Směrnice Rady 2003/96/ES

ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřinyText s významem pro EHP.

Směrnice Rady 2003/96/ES

ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřinyText s významem pro EHP.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Oblast působnosti směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů [1] a směrnice Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů [2] je omezena na minerální oleje.

(2) Neexistence předpisů Společenství o minimální daňové sazbě na elektřinu a jiné energetické produkty než minerální oleje může nepříznivě ovlivnit řádné fungování vnitřního trhu.

(3) Řádné fungování vnitřního trhu a dosažení cílů ostatních politik Společenství vyžaduje stanovit na úrovni Společenství minimální úrovně zdanění pro většinu energetických produktů, včetně elektřiny, zemního plynu a uhlí.

(4) Závažné rozdíly mezi vnitrostátními úrovněmi zdanění energie, které uplatňují členské státy, by mohly být škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu.

(5) Prostřednictvím stanovení vhodných minimálních úrovní zdanění ve Společenství se mohou snížit stávající rozdíly mezi vnitrostátními úrovněmi zdanění.

(6) V souladu s článkem 6 Smlouvy musejí být požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění ostatních politik Společenství.

(7) Společenství jako strana Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu ratifikovalo Kjótský protokol. Zdanění energetických produktů a případně elektřiny je jedním z dostupných nástrojů k dosažení cílů Kjótského protokolu.

(8) Je nutné, aby Rada pravidelně přezkoumávala případy osvobození od daně, snížení daně a minimální úrovně zdanění s ohledem na řádné fungování společného trhu, reálnou hodnotu minimálních úrovní zdanění, konkurenceschopnost podniků Společenství v mezinárodním měřítku a obecné cíle Smlouvy.

(9) Členským státům by měla být ponechána volnost nutná k vymezení a provádění politik přizpůsobených jejich vnitrostátním podmínkám.

(10) Členské státy chtějí zavádět nebo zachovat různé formy zdanění energetických produktů a elektřiny. Proto by členským státům mělo být povoleno dodržovat minimální úrovně zdanění v rámci Společenství celkovými odvody na všech nepřímých daních, které se členské státy rozhodly uplatňovat (kromě DPH).

(11) Rozhodnutí o daňových režimech zaváděných v souvislosti s prováděním těchto rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny přísluší každému členskému státu. V tomto ohledu se mohou členské státy rozhodnout nezvýšit celkové daňové zatížení, pokud se domnívají, že by provádění této zásady daňové neutrality mohlo přispět ke změně struktury a k modernizaci jejich daňových systémů tím, že bude podporováno chování směřující k větší ochraně životního prostředí a lepšímu využití pracovní síly.

(12) Ceny energetických produktů jsou základními prvky politik Společenství v oblastech energetiky, dopravy a životního prostředí.

(13) Zdanění částečně určuje cenu energetických produktů a elektřiny.

(14) Minimální úrovně zdanění by měly odrážet konkurenční postavení různých energetických produktů a elektřiny. V této souvislosti je vhodné provést výpočet těchto minimálních úrovní pokud možno v závislosti na energetickém obsahu výrobků. Tato metoda by se však neměla uplatnit u pohonných hmot.

(15) Možnost uplatňovat na stejný výrobek rozdílné vnitrostátní sazby daně by za určitých okolností nebo trvalých podmínek měla být povolena, pokud jsou dodržovány minimální úrovně zdanění v rámci Společenství a pravidla vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

(16) Protože k obchodu s teplem dochází uvnitř Společenství jen ve velmi omezeném rozsahu, zdanění na výstupu by u tepla mělo zůstat mimo oblast působnosti těchto rámcových předpisů Společenství.

(17) Je vhodné stanovit různé minimální úrovně zdanění v rámci Společenství podle způsobu použití energetických produktů a elektřiny.

(18) Energetické produkty používané jako pohonná hmota k některým průmyslovým a obchodním účelům a energetické produkty používané jako paliva se obvykle zdaňují nižšími sazbami, než jsou sazby uplatňované na energetické produkty používané jako pohonná hmota.

(19) Zdanění motorové nafty, kterou používají dopravci, zejména dopravci vykonávající svou činnost uvnitř Společenství, vyžaduje možnost zvláštního zacházení, a to včetně opatření umožňujících zavedení systému poplatků za užívání pozemních komunikací, aby se omezilo narušení hospodářské soutěže, jemuž mohou být hospodářské subjekty vystaveni.

(20) Členské státy mohou být nuceny rozlišovat mezi plynovým olejem používaným k obchodním účelům a k neobchodním účelům. Členské státy mohou využít tuto možnost ke snížení rozdílu mezi zdaněním plynového oleje používaného jako pohonná hmota k neobchodním účelům a zdaněním benzínu.

(21) Použití energetických produktů a elektřiny se u podniků zdaňuje odlišně od neobchodního použití energetických produktů a elektřiny.

(22) Energetické produkty by měly v zásadě podléhat právnímu rámci Společenství, pokud se používají jako palivo nebo pohonná hmota. V této souvislosti vyplývá z povahy a logiky daňového systému, že je z oblasti působnosti rámcových předpisů Společenství vyloučeno dvojí použití energetických produktů, použití energetických produktů k jiným účelům než jako palivo nebo pohonná hmota, jakož i mineralogické postupy. Obdobně by se mělo zacházet s elektřinou používanou podobným způsobem.

(23) S ohledem na stávající mezinárodní závazky a na udržení konkurenčního postavení podniků Společenství je vhodné i nadále zachovat osvobození od daně u energetických produktů dodávaných pro námořní a leteckou dopravu s výjimkou dopravy pro soukromé rekreační účely, přičemž by členské státy měly mít možnost tato osvobození omezit.

(24) Členským státům by mělo být povoleno uplatňovat některá další osvobození od daně nebo snížené úrovně zdanění tam, kde to nebude škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a nepovede to k narušením hospodářské soutěže.

(25) Preferenční zacházení může být poskytnuto zejména kombinované výrobě tepla a elektrické energie a s cílem podpořit využití alternativních zdrojů energie i obnovitelným formám energie.

(26) Je vhodné vytvořit právní rámec Společenství, který by členským státům dovoloval poskytnout osvobození od spotřební daně nebo její snížení pro podporu biopaliv, a tím přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu, a dále poskytnout členským státům a hospodářským subjektům dostatečnou úroveň právní jistoty. Je vhodné omezit narušování hospodářské soutěže a udržovat podněty ke snižování základních nákladů u producentů a prodejců biopaliv mimo jiné prostřednictvím úprav prováděných členskými státy s ohledem na vývoj cen surovin.

(27) Touto směrnicí není dotčeno používání příslušných ustanovení směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [3] a směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů [4], pokud je výrobkem určeným k užití, nabízeným k prodeji nebo používaným jako pohonná hmota či přísada do pohonné hmoty líh, jak je vymezen ve směrnici 92/83/EHS.

(28) Některá osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění se mohou ukázat jako nutná, zejména z důvodu nedostatečné harmonizace na úrovni Společenství, z důvodu nebezpečí ztráty mezinárodní konkurenceschopnosti nebo z důvodu zohlednění problematiky sociální a problematiky životního prostředí.

(29) Podniky, které uzavírají dohody s cílem podstatně zvýšit ochranu životního prostředí a energetickou účinnost si zaslouží zvláštní pozornost. Mezi těmito podniky si zaslouží zvláštní zacházení velkoodběratelé elektrické energie.

(30) Přechodná období a úpravy mohou být nezbytná, aby se členským státům umožnilo hladce se přizpůsobit novým úrovním zdanění, a tím se omezily možné negativní vedlejší účinky.

(31) Je nutné stanovit postup umožňující členským státům na určenou dobu poskytnout další osvobození od daně nebo snížit úroveň zdanění. Tato osvobození nebo snížení je třeba pravidelně přezkoumávat.

(32) Je vhodné stanovit, aby členské státy uvědomovaly Komisi o některých vnitrostátních opatřeních. Tato oznámení nezprošťují členské státy povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy oznamovat některá vnitrostátní opatření. Tato směrnice nepředjímá výsledek případných řízení o státní podpoře, která mohou proběhnout na základě článků 87 a 88 Smlouvy.

