Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2001

o zřízení poradního výboru nazvaného Evropské fórum pro energetiku a dopravu (oznámeno pod číslem K(2001) 1843)

Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2001

o zřízení poradního výboru nazvaného Evropské fórum pro energetiku a dopravu (oznámeno pod číslem K(2001) 1843)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Závěry Rady ve složení pro dopravu ze dne 20. září 2000 [1] vyzvaly Komisi k neprodlenému předložení návrhu na zřízení evropského fóra při Komisi skládajícího se ze zástupců dotyčného odvětví za účelem přezkoumání všech faktorů působící na konkurenceschopnost dopravy a zvážení strukturálních úprav v tomto odvětví. Návrh by měl brát náležitý ohled na sociální, environmentální a bezpečnostní cíle.

(2) Funkční období Poradního výboru pro energetiku zřízeného rozhodnutím Komise 96/642/ES [2] ze dne 8. listopadu 1996 uplynulo v únoru 2001.

(3) S ohledem na potřebu poradního diskusního orgánu složeného z osob kvalifikovaných pro přezkoumání širokého okruhu otázek týkajících se energetické a dopravní politiky navrhuje Komise zřídit Evropské fórum pro energetiku a dopravu.

(4) S přihlédnutím k vzájemné závislosti energetické politiky a dopravní politiky a potřebě přibližovat tyto politiky je užitečné a vhodné, aby se zástupci odvětví energetiky a dopravy soustředili v rámci jednoho orgánu.

(5) Tento dialog by měl Komisi umožnit shromáždit stanoviska ke každému podnětu Komise v oblasti energetické a dopravní politiky a mít prospěch z odborných stanovisek monitorovacího centra.

(6) Toto fórum by mělo být zřízeno, jeho funkční období přesně vymezeno a způsob jeho práce uspořádán,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Při Komisi se zřizuje poradní výbor nazvaný "Evropské fórum pro energetiku a dopravu" (dále jen "fórum").

2. Fórum se skládá z kvalifikovaných osob způsobilých k uvažování o otázkách týkajících se energetiky a dopravy a o vzájemných vztazích mezi těmito dvěma politikami. Fóra se účastní zástupci provozovatelů, výrobců a správců sítí a infrastruktur, uživatelé dopravy a spotřebitelé energie, odbory, sdružení pro ochranu životního prostředí a pro bezpečnost a vysoké školy.

Článek 2

Úkol

1. Komise může s fórem konzultovat jakoukoli otázku týkající se energetické a dopravní politiky Společenství.

2. Fórum působí jako monitorovací centrum pro energetickou a dopravní politiku, zejména s ohledem na konkurenceschopnost a strukturální úpravy v těchto odvětvích, s přihlédnutím k environmentálním, sociálním a bezpečnostním hlediskům. V případě potřeby bude rovněž požadováno posouzení jakékoliv aktuální otázky, která může vyvstat v oblastech energetiky a dopravy.

3. Fórum vydává stanoviska nebo podává zprávy Komisi buď na její žádost, nebo z vlastního podnětu; po jednání nenásleduje hlasování. Komise může v žádosti o stanovisko nebo zprávu fóra stanovit lhůtu, ve které má být stanovisko nebo zpráva vydána.

Článek 3

Složení, jmenování

1. Fórum má 34 řádných členů.

2. Místa ve fóru jsou rozdělena takto:

- devět členů zastupuje provozovatele (výrobce energie a pozemní, námořní a letecké nákladní dopravce, zpracovatelský průmysl),

- pět členů zastupuje sítě a infrastruktury (plyn, elektřina, železniční a silniční síť, přístavy, letiště a řízení leteckého provozu),

- sedm členů zastupuje uživatele a spotřebitele (uživatelé dopravy, spotřebitelé energie, řízení poptávky),

- šest členů zastupuje odbory,

- pět členů zastupuje organizace ochrany životního prostředí a organizace odpovídající za bezpečnost zejména v oblasti dopravy,

- dva členové zastupují vysoké školy nebo skupiny odborníků.

3. Za každého řádného člena je jmenován jeden náhradník. Náhradník se účastní schůze fóra nebo pracovní skupiny jen tehdy, nemůže-li se jich účastnit člen výboru, jehož zastupuje, nebo v jeho nepřítomnosti.

4. Komise jmenuje jednotlivě řádné členy a náhradníky fóra na základě objektivních kritérií uznávané způsobilosti a zkušenosti. Radí Komisi nezávisle na vnějších pokynech. Jejich funkční období je dvouleté a mohou být jmenováni opakovaně.

