Směrnice Komise 95/13/ES

ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost

Směrnice Komise 95/13/ES

ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle směrnice 92/75/EHS je Komise povinna přijmout prováděcí směrnici týkající se spotřebičů pro domácnost, včetně elektrických bubnových sušiček;

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie u bubnových sušiček představuje významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu se obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanou normou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], naposledy pozměněné směrnicí 94/10/ES Evropského parlamentu a Rady [3] a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na bubnové sušičky pro domácnost napájené z elektrické sítě. Spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie, jako jsou pračky kombinované se sušičkou, jsou z působnosti této směrnice vyňaty.

2. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropskýchspolečenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících uvedené harmonizované normy. Jakákoli ustanovení této směrnice, která požadují informace týkající se hluku, jsou použitelná pouze v případě, že uvedené informace jsou požadovány podle článku 3 směrnice Rady 86/594/EHS [4]. Tyto informace, pokud jsou požadovány, se zjišťují v souladu s uvedenou směrnicí.

3. Harmonizované normy uvedené v odstavci 2 musí být vypracovány na základě pověření uděleného Komisí v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

4. Význam výrazů "obchodník", "dodavatel", "informační list", "ostatní základní zdroje" a "doplňující informace" je uveden v čl. 1 odst. 4 směrnice 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

- jméno a adresu dodavatele,

- obecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

- informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

- protokoly o příslušných měřeních prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2,

- návod k obsluze, pokud existuje.

2. Energetický štítek podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

3. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

4. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu zásilkového prodeje, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti spotřebiče uvedená na energetickém štítku a v informačním listu musí odpovídat příloze IV.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. března 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 1996.

Členské státy však musí do 30. září 1996 umožnit:

- uvedení na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků,

- distribuci tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4, které neodpovídají této směrnici.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníkuEvropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 23. května 1995.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 30.

[4] Úř. věst. L 334, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi zvolené z následujících vzorů:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poznámky k energetickému štítku

2. Následující poznámky vymezují údaje, které musí být uvedeny na energetickém štítku:

Poznámka:

I. Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II. Dodavatelova identifikační značka modelu.

III. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s přílohou IV. Toto písmeno se umístí ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

IV. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků EU, může zde být uvedena kopie Eko-štítku v případě, že spotřebiči byl udělen Eko-štítek EU podle nařízení Rady (EHS) č. 880/92 [1]. V níže uvedeném "Návodu k provedení energetického štítku elektrické bubnové sušičky" je vysvětleno, jakým způsobem je možno značku Eko-štítku uvést na energetickém štítku.

V. Spotřeba energie v kWh/cyklus při použití cyklu "suchá bavlna" v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

VI. Jmenovité množství náplně (bavlny) v kg v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

VII. Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2. Šipka musí být umístěna ve stejné úrovni jako příslušný druh.

VIII. Hluk měřený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [2], pokud jsou tyto údaje požadovány.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Údaje pro tisk energetického štítku:

+++++ TIFF +++++

Použité barvy:

CMYK – kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad: 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

Úplné údaje pro tisk energetického štítku jsou obsaženy v "Návodu k provedení energetického štítku elektrické bubnové sušičky", který je možno pouze pro informaci obdržet na adrese: The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances,

Directorate-General for Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels.

[1] Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě tabulky uvádějící počet spotřebičů, které dodává stejný dodavatel, uvedených tomto případě ve stanoveném pořadí nebo zařazených v blízkosti popisu spotřebiče:

1. Ochranná známka dodavatele.

2. Dodavatelova identifikační značka modelu.

3. Třída energetické účinnosti modelu, jak je definována v příloze IV, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)". Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

4. Pokud jsou informace uvedeny v tabulce a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen "Eko-štítek EU" podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-štítek EU" a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají jakékoli požadavky systému značek Eko-značek štítků Společenství nedotčeny.

5. Spotřeba energie (poznámka V přílohy I).

6. Jmenovité množství náplně bavlněné textilie (poznámka VI přílohy I).

7. Spotřeba vody v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 pro programový cyklus "suchá bavlna", je-li tento údaj požadován.

8. Doba sušení v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 pro cyklus "suchá bavlna".

9. Stejné údaje jako ve výše uvedených poznámkách 5, 6, 7 a 8, avšak s ohledem na programy "žehlená suchá bavlna" a "textilie se snadným ošetřováním". Tyto řádky mohou být vypuštěny v případě, že dotyčné spotřebiče takové programy nemají.

10. Dodavatelé mohou v bodech 5 až 8 uvést informace týkající se jiných sušicích cyklů.

11. Průměrná roční spotřeba energie (případně též vody) založená na sušení textilií s programem 150 kg "suchá bavlna" plus 280 kg "žehlená suchá bavlna" plus 150 kg "textilie se snadným ošetřováním". Spotřeba se vyjádří jako "odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti obvykle používající sušičku".

12. Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 (poznámka VII přílohy I).