(33) Oblast působnosti směrnice Rady 92/12/EHS je třeba případně rozšířit na produkty a nepřímé daně upravené touto směrnicí.

(34) Opatření nezbytná k provádění této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy zdaní energetické produkty a elektřinu v souladu s touto směrnicí.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se pojmem "energetické produkty" rozumějí výrobky:

a) kódů KN 1507 až 1518, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota;

b) kódů KN 2701, 2702 a 2704 až 2715;

c) kódů KN 2901 a 2902;

d) kódu KN 29051100, které nejsou syntetického původu, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota;

e) kódu KN 3403;

f) kódu KN 3811;

g) kódu KN 3817;

h) kódu KN 38249099, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota.

2. Tato směrnice se rovněž vztahuje na elektřinu kódu KN 2716.

3. Pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány jako pohonná hmota nebo palivo, zdaňují se energetické produkty jiné než produkty, pro které je úroveň zdanění stanovena v této směrnici, podle účelu použití sazbou v téže výši jako sazba pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu.

Kromě výrobků uvedených v odstavci 1, které jsou předmětem daně, se všechny výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako pohonná hmota nebo jako přísada nebo nastavovací plnivo do pohonných hmot zdaňují sazbou v téže výši jako sazba pro obdobnou pohonnou hmotu.

Kromě výrobků uvedených v odstavci 1, které jsou předmětem daně, se všechny další uhlovodíky s výjimkou rašeliny, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo použity k topení, zdaňují sazbou v téže výši jako sazba pro obdobný energetický produkt.

4. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) zdanění tepla na výstupu a zdanění výrobků kódů KN 4401 a 4402;

b) následující použití energetických produktů a elektřiny:

- energetické produkty používané pro jiné účely než jako pohonné hmoty nebo paliva,

- dvojí použití energetických produktů.

Energetický produkt má dvojí použití, pokud se používá jednak jako palivo, a jednak pro jiné účely než jako pohonná hmota nebo palivo. Za dvojí použití se považuje i použití energetických produktů pro chemickou redukci a v elektrolytických a metalurgických procesech;

- elektřina používaná zejména pro účely chemické redukce a v elektrolytických a metalurgických procesech,

- elektřina, pokud dosahuje více než 50 % nákladů na výrobek. "Náklady na výrobek" se rozumí součet celkových nákupů zboží a služeb navýšený o osobní náklady a spotřebu fixního kapitálu na úrovni podniku, jak je stanoveno v článku 11. Tyto náklady se vypočtou v průměru na jednotku. "Náklady na elektřinu" se rozumí skutečná kupní cena elektřiny nebo náklady na výrobu elektřiny, pokud se elektřina vyrábí v podniku,

- mineralogické postupy.

"Mineralogickými postupy" se rozumějí postupy zařazené nomenklaturou NACE pod kód DI 26 "výroba ostatních nekovových minerálních výrobků" v nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [6].

Na tyto energetické produkty se však vztahuje článek 20.

5. Kódy kombinované nomenklatury uvedené v této směrnici odkazují na kódy podle nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [7].

Rozhodnutí o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury pro výrobky uvedené v této směrnici se přijímá jednou ročně v souladu s postupem podle článku 27. Rozhodnutí nesmí vést k žádným změnám minimálních daňových sazeb uplatňovaných podle této směrnice nebo k zařazení či vyřazení jakýchkoli energetických produktů nebo elektřiny.

Článek 3

Odkazy směrnice 92/12/EHS na "minerální oleje" a "spotřební daň", pokud se používají na minerální oleje, zahrnují všechny energetické produkty a elektřinu a všechny příslušné vnitrostátní nepřímé daně, které jsou podle případu uvedeny v článku 2 a v čl. 4 odst. 2 této směrnice.

Článek 4

1. Úrovně zdanění, které členské státy uplatňují na energetické produkty a elektřinu podle článku 2, nesmí být nižší než minimální úrovně zdanění předepsané touto směrnicí.

2. Pro účely této směrnice se "úrovní zdanění" rozumí celková výše všech nepřímých daní (s výjimkou DPH), která se vypočítává přímo nebo nepřímo z množství energetických produktů a elektřiny v době jejich propuštění pro domácí spotřebu.

Článek 5

Členské státy mohou pod finanční kontrolou uplatňovat rozlišené sazby, pokud tyto sazby nejsou nižší než minimální úrovně zdanění předepsané touto směrnicí a pokud jsou slučitelné s právními předpisy Společenství, a to v následujících případech:

- pokud jsou rozlišené sazby přímo vázané na jakost výrobku,

- pokud rozlišené sazby závisí na množstevních úrovních spotřeby elektřiny a energetických produktů používaných k topení,

- pro následující použití: místní veřejná osobní doprava (včetně taxislužby), odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, zdravotně postižené osoby, vozidla záchranné služby,

- rozlišuje-li se používání energetických produktů a elektřiny obchodní a neobchodní povahy podle článků 9 a 10.

Článek 6

Členské státy mohou poskytnout osvobození od daně nebo snížit úroveň zdanění stanovenou touto směrnicí:

a) přímo;

b) prostřednictvím rozlišené sazby

nebo

c) vrácením celé částky daně nebo její části.

Článek 7

1. Od 1. ledna 2004 a od 1. ledna 2010 se minimální úrovně zdanění platné pro pohonné hmoty stanoví podle tabulky A v příloze 1.

Nejpozději do 1. ledna 2012 Rada na základě zprávy a návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodne o minimálních úrovních zdanění uplatňovaných na plynový olej pro další období počínající 1. lednem 2013.

2. Členské státy mohou rozlišovat mezi plynovým olejem používaným jako pohonná hmota k obchodním a neobchodním účelům, pokud jsou dodrženy minimální úrovně zdanění stanovené Společenstvím a sazba pro plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům neklesne pod vnitrostátní úroveň zdanění platnou k 1. lednu 2003, a to bez ohledu na jakékoli výjimky stanovené pro toto použití v této směrnici.

3. "Plynovým olejem používaným jako pohonná hmota k obchodním účelům" se rozumí plynový olej používaný jako pohonná hmota k těmto účelům:

a) přeprava zboží na vlastní nebo cizí účet motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, které jsou určeny výlučně k přepravě zboží po silnicích a jejichž maximální přípustná hmotnost činí nejméně 7,5 tuny;

b) pravidelná nebo příležitostná přeprava cestujících motorovým vozidlem kategorie M2 nebo kategorie M3 ve smyslu směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [8].

4. Bez ohledu na odstavec 2 mohou členské státy, které zavedou systém poplatků za užívání silnic motorovými vozidly nebo jízdními soupravami určenými výhradně k silniční nákladní přepravě, uplatnit na plynový olej používaný těmito vozidly sníženou daňovou sazbu, která je nižší než vnitrostátní úroveň zdanění platná k 1. lednu 2003, pokud celkové daňové zatížení zůstane přibližně stejné, pokud jsou dodrženy minimální úrovně stanovené Společenstvím a pokud vnitrostátní úroveň zdanění platná k 1. lednu 2003 pro plynový olej používaný jako pohonná hmota je alespoň dvakrát vyšší než minimální úroveň zdanění platná k 1. lednu 2004.

Článek 8

1. Bez ohledu na článek 7 se od 1. ledna 2004 minimální úrovně zdanění platné pro výrobky používané jako pohonná hmota pro účely uvedené v odstavci 2 stanoví podle tabulky B v příloze I.

2. Tento článek se vztahuje na tato použití k průmyslovým a obchodním účelům:

a) zemědělské a zahradnické práce, chov ryb a lesnictví;

b) stacionární motory;

c) zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích;

d) vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, jež nejsou schválena k používání převážně na veřejných silnicích.

