Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES

ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001

o úpravě letního času

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Osmá směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/44/ES ze dne 22. července 1997 o úpravě letního času [4] zavedla ve všech členských státech společná data a hodiny začátku a konce letního času v letech 1998, 1999, 2000 a 2001.

(2) Vzhledem k tomu, že členské státy uplatňují úpravu letního času, je pro fungování vnitřního trhu důležité, aby bylo pro začátek a konec období letního času stanoveno společné datum a čas v celém Společenství.

(3) Vzhledem k tomu, že členské státy považují na nejvhodnější období letního času trvající od konce března do konce října, je vhodné, aby toto období bylo zachováno.

(4) Řádný chod některých odvětví, nejen dopravy a spojů, ale i jiných průmyslových odvětví, vyžaduje stálé a dlouhodobé plánování. Úprava letního času by proto měla být stanovena na neurčitou dobu. Článek 4 směrnice 97/44/ES v tomto ohledu stanoví, že úpravu letního času použitelnou od roku 2002 mají Evropský parlament a Rada přijmout do 1. ledna 2001.

(5) Z důvodů srozumitelnosti a přesnosti informací by měl být každých pět let zveřejněn časový plán pro zavádění letního času po dobu pěti následujících let.

(6) Uplatňování této směrnice by navíc mělo být sledováno prostřednictvím zprávy o dopadu těchto ustanovení na všechna dotčená odvětví, která by měla být předložena Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru. Zpráva by měla být vypracována na základě informací, které zpřístupní Komisi jednotlivé členské státy s dostatečným předstihem, aby mohla zprávu předložit ve stanovené lhůtě.

(7) Vzhledem k tomu, že úplné harmonizace časových plánů pro letní čas s cílem usnadnit dopravu a spoje nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity uvedené v článku 5 Smlouvy. Tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(8) Ze zeměpisných důvodů by se společná úprava letního času neměla vztahovat na zámořská území členských států,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se "obdobím letního času" rozumí období roku, během nějž jsou hodiny posunuty o 60 minut vpřed oproti zbytku roku.

Článek 2

Od roku 2002 začíná období letního času v každém členském státě o 1.00 hodině ranní světového času (GMT) vždy poslední neděli v březnu.

Článek 3

Od roku 2002 končí období letního času v každém členském státě o 1.00 hodině ranní světového času (GMT) vždy poslední neděli v říjnu.

Článek 4

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství [5] poprvé při vyhlášení této směrnice a poté každých pět let sdělení obsahující časový plán s daty, ke kterým bude období letního času začínat a končit v následujících pěti letech.

Článek 5

Komise podá Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o dopadu této směrnice na dotčená odvětví nejpozději dne 31. prosince 2007.

Zprávu vypracuje na základě informací zpřístupněných Komisi jednotlivými členskými státy nejpozději dne 30. dubna 2007.

Komise případně předloží s ohledem na závěry zprávy vhodné návrhy.

Článek 6

Tato směrnice se nevztahuje na zámořská území členských států.

Článek 7

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 8

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 19. ledna 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

B. Ringholm

[1] Úř. věst. C 337, 28.11.2000, s. 136.

[2] Stanovisko ze dne 29. listopadu 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2000.

[4] Úř. věst. L 206, 1.8.1997, s. 62.

[5] Úř. věst. C 35, 2. 2. 2001.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/