5. Po uplynutí funkčního období zůstávají členové fóra a náhradníci ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

6. Funkční období člena skončí před jeho uplynutím odstoupením nebo smrtí. Člen je nahrazen na zbývající část funkčního období.

7. Za výkon funkce nepřísluší odměna.

8. Výzva k podávání žádostí o místa ve výboru uvedená v čl. 3 odst. 2 se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství, s výjimkou žádostí týkajících se členů uvedených ve čtvrté odrážce, v jejichž případě Komise vyzve Evropskou konfederaci odborových svazů ke jmenování jejích zástupců v oblasti energetiky a dopravy. Komise vybere členy na základě jejich žádostí obdržených na základě této výzvy. Kritéria výběru vezmou v úvahu způsobilost a zkušenost kandidátů, jejich reprezentativnost a schopnost přispět ke strategickým úvahám, a podporují rovnoměrné zastoupení odborníků z různých oblastí činnosti, mužů a žen a různého zeměpisného původu.

9. Seznam členů a náhradníků zveřejňuje Komise pro informaci v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Pracovní skupiny

1. Fórum může při plnění svého úkolu uvedeného v článku 2 vytvářet pracovní skupiny ad hoc.

2. Pracovní skupiny se skládají nejvíce z 11 členů.

Článek 5

Odborníci

Fórum může přizvat kteroukoli osobu, která má zvláštní kvalifikaci v záležitosti, která je na pořadu jednání, aby se účastnila práce fóra jako odborník. Odborník se účastní jednání pouze v otázkách, ke kterým byl přizván.

Článek 6

Předsednictví a předsednictvo

1. Fórum zvolí ze svých členů na dobu dvou let předsedu a čtyři místopředsedy zastupující provozovatele, uživatele nebo spotřebitele, odbory a sdružení pro ochranu životního prostředí a pro bezpečnost. Jsou zvoleni dvoutřetinovou většinou z přítomných členů.

2. Předseda a místopředseda, jejichž funkční období uplynulo, zůstávají ve svých funkcích, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období.

3. Skončí-li funkční období předsedy nebo jednoho z místopředsedů, jsou nahrazeni na zbývající část funkčního období postupem podle odstavce 1.

4. Předseda a místopředsedové tvoří předsednictvo.

5. Předsednictvo připravuje a organizuje práci fóra.

6. Předsednictvo může přizvat zpravodaje z kterékoli pracovní skupiny k účasti na své schůzi.

Článek 7

Sekretariát

Sekretariát fóra, předsednictva a pracovních skupin zajišťuje Komise.

Schůzí fóra, předsednictva a pracovních skupin se účastní zástupci dotčených útvarů Komise.

Článek 8

Stanoviska a zprávy

Fórum podává stanoviska a zprávy Komisi. Přijme-li fórum požadované stanovisko nebo zprávy jednomyslně, vypracuje společné závěry, které jsou připojeny k zápisu z jednání. Nedosáhne-li fórum o stanovisku nebo zprávě jednomyslné dohody, sdělí Komisi rozdílné vyjádřené názory. Komise může na internetu zveřejnit každou zprávu, stanovisko a práci fóra, které nemají důvěrnou povahu.

Článek 9

Schůze

1. Fórum svolává Komise a schází se v jejím sídle.

2. Schůzi předsednictva svolává předseda po dohodě s Komisí.

3. Členům fóra a popřípadě odborníkům pozvaným v souladu s článkem 5 se hradí náklady na cestu a pobyt v souladu s předpisy platnými v rámci Komise.

4. Pořádání schůzí fóra a případně pracovních skupin podléhá předběžnému rozpočtovému schválení útvary Komise.

Článek 10

V souladu s článkem 287 Smlouvy o ES nesmějí členové fóra sdělovat informace, které získají při práci ve fóru nebo v pracovních skupinách, pokud je Komise upozorní, že vyžádané stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy. V těchto případech se jednání účastní pouze členové fóra a zástupci útvarů Komise.

Článek 11

Přezkum

Komise může toto rozhodnutí přezkoumat na základě získaných zkušeností.

Článek 12

Zrušuje se rozhodnutí 96/642/ES a v důsledku toho i rozhodnutí 98/134/ES.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 11. července 2001.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] SI (2000) 816 ze dne 21. 9. 2000.

[2] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 34 až 36 a rozhodnutí č. 98/134/ES ze dne 3. února 1998, kterým jsou jmenováni jeho členové (Úř. věst. L 36, 10.2.1998, s. 14).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/