Článek 9

1. Od 1. ledna 2004 se minimální úrovně zdanění platné pro paliva stanoví podle tabulky C v příloze I.

2. Členské státy, které k 1. lednu 2003 mají povoleno uplatňovat sledovací poplatek pro topný olej, mohou i nadále uplatňovat sníženou sazbu 10 EUR za 1000 litrů uvedeného výrobku. Toto povolení se zruší k 1. lednu 2007, pokud o tom na základě zprávy a návrhu Komise jednomyslně rozhodne Rada, dospěje-li k závěru, že snížená sazba je příliš nízká na to, aby bylo možné zamezit narušení obchodu mezi členskými státy.

Článek 10

1. Od 1. ledna 2004 se minimální úrovně zdanění platné pro elektřinu stanoví podle tabulky C v příloze I.

2. Nad minimální úrovně zdanění uvedené v odstavci 1 mají členské státy možnost stanovit, který základ daně použijí, pokud dodrží směrnici 92/12/EHS.

Článek 11

1. V této směrnici se "obchodním použitím" rozumí použití podnikem podle odstavce 2, který provádí nezávisle a v jakémkoli místě dodání zboží nebo služeb, bez ohledu na účel nebo výsledky těchto hospodářských činností.

Hospodářské činnosti zahrnují všechny činnosti producentů, obchodníků a poskytovatelů služeb, včetně těžebních a zemědělských činností a činností vykonávaných v rámci svobodných povolání.

Státy, orgány oblastní a místní správy a další veřejnoprávní subjekty se nepovažují za podniky, pokud vykonávají činnosti nebo transakce jako orgány veřejné správy. Pokud se však zapojují do těchto činností nebo transakcí, považují se ve vztahu k těmto činnostem nebo transakcím za podnik, pokud by zacházení s těmito subjekty jako se subjekty jinými než podniky vedlo k významnému narušení hospodářské soutěže.

2. Ve smyslu této směrnice nelze za podnik považovat jednotku menší, než je část podniku nebo jiného právního subjektu, která z organizačního hlediska představuje samostatný podnik, tj. jednotku schopnou provozu vlastními prostředky.

3. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění úměrně ke každému typu použití. Pokud je však obchodní nebo neobchodní použití zanedbatelné, může se považovat za nulové.

4. Členské státy mohou omezit oblast působnosti snížené úrovně zdanění na obchodní použití.

Článek 12

1. Členské státy mohou vyjadřovat své vnitrostátní úrovně zdanění v jiných jednotkách, než jsou jednotky stanovené v článcích 7 až 10, pokud odpovídající úrovně zdanění po převodu na tyto jednotky nejsou nižší než minimální úrovně zdanění podle této směrnice.

2. U energetických produktů uvedených v článcích 7, 8 a 9, u nichž úroveň zdanění závisí na objemech, se objem měří při teplotě 15 °C.

Článek 13

1. Pro členské státy, které nepřijaly euro, se hodnota eura v národních měnách, která má být použita pro přepočet úrovně zdanění, stanovuje jednou ročně. Použijí se kurzy platné první pracovní den v říjnu, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.

2. Členské státy mohou zachovat úroveň zdanění platnou v okamžiku roční úpravy podle odstavce 1, pokud by přepočet částky zdanění vyjádřené v národní měně na euro nezpůsobil nárůst zdanění vyšší než o 5 % nebo 5 EUR, podle toho, která z částek je nižší.

Článek 14

1. Kromě obecných ustanovení obsažených ve směrnici 92/12/EHS o osvobození od daně určitých způsobů použití výrobků, které jsou předmětem daně, a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, osvobodí členské státy za podmínek, které samy stanoví za účelem správného a jednoznačného uplatnění takových osvobození od daně a předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, od zdanění tyto výrobky:

a) energetické produkty a elektřinu používané k výrobě elektřiny a elektřinu používanou k udržení schopnosti vyrábět elektřinu. Členské státy však mohou z důvodu ochrany životního prostředí podrobit tyto výrobky zdanění, aniž by musely dodržovat minimální úrovně zdanění stanovené v této směrnici. V takovém případě se zdanění těchto výrobků nezohledňuje pro účely splnění minimální úrovně zdanění elektřiny podle článku 10;

b) energetické produkty dodávané jako pohonné hmoty nebo paliva pro jiný druh létání než soukromé rekreační létání.

Pro účely této směrnice se "soukromým rekreačním létáním" rozumí používání letadla jeho vlastníkem nebo fyzickou či právnickou osobou, která je používá na základě nájmu nebo jiného právního důvodu, pro jiné než výdělečné účely, a zejména jinak než pro přepravu cestujících nebo zboží anebo pro úplatné poskytování služeb anebo pro potřeby orgánů veřejné správy.

Členské státy mohou omezit působnost tohoto osvobození na dodávky tryskového paliva (kód KN 27101921);

c) energetické produkty dodávané jako pohonné hmoty nebo paliva pro plavbu po vodách Společenství (včetně rybolovu) pro jiná než soukromá rekreační plavidla a elektřina vyráběná na palubě plavidla.

Pro účely této směrnice se "soukromým rekreačním plavidlem" rozumí jakékoli plavidlo, které používá jeho vlastník nebo fyzická či právnická osoba, která je oprávněna je používat na základě nájmu nebo jiného právního důvodu pro jiné než výdělečné účely, a zejména jinak než pro přepravu cestujících nebo zboží anebo pro úplatné poskytování služeb anebo pro potřeby orgánů veřejné správy.

2. Členské státy mohou omezit působnost osvobození stanovených v odst. 1 písm. b) a c) na mezinárodní přepravu nebo na přepravu uvnitř Společenství. Pokud členský stát dále uzavřel dvoustrannou dohodu s jiným členským státem, může upustit od osvobození stanovených v odst. 1 písm. b) a c). V takovýchto případech mohou členské státy uplatnit úroveň zdanění nižší, než je minimální úroveň stanovená v této směrnici.

Článek 15

1. Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění na:

a) výrobky, které jsou předmětem daně, využívané pod finanční kontrolou v oblasti pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších výrobků nebo v souvislosti s palivem nebo pohonnými hmotami z obnovitelných zdrojů;

b) elektřinu:

- pocházející ze sluneční energie, větrné energie, energie vln a přílivu nebo geotermální energie,

- vyrobenou ve vodních elektrárnách,

- vyrobenou z biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy,

- vyrobenou z emisí metanu z opuštěných uhelných dolů,

- vyrobenou z palivových článků;

c) energetické produkty a elektřinu, používané pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie;

d) elektřinu vyrobenou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, pokud jsou kombinované generátory šetrné k životnímu prostředí. Členské státy mohou používat vnitrostátní definice kombinované výroby "šetrné k životnímu prostředí" (nebo výroby s vysokou účinností), dokud Rada na základě zprávy a návrhu Komise jednomyslně nepřijme společnou definici;

e) energetické produkty a elektřinu používané pro přepravu zboží a osob po železnici, metrem, tramvají a trolejbusem;

f) energetické produkty dodávané jako pohonná hmota nebo palivo pro plavbu po vnitrozemských vodách (včetně rybolovu) na jiných než soukromých rekreačních plavidlech a elektřinu vyrobenou na palubě plavidla;

g) zemní plyn v členských státech, ve kterých byl podíl zemního plynu na konečné spotřebě energie v roce 2000 nižší než 15 %.

Plné nebo částečné osvobození od daně nebo její snížení se může uplatňovat nejvýše po dobu 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost, nebo do okamžiku, než podíl zemního plynu na konečné spotřebě energie členského státu dosáhne 25 %, pokud bude tohoto podílu dosaženo dříve. Jakmile však podíl zemního plynu na konečné spotřebě energie dosáhne v členském státě 20 %, uplatní dotyčný členský stát výhradně nenulovou úroveň zdanění, která se každý rok zvýší, až dosáhne na konci výše uvedeného období alespoň minimální sazby zdanění.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska může uplatňovat celková nebo částečná osvobození od daně nebo její snížení na zemní plyn odděleně pro Severní Irsko;

h) elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná paliva používané domácnostmi nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. V případě těchto dobročinných organizací mohou členské státy omezit osvobození od daně nebo její snížení na použití pro neobchodní činnosti. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění úměrně ke každému typu použití. Pokud je některý typ používání zanedbatelný, může se považovat za nulový;

i) zemní plyn a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako pohonné hmoty;

j) pohonné hmoty používané při výrobě, vývoji, zkoušení a údržbě letadel a lodí;

k) pohonné hmoty používané pro hloubící práce na splavných vodních cestách a v přístavech;

l) výrobky kódu KN 2705 používané jako paliva.

