebitelů v ostatních částech země. Opatření tudíž přispívá k dosažení cílů regionální politiky a politiky soudržnosti. Opatření navíc umožňuje Švédsku uplatňovat celkovou sazbu daně z elektřiny, která je vyšší, než by tomu bylo jinak, a tudíž nepřímo přispívá k dosažení cílů politiky životního prostředí.

(4) Snížení daně by nemělo být větší, než je nezbytné k vyrovnání dodatečných nákladů na vytápění pro domácnosti a společnosti odvětví služeb na severu Švédska.

(5) Snížené sazby daně budou vyšší než minimální sazby stanovené v článku 10 směrnice 2003/96/ES.

(6) Vzhledem ke vzdálenosti oblastí, na které se vztahuje, a skutečnosti, že snížení by nemělo překročit dodatečné náklady na vytápění na severu Švédska a vzhledem k omezení opatření pro domácnosti a společnosti odvětví služeb se neočekává, že opatření povede k významnému narušení konkurence nebo změnám v obchodě mezi členskými státy.

(7) Opatření je proto přijatelné z hlediska řádného fungování vnitřního trhu a nutnosti zajistit přípustnou konkurenci a je slučitelné s politikami Evropské unie v oblasti zdraví, ochrany životního prostředí, energetiky a dopravy.

(8) S cílem poskytnout společnostem a spotřebitelům dostatečnou míru jistoty je vhodné povolit Švédsku uplatňování snížené sazby daně na elektřinu spotřebovávané na severu Švédska do 31. prosince 2017.

(9) Je třeba zajistit, aby povolení podle rozhodnutí 2005/231/ES udělené z důvodů, které jsou podobné důvodům uvedeným v tomto rozhodnutí, bylo i nadále uplatňováno, aniž by vzniklo přechodné období mezi pozbytím platnosti uvedeného rozhodnutí a vstupem tohoto rozhodnutí v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Švédsku se tímto povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb, které se nacházejí v obcích uvedených v příloze.

Snížení oproti základní vnitrostátní sazbě daně na elektřinu nesmí přesáhnout náklady nezbytné k vyrovnání dodatečných nákladů na vytápění v důsledku severní polohy ve srovnání s ostatními oblastmi Švédska a nesmí překročit 96 SEK na MWh.

2. Snížené sazby musí být v souladu s požadavky směrnice 2003/96/ES, a zejména s minimálními sazbami stanovenými v článku 10 uvedené směrnice.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se ode dne 1. ledna 2012 do dne 31. prosince 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 24. ledna 2012.

Za Radu

předsedkyně

M. Vestager

[1] Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

[2] Úř. věst. L 72, 18.3.2005, s. 27.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Oblasti | Obce |

Norrbottens län | všechny obce |

Västerbottens län | všechny obce |

Jämtlands län | všechny obce |

Västernorrlands län | Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik |

Gävleborgs län | Ljusdal |

Dalarnas län | Malung, Mora, Orsa, Älvdalen |

Värmlands län | Torsby |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/