13. "Hluk" měřený v souladu se směrnicí 86/594/EHS, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Pokud je součástí informačního listu kopie energetického štítku (barevná nebo černobílá), je třeba uvést pouze další informace obsažené v informačním listu.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 4 musí být následující údaje v tomto pořadí:

1. Třída energetické účinnosti (bod 3 přílohy II).

2. Spotřeba energie (poznámka V přílohy I).

3. Množství náplně (poznámka VI přílohy I).

4. Spotřeba vody/cyklus (je-li tento údaj požadován) (bod 7 přílohy II).

5. Odhadovaná roční spotřeba jednotlivé domácnosti (bod 11přílohy II).

6. Hluk (poznámka VIII přílohy I).

V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v příloze II a musí být zahrnuty do výše uvedeného seznamu v pořadí stanoveném pro informační list.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví podle následujících tabulek:

Tabulka 1 – Sušičky s odvodem vzduchu

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg náplně při použití zkušební metody podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 při cyklu "suchá bavlna" |

A | C ≤ 0,51 |

B | 0,51 < C ≤ 0,59 |

C | 0,59 < C ≤ 0,67 |

D | 0,67 < C ≤ 0,75 |

E | 0,75 < C ≤ 0,83 |

F | 0,83 < C ≤ 0,91 |

G | C > 0,91 |

Tabulka 2 – Kondenzační sušičky

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg náplně při použití zkušební metody podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 při cyklu "suchá bavlna" |

A | C ≤ 0,55 |

B | 0,55 < C ≤ 0,64 |

C | 0,64 < C ≤ 0,73 |

D | 0,73 < C ≤ 0,82 |

E | 0,82 < C ≤ 0,91 |

F | 0,91 < C ≤ 1,00 |

G | C > 1,00 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽÍVANÝCH NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty českých výrazů uvedených výše v jazycích Společenství jsou následující:

Poznámka | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SW |

Energetický štítek | Informační list | Zásilkový prodej |

Příloha I | Příloha II | Příloha III |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Drier | Secadora | Tørretumbler | Trockner | Στεγνωτήριο | Sèche-linge | Asciugatrici | Droogtrommel | Secador de roupa | Kuivausrumpu | Torktumlare |

I | | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una scala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (αποδοτικό) μέχρι το G (μη αποδοτικό) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | (Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | 5 | 2 | Energy consumption | Consumode energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d’énergie | Consumodi energia | Energieverbruik | Consumode energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | 5 | 2 | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/portion | kWh/Trockenprogramm | kWh/πρόγραμμα | kWh par cycle | kWh/ciclo | kWh per cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/Torkomgång |

V | 5 | 2 | Based on standard test results for ‘dry cotton’ cycle | Sobre la base del resultato obtenido en un ciclo de secado normalizadas "algodón seco" | På grundlag af standardtest på programmer skabstørt bomuld | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, schranktrocken" | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα "στέγνωμα βαμβακερών" | Sur la base des résultats obtenus pour le cycle "blanc sec" dans des conditions d’essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per il ciclo "asciugatura cotone" | Gabaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "droog katoen" | Com base nos resultados do ciclo normalizado "secagem de tecidos de algodão" | Perustuu vakiooloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "säilytyskuiva puuvilla" | Baserat på resultat från standardiserad provning av program för skåptorr bomull |

V | 5 | 2 | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparto | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung der Art des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används |

VI | 6 | 3 | Capacity (cotton) kg | Capacidad en kg de algodón | Kapacitet (bomuld) kg | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμενο βαμβακερά σε kg | Capacité (blanc) kg | Capacità (cotone) kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 11 | 7 | Water consumption | Consumo de agua | Vandforbrug | Wasserverbrauch | Κατανάλωση νερού | Consommation d’eau | Consumo di acqua | Waterverbruik | Consumo de água | Vedenkulutus | Vattenförbrukning |

| 8 | | Drying time | Tiempo de secado | Tørretid | Trockenzeit | Χρόνος στεγνώματος | Temps de séchage | Tempo di asciugatura | Droogtijd | Tempo de secagem | Kuivausaika | Torktid |

| 11 | 6 | Estimated annual consumption for a four-person household which normally dries using a drier | Consumo annual estimado de una familia de 4 personas que normalmente seca la ropa con la secadora | Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretubmler | Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt | Η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση τετραμελούς νοικυριού που κάνει τη ουνήθη χρήση στεγνωτηρίου ρούχων | Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique | Consumo stimato annou di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l’asciugatrice per asciugare | Geshcat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen dat voor het drogen van de was normaal gebruik maakt van een droogtrommel | Consumo estimado anual de um agregado familiar de 4 pessoas que, geralmente, secam a sua roupa num secador | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä perheessä, jossa pyykki tavallisesti kuivataan kuivausrummussa | Beräknad energiförbrukning per år för ett fyrapersonerhushåll som vanligen torkar i tumlare |

VII | 12 | | Air vented | Extracción | Aftrækstørretumbler | Abluftrockner | Εξαγωγή | Évacuation | Evacuazione | Luchtafvoersysteem | Extracção | Kosteuden ulos poistava | Frånluftstumlare |

VII | 12 | | Condensing | Condensación | Kondenstørretumbler | Kondensationstrockner | Συμπύκνωσις | Condensation | Condensazione | Condensatiesysteem | Condensação | Kosteuden tiivistävä | Kondenstumlare |

VIII | 13 | 6 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau (dB(A) (støj)) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller ([dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standard: EN 61121 | Norm EN 61121 | Πρότυπο EN 61121 | Norme EN 61121 | Norma EN 61121 | Norm EN 61121 | Norma EN 61121 | Standardi EN 61121 | Standard EN 61121 |

+++++ TIFF +++++

| | | Electric drier label Directive 95/13/EC | Directiva 95/13/CE sobre etiquetado de secadoras | Direktiv 95/13/EF om energiemærkning af tørretumblere | Richtlinie 95/13/EG Wäschetrockneretikett | Οδηγία 95/13/EK για τις επισημάνσεις στα ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων | Directive 95/13/CE relative à l’étiquetage des séchoirs | Direttiva 95/13/CE sull’etichettatura delle asciugabiancheria | Richtlijn 95/13/EG: etikettering droogtrommels | Directiva 95/13/CE relativa à etiquetagem de secadores | Kiuvausrumpujen merkintöja koskeva direktiivi 95/13/EY | Direktiv om märkning av torktumlare 95/13/EG |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/