2. Členské státy rovněž mohou výrobci vrátit celou částku daně nebo její část, kterou spotřebitel odvedl za elektřinu vyrobenou z produktů uvedených v odst. 1 písm. b).

3. Členské státy mohou uplatňovat až nulovou úroveň zdanění na energetické produkty a elektřinu používané pro zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví.

Na návrh Komise Rada do 1. ledna 2008 prošetří, zda má být možnost uplatňovat až nulovou úroveň zdanění zrušena.

Článek 16

1. Aniž je dotčen odstavec 5, mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou osvobození od daně nebo sníženou daňovou sazbu na výrobky podléhající dani uvedené v článku 2, pokud jsou tyto výrobky složeny z jednoho nebo více následujících výrobků nebo tyto výrobky jeden nebo více z následujících výrobků obsahují:

- výrobky kódů KN 1507 až 1518,

- výrobky kódů KN 38249055 a 38249080 až 38249099 v souvislosti s jejich součástmi vyráběnými z biomasy,

- výrobky kódů KN 22072000 a 29051100, které nejsou syntetického původu,

- výrobky z biomasy včetně výrobků kódů KN 4401 a 4402.

Členské státy rovněž mohou pod finanční kontrolou uplatňovat sníženou daňovou sazbu na výrobky podléhající dani uvedené v článku 2, pokud tyto výrobky obsahují vodu (kódy KN 2201 a 28510010).

"Biomasou" se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a obecního odpadu.

2. Osvobození od daně nebo její snížení vyplývající z uplatňování snížené sazby podle odstavce 1 nesmí být vyšší než částka daně splatná z objemu výrobků uvedených v odstavci 1, které jsou obsaženy v produktech způsobilých k tomuto snížení.

Úrovně zdanění uplatňované členskými státy na výrobky složené z produktů uvedených v odstavci 1 nebo tyto produkty obsahující mohou být nižší než minimální úrovně uvedené v článku 4.

3. Osvobození od daně nebo její snížení uplatňovaná členskými státy se upraví tak, aby se zohlednily změny v cenách surovin, a zamezilo se tak nadměrnému poskytování náhrad zvláštních nákladů spojených s výrobou produktů uvedených v odstavci 1.

4. Do 31. prosince 2003 mohou členské státy i nadále osvobozovat od zdanění výrobky skládající se zcela nebo téměř zcela z výrobků uvedených v článku 1.

5. Osvobození nebo snížení stanovená pro výrobky uvedené v odstavci 1 mohou být poskytována podle víceletého programu prostřednictvím povolení vydávaných správním orgánem hospodářskému subjektu na více než jeden kalendářní rok. Povolená osvobození nebo snížení nesmí být uplatňována po období delší než šest po sobě jdoucích let. Toto období lze prodloužit.

Jako součást víceletého programu povoleného správním orgánem před 31. prosincem 2012 mohou členské státy uplatňovat osvobození nebo snížení podle odstavce 1 po 31. prosinci 2012, a to až do konce víceletého programu. Toto období nelze prodloužit.

6. Pokud by právní předpisy Společenství po členských státech požadovaly dodržování právně závazných povinností spočívajících v uvádění určité minimální části výrobků uvedených v odstavci 1 na trhy těchto států, přestanou se odstavce 1 až 5 používat ode dne, kdy se tyto povinnosti stanou pro členské státy závaznými.

7. Do 31. prosince 2004 a poté každých dvanáct měsíců sdělí členské státy Komisi plán, jakým budou snižovány úrovně zdanění a uplatňována osvobození od daně v souladu s tímto článkem.

8. Nejpozději do 31. prosince 2009 předá Komise Radě zprávu o daňových, hospodářských, zemědělských, energetických, průmyslových a ekologických aspektech snížení úrovně zdanění poskytnutých podle tohoto článku.

Článek 17

1. Pokud jsou minimální úrovně zdanění předepsané v této směrnici v průměru dodržovány pro každý podnik, mohou členské státy uplatňovat snížení daní na spotřebu energetických produktů použitých k topení nebo pro účely podle čl. 8 odst. 2 písm. b) a c) a pro elektřinu v následujících případech:

a) ve prospěch energeticky náročného podniku.

"Energeticky náročným podnikem" se rozumí podnik podle článku 11, u kterého buď nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce, nebo vnitrostátní splatná daň z energie činí alespoň 0,5 % přidané hodnoty. V rámci této definice může členský stát uplatnit přísnější kritéria, včetně definic hodnoty prodejů, postupů a odvětví.

"Nákupy energetických produktů a elektřiny" se rozumí skutečné náklady na nákup energie nebo na její výrobu v podniku. Do těchto nákladů se zahrnují pouze elektřina, teplo a energetické produkty, které se používají k topení nebo pro účely uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. b) a c). Zahrnují se všechny daně kromě odpočitatelné DPH.

"Hodnotou produkce" se rozumí obrat včetně dotací přímo vázaných na cenu produktu, upravený podle změny stavu zásob hotových výrobků, nedokončené výroby a zboží či služeb nakoupených za účelem dalšího prodeje, snížený o nákupy zboží a služeb za účelem dalšího prodeje.

"Přidanou hodnotou" se rozumí celkový obrat podléhající DPH včetně vývozních prodejů, snížený o celkové nákupy podléhající DPH včetně dovozů.

Členským státům, které v současnosti uplatňují vnitrostátní systémy zdanění energie, v nichž jsou energeticky náročné podniky definovány jinak než podle poměru mezi náklady na energii a hodnotou produkce a podle poměru mezi vnitrostátní splatnou daní z energie a přidanou hodnotou, se povoluje přechodné období nejpozději do 1. ledna 2007, aby se přizpůsobily definicím stanoveným v písmeni a) prvního pododstavce;

b) pokud jsou uzavřeny dohody s podniky nebo sdruženími podniků nebo pokud se neuplatňuje režim obchodovatelných licencí nebo rovnocenná opatření, jestliže vedou k dosažení cílů ochrany životního prostředí nebo zlepšení energetické účinnosti.

2. Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 mohou členské státy uplatňovat až nulovou úroveň zdanění na energetické produkty a elektřinu podle článku 2, pokud jsou tyto produkty a elektřina používány energeticky náročnými podniky podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 mohou členské státy uplatňovat úroveň zdanění sníženou až na 50 % minimálních úrovní zdanění stanovených v této směrnici na energetické produkty a elektřinu podle článku 2, pokud jsou tyto produkty a elektřina používány podniky podle článku 11, které nejsou energeticky náročnými podniky podle odstavce 1 tohoto článku.

4. Pro podniky, které využívají možností uvedených v odstavcích 2 a 3, platí dohody, režimy obchodovatelných licencí nebo rovnocenná opatření, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b). Tyto dohody, režimy obchodovatelných licencí nebo rovnocenná opatření musí vést k dosahování cílů v oblasti životního prostředí nebo ke zlepšování energetické účinnosti, a to přibližně se stejnými výsledky, jakých by bylo dosaženo při dodržení obvyklých minimálních sazeb Společenství.

Článek 18

1. Odchylně od ustanovení této směrnice se členským státům povoluje pokračovat v uplatňování snížených úrovní zdanění nebo osvobození od daně uvedených v příloze II.

Aniž je dotčeno předcházející posouzení, které provede Rada na návrh Komise, končí platnost tohoto povolení dnem 31. prosince 2006 nebo dnem určeným v příloze II.

2. Bez ohledu na lhůty stanovené v odstavcích 3 až 12 a pokud tím nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže, bude členským státům, které mají potíže při uplatňování nových minimálních úrovní zdanění, povoleno přechodné období až do 1. ledna 2007, zejména proto, aby nebyla ohrožena cenová stabilita.

3. Španělské království může využít přechodného období do 1. ledna 2007, aby upravilo svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat zvláštní sníženou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 287 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Španělské království uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010. Zvláštní sníženou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům je také možno uplatnit do 1. ledna 2012 u vozidel taxislužby. V souvislosti s čl. 7 odst. 3 písm. a) může Španělské království do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 3,5 tuny.

4. Rakouská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2007, aby upravila svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat zvláštní sníženou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 287 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Rakouská republika uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010.

5. Belgické království může využívat přechodného období do 1. ledna 2007, aby upravilo svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat zvláštní sníženou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 287 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Belgické království uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010.

6. Lucemburské velkovévodství může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby upravilo svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat zvláštní sníženou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 272 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Lucemburské velkovévodství uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010.

7. Portugalská republika může uplatňovat nižší úrovně zdanění, než jsou minimální úrovně zdanění stanovené v této směrnici, na energetické produkty a elektřinu spotřebované v autonomních regionech Azory a Madeira, aby tak byla poskytnuta náhrada za dopravní náklady vzniklé v důsledku ostrovní povahy a odlehlosti těchto regionů.

Portugalská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby upravila svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 272 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Portugalská republika uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010. Rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům je také možno uplatnit do 1. ledna 2012 u vozidel taxislužby. V souvislosti s čl. 7 odst. 3 písm. a) může Portugalská republika do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 3,5 tuny.

Portugalská republika může uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně v úrovni zdanění elektřiny do 1. ledna 2010.

8. Řecká republika může uplatňovat úrovně zdanění až o 22 EUR na 1000 l nižší, než jsou minimální sazby stanovené v této směrnici, na plynový olej používaný jako pohonná hmota a na benzín spotřebovaný ve správních obvodech Lesbos, Chios, Samos, Dodekanésos a Kyklady a na těchto ostrovech v Egejském moři: Thasos, Severní Sporady, Samothraké a Skyros.

Řecká republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby převedla svůj současný systém zdanění elektřiny na vstupu na systém zdanění elektřiny na výstupu a aby dosáhla nové minimální úrovně zdanění benzínu.

Řecká republika může uplatňovat přechodného období do 1. ledna 2010, aby upravila svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota na novou minimální úroveň 302 EUR, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Do 31. prosince 2009 může dále uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 264 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2012 může Řecká republika uplatňovat rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům, pokud to nepovede ke zdanění nižšímu než 302 EUR na 1000 l a ke snížení vnitrostátní úrovně zdanění platné k 1. lednu 2010. Rozlišenou sazbu na plynový olej používaný jako pohonná hmota k obchodním účelům je také možno uplatnit do 1. ledna 2012 u vozidel taxislužby. V souvislosti s čl. 7 odst. 3 písm. a) může Řecká republika do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 3,5 tuny.

9. Irsko může uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění elektřiny do 1. ledna 2008.

10. Francouzská republika může do 1. ledna 2009 uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění energetických produktů a elektřiny používané státem, regiony, obcemi a jinými veřejnoprávními subjekty v souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž tyto orgány vystupují jako orgány veřejné správy.

Francouzská republika může uplatňovat přechodné období do 1. ledna 2009, aby svůj současný systém zdanění elektřiny přizpůsobila ustanovením této směrnice. Při vyhodnocování, zda jsou dodržovány minimální sazby stanovené v této směrnici, je třeba během tohoto období brát v úvahu celkovou průměrnou úroveň současného místního zdanění elektřiny.

11. Italská republika může do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a) používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 3,5 tuny.

12. Spolková republika Německo může do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a) používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 12 tun.

13. Nizozemské království může do 1. ledna 2008 ve vymezení obchodních účelů uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a) používat maximální přípustnou hmotnost nejméně 12 tun.

14. Během stanovených přechodných období členské státy postupně sníží rozdíly mezi vnitrostátním zdaněním a novými minimálními úrovněmi zdanění. Pokud však rozdíl mezi vnitrostátní úrovní zdanění a minimální úrovní nepřekračuje 3 % z uvedené minimální úrovně, může dotyčný členský stát s úpravou své vnitrostátní úrovně počkat až na konec období.

Článek 19

1. Kromě ustanovení předchozích článků, zejména článků 5, 15 a 17, může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl další osvobození od daně nebo snížení z důvodů některé zvláštní politiky.

Členský stát, který takové opatření hodlá zavést, uvědomí o svém záměru Komisi a poskytne jí rovněž veškeré podstatné a nezbytné údaje.

Komise žádost posoudí, při čemž přihlédne zejména k řádnému fungování vnitřního trhu, potřebě zajistit poctivou hospodářskou soutěž a zdravotní, energetickou a dopravní politiku Společenství, jakož i politiku životního prostředí.

Do tří měsíců po obdržení všech podstatných a nezbytných údajů Komise buď předloží návrh na povolení tohoto opatření Radou, nebo uvědomí Radu o důvodech, proč povolení tohoto opatření nenavrhla.

2. Povolení uvedená v odstavci 1 se udělují maximálně na dobu 6 let s možností prodloužení v souladu s postupem podle odstavce 1.

3. Jestliže Komise usoudí, že osvobození od daně nebo snížení povolená podle odstavce 1 nejsou nadále opodstatněná, zejména z důvodu nekalé soutěže nebo narušení fungování vnitřního trhu anebo s ohledem na politiky Společenství v oblasti zdraví, ochrany životního prostředí, energetiky a dopravy, předloží v tomto smyslu Radě vhodné návrhy. Rada o těchto návrzích jednomyslně rozhodne.

Článek 20

1. Ustanovení směrnice 92/12/EHS o sledování a pohybu se vztahují pouze na tyto energetické produkty:

a) výrobky kódů KN 1507 až 1518, pokud jsou tyto výrobky určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota;

b) výrobky kódů KN 270710, 270720, 270730 a 270750;

c) výrobky kódů KN 271011 až 27101969. Nicméně pro výrobky kódů KN 27101121, 27101125 a 27101929 se ustanovení o sledování a pohybu použijí pouze na obchodní přepravu volně loženého zboží;

d) výrobky kódů KN 2711 (kromě 271111, 271121 a 271129);

e) výrobky kódu KN 290110;

f) výrobky kódů KN 290220, 290230, 290241, 290242, 290243 a 290244;

g) výrobky kódu KN 29051100, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota;

h) výrobky kódu KN 38249099, pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota.

2. Zjistí-li členský stát, že energetické produkty jiné než uvedené v odstavci 1 jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány jako pohonné hmoty nebo palivo nebo jiným způsobem, jenž má za následek daňový únik, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, uvědomí o tom Komisi. Toto ustanovení se použije rovněž na elektřinu. Komise tuto informaci do jednoho měsíce od obdržení předá ostatním členským státům. Rozhodnutí o tom, zda se na některý z dotyčných produktů mají vztahovat ustanovení směrnice 92/12/EHS o sledování a pohybu, se přijímají postupem podle čl. 27 odst. 2.

3. Členské státy mohou na základě dvoustranných dohod plně nebo částečně vyjmout některé nebo všechny výrobky uvedené v odstavci 1 ze sledovacích opatření stanovených směrnicí 92/12/EHS, nevztahují-li se na ně články 7 až 9 této směrnice. Tyto dohody se nedotýkají členských států, které nejsou jejich stranami. Všechny tyto dvoustranné dohody musejí být sděleny Komisi, jež o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 21

1. Kromě obecných ustanovení, která vymezují zdanitelná plnění, a kromě ustanovení o úhradě daně obsažených ve směrnici 92/12/EHS je částka zdanění z energetických produktů rovněž splatná při jednom ze zdanitelných plnění uvedených v čl. 2 odst. 3 této směrnice.

2. Pro účely této směrnice zahrnuje slovo "výroba" v čl. 4 písm. c) a čl. 5 odst. 1 směrnice 92/12/EHS případně i "těžbu".

3. Spotřeba energetických produktů ve vlastních prostorách podniku, který vyrábí energetické produkty, se nepovažuje za zdanitelné plnění, jsou-li spotřebovávány energetické produkty vyrobené ve vlastních prostorách podniku. Rovněž spotřebu elektřiny a jiných energetických produktů nevyrobených ve vlastních prostorách tohoto podniku a spotřebu energetických produktů a elektřiny v prostorách podniku vyrábějícího paliva, která mají být použita k výrobě elektřiny, mohou členské státy považovat za nezdanitelné plnění. Jsou-li však energetické produkty spotřebovávány pro účely nesouvisející s výrobou, zejména k pohonu vozidel, považuje se tato spotřeba za zdanitelné plnění.

4. Členské státy mohou rovněž stanovit, že ke zdanění energetických produktů a elektřiny dojde, pokud se zjistí, že některá z podmínek konečného užití stanovených ve vnitrostátních předpisech pro účely snížené úrovně zdanění nebo osvobození od daně není plněna nebo přestala být plněna.

5. Pro účely článků 5 a 6 směrnice 92/12/EHS podléhají elektřina a zemní plyn zdanění a jsou zdanitelné v okamžiku dodání distributorem nebo redistributorem. Pokud se dodání ke spotřebě uskuteční v členském státě, v němž distributor nebo redistributor nejsou usazeni, povinnost přiznat a odvedl daň členského státu dodání má společnost, která musí být registrována v členském státě dodání. Daň se ve všech případech ukládá a vybírá podle postupů stanovených každým členským státem.

Bez ohledu na první pododstavec mají členské státy právo určit zdanitelné plnění v případě, pokud neexistují propojení mezi jejich plynovody a plynovody ostatních členských států.

Subjekt vyrábějící elektřinu pro vlastní použití se považuje za distributora. Bez ohledu na čl. 14 odst. 1 písm. a) mohou členské státy osvobodit malé výrobce elektřiny od daně, pokud jsou zdaněny energetické produkty používané pro výrobu této elektřiny.

Pro účely článků 5 a 6 směrnice 92/12/EHS vzniká povinnost přiznat a odvést daň z uhlí, koksu a lignitu v okamžiku dodání společnostmi, které musejí být k tomuto účelu registrovány příslušnými orgány. Tyto orgány mohou producentovi, obchodníkovi, dovozci nebo daňovému zástupci povolit, aby převzal daňové povinnosti registrované společnosti. Daň se ukládá a vybírá podle postupů stanovených každým členským státem.

6. Členské státy nemusejí za "výrobu energetických produktů" považovat:

a) činnosti, při kterých vznikají malá množství energetických produktů jako vedlejší produkt;

b) činnosti, kterými uživatel energetického produktu umožňuje opětovné použití těchto produktů ve vlastním podniku, pokud daně již odvedené z tohoto produktu nejsou nižší než daňová povinnost v situaci, kdy by opětovně použitý energetický produkt znovu podléhal zdanění;

c) činnosti spočívající v míchání energetických produktů s jinými energetickými produkty nebo materiály mimo výrobní závod nebo daňový sklad, pokud:

i) daň na složky byla již dříve odvedena;

ii) zaplacená částka není nižší než částka daně, která by byla uplatňována na směs.

Podmínky podle bodu i) se nepoužijí, pokud je směs z důvodu zvláštního použití osvobozena od zdanění.

Článek 22

Pokud se mění sazby daně, zásoby energetických produktů již propuštěných pro domácí spotřebu mohou podléhat zvýšení nebo snížení daně.

Článek 23

Členské státy mohou vrátit již odvedené daně ze znečistěných nebo náhodně smíchaných energetických produktů zaslaných zpět do daňového skladu k recyklaci.

Článek 24

1. Energetické produkty propuštěné pro domácí spotřebu v některém členském státě, pokud se tyto produkty nacházejí v běžných nádržích užitkových motorových vozidel a jsou určeny k použití jako pohonné hmoty pro tato vozidla, nebo pokud se nacházejí ve zvláštních kontejnerech a jsou určeny k fungování těchto kontejnerů po dobu přepravy, nepodléhají spotřební dani v žádném jiném členském státě.

2. Pro účely tohoto článku se:

"běžnou nádrží" rozumí

- nádrž pevně a trvale připojená výrobcem ke všem motorovým vozidlům téhož typu jako dotyčné vozidlo, jejíž trvalé vestavení umožňuje přímé používání pohonné hmoty k pohonu vozidla a případně k fungování chladicích a jiných systémů při přepravě. Za běžnou nádrž se rovněž považuje plynová nádrž vestavená do motorových vozidel k přímému používání plynu jako pohonné hmoty a nádrž vestavená do jiných zařízení, jimiž je vozidlo vybaveno;

- nádrž pevně a trvale připojená výrobcem ke všem kontejnerům téhož typu jako dotyčný kontejner, jejíž trvalé vestavení umožňuje přímé používání pohonných hmot při přepravě k fungování chladicích a jiných systémů, jimiž je zvláštní kontejner vybaven.

"Zvláštním kontejnerem" se rozumí každý kontejner vybavený zvlášť upraveným zařízením chladicího, okysličujícího, tepelně izolačního nebo jiného systému.

Článek 25

1. Členské státy uvědomí Komisi o úrovních zdanění, které uplatňují na výrobky uvedené v článku 2, dne 1. ledna každého roku a po každé změně vnitrostátních právních předpisů.

2. Pokud jsou úrovně zdanění uplatňované členskými státy vyjádřeny v měrných jednotkách jiných než v jednotkách určených u každého výrobku v článcích 7 až 10, oznámí členské státy rovněž odpovídající úrovně zdanění po převodu na tyto jednotky.

Článek 26

1. Členské státy uvědomí Komisi o opatřeních přijatých podle článku 5, čl. 14 odst. 2 a článků 15 a 17.

2. Opatření jako osvobození od daně, snížení úrovně zdanění, daňové rozlišení nebo vrácení daně ve smyslu této směrnice mohou představovat státní podporu a tyto případy se musejí oznámit Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

Informace poskytované Komisi na základě této směrnice nezprošťují členské státy oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

3. Povinnost uvědomit Komisi podle odstavce 1 o opatřeních přijatých podle článku 5 nezprošťuje členské státy oznamovací povinnosti podle směrnice 83/189/EHS.

Článek 27

1. Komisi je nápomocen Výbor pro spotřební daně zřízený podle čl. 24 odst. 1 směrnice 92/12/EHS.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 28

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy budou používat tyto předpisy od 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení na základě článku 16 a čl. 18 odst. 1, které mohou být používány od 1. ledna 2003.

3. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 29

Rada na základě zprávy a případně návrhu Komise pravidelně posoudí osvobození od daně, snížení úrovně zdanění a minimální úrovně zdanění stanovené v této směrnici a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Zpráva Komise a uvážení Rady přihlížejí k řádnému fungování vnitřního trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní zdanění a širším cílům Smlouvy.

Článek 30

Bez ohledu na čl. 28 odst. 2 se směrnice 92/81/EHS a 92/82/EHS zrušují ode dne 31. prosince 2003.

Článek 31

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 32

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Lucemburku dne 27. října 2003.

Za Radu

předseda

A. Matteoli

[1] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/74/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).

[2] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/74/ES.

[3] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).

[4] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2002 (Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3).

[7] Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.

[8] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Tabulka A. - Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty

| 1. ledna 2004 | 1. ledna 2010 |

Olovnatý benzín (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101131, 27101151 a 27101159 | 421 | 421 |

Bezolovnatý benzín (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101131, 27101141, 271011 45 a 27101149 | 359 | 359 |

Plynový olej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101941 až 27101949 | 302 | 330 |

Petrolej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101921 a 27101925 | 302 | 330 |

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27111211 až 27111900 | 125 | 125 |

Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla) Kódy KN 27111100 a 27112100 | 2,6 | 2,6 |

Tabulka B. - Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na pohonné hmoty používané pro účely stanovené v čl. 8 odst. 2

Plynový olej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101941 až 27101949 | 21 |

Petrolej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101921 a 27101925 | 21 |

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27111211 až 27111900 | 41 |

Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla) Kódy KN 27111100 a 27112100 | 0,3 |

Tabulka C. - Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva a elektřinu

| Obchodní účely | Neobchodní účely |

Plynový olej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101941 až 27101949 | 21 | 21 |

Těžký topný olej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101961 až 27101969 | 15 | 15 |

Petrolej (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27101921 a 27101925 | 0 | 0 |

Zkapalnělý plyn (LPG) (v eurech na 1000 l) Kódy KN 27111211 až 27111900 | 0 | 0 |

Zemní plyn (v eurech na gigajoule spalného tepla) Kódy KN 27111100 až 27112100 | 0,15 | 0,3 |

Uhlí a koks (v eurech na gigajoule spalného tepla) Kódy KN 2701, 2702 a 2704 | 0,15 | 0,3 |

Elektřina (v eurech na MWh) Kód KN 2716 | 0,5 | 1,0 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Snížené zdanění a osvobození od daně ve smyslu čl. 18 odst. 1

1. BELGIE:

- pro zkapalnělý plyn (LPG), zemní plyn a methan,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro soukromou rekreační plavbu,

- pro snížení sazby spotřební daně z těžkého topného oleje s cílem podpořit používání paliv šetrnějších k životnímu prostředí. Takové snížení je zvlášť vázáno na obsah síry a snížená sazba v žádném případě neklesne pod 6,5 EUR na tunu,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně na bezolovnatý benzín s nízkým obsahem síry (50 mg/kg) a s nízkým obsahem aromatických látek (35 %),

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně na motorovou naftu s nízkým obsahem síry (50 mg/kg).

2. DÁNSKO:

- od 1. února 2002 do 31. ledna 2008 pro rozlišenou sazbu spotřební daně na těžký topný olej a topný olej používaný energeticky náročnými podniky k výrobě tepla a teplé vody. Maximální částka povolené diferenciace spotřební daně je 0,0095 EUR na kilogram těžkého topného oleje a 0,008 EUR na litr topného oleje. Snížení spotřební daně musí být v souladu s podmínkami této směrnice, zejména s minimálními sazbami,

- pro snížení sazby spotřební daně z motorové nafty s cílem podpořit používání pohonných hmot šetrnějších k životnímu prostředí, jsou-li tyto podněty spojeny se stanovením určitých technických charakteristik jako je hustota, obsah síry, destilační bod, cetanové číslo a index a jsou-li tyto sazby v souladu povinnostmi stanovenými v této směrnici,

- pro použití rozlišených sazeb spotřební daně na benzín distribuovaný u čerpacích stanic vybavených vratným systémem pro benzínové výpary a na benzín distribuovaný u ostatních čerpacích stanic, jsou-li tyto rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- pro rozlišené sazby spotřební daně z benzínu, pokud jsou tyto rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro rozlišené sazby spotřební daně z plynového oleje, pokud jsou tyto rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro částečné vrácení daně obchodnímu sektoru, jsou-li dotyčné daně v souladu s právními předpisy Společenství a jestliže částka odvedené a nevrácené daně je vždy v souladu s minimální sazbou daně nebo sledovacího poplatku z minerálních olejů stanovenou právními předpisy Společenství,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro uplatňování snížené sazby spotřební daně ve výši maximálně 0,03 DKK na litr na benzin prodávaný benzinovými stanicemi splňujícími přísnější normy pro vybavení a provoz, které mají snížit únik methyl-terciárního butyletheru do podzemních vod, pokud jsou rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně.

3. NĚMECKO:

- od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2005 pro rozlišené sazby spotřebních daní na pohonné hmoty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg,

- pro odpadní uhlovodíkové plyny používané jako topné palivo,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně z minerálních olejů používaných jako pohonná hmota ve vozidlech místní veřejné osobní dopravy, jsou-li v souladu s povinnostmi uloženými směrnicí 92/82/EHS,

- pro vzorky minerálních olejů určené k analýze, výrobním zkouškám nebo jiným vědeckým účelům,

- pro rozlišené sazby spotřební daně z topných olejů používaných ve výrobních průmyslových odvětvích, jsou-li v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

4. ŘECKO

- pro použití státními ozbrojenými silami,

- pro osvobození od spotřební daně z minerálních olejů pro pohonné hmoty určené k pohonu služebních vozidel úřadu předsedy vlády a státních policejních sil,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro LPG a methan pro průmyslové účely.

5. ŠPANĚLSKO

- pro LPG používaný jako pohonná hmota vozidly místní veřejné dopravy,

- pro LPG používaný jako pohonná hmota vozidly taxislužby,

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

6. FRANCIE

- do 1. ledna 2005 pro rozlišené sazby daně z motorové nafty používané v užitkových vozidlech, které od 1. března 2003 nemohou být nižší než 380 EUR na 1000 l,

- v rámci některých politik zaměřených na pomoc oblastem trpícím vylidněním,

- pro spotřebu na ostrově Korsika, jsou-li snížené sazby vždy v souladu s minimálními sazbami daně z minerálních olejů stanovenými právními předpisy Společenství,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně z nového paliva tvořeného emulzí vody, prostředku proti zamrznutí a motorové nafty stabilizovaného detergenty, je-li tato rozlišená sazba v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména minimálními sazbami spotřebních daní,

- pro rozlišené sazby spotřební daně z bezolovnatého benzínu s vysokým oktanovým číslem, který obsahuje přísadu na bázi draslíku ke zlepšení spalovacích vlastností (nebo jinou přísadu s rovnocenným účinkem),

- pro pohonné hmoty používané vozidly taxislužby v mezích roční kvóty,

- pro osvobození od spotřební daně plynů používaných jako pohonná hmota pro veřejnou dopravu v mezích roční kvóty,

- pro osvobození od spotřební daně plynů používaných jako pohonná hmota vozidly pro sběr odpadu vybavených plynovým motorem,

- pro snížení sazby spotřební daně z těžkého topného oleje s cílem podpořit používání paliv šetrnějších k životnímu prostředí; takové snížení je zvlášť vázáno na obsah síry a snížená sazba daně z těžkého topného oleje musí být v souladu s minimální sazbou daně z těžkého topného oleje stanovenou právními předpisy Společenství,

- pro osvobození od spotřební daně těžkých topných olejů používaných jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) v oblasti Gardanne,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- u benzínu dopraveného z korsických přístavů pro soukromé rekreační plavby,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění,

- do 31. prosince 2005 pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro udělování povolení na uplatňování rozlišené sazby spotřební daně na palivovou směs "benzin-deriváty ethanolu, jejíž složka alkoholu je zemědělského původu," a na uplatňování rozlišené sazby spotřební daně na palivové směsi "motorová nafta-methylestery rostlinných olejů". Aby bylo povoleno snížení spotřební daně ze směsí obsahujících methylestery rostlinných olejů a deriváty ethanolu, používaných jako pohonná hmota ve smyslu této směrnice, musejí francouzské orgány vydat nezbytná povolení příslušným výrobním jednotkám biopaliv nejpozději do 31. prosince 2003. Tato povolení budou platná nejvýše šest let ode dne vydání. Snížení uvedené v povolení se může uplatňovat po 31. prosinci 2003 do uplynutí doby platnosti povolení. Snížení spotřebních daní nepřekročí 35,06 EUR/hl nebo 396,64 EUR/t u methylesterů rostlinných olejů a 50,23 EUR/hl nebo 297,35 EUR/t u derivátů ethanolu používaných v uvedených směsích. Snížení spotřebních daní se upraví a ohledem na změny cen surovin tak, aby se zabránilo nadměrným náhradám zvláštních nákladů spojených s výrobou biopaliv. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. listopadu 1997. Jeho použitelnost končí dne 31. prosince 2003,

- pro udělení povolení na uplatňování rozlišené sazby spotřební daně na směs "domácí topné palivo-methylestery rostlinných olejů". Aby bylo povoleno snížení spotřební daně ze směsí obsahujících methylestery rostlinných olejů, které se používají jako palivo ve smyslu této směrnice, musejí francouzské orgány vydat nezbytná povolení příslušným výrobním jednotkám biopaliv nejpozději do 31. prosince 2003. Tato povolení budou platná nejvýše šest let ode dne vydání. Snížení uvedené v povolení se může uplatňovat po 31. prosinci 2003 do uplynutí doby platnosti povolení, ale toto povolení nesmí být prodlouženo. Snížení spotřebních daní nepřekročí 35,06 EUR/hl nebo 396,64 EUR/t u methylesterů rostlinných olejů používaných v uvedených směsích. Snížení spotřebních daní se upraví s ohledem na změny cen surovin tak, aby se zabránilo nadměrným náhradám zvláštních nákladů spojených s výrobou biopaliv. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. listopadu 1997. Jeho použitelnost končí dne 31. prosince 2003.

7. IRSKO

- pro LPG, zemní plyn a methan používané jako pohonné hmoty,

- pro motorová vozidla užívaná tělesně postiženými,

- pro vozidla místní místné veřejné osobní dopravy,

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro výrobu oxidu hlinitého (aluminy) v regionu Shannon,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro soukromou rekreační plavbu,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně na motorovou naftu s nízkým obsahem síry.

8. ITÁLIE

- do 30. června 2004 pro rozlišené sazby spotřebních daní ze směsí používaných jako pohonné hmoty, které obsahují 5 % nebo 25 % bionafty. Snížení spotřebních daní nesmí být vyšší než částka spotřební daně splatná z objemu biopaliv obsažených v produktech způsobilých k tomuto snížení. Snížení spotřebních daní se upraví s ohledem na změny cen surovin tak, aby se zabránilo nadměrným náhradám zvláštních nákladů spojených s výrobou biopaliv,

- do 1. ledna 2005 pro snížení sazby spotřební daně z pohonných hmot používaných provozovateli silniční přepravy, při čemž tato sazba nemůže být od 1. ledna 2004 nižší než 370 EUR za 1000 l,

- pro odpadní uhlovodíkové plyny používané jako palivo,

- pro sníženou sazbu spotřební daně na emulze voda-motorová nafta a voda-těžké topné oleje od 1. října 2000 do 31. října 2005, pokud je snížená sazba v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- pro methan používaný jako pohonná hmota motorovými vozidly,

- pro používání státními ozbrojenými silami,

- pro vozidla záchranné služby,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro pohonné hmoty používané vozidly taxislužby,

- v některých zvláště znevýhodněných zeměpisných oblastech pro snížení sazby spotřební daně z domácího paliva a LPG používaných k vytápění, které jsou distribuovány rozvodnými sítěmi v těchto oblastech, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- pro spotřebu v oblastech Val d'Aosta a Gorizia,

- pro snížení sazby spotřební daně z benzínu spotřebovaného na území oblasti Friuli-Venezia Giulia, je-li tato sazba v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- pro snížení sazby daně z minerálních olejů spotřebovaných v oblastech Udine a Trieste, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí,

- pro osvobození od spotřební daně minerálních olejů používaných jako palivo pro výrobu oxidu hlinitého (aluminy) na Sardinii,

- pro snížení sazby spotřební daně z palivového oleje používaného pro výrobu páry a z topného oleje používaného v pecích k sušení a "aktivaci" molekulárních sít v oblasti Calabria, je-li tato sazba v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

9. LUCEMBURSKO

- pro LPG, zemní plyn a methan,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro snížení sazby spotřební daně z těžkého topného oleje s cílem podpořit používání paliv šetrnějších k životnímu prostředí. Takové snížení je zvlášť vázáno na obsah síry a snížená sazba v žádném případě neklesne pod 6,5 EUR na tunu,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

10. NIZOZEMSKO

- pro LPG, zemní plyn a methan,

- pro vzorky minerálních olejů určené k analýze, výrobním zkouškám nebo jiným vědeckým účelům,

- pro používání státními ozbrojenými silami,

- pro rozlišené sazby spotřební daně z LPG používaného jako pohonná hmota vozidly veřejné dopravy,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně z LPG používaného jako pohonná hmota vozidly pro sběr odpadu, vysoušení kanálů a čištění ulic,

- do 31. prosince 2004 pro rozlišenou sazbu spotřební daně na motorovou naftu s nízkým obsahem síry (50 mg/kg),

- do31. prosince 2004 pro rozlišenou sazbu spotřební daně na benzín s nízkým obsahem síry (50 mg/kg).

11. RAKOUSKO

- pro zemní plyn a methan,

- pro LPG používaný jako pohonná hmota vozidly místní veřejné osobní dopravy,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

12. PORTUGALSKO

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článku 7 této směrnice,

- pro osvobození od spotřební daně z LPG, zemního plynu a methanu, jsou-li používány jako pohonné hmoty pro místní veřejnou osobní dopravu,

- pro snížení sazby spotřební daně z topného plynu spotřebovaného v autonomní oblasti Madeira; toto snížení však nesmí být větší než dodatečné náklady vzniklé přepravou topného oleje do této oblasti,

- pro snížení sazby spotřební daně z těžkého topného oleje s cílem podpořit používání paliv šetrnějších k životnímu prostředí; takové snížení je zvlášť vázáno na obsah síry a snížená sazba daně z těžkého topného oleje musí být v souladu s minimální sazbou daně z těžkého topného oleje stanovenou právními předpisy Společenství,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

13. FINSKO

- pro zemní plyn používaný jako pohonná hmota,

- pro osvobození od spotřební daně methanu a LPG používaných pro jakékoli účely,

- pro snížení sazeb spotřební daně z motorového a topného plynového oleje, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění stanovenými v článcích 7 až 9,

- pro snížení sazeb spotřební daně z reformulovaného bezolovnatého a olovnatého benzínu, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění v článku 7 této směrnice,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro soukromou rekreační plavbu,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

14. ŠVÉDSKO

- pro snížené sazby daně z motorové nafty podle její klasifikace z hlediska ochrany životního prostředí,

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- do 30. června 2008 pro rozlišenou sazbu daně z energie na alkylový benzin pro dvoudobé motory, pokud celková uplatnitelná spotřební daň je v souladu s podmínkami této směrnice,

- pro osvobození od spotřební daně biologicky vyrobeného methanu a jiných odpadních plynů,

- pro snížení sazeb spotřební daně z minerálních olejů používaných pro průmyslové účely, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí,

- pro snížení sazeb spotřební daně z minerálních olejů používaných pro průmyslové účely zavedením jednak sazby, která je nižší než základní sazba, a jednak snížené sazby pro energeticky náročné podniky, jsou-li tyto sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí a není-li narušena hospodářská soutěž,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice.

15. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- do 31. března 2007 pro rozlišené sazby spotřební daně z pohonných hmot obsahujících bionaftu v silniční dopravě nebo z čisté bionafty použité jako pohonná hmota v silniční dopravě. Musejí přitom být dodrženy minimální sazby Společenství a není možné poskytovat nadměrné náhrady zvláštních nákladů spojených s výrobou biopaliv,

- pro LPG, zemní plyn a methan používané jako pohonné hmoty,

- pro snížení sazby daně z motorové nafty s cílem podpořit používání pohonných hmot šetrnějších k životnímu prostředí,

- pro rozlišené sazby daně z bezolovnatého benzínu, které odrážejí různé kategorie z hlediska ochrany životního prostředí, jsou-li rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními úrovněmi zdanění v článku 7 této směrnice,

- pro vozidla místní veřejné osobní dopravy,

- pro rozlišenou sazbu spotřební daně z emulze vody a motorové nafty, jsou-li rozlišené sazby v souladu s povinnostmi uloženými touto směrnicí, a zejména s minimálními sazbami spotřební daně,

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) této směrnice,

- pro soukromou rekreační plavbu,

- pro odpadní oleje, které jsou opakovaně použity jako palivo buď přímo po rekuperaci, nebo po recyklačním postupu pro odpadní oleje, pokud opětovné použití podléhá zdanění.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/